لیست قیمت ورق A516 آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  1500
ورق A516 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A516 Gr 70 کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۲:۲۹
  6
  6000*1500
ورق A516 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
47,200 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  1500
ورق A516 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A516 Gr 70 کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۲:۲۹
  8
  6000*1500
ورق A516 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
46,700 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  1500
ورق A516 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A516 Gr 70 کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۲:۲۹
  10
  6000*1500
ورق A516 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
46,700 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  1500
ورق A516 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A516 Gr 70 کارخانه
کیلوگرم
46,900 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  1500
ورق A516 15 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A516 Gr 70 کارخانه
کیلوگرم
46,900 
۱۲:۲۹
  15
  6000*1500
ورق A516 15 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
47,200 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  60
  2000*6000
ورق A516 60 اوکراین ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 G60 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
  2000*9000
ورق A516 35 کره ۲۰۰۰*۹۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
  2000*6000
ورق A516 40 اوکراین ۲۰۰۰*۶۰۰۰  شیت A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۴۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  1500
ورق A516 5 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A516 Gr 70 کارخانه
کیلوگرم
27,000 
۱۱:۴۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  6000*1500
ورق A516 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  6000*1500
ورق A516 5 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۵۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  6000*1500
ورق A516 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ۱۷MN4 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,300 
۱۰:۱۶
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  6000*1500
ورق A516 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده ۱۷MN4 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000 
۱۰:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  6000*1500
ورق A516 15 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده ۱۷MN4 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700 
۱۰:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  6000*1500
ورق A516 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده ۱۷MN4 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,300 
۱۰:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  6000*1500
ورق A516 4 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000 
۱۰:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  2000*6000
ورق A516 10 اکراین ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
38,200 
۱۲:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  2000*6000
ورق A516 12 اکراین ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
37,800 
۱۲:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  2000*6000
ورق A516 15 اکراین ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
38,300 
۱۲:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
  2000*6000
ورق A516 20 بلژیک 2000*6000  فابريك A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۳۳
  20
  2000*6000
ورق A516 20 کره 2000*6000  فابريك A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
  2000*6000
ورق A516 30 بلژیک 2000*6000  فابريك A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
  2000*6000
ورق A516 35 بلژیک 2000*6000  فابريك A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
  2000*6000
ورق A516 20 اکراین ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
34,800 
۱۳:۳۰
  20
  2000*6000
ورق A516 20 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
۱۳:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  2000*6000
ورق A516 25 اکراین ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,600 
۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
  2000*6000
ورق A516 30 اکراین ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
34,700 
۱۳:۳۰
  30
  2000*6000
ورق A516 30 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
۱۳:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
  2000*6000
ورق A516 35 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,850 
۱۳:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  45
  2000*6000
ورق A516 45 اکراین ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
34,700 
۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
  2000*6000
ورق A516 40 بلژیک 2000*6000  فابريك A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۰۸
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  6000*1500
ورق A516 6 M.M.K 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
۱۵:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  6000*1500
ورق A516 8 M.M.K 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
۱۵:۵۸
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  6000*1500
ورق A516 10 M.M.K 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
۱۶:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  6000*1500
ورق A516 15 M.M.K 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
۱۶:۱۶
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
  6000*1500
ورق A516 20 M.M.K 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
۱۶:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  6000*1500
ورق A516 25 M.M.K 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
۱۶:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
  6000*1500
ورق A516 30 M.M.K 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
۱۶:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
  6000*1500
ورق A516 35 M.M.K 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
۱۶:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
  6000*1500
ورق A516 40 M.M.K 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
۱۶:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50
  6000*1500
ورق A516 50 M.M.K 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
۱۶:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  6000*1500
ورق A516 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,900 
۱۵:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  6000*1500
ورق A516 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,900 
۱۵:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  6000*1500
ورق A516 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,900 
۱۵:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  6000*1500
ورق A516 15 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,900 
۱۵:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  6000*1500
ورق A516 15 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
  12000*2000
ورق A516 20 روس 12000*2000  شيت A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  6000*1500
ورق A516 12 فولاد مبارکه 6000*1500  فابريك 17MN4 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۵:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  6000*1500
ورق A516 6 روس 6000*1500  شیت A516 G60 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  12000*2500
ورق A516 10 روس ۱۲۰۰۰*۲۵۰۰  شیت A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,000 
۱۶:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  2000*6000
ورق A516 25 روس ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,200 
۱۶:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  6000*1500
ورق A516 12 فولاد مبارکه 6000*1500  رول A516 Gr 70
کیلوگرم
۱۶:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  2000*6000
ورق A516 10 روس ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,100 
۱۰:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
  6000*1500
ورق A516 30 اکراین 6000*1500  شيت A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  1500
ورق A516 6 فولاد مبارکه 1500  رول A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  2000*6000
ورق A516 8 روس 2000*6000  فابريك A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  2000*6000
ورق A516 15 کره 2000*6000  شیت A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
  2000*6000
ورق A516 30 روس ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
19,200 
۱۲:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۷/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  2000*6000
ورق A516 12 روس ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,100 
۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۷/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  2000*6000
ورق A516 15 روس ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,100 
۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۷/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
  2000*6000
ورق A516 20 روس ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,100 
۱۳:۳۰
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های سیاه،اسیدشویی،آجدار،برشی  در کانال تلگرام  پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی ورق آهن آنلاین:

https://t.me/AO_alloyed

المیرا میراعظمی : مدیر گروه

المیرا میراعظمی

مدیر گروه

داخلى : 603
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161934

varagh

سینا حجت پناه : مدیر کل خرید و فروش

سینا حجت پناه

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 619
۰۲۱۶۳۴۲۸
09120128205

مهرنوش قاسمی : کارشناس فروش

مهرنوش قاسمی

کارشناس فروش

داخلى : 649
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100891

فرهاد نصرالله زاده : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

فرهاد نصرالله زاده

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 663
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100833