آهن آنلاین

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

قیمت ناودانی ناب تبریز

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
181,660
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
160,560
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
160,560
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
160,560
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
160,560
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

قیمت ناودانی شکفته

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
166,980
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
157,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
166,980
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
157,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
157,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
157,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
166,980
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
171,560
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
173,400
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

قیمت ناودانی صنایع فولاد کوهپایه

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
163,580
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
164,500
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

قیمت ناودانی فولاد البرز ایرانیان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
14
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
177,070
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
183,490
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
201,840
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

قیمت ناودانی هموزن اروپا

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
8
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
206,430
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
175,230
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
177,070
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
177,070
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
178,900
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
183,490
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
201,840
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
201,840
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
24
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
206,430
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

قیمت ناودانی اروپا

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
403,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
412,850
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
412,850
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
412,850
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
412,850
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
412,850
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
412,850
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
412,850
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
385,330
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
412,850
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
24
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
412,850
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
26
12 متری
کیلوگرم
-
431,200
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
431,200
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
30
12 متری
کیلوگرم
-
449,550
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
587,160
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
35
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
458,720
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
38
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
427,530
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
40
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
449,550
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

قیمت ناودانی فولاد تهران

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
160,560
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
165,140
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
174,320
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
160,560
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
160,560
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
174,320
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

قیمت ناودانی فولاد فراد

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
159,640
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
159,640
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد ناودانی

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی در لیست زیر از بهترین برندها و کارخانه‌های تولیدی قابل مشاهده است. برخی از کارخانه‌های تولید کننده معتبر به شرح زیر هستند:

البرز غرب، فایکو، ناب تبریز، فولاد تهران، شکفته، نورد یاوران زنجان، مگا استیل، آریان فولاد، ذوب آهن، دهشیر و نورد سجاد.

به طور کلی ناودانی‌ها به سه صورت اروپایی، هم وزن اروپایی و ساختمانی وجود دارند.

انواع ناودانی از نظر وزن به شرح زیر است:

به ناودانی اروپایی و هم وزن اروپایی، ناودانی سنگین می‌گویند.

ناودانی ساختمانی می‌تواند سبک و سنگین باشد، اما به طور کلی از دو نوع بالا سبک‌تر است.

انواع ناودانی از نظر طول عبارتند از:

دو طول 6 و 12 متری.

طول ناودانی همچنین می‌تواند بین 6 و 12 متر یا از 6 متر کمتر باشد، که به آن ناودانی نرمال می‌گویند.

کاربردهای ناودانی به شرح زیر است:

ناودانی به دلیلی شکل هندسی خاصی که دارد به طور گسترده در ایجاد قاب و پایه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای پروژه‌های ساختمانی، ساختار ایده‌آلی را فراهم می‌کند. به دلیل کاربرد گسترده‌ این پروفیل در اجرای خرپاها و بادبندها، انتخاب پروفیل مناسب اهمیت بالایی در طراحی سازه‌ها دارد.

قیمت ناودانی به سایز، وزن و طول این محصول بستگی دارد.

 

   قیمت ناودانی 6

همانطورکه می‌دانید، ناودانی 6 یکی از مقاطع فولادی پرمصرف در صنایع مختلف است که تحت استانداردهای مختلفی در کارخانجات فولادی کشور تولید می‌شود. قیمت ناودانی سایز 6، وابستگی مستقیمی به وزن این محصول، جنس و برند تولیدکننده آن دارد.

   قیمت ناودانی 8

ناودانی 8، به آن دسته از ناودانی‌ها گفته می‌شود که ارتفاع بال آن 8 سانتی‌متر باشد؛ این محصول طبق استانداردهای اروپایی و ملی ساخت ‌شده و از کیفیت و استحکام بالایی برخوردار است. قیمت ناودانی 8، بسته به اینکه از جنس گالوانیزه، آلومینیوم، استیل یا آهن باشد، متفاوت خواهد بود.

   قیمت ناودانی 10

ناودانی 10، مقاومت بالایی در برابر تنش‌های فولادی و ضربه دارد و فضای کمی را اشغال می‌کند. در ساخت این ناودانی معمولاً از دو استاندارد UPE و UPN استفاده می‌شود. قیمت ناودانی 10، بسته به کیفیت و استانداردها و مواد اولیه به‌کاررفته در ساخت آن، متفاوت است.

