لیست قیمت ورق آلیاژی برشی (ابعاد سفارشی) آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۳ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
105,000 
۱۱:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۴ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
105,000 
۱۱:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۵ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
95,000 
۱۱:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۶ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
42,000 
۱۱:۰۰
  6
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۶ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
46,200 
۱۰:۵۹
  6
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۶ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
95,000 
۱۱:۰۰
  6
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۶ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
۱۱:۰۱
  6
  1500*3000
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,000 
۱۱:۰۰
  6
  1500*3000
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
46,200 
۱۰:۵۹
  6
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
۱۱:۰۱
  6
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
۱۱:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۸ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
42,000 
۱۱:۰۰
  8
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۸ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
45,700 
۱۰:۵۹
  8
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۸ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
89,000 
۱۱:۰۰
  8
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۸ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
۱۱:۰۱
  8
  1500*3000
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,000 
۱۱:۰۰
  8
  1500*3000
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
45,700 
۱۰:۵۹
  8
  1500*3000
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
45,700 
۱۰:۵۹
  8
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
۱۱:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۱۰ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
45,700 
۱۰:۵۹
  10
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۱۰ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
89,000 
۱۱:۰۰
  10
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۱۰ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
۱۱:۰۱
  10
  1500*3000
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,000 
۱۱:۰۰
  10
  1500*3000
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,000 
۱۱:۰۰
  10
  1500*3000
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
45,700 
۱۰:۵۹
  10
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
۱۱:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۱۲ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
42,000 
۱۱:۰۰
  12
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۱۲ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
46,200 
۱۰:۵۹
  12
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۱۲ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
89,000 
۱۱:۰۰
  12
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۱۲ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
۱۱:۰۱
  12
  1500*3000
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,000 
۱۱:۰۰
  12
  1500*3000
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
46,200 
۱۰:۵۹
  12
  1500*3000
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
46,200 
۱۰:۵۹
  12
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
۱۱:۰۱
  12
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
۱۱:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۱۵ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
42,000 
۱۱:۰۰
  15
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۱۵ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
46,200 
۱۰:۵۹
  15
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۱۵ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
89,000 
۱۱:۰۰
  15
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۱۵ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
۱۱:۰۱
  15
  1500*3000
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۱۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,000 
۱۱:۰۰
  15
  1500*3000
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۱۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
46,200 
۱۰:۵۹
  15
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۱۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
۱۱:۰۱
  15
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۱۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
۱۱:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۲۰ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
89,000 
۱۱:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۲۵ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
89,000 
۱۱:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
44,600 
۱۱:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  1500*3000
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,000 
۱۰:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۳۰ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
83,000 
۱۶:۴۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۳۵ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
83,100 
۱۶:۴۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۴۰ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
83,300 
۱۶:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  45
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۴۵ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
81,000 
۱۶:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۵۰ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
81,000 
۱۶:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  55
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۵۵ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
81,000 
۱۶:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  60
 
برش خورده CK45 ورق صنعتی آلیاژ ۶۰ فولاد مبارکه   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
81,000 
۱۶:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۵ فولاد مبارکه   A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
40,500 
۱۱:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۰۸
  3
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۰۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۰۶
  5
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۰۶
  5
  1500*3000
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۴ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
42,200 
۱۰:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۲ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۱
  2
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۲    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۲٫۵ فولاد مبارکه   A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۱
  2.5
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۲٫۵    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۳ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۱
  3
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۳ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۰
  3
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۳ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۴ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۱
  4
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۴ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۵ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۰
  5
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۵ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۲۰    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۱
  20
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۲۰    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۰
  20
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۲۰ فولاد مبارکه   ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۲۵    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۱
  25
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۲۵    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۰
  25
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۲۵    برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۳۰    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۱
  30
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۳۰    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۰
  30
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۳۰ فولاد مبارکه   ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۳۵    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۱
  35
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۳۵    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۰
  35
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۳۵    برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۴۰    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۱
  40
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۴۰    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۰
  40
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۴۰    برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  45
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۴۵    برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50
 
برش خورده A516 ورق صنعتی آلیاژ ۵۰ فولاد مبارکه   A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۰
  50
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۵۰    برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  55
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۵۵    برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  60
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۶۰    شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۱
  60
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۶۰    برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  70
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۷۰    شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۱
  70
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۷۰    برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  80
 
برش خورده A283 ورق صنعتی آلیاژ ۸۰    شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۱
  80
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۸۰    برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  90
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۹۰    برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  100
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۱۰۰    برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  160
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۱۶۰    شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  180
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۱۸۰    شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  200
 
برش خورده ST52 ورق صنعتی آلیاژ ۲۰۰    شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۵۲
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.


th0E1PEKBB


th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_Varaghboreshi

شیوا ستار :  مدیر کل خرید و فروش

شیوا ستار

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

کامران جعفری : کارشناس فروش

کامران جعفری

کارشناس فروش

داخلى : 652
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686164

k.Jafari@ahanonline.com

محمد مهدی نیا : کارشناس خرید

محمد مهدی نیا

کارشناس خرید

داخلى : 688
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100340

mehdinia@ahanonline.com