لیست قیمت شیر سوپاپی آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  " 1/2 1
اتصالات PN16  شیرسوزنی  ” ۱/۲ ۱   چدنی فلنچدار  
عدد
1,825,000 
۱۰:۲۹
  " 1/2 1
فاراب PN16  شیر سوپاپی  ” ۱/۲ ۱   چدنی  
عدد
۱۰:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  " 1/2 2
اتصالات PN16  شیرسوزنی  ” ۱/۲ ۲   چدنی فلنچدار  
عدد
2,950,000 
۱۰:۲۹
  " 1/2 2
میراب PN10  شیر سوپاپی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
۱۰:۲۲
  " 1/2 2
میراب PN16  شیر سوپاپی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
8,620,000 
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  " 1/4 1
شیر سوپاپی  ” ۱/۴ ۱   چدنی  PN16  فاراب
عدد
۱۰:۲۵
  " 1/4 1
فاراب PN16  شیر سوپاپی  ” ۱/۴ ۱   چدنی  
عدد
۱۰:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "10
اتصالات PN16  شیرسوزنی  “۱۰   چدنی فلنچدار  
عدد
27,800,000 
۱۰:۲۹
  "10
شیر سوپاپی  “۱۰   چدنی  PN16  فاراب
عدد
38,900,000 
۱۰:۲۵
  "10
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۱۰   چدنی  
عدد
۱۰:۲۲
  "10
میراب PN16  شیر سوپاپی  “۱۰   چدنی  
عدد
63,970,000 
۱۰:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "12
اتصالات PN16  شیرسوزنی  “۱۲   چدنی فلنچدار  
عدد
34,800,000 
۱۰:۳۰
  "12
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۱۲   چدنی  
عدد
۱۰:۲۲
  "12
میراب PN16  شیر سوپاپی  “۱۲   چدنی  
عدد
86,520,000 
۱۰:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "14
اتصالات PN16  شیرسوزنی  “۱۴   چدنی فلنچدار  
عدد
۱۰:۳۰
  "14
شیر سوپاپی  “۱۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
107,000,000 
۱۰:۲۳
  "14
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۱۴   چدنی  
عدد
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "16
اتصالات PN16  شیرسوزنی  “۱۶   چدنی فلنچدار  
عدد
۱۰:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "2
شیر سوپاپی  “۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
5,600,000 
۱۰:۲۲
  "2
شیر سوپاپی  “۲   چدنی  PN16  فاراب
عدد
4,250,000 
۱۰:۲۵
  "2
شیرسوزنی   “۲   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
2,250,000 
۱۰:۲۹
  "2
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۲   چدنی  
عدد
5,600,000 
۱۰:۲۲
  "2
میراب PN16  شیر سوپاپی  “۲   چدنی  
عدد
6,170,000 
۱۰:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "3
اتصالات PN16  شیرسوزنی  “۳   چدنی فلنچدار  
عدد
3,650,000 
۱۰:۲۹
  "3
فاراب PN16  شیر سوپاپی  “۳   چدنی  
عدد
6,200,000 
۱۰:۲۵
  "3
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۳   چدنی  
عدد
۱۰:۲۲
  "3
میراب PN16  شیر سوپاپی  “۳   چدنی  
عدد
9,730,000 
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "4
شیرسوزنی   “۴   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
4,250,000 
۱۰:۲۹
  "4
فاراب PN16  شیر سوپاپی  “۴   چدنی  
عدد
8,020,000 
۱۰:۲۵
  "4
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۴   چدنی  
عدد
۱۰:۲۲
  "4
میراب PN16  شیر سوپاپی  “۴   چدنی  
عدد
13,900,000 
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "5
PN10 اتصالات شیرسوزنی  “۵   چدنی فلنچدار  
عدد
6,250,000 
۱۰:۲۹
  "5
فاراب PN16  شیر سوپاپی  “۵   چدنی  
عدد
10,970,000 
۱۰:۲۵
  "5
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۵   چدنی  
عدد
۱۰:۲۲
  "5
میراب PN16  شیر سوپاپی  “۵   چدنی  
عدد
2,030,000 
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "6
اتصالات PN16  شیرسوزنی  “۶   چدنی فلنچدار  
عدد
8,750,000 
۱۰:۲۹
  "6
فاراب PN16  شیر سوپاپی  “۶   چدنی  
عدد
15,000,000 
۱۰:۲۵
  "6
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۶   چدنی  
عدد
۱۰:۲۲
  "6
میراب PN16  شیر سوپاپی  “۶   چدنی  
عدد
24,060,000 
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "8
اتصالات PN16  شیرسوزنی  “۸   چدنی فلنچدار  
عدد
15,950,000 
۱۰:۲۹
  "8
شیر سوپاپی  “۸   چدنی  PN16  میراب
عدد
41,720,000 
۱۰:۲۲
  "8
فاراب PN16  شیر سوپاپی  “۸   چدنی  
عدد
24,150,000 
۱۰:۲۵
  "8
میراب PN10  شیر سوپاپی  “۸   چدنی  
عدد
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "10
شیر سوپاپی  “۱۰   چدنی  PN16  میراب
عدد
63,970,000 
۰۸:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "6
شیر سوپاپی  “۶   چدنی  PN10  میراب
عدد
۰۸:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "14
شیر سوپاپی  “۱۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
۰۸:۰۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  " 1/2 1
شیر سوپاپی  ” ۱/۲ ۱   چدنی  PN16  فاراب
عدد
۰۸:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "12
شیر سوپاپی  “۱۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
86,520,000 
۰۸:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "3
شیر سوپاپی  “۳   چدنی  PN16  میراب
عدد
9,730,000 
۰۸:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  " 1/2 2
شیر سوپاپی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
8,620,000 
۰۸:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "10
شیر سوپاپی  “۱۰   چدنی  PN10  میراب
عدد
۰۸:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "14
شیر سوپاپی  “۱۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
107,000,000 
۰۸:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "2
شیر سوپاپی  “۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
4,250,000 
۰۸:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "3
شیر سوپاپی  “۳   چدنی  PN10  میراب
عدد
۰۸:۴۶
  "3
شیر سوپاپی  “۳   چدنی  PN16  فاراب
عدد
6,200,000 
۰۸:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "4
شیر سوپاپی  “۴   چدنی  PN16  فاراب
عدد
8,020,000 
۰۸:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "5
شیر سوپاپی  “۵   چدنی  PN16  فاراب
عدد
10,970,000 
۰۸:۴۷
  "5
شیر سوپاپی  “۵   چدنی  PN16  میراب
عدد
2,030,000 
۰۸:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "8
شیر سوپاپی  “۸   چدنی  PN16  فاراب
عدد
24,150,000 
۰۸:۴۷
  "8
شیر سوپاپی  “۸   چدنی  PN16  میراب
عدد
41,720,000 
۰۸:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "6
شیر سوپاپی  “۶   چدنی  PN16  فاراب
عدد
15,000,000 
۱۰:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "4
شیر سوپاپی  “۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
۱۳:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "10
شیر سوپاپی  “۱۰   چدنی  PN16  فاراب
عدد
38,900,000 
۰۸:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
شیر سوپاپی     چدنی    وگ
عدد
۱۴:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
شیرسوزنی
عدد
۰۹:۵۹
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار تجهیزات در کانال  تلگرام  تجهیزات عضویت در کانال تخصصی تجهیزات آهن آنلاین: https://t.me/AO_fittings

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870