لیست قیمت تیرآهن آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
تیرآهن ۲۰ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
12,500,000 
۱۳:۲۸
  22
تیرآهن ۲۲ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۳:۴۸
  22
تیرآهن ۲۲ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
13,500,000 
۱۳:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
تیرآهن  IPE  ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
۱۳:۴۹
  12
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,400,000 
۱۳:۲۱
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
8,900,000 
۱۳:۲۱
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
۱۳:۴۹
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,000,000 
۱۳:۲۱
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
۱۳:۴۹
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
10,000,000 
۱۳:۲۲
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
۱۳:۴۹
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
13,600,000 
۱۳:۲۲
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
۱۳:۴۹
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
13,900,000 
۱۳:۲۳
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
۱۳:۴۹
  24
تیرآهن    ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه اصفهان 
شاخه
۱۳:۴۹
  24
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
16,200,000 
۱۳:۲۳
  24
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
۱۳:۴۹
  27
تیرآهن    ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه اصفهان 
شاخه
۱۳:۴۹
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
19,300,000 
۱۳:۲۴
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
۱۳:۴۹
  30
تیرآهن  IPE  ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
۱۳:۴۹
  30
تیرآهن    ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه اصفهان 
شاخه
۱۳:۴۹
  30
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
30,100,000 
۱۳:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن    ۱۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
7,300,000 
۱۳:۳۳
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
8,300,000 
۱۳:۳۲
  16
تیرآهن    ۱۶ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
۱۳:۴۸
  18
تیرآهن    ۱۸ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
9,700,000 
۱۳:۳۳
  20
تیرآهن    ۲۰ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
۱۳:۴۸
  20
تیرآهن   ۲۰ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
12,500,000 
۱۳:۳۳
  22
تیرآهن    ۲۲ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
۱۳:۴۸
  22
تیرآهن  ۲۲ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
13,500,000 
۱۳:۳۴
  24
تیرآهن    ۲۴ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
۱۳:۴۸
  24
تیرآهن   ۲۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
15,800,000 
۱۳:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیر آهن ۱۴ ناب تبریز شاخه ۶ متری
کیلوگرم
6,550,000 
۱۳:۳۱
  14
تیرآهن ۱۴ ناب تبریز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
۱۳:۴۸
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
۱۳:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
8,300,000 
۱۳:۲۶
  20
تیرآهن ۲۰ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
12,500,000 
۱۳:۲۸
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ یزد ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
13,500,000 
۱۳:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  33
تیرآهن  IPE  ۳۳ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۱
  36
تیرآهن    ۳۶ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۱
  40
تیرآهن  IPE  ۴۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۱
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۱
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۱
  55
تیرآهن  IPE  ۵۵ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۱
  60
تیرآهن  IPE  ۶۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
تیرآهن  IPE  ۳۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۱
  40
تیرآهن  IPE  ۴۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۱
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۱
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۱
  60
تیرآهن  IPE  ۶۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  33
تیرآهن    ۳۳ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۲
  36
تیرآهن  IPE  ۳۶ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۲
  36
تیرآهن    ۳۶ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
۱۳:۵۲
  40
تیرآهن    ۴۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۲
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۲
  45
تیرآهن    ۴۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۲
  45
تیرآهن    ۴۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
۱۳:۵۲
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۲
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۲
  55
تیرآهن  IPE  ۵۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
8,040,000 
۱۳:۳۴
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,440,000 
۱۳:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  45
تیرآهن    ۴۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
۱۱:۳۲
  45
تیرآهن    ۴۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۱:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
تیرآهن ۱۶ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
7,300,000 
۱۴:۰۹
  20
تیرآهن ۲۰ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
10,650,000 
۱۴:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن    ۱۴ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
5,950,000 
۱۴:۰۹
  18
تیرآهن    ۱۸ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
8,650,000 
۱۴:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ کرمانشاه ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
43,000 
۱۴:۰۹
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ کرمانشاه ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
43,000 
۱۴:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
تیرآهن ۱۶ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
8,250,000 
۱۲:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن ۱۴ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
8,200,000 
۱۴:۴۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن نرمال کارخانه
کیلوگرم
44,700 
۱۳:۵۵
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
37,000 
۱۳:۵۵
  20
تیرآهن    ۲۰ ذوب آهن ۹ متری کارخانه 
کیلوگرم
42,000 
۱۳:۵۴
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
42,000 
۱۳:۵۶
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
40,000 
۱۳:۵۶
  24
تیرآهن    ۲۴ ذوب آهن ۹ متری کارخانه 
کیلوگرم
40,000 
۱۳:۵۴
  27
تیرآهن    ۲۷ ذوب آهن ۹ متری کارخانه 
کیلوگرم
40,000 
۱۳:۵۵
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   نرمال کارخانه
کیلوگرم
60,000 
۱۳:۵۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
4,970,000 
۱۵:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  24
