لیست قیمت ورق آلومینیوم آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.3
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۳  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.3
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۳  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.3
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۳  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.3
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۳  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.4
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۴  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.4
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۴  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.4
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۴  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.5
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۵  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.5
  عرض 1250
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۵  ابعاد  عرض ۱۲۵۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.5
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۵  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.5
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۵  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.6
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۶  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.6
  عرض 1200
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۶  ابعاد  عرض ۱۲۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.6
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۶  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.6
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۶  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.7
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۷  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.7
  عرض 1250
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۷  ابعاد  عرض ۱۲۵۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.7
  1*2
ورق آلومینیوم   ۰٫۷  ۱*۲
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.7
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۷  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.7
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۷  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.8
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۸  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
339,300 
۰۹:۰۵
  0.8
  عرض 1250
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۸  ابعاد  عرض ۱۲۵۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
  0.8
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۸  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۴
  0.8
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۸  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
  1
  عرض 1250
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱  ابعاد  عرض ۱۲۵۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
  1
  1*2
ورق آلومینیوم   ۱  ۱*۲
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
  1
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
  1
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.25
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۲۵  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
  1.25
  عرض 1250
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۲۵  ابعاد  عرض ۱۲۵۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
  1.25
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۲۵  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
  1.25
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۲۵  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.5
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۵  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
  1.5
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۵  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
  1.5
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۵  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.6
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۶  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
  2
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
  2
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲٫۵  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
  2.5
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲٫۵  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۳  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
  3
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۳  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۴  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۶
  4
  1250*2500
ورق آلومینیوم ضخامت  ۴  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
332,000 
۰۹:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۵  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
328,000 
۱۰:۵۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۶  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
328,000 
۱۱:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  7
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۷  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
328,000 
۱۱:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۸  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
328,000 
۱۱:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱۰  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
328,000 
۱۱:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱۲  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
328,000 
۱۱:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱۴  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
328,000 
۱۱:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  1000*2000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱۵  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
328,000 
۱۱:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.5
  عرض 1000
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۵  ابعاد  عرض ۱۰۰۰
مترمربع
۱۳:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  1*2
ورق آلومینیوم     ۱*۲
کیلوگرم
143,000 
۰۹:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1
  1*2
ورق آلومینیوم   ۱  ۱*۲
کیلوگرم
3,000 
۰۹:۵۷
  1
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت    ابعاد  ۱*۲
کیلوگرم
3,000 
۰۹:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.5
  1*2
ورق آلومینیوم   ۰٫۵  ۱*۲
برگ
۰۹:۵۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.6
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۶  ابعاد  ۱*۲
برگ
۱۲:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱  ابعاد  ۱*۲
برگ
۱۲:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  1*2
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲  ابعاد  ۱*۲
برگ
۱۲:۳۰
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار آلومینیوم در کانال تلگرام آلومینیوم

عضویت در کانال تخصصی آلومینیوم آهن آنلاین:

https://telegram.me/ao_aluminium

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870