لیست قیمت ورق A283 آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  1500
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۲۸
  6
  6000*1500
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  1500
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۲۸
  8
  6000*1500
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  1500
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۲۸
  10
  6000*1500
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  1500
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۲۸
  12
  6000*1500
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  6000*1500
ورق A283 15 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۲۸
  15
  6000*1500
ورق A283 15 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  2000*6000
ورق A283 8 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۳۳
  8
  2000*6000
ورق A283 8 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  2000*6000
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۶۰۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  1500
ورق A283 5 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  6000*1500
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  6000*1500
ورق A283 5 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
35,500 
۱۱:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  6000*1500
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
27,100 
۱۳:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  6000*1500
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
27,500 
۱۰:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  6000*1500
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
27,400 
۱۰:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  6000*1500
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
27,400 
۱۰:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  6000*1500
ورق A283 15 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
27,450 
۱۰:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  6000*1500
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
19,500 
۱۵:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  6000*1500
ورق A283 5 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A283 Gr C بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۱:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  6000*1500
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
27,000 
۱۳:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  6000*1500
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
900 
۱۳:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
  2000*6000
ورق A283 35 اکراین 2000*6000  فابريك A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  6000*1500
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
19,500 
۱۲:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  6000*1500
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
19,500 
۱۲:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  6000*1500
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
19,600 
۱۲:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  6000*1500
ورق A283 15 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
21,200 
۱۵:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  6000*1500
ورق A283 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
۱۴:۱۱
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  6000*1500
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
16,700 
۱۰:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  6000*1500
ورق A283 4 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  6000*1500
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
17,000 
۱۲:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  6000*1500
ورق A283 12 فولاد مبارکه 6000*1500  فابريك A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۷/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  2000*6000
ورق A283 15 اکراین ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
24,800 
۱۳:۳۰
  15
  6000*1500
ورق A283 15 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
21,800 
۱۳:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۷/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
  2000*6000
ورق A283 20 اکراین ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
24,800 
۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۷/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  2000*6000
ورق A283 25 اکراین ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
24,800 
۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۰/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  6000*1500
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
19,750 
۱۰:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۹/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  6000*1500
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
17,100 
۰۸:۰۶
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

لیست قیمت ورق a283 آهن آنلاین ، قیمت روز ورق a283 ، خرید و فروش ورق a283 ، ورق a283 در انواع سایز و ضخامت های مختلف ، فروش ورق a283 با برند فولاد مبارکه ، ارائه ورق رول ، ورق برش خورده ، ورق فابریک ، ورق شیت


th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های A516 ،A283 ،ST52، ورق ضدسایش  در کانال تلگرام  ورق صنعتی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی ورق صنعتی آهن آنلاین:

https://t.me/AO_alloyed

المیرا میراعظمی : مدیر گروه

المیرا میراعظمی

مدیر گروه

داخلى : 603
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161934

varagh

سینا حجت پناه : مدیر کل خرید و فروش

سینا حجت پناه

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 619
۰۲۱۶۳۴۲۸
09120128205

مهرنوش قاسمی : کارشناس فروش

مهرنوش قاسمی

کارشناس فروش

داخلى : 649
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100891

فرهاد نصرالله زاده : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

فرهاد نصرالله زاده

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 663
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100833