تیرآهن ۲۴ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
11,920,000 
۱۵:۲۵
  27
تیرآهن ۲۷ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
14,700,000 
۱۵:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
تیرآهن ۱۸ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,100,000 
۱۵:۴۹
  24
تیرآهن    ۲۴ آرین ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
15,400,000 
۱۵:۵۰
  27
تیرآهن  IPE  ۲۷ آرین ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
18,990,000 
۱۵:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن IPE-تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۲ متری
کیلوگرم
5,850,000 
۱۵:۵۰
  14
تیرآهن    ۱۴ اشتهارد ۱۲متری بنگاه تهران
شاخه
3,000,000 
۱۵:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
تیرآهن ۱۶ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,700,000 
۱۵:۵۰
  18
تیرآهن ۱۸ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,300,000 
۱۵:۵۰
  20
تیرآهن ۲۰ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,075,000 
۱۵:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
4,700,000 
۱۵:۵۰
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
5,800,000 
۱۵:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,490,000 
۱۵:۵۰
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
1,910,000 
۱۵:۴۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
تیرآهن  IPE  ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
36,700 
۱۰:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
48,000 
۱۳:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن ۱۴ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
2,300,000 
۱۵:۰۶
  16
تیرآهن ۱۶ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
4,130,000 
۱۵:۰۷
  18
تیرآهن ۱۸ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
35,000 
۱۵:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن ۱۴ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
24,300 
۱۵:۰۶
  16
تیرآهن ۱۶ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
24,300 
۱۵:۰۶
  20
تیرآهن ۲۰ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
5,300,000 
۱۵:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن نرمال کارخانه
کیلوگرم
44,100 
۱۵:۰۹
  30
تیرآهن  نرمال  ۳۰ ذوب آهن کارخانه
کیلوگرم
27,300 
۱۵:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
تیرآهن ۱۸ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
11,900 
۱۵:۰۶
  20
تیرآهن ۲۰ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
14,600 
۱۵:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
37,500 
۱۵:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
34,500 
۱۵:۰۶
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
33,100 
۱۵:۰۶
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
15,250 
۱۵:۰۶
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
34,500 
۱۵:۰۶
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
35,500 
۱۵:۰۶
  20
تیرآهن ۲۰ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
35,500 
۱۵:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
1,090,000 
۱۳:۲۷
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
14,400,000 
۱۳:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
تیرآهن  IPE  ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
12,700,000 
۱۲:۵۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ یزد ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
۱۴:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
34,000 
۱۵:۲۶
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
34,000 
۱۵:۲۶
  18
تیرآهن  IPE  ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
33,800 
۱۵:۲۶
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
35,000 
۱۵:۲۶
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
35,000 
۱۵:۲۶
  24
تیرآهن  IPE  ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
35,000 
۱۵:۲۷
  27
تیرآهن  IPE  ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
35,000 
۱۵:۲۷
  27
تیرآهن    ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
35,000 
۱۵:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
تیرآهن    ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
35,200 
۱۳:۳۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
تیرآهن  IPE  ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
34,500 
۱۴:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
تیرآهن    ۱۸ ماهان ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
۱۰:۵۵
  18
تیرآهن    ۱۸ ماهان ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
۱۰:۵۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن    ۱۴ ماهان ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
۱۴:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن ۱۴ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
۱۴:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ اهواز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,800 
۱۳:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
تیرآهن    ۲۰ فایکو ۱۲ متری بندر انزلی 
شاخه
۱۲:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ اهواز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,050 
۱۳:۱۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن ۱۴ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
24,450 
۱۲:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
25,250 
۱۲:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
تیرآهن    16 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
۱۰:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ بناب ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,350 
۱۱:۱۶
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
تیرآهن    12 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
۱۳:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
تیرآهن    16 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۱:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن    ۱۴ ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۵:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
تیرآهن ۱۰ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,150,000 
۱۳:۰۰
  24
تیرآهن ۲۴ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,950,000 
۱۳:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  55
تیرآهن ۵۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
تیرآهن    35 روسیه 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
تیرآهن  IPE  12 لهستان 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۵:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
تیرآهن ۲۰ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,300,000 
۱۱:۴۳
  22
تیرآهن ۲۲ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,350,000 
۱۱:۴۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن  IPE  14 اشتهارد 12 متری کارخانه 
شاخه
۱۶:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  33
تیرآهن    ۳۳ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
24,700 
۱۲:۳۳
  40
تیرآهن    ۴۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,100 
