لیست قیمت ورق پانچ آلیاژی آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  2000*1000
فولاد   ۳  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A283  ورق پانچ آلیاژی
عدد
2,670,000 
۱۱:۵۲
  3
  2000*1000
فولاد   ۳  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A516  ورق پانچ آلیاژی
برگ
2,820,000 
۱۱:۵۲
  3
  2000*1000
فولاد   ۳  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    Ck45  ورق پانچ آلیاژی
برگ
5,250,000 
۱۱:۵۱
  3
  2000*1000
فولاد   ۳  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    st52  ورق پانچ آلیاژی
برگ
2,770,000 
۱۱:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  2000*1000
فولاد   ۴  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A283  ورق پانچ آلیاژی
کیلوگرم
3,660,000 
۱۱:۵۲
  4
  2000*1000
فولاد   ۴  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A516  ورق پانچ آلیاژی
برگ
3,860,000 
۱۱:۵۲
  4
  2000*1000
فولاد   ۴  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    Ck45  ورق پانچ آلیاژی
برگ
6,800,000 
۱۱:۵۲
  4
  2000*1000
فولاد   ۴  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    st52  ورق پانچ آلیاژی
برگ
3,810,000 
۱۱:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  2000*1000
فولاد   ۵  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A283  ورق پانچ آلیاژی
عدد
4,650,000 
۱۱:۵۲
  5
  2000*1000
فولاد   ۵  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A516  ورق پانچ آلیاژی
برگ
4,900,000 
۱۱:۵۲
  5
  2000*1000
فولاد   ۵  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    Ck45  ورق پانچ آلیاژی
برگ
8,360,000 
۱۱:۵۲
  5
  2000*1000
فولاد   ۵  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    st52  ورق پانچ آلیاژی
برگ
4,820,000 
۱۱:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  2000*1000
فولاد   ۶  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A283  ورق پانچ آلیاژی
کیلوگرم
5,360,000 
۱۱:۵۲
  6
  2000*1000
فولاد   ۶  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A516  ورق پانچ آلیاژی
برگ
5,840,000 
۱۱:۵۲
  6
  2000*1000
فولاد   ۶  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    Ck45  ورق پانچ آلیاژی
برگ
9,620,000 
۱۱:۵۲
  6
  2000*1000
فولاد   ۶  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    st52  ورق پانچ آلیاژی
برگ
5,550,000 
۱۱:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  2000*1000
فولاد   ۸  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A283  ورق پانچ آلیاژی
عدد
7,240,000 
۱۱:۵۲
  8
  2000*1000
فولاد   ۸  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A516  ورق پانچ آلیاژی
برگ
7,820,000 
۱۱:۵۲
  8
  2000*1000
فولاد   ۸  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    Ck45  ورق پانچ آلیاژی
برگ
12,630,000 
۱۱:۵۲
  8
  2000*1000
فولاد   ۸  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    st52  ورق پانچ آلیاژی
برگ
7,500,000 
۱۱:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.5
  2000*1000
روس   ۱٫۵  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A283  ورق پانچ آلیاژی
عدد
۱۰:۵۶
  1.5
  2000*1000
روس   ۱٫۵  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A516  ورق پانچ آلیاژی
برگ
۱۰:۵۶
  1.5
  2000*1000
روس   ۱٫۵  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    Ck45  ورق پانچ آلیاژی
برگ
۱۰:۵۶
  1.5
  2000*1000
روس   ۱٫۵  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    st52  ورق پانچ آلیاژی
برگ
۱۰:۵۶
  1.5
  2000*1000
روس   ۱٫۵  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    st52  ورق پانچ آلیاژی
برگ
۱۰:۵۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.8
  2000*1000
روس   ۱٫۸  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران      ورق پانچ آلیاژی
برگ
۱۰:۵۶
  1.8
  2000*1000
روس   ۱٫۸  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A283  ورق پانچ آلیاژی
عدد
۱۰:۵۶
  1.8
  2000*1000
روس   ۱٫۸  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A516  ورق پانچ آلیاژی
برگ
۱۰:۵۶
  1.8
  2000*1000
روس   ۱٫۸  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    Ck45  ورق پانچ آلیاژی
برگ
۱۰:۵۶
  1.8
  2000*1000
روس   ۱٫۸  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    st52  ورق پانچ آلیاژی
برگ
۱۰:۵۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  2000*1000
روس   ۲  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A283  ورق پانچ آلیاژی
عدد
۱۰:۵۶
  2
  2000*1000
روس   ۲  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A516  ورق پانچ آلیاژی
برگ
۱۰:۵۶
  2
  2000*1000
روس   ۲  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    Ck45  ورق پانچ آلیاژی
برگ
۱۰:۵۷
  2
  2000*1000
روس   ۲  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    st52  ورق پانچ آلیاژی
برگ
۱۰:۵۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  2000*1000
فولاد   ۲٫۵  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A283  ورق پانچ آلیاژی
عدد
۱۰:۵۶
  2.5
  2000*1000
فولاد   ۲٫۵  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    A516  ورق پانچ آلیاژی
برگ
۱۰:۵۶
  2.5
  2000*1000
فولاد   ۲٫۵  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    Ck45  ورق پانچ آلیاژی
برگ
۱۰:۵۶
  2.5
  2000*1000
فولاد   ۲٫۵  ۲۰۰۰*۱۰۰۰ بنگاه تهران    st52  ورق پانچ آلیاژی
برگ
۱۰:۵۶
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین عضویت در کانال تخصصی ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین: https://telegram.me/AO_Varaghboreshi

شیوا ستار :  مدیر کل خرید و فروش

شیوا ستار

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

کامران جعفری : کارشناس فروش

کامران جعفری

کارشناس فروش

داخلى : 652
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686164

k.Jafari@ahanonline.com

محمد مهدی نیا : کارشناس خرید

محمد مهدی نیا

کارشناس خرید

داخلى : 688
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100340

mehdinia@ahanonline.com