لیست قیمت ورق برشی ساختمانی آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
 
ورق برشی ۲ میل روس بنگاه تهران
کیلوگرم
31,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
 
ورق برشی ساختمانی ۲٫۵ فولاد مبارکه   رول بنگاه تهران
کیلوگرم
30,700 
  3
 
ورق برشی ساختمانی ۳ فولاد مبارکه بنگاه تهران
کیلوگرم
29,700 
  4
 
ورق برشی ساختمانی ۴ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
29,700 
  5
 
ورق برشی ساختمانی ۵ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
29,600 
  6
  1000
ورق برشی ساختمانی ۶ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
29,200 
  8
  1000
ورق برشی ساختمانی ۸ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000 
  10
  1000
ورق برشی ساختمانی ۱۰ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000 
  12
  1000
ورق برشی ساختمانی ۱۲ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000 
  15
  1000
ورق برشی ساختمانی ۱۵ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
صفحه ستون ۱۰ میل بنگاه تهران
کیلوگرم
27,700 
  15
 
صفحه ستون ۱۵ میل بنگاه تهران
کیلوگرم
27,700 
  20
 
صفحه ستون ۲۰ میل بنگاه تهران
برگ
28,300 
  25
  1000
ورق برشی ساختمانی ۲۵ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
30,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
ورق برشی ساختمانی ۸ گیلان بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
  10
 
ورق برشی ساختمانی ۱۰ گیلان   بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000 
  12
 
صفحه ستون ۱۲ میل بنگاه تهران
کیلوگرم
27,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
 
ورق برشی ساختمانی ۲۰ اکسین اهواز بنگاه تهران
کیلوگرم
30,600 
  30
 
ورق برشی ساختمانی ۳۰ اکسین اهواز بنگاه تهران
کیلوگرم
30,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
 
ورق برشی ساختمانی ۲ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
31,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
ورق برشی ساختمانی ۸ اکسین اهواز   بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  10
 
ورق برشی ساختمانی ۱۰ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
30,550 
  15
 
ورق برشی ساختمانی ۱۵ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
30,450 
  35
 
ورق برشی ساختمانی ۳۵ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  40
 
ورق برشی ساختمانی ۴۰ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
ورق برشی ساختمانی ۸ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
برگ
29,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  1000
ورق برشی ساختمانی ۳۰ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
29,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
صفحه ستون ۸ میل بنگاه تهران
کیلوگرم
27,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
 
ورق برشی ساختمانی ۲۵  اکسین  بنگاه تهران
کیلوگرم
29,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
ورق برشی ساختمانی ۸ قزاق بنگاه تهران
کیلوگرم
21,890 
  10
 
ورق برشی ساختمانی ۱۰ قزاق بنگاه تهران
کیلوگرم
21,890 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
ورق برشی ساختمانی ۸ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
24,750 
  12
 
ورق برشی ساختمانی ۱۲ کاویان   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,900 
  15
 
ورق برشی ساختمانی ۱۵ کاویان   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
30,500 
  35
 
ورق برشی ساختمانی ۳۵ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
30,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
 
ورق برشی ساختمانی ۱۲ گیلان بنگاه تهران
کیلوگرم
26,350 
  15
 
ورق برشی ساختمانی ۱۵ گیلان   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
26,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
ورق برشی ساختمانی ۱۰ چین   بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
 
ورق برشی ساختمانی ۴۰ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
30,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  45
 
ورق برشی ساختمانی ۴۵ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
  50
 
ورق برشی ساختمانی ۵۰ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
  55
 
ورق برشی ساختمانی ۵۵ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
  60
 
ورق برشی ساختمانی ۶۰ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100
 
ورق برشی ساختمانی ۱۰۰ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
19,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70
 
ورق برشی ساختمانی ۷۰ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
 
ورق برشی ساختمانی ۱٫۵ روس   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
  1.8
 
ورق برشی ساختمانی ۱٫۸ روس   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
ورق برشی ساختمانی ۱۰ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
27,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.22
 
ورق برشی ساختمانی ۰٫۲۲ فولاد بهمن   بندر عباس
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
 
ورق برشی ساختمانی 2 چین 1250  ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
 
ورق برشی ساختمانی 2 چین 1250  ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.


th0E1PEKBB


th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_Varaghboreshi

مرضیه قدیری فر : سرپرست فروش

مرضیه قدیری فر

سرپرست فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014373

زهره باقریان : کارشناس فروش

زهره باقریان

کارشناس فروش

داخلى : 651
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686164

پونه صباغیان : کارشناس فروش

پونه صباغیان

کارشناس فروش

داخلى : 673
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100866

امیر شهریاری : کارشناس فروش

امیر شهریاری

کارشناس فروش

داخلى : 674
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100447

علی علیپور : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

علی علیپور

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 688
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100291