لیست قیمت شیر سوپاپی آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 1
اتصالات PN16  شیرسوزنی  ” ۱/۲ ۱   چدنی فلنچدار  
عدد
  " 1/2 1
شیر سوپاپی  ” ۱/۲ ۱   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  " 1/2 1
فاراب PN16  شیر سوپاپی  ” ۱/۲ ۱   چدنی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 2
اتصالات PN16  شیرسوزنی  ” ۱/۲ ۲   چدنی فلنچدار  
عدد
  " 1/2 2
میراب PN10  شیر سوپاپی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
  " 1/2 2
میراب PN16  شیر سوپاپی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/4 1
فاراب PN16  شیر سوپاپی  ” ۱/۴ ۱   چدنی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "10
اتصالات PN16  شیرسوزنی  “۱۰   چدنی فلنچدار  
عدد
  "10
شیر سوپاپی  “۱۰   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "10
شیر سوپاپی  “۱۰   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "10
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۱۰   چدنی  
عدد
  "10
میراب PN16  شیر سوپاپی  “۱۰   چدنی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "12
اتصالات PN16  شیرسوزنی  “۱۲   چدنی فلنچدار  
عدد
  "12
شیر سوپاپی  “۱۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "12
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۱۲   چدنی  
عدد
  "12
میراب PN16  شیر سوپاپی  “۱۲   چدنی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "14
اتصالات PN16  شیرسوزنی  “۱۴   چدنی فلنچدار  
عدد
  "14
شیر سوپاپی  “۱۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "14
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۱۴   چدنی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "16
اتصالات PN16  شیرسوزنی  “۱۶   چدنی فلنچدار  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "2
شیر سوپاپی  “۲   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "2
شیرسوزنی   “۲   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
  "2
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۲   چدنی  
عدد
  "2
میراب PN16  شیر سوپاپی  “۲   چدنی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3
اتصالات PN16  شیرسوزنی  “۳   چدنی فلنچدار  
عدد
  "3
شیر سوپاپی  “۳   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "3
شیر سوپاپی  “۳   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "3
فاراب PN16  شیر سوپاپی  “۳   چدنی  
عدد
  "3
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۳   چدنی  
عدد
  "3
میراب PN16  شیر سوپاپی  “۳   چدنی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "4
شیر سوپاپی  “۴   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "4
شیرسوزنی   “۴   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
  "4
فاراب PN16  شیر سوپاپی  “۴   چدنی  
عدد
  "4
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۴   چدنی  
عدد
  "4
میراب PN16  شیر سوپاپی  “۴   چدنی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "5
PN10 اتصالات شیرسوزنی  “۵   چدنی فلنچدار  
عدد
  "5
فاراب PN16  شیر سوپاپی  “۵   چدنی  
عدد
  "5
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۵   چدنی  
عدد
  "5
میراب PN16  شیر سوپاپی  “۵   چدنی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "6
اتصالات PN16  شیرسوزنی  “۶   چدنی فلنچدار  
عدد
  "6
شیر سوپاپی  “۶   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "6
شیر سوپاپی  “۶   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "6
فاراب PN16  شیر سوپاپی  “۶   چدنی  
عدد
  "6
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۶   چدنی  
عدد
  "6
میراب PN16  شیر سوپاپی  “۶   چدنی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "8
اتصالات PN16  شیرسوزنی  “۸   چدنی فلنچدار  
عدد
  "8
شیر سوپاپی  “۸   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "8
شیر سوپاپی  “۸   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "8
شیر سوپاپی  “۸   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "8
فاراب PN16  شیر سوپاپی  “۸   چدنی  
عدد
  "8
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۸   چدنی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "14
شیر سوپاپی  “۱۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "14
شیر سوپاپی  “۱۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/4 1
شیر سوپاپی  ” ۱/۴ ۱   چدنی  PN16  فاراب
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "10
شیر سوپاپی  “۱۰   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "10
شیر سوپاپی  “۱۰   چدنی  PN16  میراب
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "2
شیر سوپاپی  “۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "2
شیر سوپاپی  “۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3
شیر سوپاپی  “۳   چدنی  PN10  میراب
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "5
شیر سوپاپی  “۵   چدنی  PN16  میراب
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 2
شیر سوپاپی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
5,808,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "4
شیر سوپاپی  “۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
9,576,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "5
شیر سوپاپی  “۵   چدنی  PN16  فاراب
عدد
11,020,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
شیر سوپاپی     چدنی    وگ
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
شیرسوزنی
عدد
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار تجهیزات در کانال  تلگرام  تجهیزات

عضویت در کانال تخصصی تجهیزات آهن آنلاین:

https://t.me/AO_fittings

محمد شانه جانی : مدیر کل خرید و فروش

محمد شانه جانی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

نیلوفر ترابی : مدیر گروه

نیلوفر ترابی

مدیر گروه

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870