لیست قیمت لوله پلی اتیلن آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16 اینچ
لوله پلی اتیلن ۱۶ اینچ
متر
۱۳:۳۲
  16 اینچ
لوله پلی اتیلن ۱۶ اینچ
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20 میل
لوله پلی اتیلن ۲۰ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25 میل
لوله پلی اتیلن ۲۵ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  32 میل
لوله پلی اتیلن ۳۲ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40 میل
لوله پلی اتیلن ۴۰ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50 میل
لوله پلی اتیلن ۵۰ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  63 میل
لوله پلی اتیلن ۶۳ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  75 میل
لوله پلی اتیلن ۷۵ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  90 میل
لوله پلی اتیلن ۹۰ میل
متر
۱۳:۳۲
  90 میل
لوله پلی اتیلن ۹۰ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  110 میل
لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میل
متر
۱۳:۳۲
  110 میل
لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  125 میل
لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  140 میل
لوله پلی اتیلن ۱۴۰ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  160 میل
لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میل
متر
۱۳:۳۲
  160 میل
لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  180 میل
لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  200 میل
لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  225 میل
لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میل
متر
۱۳:۳۲
  225 میل
لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  250 میل
لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میل
متر
۱۳:۳۲
  250 میل
لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  280 میل
لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میل
متر
۱۳:۳۲
  280 میل
لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  315 میل
لوله پلی اتیلن 315 میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  355 میل
لوله پلی اتیلن ۳۵۵ میل
متر
۱۳:۳۲
  355 میل
لوله پلی اتیلن ۳۵۵ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  400 میل
لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میل
متر
۱۳:۳۲
  400 میل
لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میل
متر
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  32 میل
لوله پلی اتیلن ۳۲ میل
متر
۱۰:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  125 میل
لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میل
متر
۱۰:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  180 میل
لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میل
متر
۱۰:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
لوله پلی اتیلن 
شاخه
۱۰:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "1/2 1
لوله پلی اتیلن  سایز ۴۰
کلاف
۱۰:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
لوله پلی اتیلن ۱۶
کلاف
۱۰:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
لوله پلی اتیلن سایز ۲۰
کلاف
۱۰:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20 میل
لوله پلی اتیلن ۲۰ میل
متر
۱۲:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
لوله پلی اتیلن ۲۵
کلاف
۱۰:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  32
لوله پلی اتیلن  ۳۲
کلاف
۱۰:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50
لوله پلی اتیلن  سایز۵۰
کلاف
۱۰:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  63
لوله پلی اتیلن  سایز۶۳
کلاف
۱۰:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  75
لوله پلی اتیلن  سایز۷۵
کلاف
۱۰:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  90
لوله پلی اتیلن  سایز۹۰
کلاف
۱۰:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  110
لوله پلی اتیلن  سایز۱۱۰
کلاف
۱۰:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  125
لوله پلی اتیلن  سایز۱۲۵
کلاف
۱۰:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  160
لوله پلی اتیلن  سایز۱۶۰
کلاف
۱۰:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  200
لوله پلی اتیلن  سایز۲۰۰
کلاف
۱۰:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  250
لوله پلی اتیلن  سایز۲۵۰
کلاف
۱۰:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  315
لوله پلی اتیلن سایز ۳۱۵
کلاف
۱۰:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  400
لوله پلی اتیلن ۴۰۰
کلاف
۱۰:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
لوله پلی اتیلن 
متر
۱۲:۴۶
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل

کانال تخصصی لوله و پروفیل آهن آنلاین :

https://telegram.me/AO_Pipe_box

رویا کیامرزی : سرپرست فروش

رویا کیامرزی

سرپرست فروش

داخلى : 640
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100791

شیدا سلیمانی : کارشناس فروش

شیدا سلیمانی

کارشناس فروش

داخلى : 615
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904854

مهرداد عسگری : کارشناس فروش

مهرداد عسگری

کارشناس فروش

داخلى : 686
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100822