لیست قیمت ورق سیاه برش خورده ساختمانی آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۵۰
  10
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۵۰
  10
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۵۰
  15
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,700 
۱۲:۳۵
  15
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,700 
۱۲:۳۵
  15
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,700 
۱۲:۳۵
  20
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,700 
۱۲:۳۵
  20
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,700 
۱۲:۳۵
  20
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,700 
۱۲:۳۵
  25
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,700 
۱۲:۳۶
  25
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,700 
۱۲:۳۵
  25
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,700 
۱۲:۳۵
  30
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۳۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,700 
۱۲:۳۶
  30
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۳۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,700 
۱۲:۳۶
  30
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۳۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,700 
۱۲:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  1000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۳:۱۷
  2
  1000*2500
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۳:۱۷
  2
  1000*3000
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۳:۱۷
  2
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
63,300 
۱۳:۱۸
  2
  1500*1000
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۳:۱۷
  2
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
61,000 
۱۳:۱۸
  2
  6000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۳:۱۷
  3
  1000*1000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
57,900 
۱۳:۰۷
  3
  1000*2500
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
57,900 
۱۳:۰۷
  3
  1000*3000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
57,900 
۱۳:۰۷
  3
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
52,900 
۱۲:۱۳
  3
  1500*1000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
57,900 
۱۳:۰۷
  3
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
52,900 
۱۲:۱۳
  3
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
57,900 
۱۳:۰۸
  3
  6000*1000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
57,900 
۱۳:۰۷
  4
  1000*1000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
52,900 
۱۲:۱۳
  4
  1000*2500
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
52,900 
۱۲:۱۳
  4
  1000*3000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
52,900 
۱۲:۱۳
  4
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
52,900 
۱۲:۱۳
  4
  1500*1000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
52,900 
۱۲:۱۳
  4
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
52,900 
۱۲:۱۳
  4
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
52,900 
۱۲:۱۳
  4
  6000*1000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
52,900 
۱۲:۱۳
  5
  1000*1000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۳:۱۸
  5
  1000*2000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۳:۱۸
  5
  1000*2500
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۳:۱۸
  5
  1000*3000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۳:۱۸
  5
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۳:۲۰
  5
  1500*1000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۳:۱۸
  5
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
46,500 
۱۳:۲۱
  5
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۳:۲۰
  5
  6000*1000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۳:۱۸
  6
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
41,700 
۱۲:۱۳
  8
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
۱۳:۱۷
  10
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
۱۳:۱۶
  12
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
۱۳:۱۶
  15
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
۱۳:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۸ قطعات ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۱۴
  8
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۸ قطعات ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۱۳
  10
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ قطعات ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۱۳
  10
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۰ قطعات ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۱۳
  15
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ قطعات ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۱۳
  15
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۵ قطعات ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۱۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۸ کاویان ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۷
  8
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۸ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۷
  8
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۸ کاویان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۷
  10
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ کاویان ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۷
  10
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۷
  10
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۰ کاویان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۷
  12
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۲ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۷
  15
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ کاویان ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۷
  15
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۷
  15
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۵ کاویان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۷
  20
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
۱۳:۰۶
  25
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
۱۳:۰۶
  30
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۳۰ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,000 
۱۳:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۸ گیلان ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۳۱
  8
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۸ گیلان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۳۱
  10
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۰ گیلان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۳۰
  15
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ گیلان ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۳۱
  15
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۵ گیلان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
 
ورق برشی ساختمانی ۱۲ اکسین اهواز   بنگاه تهران
کیلوگرم
43,100 
۱۱:۲۱
  90
 
ورق برشی ساختمانی ۹۰ اکسین اهواز   بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  1000*1000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
52,900 
۱۲:۵۶
  3
  6000*1000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
52,900 
۱۲:۵۶
  4
  1500*1000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
52,900 
۱۲:۵۶
  4
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
52,200 
۰۸:۲۳
  12
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
41,700 
۱۲:۵۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۲ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۴۴
  15
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۵ کاویان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۴۴
  20
 
