لیست قیمت ورق آلومینیوم آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۳ رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
158,000 
  0.3
  1*2
ورق آلومینیوم  ضخامت ۰٫۳ شیت ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  عرض 1000
ورق آلومینیوم رول  ۰٫۴  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
158,000 
  0.4
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۴ شیت ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  عرض 1000
ورق آلومینیوم  ضخامت ۰٫۵ رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
158,000 
  0.5
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ شیت ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  عرض 1000
ورق آلومینیوم رول  ۰٫۶  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
158,000 
  0.6
  1*2
ورق آلومینیوم  ضخامت ۰٫۶ شیت ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  عرض 1250
ورق آلومینیوم  ضخامت ۰٫۷ رول عرض ۱۲۵۰
کیلوگرم
158,000 
  0.7
  1*2
ورق آلومینیوم   ۰٫۷  ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  عرض 1000
ورق آلومینیوم  ضخامت ۰٫۸ رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
158,000 
  0.8
  1*2
ورق آلومینیوم  ضخامت ۰٫۸ شیت ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  عرض 1000
ورق آلومینیوم رول  ۱  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
158,000 
  1
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱ شیت ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
  1
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱ شیت ۱٫۲۵*۲٫۵
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1250*2500
ورق آلومینیوم   ۱٫۲۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
159,000 
  1.25
  1250*2500
ورق آلومینیوم   ۱٫۲۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
169,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  عرض 1000
ورق آلومینیوم رول  ۱٫۵  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
158,000 
  1.5
  1*2
ورق آلومینیوم  ضخامت ۱٫۵ شیت ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.6
  1*2
ورق آلومینیوم   ۱٫۶  ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  عرض 1000
ورق آلومینیوم رول  ۲  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
158,000 
  2
  1*2
ورق آلومینیوم  ضخامت ۲ شیت ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
  2
  1*2
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت ۲ شیت ۱*۲
کیلوگرم
169,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت ۲٫۵ شیت ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
  2.5
  1*2
ورق آلومینیوم   ۲٫۵  ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  عرض 1000
ورق آلومینیوم رول  ۳  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  3
  1*2
ورق آلومینیوم  ضخامت ۳ شیت ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
  3
  1*2
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت ۳ شیت ۱*۲
کیلوگرم
169,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  عرض 1000
ورق آلومینیوم  ضخامت ۴ رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  4
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۴ شیت ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  عرض 1000
ورق آلومینیوم  ضخامت ۵ رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  5
  1*2
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت ۵ شیت ۱*۲
کیلوگرم
169,000 
  5
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۵ شیت ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  عرض 1000
ورق آلومینیوم  ضخامت ۶ رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  6
  1*2
ورق آلومینیوم  ضخامت ۶ شیت ۱*۲
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7
  عرض 1000
ورق آلومینیوم  ضخامت ۷ رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
178,000 
  7
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۷ شیت ۱*۲
کیلوگرم
179,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت ۸   ابعاد۱*۲ 
کیلوگرم
176,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1*2
ورق آلومینیوم  ضخامت ۱۰ شیت ۱*۲
کیلوگرم
179,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  1*2
ورق آلومینیوم  ضخامت ۱۲ شیت ۱*۲
کیلوگرم
179,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱۴ شیت ۱*۲
کیلوگرم
179,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱۵ شیت ۱*۲
کیلوگرم
179,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1*2
ورق آلومینیوم   ۰٫۷  ۱*۲
کیلوگرم
153,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1*2
ورق آلومینیوم   ۱  ۱*۲
کیلوگرم
153,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵   ابعادعرض ۱۰۰۰ 
مترمربع
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  1*2
ورق آلومینیوم     ۱*۲
کیلوگرم
143,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1*2
ورق آلومینیوم   ۱  ۱*۲
کیلوگرم
3,000 
  1
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت    ابعاد۱*۲ 
کیلوگرم
3,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1*2
ورق آلومینیوم   ۰٫۵  ۱*۲
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1*2
ورق آلومینیوم   ۰٫۶  ۱*۲
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1*2
ورق آلومینیوم   ۱  ۱*۲
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1*2
ورق آلومینیوم   ۲  ۱*۲
برگ
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار آلومینیوم در کانال تلگرام آلومینیوم

عضویت در کانال تخصصی آلومینیوم آهن آنلاین:

https://telegram.me/ao_aluminium

شیوا ستار :  مدیر کل خرید و فروش

شیوا ستار

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

یاسمن کلوندی : کارشناس فروش

یاسمن کلوندی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445