لیست قیمت شیرپروانه ای آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "6
شیر پروانه ایی ۶ اینچ فولادی ویفری class150 تهران
عدد
16,550,000 
۰۸:۵۱
  "1
شیرپروانه ای  “۱   چدنی  PN10  میراب
عدد
1,800,000 
۰۸:۴۹
  "1
شیرپروانه ای  “۱   چدنی  PN16  میراب
عدد
1,890,000 
۰۸:۵۰
  "2
شیرپروانه ای  “۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
2,120,000 
۰۸:۴۹
  "2
شیرپروانه ای  “۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
2,120,000 
۰۸:۴۹
  "2
شیرپروانه ای  “۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
2,200,000 
۰۸:۵۰
  "3
شیرپروانه ای  “۳   چدنی  PN10  فاراب
عدد
۰۸:۵۰
  "3
شیرپروانه ای  “۳   چدنی  PN10  میراب
عدد
2,780,000 
۰۸:۴۹
  "3
شیرپروانه ای  “۳   چدنی  PN16  میراب
عدد
2,840,000 
۰۸:۵۰
  "4
شیرپروانه ای  “۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
3,450,000 
۰۸:۵۰
  "4
شیرپروانه ای  “۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
3,450,000 
۰۸:۵۰
  "5
شیرپروانه ای  “۵   چدنی  PN10  میراب
عدد
4,300,000 
۰۸:۴۹
  "5
شیرپروانه ای  “۵   چدنی  PN10  میراب
عدد
4,300,000 
۰۸:۴۹
  "5
شیرپروانه ای  “۵   چدنی  PN16  میراب
عدد
4,300,000 
۰۸:۵۰
  "5
شیرپروانه ای  “۵   چدنی  PN16  میراب
عدد
4,300,000 
۰۸:۵۰
  "6
شیرپروانه ای  “۶   چدنی  PN10  میراب
عدد
5,550,000 
۰۸:۴۹
  "6
شیرپروانه ای  “۶   چدنی  PN10  میراب
عدد
5,550,000 
۰۸:۴۹
  "6
شیرپروانه ای  “۶   چدنی  PN16  میراب
عدد
5,700,000 
۰۸:۵۰
  "6
شیرپروانه ای  “۶   چدنی  PN16  میراب
عدد
5,700,000 
۰۸:۵۰
  "8
شیرپروانه ای  “۸   چدنی  PN10  میراب
عدد
8,500,000 
۰۸:۵۰
  " 1/2 2
شیرپروانه ای  ” ۱/۲ ۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
2,250,000 
۰۸:۴۹
  " 1/2 2
شیرپروانه ای  ” ۱/۲ ۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
2,320,000 
۰۸:۵۰
  "2
فاراب PN10  شیرپروانه ای  “۲   چدنی  
عدد
۰۸:۵۰
  "3
فاراب PN10  شیرپروانه ای  “۳   چدنی  
عدد
۰۸:۵۰
  " 1/2 2
فاراب PN10  شیرپروانه ای  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
۰۸:۵۰
  "1
میراب PN10  شیرپروانه ای  “۱   چدنی  
عدد
1,800,000 
۰۸:۴۹
  "3
میراب PN10  شیرپروانه ای  “۳   چدنی  
عدد
2,780,000 
۰۸:۴۹
  "4
میراب PN10  شیرپروانه ای  “۴   چدنی  
عدد
3,360,000 
۰۸:۴۹
  "8
میراب PN10  شیرپروانه ای  “۸   چدنی  
عدد
8,500,000 
۰۸:۵۰
  " 1/2 2
میراب PN10  شیرپروانه ای  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
2,250,000 
۰۸:۴۹
  "1
میراب PN16  شیرپروانه ای  “۱   چدنی  
عدد
1,890,000 
۰۸:۵۰
  " 1/2 2
میراب PN16  شیرپروانه ای  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
2,320,000 
۰۸:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "2
اتصالات PN16  شیرپروانه ای  “۲   دیسک کروم اهرمی  
عدد
1,400,000 
۰۸:۵۱
  "2
اتصالات PN16  شیرپروانه ای  “۲   دیسک کروم گیربکسی  
عدد
1,250,000 
۰۸:۵۱
  "2
اتصالات کلاس۱۵۰  شیرپروانه ای  “۲   ویفری فولادی  
عدد
5,850,000 
۰۸:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  " 1/2 2
اتصالات کلاس۱۵۰  شیرپروانه ای  ” ۱/۲ ۲   ویفری فولادی  
عدد