۱۲:۳۳
  45
تیرآهن    ۴۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
24,700 
۱۲:۳۲
  50
تیرآهن    ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,100 
۱۲:۲۹
  55
تیرآهن    ۵۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,800 
۱۲:۲۱
  60
تیرآهن    ۶۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,800 
۱۲:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
تیرآهن ۳۰ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
11,800,000 
۱۲:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  24
تیرآهن ۲۴ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,370,000 
۱۲:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  27
تیرآهن ۲۷ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,320,000 
۱۲:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
تیرآهن ۳۰ روسیه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
10,500,000 
۱۳:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
تیرآهن ۱۸ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,995,000 
۱۳:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
۱۰:۲۳
  8
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
۱۰:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن ۱۴ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
1,980,000 
۱۲:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
تیرآهن  ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
2,170,000 
۱۵:۵۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
تیرآهن ۲۰ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,965,000 
۱۰:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
تیرآهن ۱۲ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,110,000 
۱۱:۲۵
  27
تیرآهن ۲۷ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
8,570,000 
۱۱:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  24
تیرآهن ۲۴ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,390,000 
۱۱:۲۳
  27
تیرآهن ۲۷ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,150,000 
۱۱:۲۳
  30
تیرآهن ۳۰ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
11,390,000 
۱۱:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  22
تیرآهن ۲۲ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,570,000 
۱۲:۳۸
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
تیرآهن ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۸
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
تیرآهن ۲۰ روسیه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,925,000 
۱۱:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50
تیرآهن 50 اروپا 12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۰۹:۴۳
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۸/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  24
تیرآهن ۲۴ کره بندر امام  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
3,045,000 
۱۲:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
تیرآهن ۲۰ ترک – تهران
شاخه
4,520,000 
۱۱:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
تیرآهن ۱۲ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,370,000 
۱۳:۴۳
  30
تیرآهن ۳۰ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
12,200,000 
۱۳:۴۳
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۵/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
تیرآهن ۱۸ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
۱۲:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  22
تیرآهن ۲۲ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,500,000 
۱۲:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
تیرآهن ۲۰ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,045,000 
۱۱:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
تیرآهن ۲۰ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,670,000 
۱۲:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
تیرآهن ۱۴ بناب  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,315,000 
۱۵:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
تیرآهن بال پهن ترک IPB سایز۳۰ استاندارد HEB
کیلوگرم
۱۲:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  22
تیرآهن ۲۲ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,625,000 
۱۱:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
تیرآهن ۲۰ اسپانیا  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,775,000 
۱۱:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  24
تیرآهن ۲۴ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,485,000 
۰۸:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
تیرآهن ۱۸ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,745,000 
۰۸:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  27
تیرآهن ۲۷ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,135,000 
۰۸:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۲/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
تیرآهن ۲۰ طوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,625,000 
۰۷:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  24
تیرآهن ۲۴ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,785,000 
۰۷:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۲/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
تیرآهن ۲۰ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
17,600 
۱۲:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
تیرآهن ۱۶ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,305,000 
۰۸:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۰/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
تیرآهن ۱۸ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,775,000 
۰۸:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۶/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  22
تیرآهن ۲۲ روسیه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,755,000 
۱۱:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۶/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
تیرآهن ۳۰ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
13,535,000 
۰۷:۱۱
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
16,650,100 
۰۷:۲۶
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای تیر آهن و هاش در کانال تلگرام تیرآهن و هاش آهن آنلاین عضویت در کانال تخصصی تیرآهن و هاش آهن آنلاین: https://telegram.me/AO_IPE_IPB

مژده صالحی : مدیر کل خرید و فروش

مژده صالحی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : مدیر گروه

سارا سعیدی پور

مدیر گروه

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

هانیه نظری : کارشناس فروش

هانیه نظری

کارشناس فروش

داخلى : 637
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014363

شهرزاد فاخری فر : کارشناس فروش

شهرزاد فاخری فر

کارشناس فروش

داخلى : 662
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100882

نیرم نعمت نژاد : مدیر خرید

نیرم نعمت نژاد

مدیر خرید

داخلى : 642
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100551

محمدرضا اسدی : کارشناس خرید

محمدرضا اسدی

کارشناس خرید

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430466