لیست قیمت تبدیل آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "1*"1/2 1
تبدیل ۱/۲ ۱*۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
18,000 
۰۸:۵۵
  "1/2 1*"1/2 2
تبدیل ۱/۲ ۲*۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
42,000 
۰۸:۵۵
  "2*"1/2 2
تبدیل ۱/۲ ۲*۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
41,250 
۰۸:۵۵
  "1/4 1*"2
تبدیل ۲*۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
26,000 
۰۸:۵۵
  "4*"8
تبدیل ۲*۳/۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
36,250 
۰۸:۵۶
  "1/2 1*"3
تبدیل ۳*۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
62,500 
۰۸:۵۵
  "1/2 2*"3
تبدیل ۳*۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
62,500 
۰۸:۵۵
  "2*"3
تبدیل ۳*۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
62,500 
۰۸:۵۵
  "1/2 2*"5
تبدیل ۵*۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
183,750 
۰۸:۵۵
  "3*"5
تبدیل ۵*۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
156,250 
۰۸:۵۶
  "3*"6
تبدیل ۶*۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
236,250 
۰۸:۵۶
  "6*"8
تبدیل ۸*۶ اینچ درزدار در تهران
عدد
375,000 
۰۸:۵۶
  "1*"1/2 1
تبدیل “۱*”۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
60,000 
۰۸:۵۹
  "1*"1/2 2
تبدیل “۱*”۱/۲ ۲  درزدار     اتصالات
عدد
47,500 
۰۸:۵۶
  "1*"1/4 1
تبدیل “۱*”۱/۴ ۱  درزدار     اتصالات
عدد
12,000 
۰۸:۵۵
  "1*"1/4 1
تبدیل “۱*”۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
44,000 
۰۹:۰۰
  "1*"2
تبدیل “۱*”۲  درزدار     اتصالات
عدد
28,000 
۰۸:۵۵
  "1*"3
تبدیل “۱*”۳  درزدار     اتصالات
عدد
62,500 
۰۸:۵۵
  "1*"3
تبدیل “۱*”۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
300,000 
۰۸:۵۹
  "1/2 1*"1/2 2
تبدیل “۱/۲ ۱*”۱/۲ ۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
135,000 
۰۹:۰۰
  "1/2 1*"2
تبدیل “۱/۲ ۱*”۲  درزدار     اتصالات
عدد
25,000 
۰۸:۵۵
  "1/2 1*"3
تبدیل “۱/۲ ۱*”۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
185,000 
۰۸:۵۸
  "1/2 1*"4
تبدیل “۱/۲ ۱*”۴  درزدار     اتصالات
عدد
100,000 
۰۸:۵۶
  "1/2 2*"3
تبدیل “۱/۲ ۲*”۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
160,000 
۰۹:۰۰
  "1/2 2*"5
تبدیل “۱/۲ ۲*”۵  درزدار     اتصالات
عدد
183,750 
۰۸:۵۶
  "1/2 2*"6
تبدیل “۱/۲ ۲*”۶  درزدار     اتصالات
عدد
۰۸:۵۶
  "1/2*"1/4 1
تبدیل “۱/۲*”۱/۴ ۱  درزدار     اتصالات
عدد
11,875 
۰۸:۵۵
  "1/2*"1/4 1
تبدیل “۱/۲*”۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
44,000 
۰۸:۵۹
  "1/2*"1
تبدیل “۱/۲*”۱  درزدار     اتصالات
عدد
8,375 
۰۸:۵۵
  "1/2*"1
تبدیل “۱/۲*”۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
32,000 
۰۹:۰۰
  "1/2*"2
تبدیل “۱/۲*”۲  درزدار     اتصالات
عدد
36,250 
۰۸:۵۵
  "1/2*"3/4
تبدیل “۱/۲*”۳/۴  درزدار     اتصالات
عدد
7,000 
۰۸:۵۵
  "1/2*"3/4
تبدیل “۱/۲*”۳/۴  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
25,000 
۰۹:۰۰
  "1/4 1*"1/2 1
تبدیل “۱/۴ ۱*”۱/۲ ۱  درزدار     اتصالات
عدد
21,000 
۰۸:۵۵
  "1/4 1*"1/2 1
تبدیل “۱/۴ ۱*”۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
58,000 
۰۸:۵۹
  "1/4 1*"1/2 2
تبدیل “۱/۴ ۱*”۱/۲ ۲  درزدار     اتصالات
عدد
47,500 
۰۸:۵۵
  "1/4 1*"1/2 2
تبدیل “۱/۴ ۱*”۱/۲ ۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
170,000 
۰۸:۵۹
  "1/4 1*"2
تبدیل “۱/۴ ۱*”۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
90,000 
۰۹:۰۰
  "1/4 1*"3
تبدیل “۱/۴ ۱*”۳  درزدار     اتصالات
عدد
62,500 
۰۸:۵۵
  "1/4 1*"3
تبدیل “۱/۴ ۱*”۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
200,000 
۰۸:۵۹
  "1/4 1*"4
تبدیل “۱/۴ ۱*”۴  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
290,000 
۰۸:۵۹
  "2*"1/2 2
تبدیل “۲*”۱/۲ ۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
135,000 
۰۸:۵۹
  "2*"3
تبدیل “۲*”۳  استیل  ۴۰ ۳۱۶ استیل  اتصالات
عدد
۰۹:۰۰
  "2*"3
تبدیل “۲*”۳  استیل  ۴۰ ۳۱۶ استیل  اتصالات
عدد
۰۹:۰۰
  "2*"3
تبدیل “۲*”۳  درزدار     اتصالات
عدد
62,500 
۰۸:۵۵
  "2*"4
تبدیل “۲*”۴  درزدار     اتصالات
عدد
193,750 
۰۸:۵۵
  "3*"4
تبدیل “۳*”۴  درزدار     اتصالات
عدد
75,000 
