لیست قیمت لوله مسی آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.63
  "1/2
لوله مسی ۰٫۶۳  “۱/۲   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
2,165,000 
۱۱:۲۷
  0.63
  "1/4
لوله مسی ۰٫۶۳  “۱/۴   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
1,015,000 
۱۱:۲۷
  0.63
  "3/8
لوله مسی ۰٫۶۳  “۳/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
1,605,000 
۱۱:۲۷
  0.63
  "5/8
لوله مسی ۰٫۶۳  “۵/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
2,730,000 
۱۱:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.75
  "1/2
لوله مسی ۰٫۷۵  “۱/۲   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
2,565,000 
۱۱:۲۷
  0.75
  "1/4
لوله مسی ۰٫۷۵  “۱/۴   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
1,240,000 
۱۱:۲۷
  0.75
  "3/4
لوله مسی ۰٫۷۵  “۳/۴   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
3,895,000 
۱۱:۲۷
  0.75
  "3/8
لوله مسی ۰٫۷۵  “۳/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
1,905,000 
۱۱:۲۷
  0.75
  "5/8
لوله مسی ۰٫۷۵  “۵/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
3,220,000 
۱۱:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.81
  "1/4
لوله مسی ۰٫۸۱  “۱/۴   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
1,330,000 
۱۱:۲۶
  0.81
  "3/8
لوله مسی ۰٫۸۱  “۳/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
2,045,000 
۱۱:۲۶
  0.81
  "5/8
لوله مسی ۰٫۸۱  “۵/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
3,425,000 
۱۱:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.9
  "3/4
لوله مسی ۰٫۹  “۳/۴   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
1,855,000 
۱۱:۲۶
  0.9
  "3/8
لوله مسی ۰٫۹  “۳/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
880,000 
۱۱:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1
  "1 1/8
لوله مسی ۱  “۱ ۱/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
3,115,000 
۱۱:۲۶
  1
  "1/2
لوله مسی ۱  “۱/۲   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
3,380,000 
۱۱:۲۶
  1
  "1/4
لوله مسی ۱  “۱/۴   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
1,625,000 
۱۱:۲۶
  1
  "5/8
لوله مسی ۱  “۵/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
4,260,000 
۱۱:۲۶
  1
  "7/8
لوله مسی ۱  “۷/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
6,020,000 
۱۱:۲۶
  1
  "7/8
لوله مسی ۱  “۷/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
2,410,000 
۱۱:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.24
  "1/2
لوله مسی ۱٫۲۴  “۱/۲   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
4,150,000 
۱۱:۲۶
  1.24
  "1/2
لوله مسی ۱٫۲۴  “۱/۲   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
1,660,000 
۱۱:۲۶
  1.24
  "3/4
لوله مسی ۱٫۲۴  “۳/۴   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
6,340,000 
۱۱:۲۶
  1.24
  "3/4
لوله مسی ۱٫۲۴  “۳/۴   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
2,535,000 
۱۱:۲۶
  1.24
  "3/8
لوله مسی ۱٫۲۴  “۳/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
2,830,000 
۱۱:۲۶
  1.24
  "3/8
لوله مسی ۱٫۲۴  “۳/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
1,225,000 
۱۱:۲۶
  1.24
  "5/8
لوله مسی ۱٫۲۴  “۵/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
5,240,000 
۱۱:۲۶
  1.24
  "5/8
لوله مسی ۱٫۲۴  “۵/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
2,095,000 
۱۱:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.65
  "1 1/8
لوله مسی ۱٫۶۵  “۱ ۱/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
5,075,000 
۱۱:۲۶
  1.65
  "2 1/8
لوله مسی ۱٫۶۵  “۲ ۱/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
9,710,000 
۱۱:۲۶
  1.65
  "1 3/8
لوله مسی ۱٫۶۵  ۱ ۳/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
6,255,000 
۱۱:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.83
  "1 5/8
لوله مسی ۱٫۸۳  “۱ ۵/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
8,180,000 
۱۱:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
 
