لیست قیمت ورق برشی صنعتی آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۶ میل صنعتی
کیلوگرم
34,000 
  6
 
ورق برشی صنعتی ۶    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100 
  6
 
ورق برشی صنعتی ۶    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
35,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۸ میل صنعتی
کیلوگرم
34,000 
  8
 
ورق برشی صنعتی ۸    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  8
 
ورق برشی صنعتی ۸    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
35,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۱۰ میل صنعتی
کیلوگرم
33,400 
  10
 
ورق برشی صنعتی ۱۰    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  10
 
ورق برشی صنعتی ۱۰    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
35,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۱۲ میل صنعتی
کیلوگرم
34,200 
  12
 
ورق برشی صنعتی ۱۲    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  12
 
ورق برشی صنعتی ۱۲    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
36,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۱۵ میل صنعتی
کیلوگرم
34,700 
  15
 
ورق برشی صنعتی ۱۵    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
34,400 
  15
 
ورق برشی صنعتی ۱۵    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
36,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
 
ورق برشی صنعتی ۲    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
37,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۳ میل صنعتی
کیلوگرم
46,000 
  3
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۳ میل صنعتی
کیلوگرم
32,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۴ میل صنعتی
کیلوگرم
46,000 
  4
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۴ میل صنعتی
کیلوگرم
31,200 
  4
 
ورق برشی صنعتی ۴    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
30,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۵ میل صنعتی
کیلوگرم
46,000 
  5
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۵ میل صنعتی
کیلوگرم
33,000 
  5
 
ورق برشی صنعتی ۵    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
29,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۶ میل صنعتی
کیلوگرم
46,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۸ میل صنعتی
کیلوگرم
46,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۱۰ میل صنعتی
کیلوگرم
41,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۱۲ میل صنعتی
کیلوگرم
41,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۱۵ میل صنعتی
کیلوگرم
41,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۲۰ میل صنعتی
کیلوگرم
38,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۲۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۳۰ میل صنعتی
کیلوگرم
40,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۳۵ میل صنعتی
کیلوگرم
40,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۴۰ میل صنعتی
کیلوگرم
40,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  45
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۴۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۵۰ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  55
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۵۵ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60
 
بنگاه تهران CK45 ورق برشی ۶۰ میل صنعتی
کیلوگرم
38,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
 
ورق برشی صنعتی ۱۲    برش خورده هاردوکس ۴۵۰ بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
 
ورق برشی صنعتی ۲۵    برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
  25
 
ورق برشی صنعتی ۲۵    برش خورده ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
 
ورق برشی صنعتی ۱۵    برش خورده A516 G60 بنگاه تهران
کیلوگرم
  15
 
ورق برشی صنعتی ۱۵    برش خورده A516 G60 بنگاه تهران
کیلوگرم
  15
 
ورق برشی صنعتی ۱۵    برش خورده ضد ساییش بنگاه تهران
کیلوگرم
  15
 
ورق برشی صنعتی ۱۵    برش خورده ضد ساییش بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
 
ورق برشی صنعتی ۲۰    شیت ضد ساییش بنگاه تهران
کیلوگرم
  20
 
ورق برشی صنعتی ۲۰    شیت ضد ساییش بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
 
ورق برشی صنعتی ۳۵    شیت ضد ساییش بنگاه تهران
کیلوگرم
  35
 
ورق برشی صنعتی ۳۵    شیت ضد ساییش بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
 
ورق برشی صنعتی ۲    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
 
ورق برشی صنعتی ۲٫۵    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
  2.5
 
ورق برشی صنعتی ۲٫۵    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
 
ورق برشی صنعتی ۳    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
  3
 
ورق برشی صنعتی ۳    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
 
ورق برشی صنعتی ۴    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
 
ورق برشی صنعتی ۵    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۲۰ میل صنعتی
کیلوگرم
29,200 
  20
 
ورق برشی صنعتی ۲۰    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
  20
 
ورق برشی صنعتی ۲۰    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
 
ورق برشی صنعتی ۲۵    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
  25
 
ورق برشی صنعتی ۲۵    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
 
ورق برشی صنعتی ۳۰    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۳۵ میل صنعتی
کیلوگرم
30,700 
  35
 
ورق برشی صنعتی ۳۵    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
  35
 
ورق برشی صنعتی ۳۵    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۴۰ میل صنعتی
کیلوگرم
31,000 
  40
 
ورق برشی صنعتی ۴۰    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
  40
 
ورق برشی صنعتی ۴۰    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  45
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۴۵ میل صنعتی
کیلوگرم
31,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
 
ورق برشی صنعتی ۵۰    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  55
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۵۵ میل صنعتی
کیلوگرم
31,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۶۰ میل صنعتی
کیلوگرم
36,000 
  60
 
ورق برشی صنعتی ۶۰    شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۷۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,600 
  70
 
ورق برشی صنعتی ۷۰    شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80
 
ورق برشی صنعتی ۸۰    شیت A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  90
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۹۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۱۰۰ میل صنعتی
کیلوگرم
30,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  180
 
ورق برشی صنعتی ۱۸۰    شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
  180
 
ورق برشی صنعتی ۱۸۰    شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  200
 
ورق برشی صنعتی ۲۰۰    شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
  200
 
ورق برشی صنعتی ۲۰۰    شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
 
ورق برشی صنعتی ۵    شیت A36 بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
 
ورق برشی صنعتی ۵    شیت A36 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
 
ورق برشی صنعتی ۶    شیت A36 بنگاه تهران
کیلوگرم
  6
 
ورق برشی صنعتی ۶    شیت A36 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۳۰ میل صنعتی
کیلوگرم
  30
 
ورق برشی صنعتی ۳۰    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۵۰ میل صنعتی
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۸۰ میل صنعتی
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  160
 
ورق برشی صنعتی ۱۶۰    شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
  160
 
ورق برشی صنعتی ۱۶۰    شیت ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
 
ورق برشی صنعتی ۳۰    شیت ۱۷MN4 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
ورق برشی صنعتی ۱۰    شیت A36 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
 
ورق برشی صنعتی 15    برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
telegram
همراهان گرامی چنانچه بعد از ۳۰ دقیقه از تماس با ما پاسخ مناسبی دریافت ننمودید با داخلی ۶۹۴ تماس گرفته و با اعلام مراتب ما را در خدمت رسانی هرچه بهتر یاری نمایید

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.


th0E1PEKBB


th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_Varaghboreshi

مرضیه قدیری فر : سرپرست فروش

مرضیه قدیری فر

سرپرست فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014373

پونه صباغیان : کارشناس فروش

پونه صباغیان

کارشناس فروش

داخلى : 673
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100866

امیر شهریاری : کارشناس فروش

امیر شهریاری

کارشناس فروش

داخلى : 674
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100447

علی علیپور : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

علی علیپور

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 688
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100291