۰۸:۵۵
  "3*"5
تبدیل “۳*”۵  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
410,000 
۰۹:۰۰
  "3*"6
تبدیل “۳*”۶  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
580,000 
۰۹:۰۰
  "3/4*"1/2 1
تبدیل “۳/۴*”۱/۲ ۱  درزدار     اتصالات
عدد
16,000 
۰۸:۵۵
  "3/4*"1/2 1
تبدیل “۳/۴*”۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
60,000 
۰۹:۰۰
  "3/4*"1/4 1
تبدیل “۳/۴*”۱/۴ ۱  درزدار     اتصالات
عدد
11,875 
۰۸:۵۵
  "3/4*"1/4 1
تبدیل “۳/۴*”۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
44,500 
۰۸:۵۹
  "3/4*"1
تبدیل “۳/۴*”۱  درزدار     اتصالات
عدد
8,375 
۰۸:۵۵
  "4*"5
تبدیل “۴*”۵  درزدار     اتصالات
عدد
156,300 
۰۸:۵۶
  "4*"6
تبدیل “۴*”۶  درزدار     اتصالات
عدد
187,500 
۰۸:۵۶
  "4*"8
تبدیل “۴*”۸  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
1,000,000 
۰۸:۵۹
  "5*"6
تبدیل “۵*”۶  درزدار     اتصالات
عدد
187,500 
۰۸:۵۶
  "5*"6
تبدیل “۵*”۶  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
540,000 
۰۹:۰۰
  "5*"8
تبدیل “۵*”۸  درزدار     اتصالات
عدد
475,000 
۰۸:۵۶
  "5*"8
تبدیل “۵*”۸  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
940,000 
۰۹:۰۰
  "1*"1/2 2
تبدیل   “۱*”۱/۲ ۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
185,000 
۰۹:۰۰
  "1*"2
تبدیل   “۱*”۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
100,000 
۰۹:۰۰
  "1/2 1*"2
تبدیل   “۱/۲ ۱*”۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
90,000 
۰۸:۵۹
  "1/2 1*"4
تبدیل   “۱/۲ ۱*”۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
270,000 
۰۸:۵۹
  "1/2 2*"6
تبدیل   “۱/۲ ۲*”۶   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
600,000 
۰۹:۰۰
  "2*"4
تبدیل   “۲*”۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
250,000 
۰۸:۵۹
  "3*"4
تبدیل   “۳*”۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
220,000 
۰۹:۰۰
  "3/4*"1
تبدیل   “۳/۴*”۱   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
32,000 
۰۸:۵۹
  "3/4*"2
تبدیل   “۳/۴*”۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
120,000 
۰۸:۵۹
  "4*"5
تبدیل   “۴*”۵   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
410,000 
۰۹:۰۰
  "4*"6
تبدیل   “۴*”۶   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
560,000 
۰۹:۰۰
  "6*"8
تبدیل   “۶*”۸   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
940,000 
۰۸:۵۹
  2*8
تبدیل   ۲*۸   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
1,500,000 
۰۸:۵۹
  3*8
تبدیل ۳*۸  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
1,050,000 
۰۹:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "3/4*"2
تبدیل “۳/۴*”۲  مانیسمان     بنکن
عدد
35,000 
۰۹:۵۲
  "3/4*"2
تبدیل     بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
23,000 
۰۹:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
تبدیل     اتصالات    پلاستیکی بنگاه تهران
عدد
۱۲:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
تبدیل
عدد
۱۳:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1*4
تبدیل 1*4  مانیسمان     بنکن
عدد
۱۵:۱۳
  4*5
تبدیل 4*5  مانیسمان     بنکن
عدد
۱۲:۵۷
  5*6
تبدیل 5*6  مانیسمان     بنکن
عدد
۱۲:۵۹
  8*1
تبدیل 8*1  مانیسمان     بنکن
عدد
۱۵:۲۳
  8*1
تبدیل 8*1  مانیسمان     بنکن
عدد
۱۵:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "4*"5
تبدیل “4*”5  مانیسمان     بنکن
عدد
۱۵:۴۶
  "5*"6
تبدیل “5*”6  مانیسمان     بنکن
عدد
۱۵:۴۳
  5*8
تبدیل 5*8  مانیسمان     بنکن
عدد
۱۶:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "4*"8
تبدیل “4*”8  مانیسمان     بنکن
عدد
۱۹:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "4*"5
تبدیل “۴*”۵  مانیسمان     بنکن
عدد
130,000 
۱۳:۳۸
  "4*"6
تبدیل “۴*”۶  مانیسمان     بنکن
عدد
155,000 
۱۳:۳۸
  "5*"6
تبدیل “۵*”۶  مانیسمان     بنکن
عدد
155,000 
۱۳:۳۸
  "5*"8
تبدیل “۵*”۸  مانیسمان     بنکن
عدد
300,000 
۱۳:۳۸
  "6*"8
تبدیل “۶*”۸  مانیسمان     بنکن
عدد
270,000 
۱۳:۳۸
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:
https://telegram.me/AO_fittings

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870