لیست قیمت ورق ST52 آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  1500
ورق ST52 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
43,400 
۱۲:۳۰
  6
  6000*1500
ورق ST52 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,600 
۱۲:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  6000*1500
ورق ST52 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,600 
۱۲:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  1500
ورق ST52 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
43,400 
۱۲:۳۰
  10
  6000*1500
ورق ST52 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,600 
۱۲:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  1500
ورق ST52 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
43,600 
۱۲:۳۰
  12
  6000*1500
ورق ST52 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,600 
۱۲:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  1500
ورق ST52 15 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
43,600 
۱۲:۳۰
  15
  6000*1500
ورق ST52 15 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,600 
۱۲:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
  6000*2000
ورق ST52 20 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک بندر امام
کیلوگرم
۱۶:۲۱
  20
  6000*2000
ورق ST52 20 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک بندر امام
کیلوگرم
۱۶:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  6000*2000
ورق ST52 25 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بندر امام
کیلوگرم
۱۶:۱۰
  25
  6000*2000
ورق ST52 25 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بندر امام
کیلوگرم
۱۶:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
  6000*2000
ورق ST52 35 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۲۳
  35
  6000*2000
ورق ST52 35 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50
  6000*2000
ورق ST52 50 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک بندر امام
کیلوگرم
۱۶:۱۹
  50
  6000*2000
ورق ST52 50 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بندر امام
کیلوگرم
۱۶:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  2000*6000
ورق ST52 25 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
49,700 
۱۰:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
  2000*6000
ورق ST52 30 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
50,400 
۱۰:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
  2000*6000
ورق ST52 35 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
51,400 
۱۰:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
  6000*2000
ورق ST52 40 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
51,300 
۱۰:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  6000*2000
ورق ST52 25 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
49,200 
۱۳:۵۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
  6000*2000
ورق ST52 30 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
49,700 
۱۳:۵۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
  6000*2000
ورق ST52 35 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
50,700 
۱۴:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
  12000*2000
ورق ST52 40 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
50,600 
۱۴:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  60
 
ورق ST52 60 اکسین اهواز   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
۰۹:۲۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  1500
ورق ST52 5 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
40,400 
۰۹:۵۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  6000*1500
ورق ST52 4 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
۱۳:۱۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
  2000*6000
ورق ST52 20 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۱۳
  20
  6000*2000
ورق ST52 20 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
۱۴:۱۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  12000*2000
ورق ST52 12 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  2000*6000
ورق ST52 25 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۵
  25
  6000*2000
ورق ST52 25 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
  6000*2000
ورق ST52 40 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
35,200 
۱۰:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50
  2000*6000
ورق ST52 50 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
36,200 
۱۴:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  6000*1500
ورق ST52 5 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,200 
۱۱:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  6000*1500
ورق ST52 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,000 
۱۲:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  6000*1500
ورق ST52 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
21,200 
۱۲:۰۸
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  6000*1500
ورق ST52 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
21,200 
۱۲:۰۸
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  6000*1500
ورق ST52 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
۱۲:۰۸
  12
  6000*1500
ورق ST52 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
20,650 
۱۲:۰۸
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  6000*1500
ورق ST52 15 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
21,200 
۱۲:۰۸
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  2000*6000
ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
34,700 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  12000*2000
ورق ST52 25 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,500 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
  2000*6000
ورق ST52 30 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
23,500 
۱۳:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
  2000*6000
ورق ST52 35 چین ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
36,300 
۱۳:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
  2000*6000
ورق ST52 40 چین ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
36,300 
۱۳:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  100
  2000*6000
ورق ST52 100 اکراین 2000*6000  فابريك ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50
  2000*6000
ورق ST52 50 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,800 
۱۴:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  70
  2000*6000
ورق ST52 70 چین 2000*6000  فابريك ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  55
  6000*2000
ورق ST52 55 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000 
۱۳:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  6000*1500
ورق ST52 4 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
24,800 
۱۱:۴۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  6000*1500
ورق ST52 5 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
23,600 
۱۱:۴۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  6000*1500
ورق ST52 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
24,100 
۱۱:۴۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  6000*2000
ورق ST52 15 روس 6000*2000  فابريك ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  1500
ورق ST52 3 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
24,700 
۱۲:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  6000*1500
ورق ST52 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک ST52 کارخانه
کیلوگرم
25,600 
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  6000*1500
ورق ST52 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,100 
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  6000*1500
ورق ST52 15 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,300 
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  1500
ورق ST52 4 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST52 کارخانه
کیلوگرم
20,450 
۱۱:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  6000*1500
ورق ST52 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
19,750 
۱۱:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  6000*1500
ورق ST52 15 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
19,750 
۱۱:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  6000*1500
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 6000*1500  شيت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۳۸
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
 
ورق ST52 15 فولاد مبارکه   برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۰۹:۰۸
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  6000*1500
ورق ST52 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,200 
۱۰:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  6000*1500
ورق ST52 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,200 
۱۰:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
  12000*2000
ورق ST52 40 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,600 
۱۲:۴۹
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  45
  2000*6000
ورق ST52 45 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,600 
۱۲:۴۹
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  2000*6000
ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,200 
۱۶:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
  2000*6000
ورق ST52 20 کره ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,400 
۱۶:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  6000*2000
ورق ST52 25 کره ۶۰۰۰*۲۰۰۰  شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,400 
۱۶:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  2000*6000
ورق ST52 10 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك ST52 کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  6000*1500
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500  فابريك ST52 کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۱۸
  10
  6000*1500
ورق ST52 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
21,000 
۱۰:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  6000*1500
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 6000*1500  فابريك ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۴۶
  6
  6000*1500
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 6000*1500  فابريك ST52 کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  6000*1500
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500  فابريك ST52 کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  2000*6000
ورق ST52 15 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك ST52 کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۴۶
  15
  6000*1500
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500  فابريك ST52 کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
  2000*6000
ورق ST52 35 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  6000*1500
ورق ST52 5 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
18,300 
۱۲:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  6000*1500
ورق ST52 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
19,100 
۱۲:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  6000*1500
ورق ST52 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
17,900 
۱۲:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  6000*1500
ورق ST52 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST52 کارخانه
کیلوگرم
16,200 
۱۲:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  6000*1500
ورق ST52 8 سبا ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده ST52 کارخانه
کیلوگرم
19,880 
۱۲:۲۸
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  6000*1500
ورق ST52 10 سبا ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده ST52 کارخانه
کیلوگرم
18,320 
۰۹:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  6000*1500
ورق ST52 12 سبا 6000*1500  برش خورده ST52 کارخانه
کیلوگرم
18,750 
۰۹:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۵/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  1500
ورق ST52 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
15,700 
۱۰:۳۵
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های سیاه،اسیدشویی،آجدار،برشی  در کانال تلگرام  پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی پلیت آهن آنلاین:

https://t.me/AO_alloyed

المیرا میراعظمی : مدیر گروه

المیرا میراعظمی

مدیر گروه

داخلى : 603
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161934

varagh

سینا حجت پناه : مدیر کل خرید و فروش

سینا حجت پناه

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 619
۰۲۱۶۳۴۲۸
09120128205

مهرنوش قاسمی : کارشناس فروش

مهرنوش قاسمی

کارشناس فروش

داخلى : 649
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100891

فرهاد نصرالله زاده : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

فرهاد نصرالله زاده

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 663
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100833