   قیمت ناودانی 12

ناودانی‌ها در سایزهای 6 تا 14 جزو محصولات فولادی پر تقاضا و پرمصرف بازار به‌شمار می‌آیند. ناودانی 12 نیز کاربردهای زیادی در صنایع دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ساخت چهارچوب و کابین‌های ماشین سنگین و استفاده در موادی مانند ساپورت لوله‌کشی، بازسازی دیوارها با مهار وزن به‌وسیله ناودانی و... اشاره کرد. قیمت ناودانی 12، به‌دلیل تقاضای بالا در بازار، گران‌تر از بسیاری سایزهای دیگر است.

   عوامل مؤثر بر قیمت ناودانی

در کنار ویژگی‌هایی مانند سایز و جنس ناودانی‌ها، عوامل دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند در قیمت روز ناودانی تأثیر بگذارند. ازجمله مهم‌ترین عوامل می‌توان به قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا، ارزش سوخت و انرژی، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، قیمت جهانی فولاد و... اشاره کرد؛ همچنین این عوامل بر قیمت نبشی نیز موثر هستند.

 

عوامل مختلفی مثل نوسانات بازار و قیمت مواد اولیه، بر قیمت انواع ناودانی اثرگذارند.

 

   قیمت انواع ناودانی

قیمت ناودانی، بسته به اینکه از نوع پرسی یا نورد شده، ساده یا مشبک و سبک یا سنگین باشد، متفاوت خواهد بود؛ زیرا در ساخت آن‌ها ممکن است از استانداردهای متفاوتی استفاده شود که این امر بر روی ویژگی‌هایی مانند سایز، وزن و... نیز تأثیر می‌گذارد. انواع ناودانی به‌دلیل کاربرد بالایی که در صنایع عمرانی، ساختمان‌سازی و ساخت ماشین‌آلات و تشکیلات دریایی دارند، نوسانات قیمتی زیادی را تجربه می‌کند.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"قیمت ناودانی با توجه به کیفیت برند تولیدکننده آن، تعیین شده و البته هر سایز هم در برندهای مختلف، وزن‌های متفاوتی دارد که گاها باعث اختلاف بسیار در هزینه هر شاخه ناودانی تهیه شده از کارخانه‌های متفاوت می‌شود." 

   نحوه خرید ناودانی از آهن آنلاین

برای خرید ناودانی مناسب می‌توانید با کارشناسان آهن آنلاین تماس گرفته و از دانش و تخصص آن‌ها برای بهبود تجربه خرید خود بهره بگیرید. شما همچنین می‌توانید به‌صورت تلفنی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ثبت سفارش کرده و پیش‌فاکتور خود را دریافت کنید. این روند به صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های شما کمک چشمگیری می‌کند؛ در مرحله بعد به‌منظور ادامه خرید، پیش‌فاکتور را تأیید کرده و برای کارشناس مربوطه ارسال کنید. با پرداخت مبلغ فاکتور، کالای موردنظر شما در سریع‌ترین زمان ممکن ارسال می‌شود. شما می‌توانید وضعیت ناودانی خریداری‌شده خود را با جستجوی کد رهگیری در قسمت پیگیری سفارش سایت مشاهده کنید. سایت آهن آنلاین این امکان را برای شما ایجاد کرده است که در صورت نیاز، میزان ناودانی را در فاکتور کم یا زیاد کنید.

در لیست قیمت ناودانی زیر اطلاعاتی از قبیل سایز، برند، طول شاخه، محل بارگیری و ساعت و تاریخ آخرین به روز رسانی ارائه و عرضه شده است. بعد از جستجوی محصول مورد نظر خود از طریق فیلتر کنار لیست قیمت‌ها، به منظور مشاوره یا ثبت سفارش می‌توانید با کارشناسان آهن آنلاین با شماره 02154712 تماس حاصل فرمایید.

سوالات متداول

در بازار ایران چند نوع ناودانی موجود است؟

به طور کلی سه نوع ناودانی در بازار ایران موجود است که عبارتند از : 1- ناودانی اروپایی 2- ناودانی هم‌وزن اروپا 3- ناودانی ساختمانی

مهم‌ترین فاکتور مدنظر برای خرید ناودانی با کیفیت کدام مورد است؟

با توجه به تفاوت قیمت پایه ناودانی‌های موجود در بازار، برای اینکه خرید با کیفیت و بهینه‌تر داشته باشید باید دو فاکتور ابعاد و وزن هر شاخه را در خرید مدنظر داشته باشید.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x