لیست قیمت ورق آلومینیوم آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۳  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
200,300 
  0.3
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۳  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
200,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۴  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
200,300 
  0.4
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۴ شیت ۱*۲
کیلوگرم
200,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۵  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
200,300 
  0.5
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۵  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
200,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۶  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
200,300 
  0.6
  1*2
ورق آلومینیوم  ضخامت ۰٫۶ شیت ۱*۲
کیلوگرم
199,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  عرض 1250
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۷  ابعاد  عرض ۱۲۵۰
کیلوگرم
200,300 
  0.7
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۷  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
200,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۸  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
200,300 
  0.8
  1*2
ورق آلومینیوم  ضخامت ۰٫۸ شیت ۱*۲
کیلوگرم
199,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
200,300 
  1
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱ شیت ۱*۲
کیلوگرم
200,300 
  1
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
200,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۲۵  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
200,300 
  1.25
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۲۵  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
200,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۵  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
200,300 
  1.5
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۵  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
200,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.6
  1*2
ورق آلومینیوم   ۱٫۶  ۱*۲
کیلوگرم
199,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  عرض 1000
ورق آلومینیوم رول  ۲  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
200,300 
  2
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
200,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲٫۵  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
200,300 
  2.5
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲٫۵  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
200,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۳  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
200,300 
  3
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۳  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
200,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۴  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
200,300 
  4
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۴  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
200,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۵  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
200,300 
  5
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۵  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
200,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۶  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
218,300 
  6
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۶  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
218,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۷  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
218,300 
  7
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۷  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
218,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت ۸   ابعاد۱*۲ 
کیلوگرم
218,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱۰  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
218,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱۲  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
218,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱۴ شیت ۱*۲
کیلوگرم
218,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱۵  ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
218,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1*2
ورق آلومینیوم   ۰٫۷  ۱*۲
کیلوگرم
200,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1*2
ورق آلومینیوم   ۱  ۱*۲
کیلوگرم
199,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۵  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
مترمربع
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  1*2
ورق آلومینیوم     ۱*۲
کیلوگرم
143,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1*2
ورق آلومینیوم   ۱  ۱*۲
کیلوگرم
3,000 
  1
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت    ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
3,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1*2
ورق آلومینیوم   ۰٫۵  ۱*۲
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1*2
ورق آلومینیوم   ۰٫۶  ۱*۲
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱  ابعاد  ۱*۲
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲  ابعاد  ۱*۲
برگ
telegram
همراهان گرامی چنانچه بعد از ۳۰ دقیقه از تماس با ما پاسخ مناسبی دریافت ننمودید با داخلی ۶۹۴ تماس گرفته و با اعلام مراتب ما را در خدمت رسانی هرچه بهتر یاری نمایید

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار آلومینیوم در کانال تلگرام آلومینیوم

عضویت در کانال تخصصی آلومینیوم آهن آنلاین:

https://telegram.me/ao_aluminium

محمد شانه جانی : مدیر کل خرید و فروش

محمد شانه جانی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

نیلوفر ترابی : مدیر گروه

نیلوفر ترابی

مدیر گروه

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870