لوله مسی         حلقه بنگاه تهران
عدد
۱۰:۲۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1
  "1 3/8
لوله مسی ۱  “۱ ۳/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.83
  "2 5/8
لوله مسی ۱٫۸۳  “۲ ۵/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.81
  "1/2
لوله مسی ۰٫۸۱  “۱/۲   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
۱۰:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.63
  "1/2
لوله مسی ۰٫۶۳  “۱/۲       ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۶:۰۰
  0.63
  "1/2
لوله مسی ۰٫۶۳  “۱/۲       ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۶:۰۰
  0.63
  "1/4
لوله مسی ۰٫۶۳  “۱/۴       ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۶:۳۵
  0.63
  "1/4
لوله مسی ۰٫۶۳  “۱/۴       ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۶:۳۵
  0.63
  "1/4
لوله مسی ۰٫۶۳  “۱/۴       ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۶:۳۵
  0.63
  "1/4
لوله مسی ۰٫۶۳  “۱/۴   مهراصل    ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۶:۳۵
  0.63
  "3/8
لوله مسی ۰٫۶۳  “۳/۸       ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۵:۵۲
  0.63
  "3/8
لوله مسی ۰٫۶۳  “۳/۸   مهراصل    ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۵:۵۲
  0.63
  "5/8
لوله مسی ۰٫۶۳  “۵/۸       ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۵:۵۷
  0.63
  "5/8
لوله مسی ۰٫۶۳  “۵/۸       ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۵:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.75
  "1/4
لوله مسی 0.75  “1/4   مهراصل    50متری بنگاه تهران
کلاف
۱۶:۰۹
  0.75
  "1/2
لوله مسی ۰٫۷۵  “۱/۲       ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۴:۳۹
  0.75
  "1/2
لوله مسی ۰٫۷۵  “۱/۲   مهراصل    ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۴:۳۹
  0.75
  "1/4
لوله مسی ۰٫۷۵  “۱/۴       ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۶:۰۹
  0.75
  "3/8
لوله مسی ۰٫۷۵  “۳/۸   مهراصل    ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۴:۱۳
  0.75
  "5/8
لوله مسی ۰٫۷۵  “۵/۸       ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۴:۳۳
  0.75
  "5/8
لوله مسی ۰٫۷۵  “۵/۸   مهراصل    ۵۰متری بنگاه تهران
کلاف
۱۴:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.24
  "3/8
لوله مسی ۱٫۲۴  “۳/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
۱۲:۲۷
  1.24
  "3/8
لوله مسی ۱٫۲۴  “۳/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
شاخه
۱۲:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.75
  " 1/4
لوله مسی 0.75  ” 1/4   مهر اصل    15 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
658,000 
۱۲:۳۲
  0.75
  " 3/8
لوله مسی 0.75  ” 3/8   مهر اصل    50 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
1,050,000 
۱۲:۳۳
  0.75
  *5/8
لوله مسی 0.75  *5/8   مهر اصل    15 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
1,410,000 
۱۳:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.75
  *5/8
لوله مسی ۰٫۷۵  *۵/۸   مهر اصل    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
1,770,000 
۱۲:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.24
  " 1/2
لوله مسی 1.24  ” 1/2   مهر اصل    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
2,540,000 
۱۳:۳۸
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.75
  " 1/4
لوله مسی   ” 1/4   مهر اصل    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
347,400 
۱۲:۱۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.70
  " 3/8
لوله مسی 0.70  ” 3/8   مهر اصل    50 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
346,400 
۱۰:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.00
  " 1/4
لوله مسی 1.00  ” 1/4   مهر اصل    15 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
346,400 
۱۰:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.81
  " 3/8
لوله مسی 0.81  ” 3/8   *باهنر    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.00
  " 3/8
لوله مسی 1.00  ” 3/8   *باهنر    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
352,000 
۱۰:۴۷
  1.00
  *5/8
لوله مسی 1.00  *5/8   *باهنر    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
352,000 
۱۰:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.50
  " 1/2
لوله مسی 0.50  ” 1/2   بابک    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
353,000 
۱۱:۵۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.70
  *5/8
لوله مسی 0.70  *5/8   مهر اصل    50 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
346,400 
۱۲:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.75
  " 3/8
لوله مسی 0.75  ” 3/8   بابک    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
353,000 
۱۱:۵۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.90
  " 3/4
لوله مسی 0.90    مهر اصل    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
346,400 
۱۲:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.00
  " 1/2
لوله مسی 1.00  ” 1/2   مهر اصل    15 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
346,400 
۱۲:۲۱
  1.00
  " 3/4
لوله مسی 1.00  ” 3/4   بابک    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
353,000 
۱۱:۵۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.00
  5/16
لوله مسی 1.00  5/16   مهر اصل    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
8,000 
۱۳:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.81
  *5/8
لوله مسی 0.81  *5/8   بابک    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۲۴
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

 

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار مس در کانال تلگرام مس

عضویت در کانال تخصصی مس آهن آنلاین:

https://telegram.me/ao_mess

المیرا میراعظمی : مدیر گروه

المیرا میراعظمی

مدیر گروه

داخلى : 603
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161934

varagh

نسیم قنبری : کارشناس فروش

نسیم قنبری

کارشناس فروش

داخلى : 603
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100360

ghanbari@ahanonline.com

امیررضا نیک آرا : کارشناس فروش

امیررضا نیک آرا

کارشناس فروش

داخلى : 668
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100633

nikara@ahanonline.com

سینا حجت پناه : مدیر کل خرید و فروش

سینا حجت پناه

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 619
۰۲۱۶۳۴۲۸
09120128205

مهرنوش قاسمی : کارشناس فروش

مهرنوش قاسمی

کارشناس فروش

داخلى : 649
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100891

فرهاد نصرالله زاده : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

فرهاد نصرالله زاده

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 663
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100833