7,450,000 
۰۸:۵۱
  " 1/2 2
فاراب PN16  شیرپروانه ای  ” ۱/۲ ۲   دیسک کروم اهرمی  
عدد
1,500,000 
۰۸:۵۰
  " 1/2 2
فاراب PN16  شیرپروانه ای  ” ۱/۲ ۲   دیسک کروم گیربکسی  
عدد
3,100,000 
۰۸:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "3
اتصالات PN16  شیرپروانه ای  “۳   دیسک کروم اهرمی  
عدد
1,770,000 
۰۸:۵۱
  "3
اتصالات PN16  شیرپروانه ای  “۳   دیسک کروم گیربکسی  
عدد
3,320,000 
۰۸:۵۱
  "3
شیر پروانه ایی ۳ اینچ فولادی ویفری class150 تهران
عدد
8,550,000 
۰۸:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "4
اتصالات PN16  شیرپروانه ای  “۴   دیسک کروم گیربکسی  
عدد
2,045,000 
۰۸:۵۱
  "3
اتصالات کلاس۱۵۰  شیرپروانه ای  “۳   ویفری فولادی  
عدد
9,970,000 
۰۸:۵۱
  "4
شیرپروانه ای   ۴ اینچ   PN16  دیسک کروم اهرمی تهران
عدد
2,090,000 
۰۸:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "5
اتصالات PN16  شیرپروانه ای  “۵   دیسک کروم اهرمی  
عدد
2,600,000 
۰۸:۵۱
  "5
اتصالات PN16  شیرپروانه ای  “۵   دیسک کروم گیربکسی  
عدد
4,560,000 
۰۸:۵۱
  "5
شیر پروانه ایی ۵ اینچ فولادی ویفری class150 تهران
عدد
۰۸:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "6
اتصالات PN16  شیرپروانه ای  “۶   دیسک کروم اهرمی  
عدد
3,370,000 
۰۸:۵۱
  "6
اتصالات PN16  شیرپروانه ای  “۶   دیسک کروم گیربکسی  
عدد
5,930,000 
۰۸:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "8
اتصالات PN16  شیرپروانه ای  “۸   دیسک کروم اهرمی  
عدد
4,850,000 
۰۸:۵۱
  "8
اتصالات PN16  شیرپروانه ای  “۸   دیسک کروم گیربکسی  
عدد
24,050,000 
۰۸:۵۱
  "8
اتصالات کلاس۱۵۰  شیرپروانه ای  “۸   ویفری فولادی  
عدد
24,350,000 
۰۸:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "10
اتصالات PN16  شیرپروانه ای  “۱۰   دیسک کروم گیربکسی  
عدد
۰۸:۵۱
  "10
اتصالات کلاس۱۵۰  شیرپروانه ای  “۱۰   ویفری فولادی  
عدد
37,050,000 
۰۸:۵۱
  "10
فاراب PN16  شیرپروانه ای  “۱۰   دیسک کروم اهرمی  
عدد
4,405,000 
۰۸:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "12
اتصالات PN16  شیرپروانه ای  “۱۲   دیسک کروم اهرمی  
عدد
6,355,000 
۰۸:۵۱
  "12
اتصالات PN16  شیرپروانه ای  “۱۲   دیسک کروم گیربکسی  
عدد
8,155,000 
۰۸:۵۱
  "12
اتصالات کلاس۱۵۰  شیرپروانه ای  “۱۲   ویفری فولادی  
عدد
45,050,000 
۰۸:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "14
اتصالات کلاس۱۵۰  شیرپروانه ای  “۱۴   ویفری فولادی  
عدد
45,050,000 
۰۸:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "16
اتصالات کلاس۱۵۰  شیرپروانه ای  “۱۶   ویفری فولادی  
عدد
99,050,000 
۰۸:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "4
شیرپروانه ای  “۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
3,360,000 
۰۸:۳۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "2
شیرپروانه ای  “۲   چدنی  PN10  فاراب
عدد
۰۸:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "2
شیرپروانه ای  “۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
2,200,000 
۰۸:۲۳
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_fittings

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870