ورق برشی ساختمانی ۲۰ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
41,800 
۱۱:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ گیلان ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
41,200 
۱۱:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  100*100
ورق سیاه برش خورده ۶  ۱۰۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۴
  6
  150*100
ورق سیاه برش خورده ۶  ۱۵۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  6
  150*150
ورق سیاه برش خورده ۶  ۱۵۰*۱۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  6
  400*400
ورق سیاه برش خورده ۶  ۴۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  6
  500*400
ورق سیاه برش خورده ۶  ۵۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  6
  500*500
ورق سیاه برش خورده ۶  ۵۰۰*۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۴
  8
  150*100
ورق سیاه برش خورده ۸  ۱۵۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  8
  150*150
ورق سیاه برش خورده ۸  ۱۵۰*۱۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  8
  400*400
ورق سیاه برش خورده ۸  ۴۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  8
  500*400
ورق سیاه برش خورده ۸  ۵۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  8
  500*500
ورق سیاه برش خورده ۸  ۵۰۰*۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  10
  100*100
ورق سیاه برش خورده ۱۰  ۱۰۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۴
  10
  150*100
ورق سیاه برش خورده ۱۰  ۱۵۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  10
  150*150
ورق سیاه برش خورده ۱۰  ۱۵۰*۱۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  10
  400*400
ورق سیاه برش خورده ۱۰  ۴۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  10
  500*400
ورق سیاه برش خورده ۱۰  ۵۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  10
  500*500
ورق سیاه برش خورده ۱۰  ۵۰۰*۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  12
  100*100
ورق سیاه برش خورده ۱۲  ۱۰۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  12
  150*100
ورق سیاه برش خورده ۱۲  ۱۵۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  12
  150*150
ورق سیاه برش خورده ۱۲  ۱۵۰*۱۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  12
  400*400
ورق سیاه برش خورده ۱۲  ۴۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۴
  12
  500*400
ورق سیاه برش خورده ۱۲  ۵۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۴
  12
  500*500
ورق سیاه برش خورده ۱۲  ۵۰۰*۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  15
  100*100
ورق سیاه برش خورده ۱۵  ۱۰۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  15
  150*100
ورق سیاه برش خورده ۱۵  ۱۵۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۴
  15
  150*150
ورق سیاه برش خورده ۱۵  ۱۵۰*۱۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  15
  400*400
ورق سیاه برش خورده ۱۵  ۴۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  15
  500*400
ورق سیاه برش خورده ۱۵  ۵۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  15
  500*500
ورق سیاه برش خورده ۱۵  ۵۰۰*۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۱۹
  10
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
44,700 
۱۲:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  100*100
ورق سیاه برش خورده ۸  ۱۰۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
  8
  100*100
ورق سیاه برش خورده ۸ قطعات ۱۰۰*۱۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۳:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
40,350 
۱۱:۱۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
43,500 
۱۱:۵۳
  25
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
39,900 
۱۲:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  150*100
ورق سیاه برش خورده ۸  ۱۵۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۱:۵۷
  8
  400*400
ورق سیاه برش خورده ۸  ۴۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۱:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,600 
۱۱:۵۴
  15
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
40,300 
۱۱:۵۴
  15
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
40,300 
۱۱:۵۴
  15
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
40,300 
۱۱:۵۴
  20
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
40,300 
۱۱:۵۴
  20
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
40,300 
۱۱:۵۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  1500*1000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
53,200 
۱۱:۰۴
  3
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
51,200 
۱۱:۰۴
  4
  1000*1000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
53,200 
۱۱:۰۴
  10
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
40,000 
۱۱:۰۳
  15
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
40,000 
۱۱:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
40,300 
۱۲:۳۱
  30
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۳۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
40,300 
۱۲:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  1000*2500
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
54,500 
۱۲:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
 
ورق برشی ساختمانی ۶ گیلان   بنگاه تهران
کیلوگرم
39,200 
۱۲:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  150*150
ورق سیاه برش خورده ۸  ۱۵۰*۱۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700 
۱۱:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,200 
۱۲:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300 
۱۲:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
 
ورق سیاه برش خورده ۲    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۱
  2
 
ورق سیاه برش خورده ۲    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۱
  3
 
ورق سیاه برش خورده ۳    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۱
  4
 
ورق سیاه برش خورده ۴    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۱
  5
 
ورق سیاه برش خورده ۵    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۱
  6
 
ورق سیاه برش خورده ۶    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۱
  8
 
ورق سیاه برش خورده ۸    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۱
  8
 
ورق سیاه برش خورده ۸    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۱
  10
 
ورق سیاه برش خورده ۱۰    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۱
  12
 
ورق سیاه برش خورده ۱۲    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۱
  15
 
ورق سیاه برش خورده ۱۵    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۱
  20
 
ورق سیاه برش خورده ۲۰    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۱
  25
 
ورق سیاه برش خورده ۲۵    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۱
  30
 
ورق سیاه برش خورده ۳۰    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
 
ورق سیاه برش خورده ۲    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۱۰
  5
 
ورق سیاه برش خورده ۵    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۱۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۸ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.22
 
ورق برشی ساختمانی ۰٫۲۲ فولاد بهمن   بندر عباس
کیلوگرم
۱۰:۴۸
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB th0E1PEKBB دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین عضویت در کانال تخصصی ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین: https://telegram.me/AO_Varaghboreshi

شیوا ستار :  مدیر کل خرید و فروش

شیوا ستار

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

پونه صباغیان : کارشناس فروش

پونه صباغیان

کارشناس فروش

داخلى : 673
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100866

امین خدایی : کارشناس خرید

امین خدایی

کارشناس خرید

داخلى : 672
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100552