لیست قیمت ورق برشی ساختمانی آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800 
  20
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800 
  20
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800 
  20
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۲۰ اکسین اهواز   بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  25
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۲۵  اکسین اهواز بنگاه تهران   
کیلوگرم
34,500 
  25
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800 
  25
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800 
  25
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800 
  25
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800 
  30
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۳۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  30
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۳۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  30
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۳۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  30
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۳۰ اکسین اهواز   بنگاه تهران
کیلوگرم
34,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۲  روس بنگاه تهران   
کیلوگرم
36,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
36,500 
  2
  1000*2500
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
36,500 
  2
  1000*3000
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
36,500 
  2
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
36,500 
  2
  1500*1000
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
36,500 
  2
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
36,500 
  2
  6000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
36,500 
  2
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۲ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
37,000 
  3
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۳  فولاد مبارکه بنگاه تهران   
کیلوگرم
34,300 
  3
  1000*1000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100 
  3
  1000*2500
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100 
  3
  1000*3000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100 
  3
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100 
  3
  1500*1000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100 
  3
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100 
  3
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100 
  3
  6000*1000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100 
  3
  6000*1000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100 
  4
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۴  فولاد مبارکه بنگاه تهران   
کیلوگرم
34,500 
  4
  1000*1000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,300 
  4
  1000*1000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,300 
  4
  1000*2500
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,300 
  4
  1000*3000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,300 
  4
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,300 
  4
  1500*1000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,300 
  4
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,300 
  4
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,300 
  4
  6000*1000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,300 
  5
  1000*1000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,700 
  5
  1000*2000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,700 
  5
  1000*2500
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,700 
  5
  1000*3000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,700 
  5
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,700 
  5
  1500*1000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,700 
  5
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,700 
  5
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,700 
  5
  6000*1000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,700 
  5
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۵ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
32,900 
  6
  1000
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۶  فولاد مبارکه بنگاه تهران   
کیلوگرم
32,500 
  6
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300 
  8
  1000
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۸  فولاد مبارکه بنگاه تهران   
کیلوگرم
32,500 
  8
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300 
  10
  1000
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۰  فولاد مبارکه بنگاه تهران   
کیلوگرم
32,500 
  10
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300 
  12
  1000
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۲  فولاد مبارکه بنگاه تهران   
کیلوگرم
32,500 
  12
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300 
  15
  1000
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۵  فولاد مبارکه بنگاه تهران   
کیلوگرم
32,800 
  15
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,600 
  25
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
 
ورق برشی ساختمانی ۲۰ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800 
  20
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,700 
  20
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۲۰ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800 
  25
  1000
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۲۵  کاویان بنگاه تهران   
کیلوگرم
33,800 
  25
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,700 
  30
  1000
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۳۰  کاویان بنگاه تهران   
کیلوگرم
34,000 
  30
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۳۰ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600 
  15
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600 
  15
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600 
  15
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600 
  15
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۵ اکسین اهواز   بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600 
  20
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,300 
  30
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۳۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,500 
  35
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۳۵ اکسین اهواز   بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800 
  40
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۴۰  اکسین اهواز بنگاه تهران   
کیلوگرم
33,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1500*1000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,300 
  10
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۸  قطعات بنگاه تهران   
کیلوگرم
31,900 
  8
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۸ قطعات ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  8
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۸ قطعات ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  10
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۰  قطعات بنگاه تهران   
کیلوگرم
31,900 
  10
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ قطعات ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  10
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۰ قطعات ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  12
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۲  قطعات بنگاه تهران   
کیلوگرم
31,900 
  15
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۵  قطعات بنگاه تهران   
کیلوگرم
31,900 
  15
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ قطعات ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  15
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۵ قطعات ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۳۵  کاویان بنگاه تهران   
کیلوگرم
33,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  100*100
ورق سیاه برش خورده ۶  ۱۰۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  6
  150*100
ورق سیاه برش خورده ۶  ۱۵۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  6
  150*150
ورق سیاه برش خورده ۶  ۱۵۰*۱۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  6
  400*400
ورق سیاه برش خورده ۶  ۴۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  6
  500*400
ورق سیاه برش خورده ۶  ۵۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  6
  500*500
ورق سیاه برش خورده ۶  ۵۰۰*۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  8
  150*100
ورق سیاه برش خورده ۸  ۱۵۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  8
  150*100
ورق سیاه برش خورده ۸  ۱۵۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  8
  150*150
ورق سیاه برش خورده ۸  ۱۵۰*۱۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  8
  400*400
ورق سیاه برش خورده ۸  ۴۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  8
  400*400
ورق سیاه برش خورده ۸  ۴۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  8
  500*400
ورق سیاه برش خورده ۸  ۵۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  8
  500*500
ورق سیاه برش خورده ۸  ۵۰۰*۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  10
  100*100
ورق سیاه برش خورده ۱۰  ۱۰۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  10
  150*100
ورق سیاه برش خورده ۱۰  ۱۵۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  10
  150*150
ورق سیاه برش خورده ۱۰  ۱۵۰*۱۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  10
  400*400
ورق سیاه برش خورده ۱۰  ۴۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  10
  500*400
ورق سیاه برش خورده ۱۰  ۵۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  10
  500*500
ورق سیاه برش خورده ۱۰  ۵۰۰*۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  12
  100*100
ورق سیاه برش خورده ۱۲  ۱۰۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  12
  150*100
ورق سیاه برش خورده ۱۲  ۱۵۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  12
  150*150
ورق سیاه برش خورده ۱۲  ۱۵۰*۱۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  12
  400*400
ورق سیاه برش خورده ۱۲  ۴۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  12
  500*400
ورق سیاه برش خورده ۱۲  ۵۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  12
  500*500
ورق سیاه برش خورده ۱۲  ۵۰۰*۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  15
  100*100
ورق سیاه برش خورده ۱۵  ۱۰۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  15
  150*100
ورق سیاه برش خورده ۱۵  ۱۵۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  15
  150*150
ورق سیاه برش خورده ۱۵  ۱۵۰*۱۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  15
  400*400
ورق سیاه برش خورده ۱۵  ۴۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  15
  500*400
ورق سیاه برش خورده ۱۵  ۵۰۰*۴۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  15
  500*500
ورق سیاه برش خورده ۱۵  ۵۰۰*۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000*1000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,500 
  5
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  15
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  100*100
ورق سیاه برش خورده ۸  ۱۰۰*۱۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  20
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۲۰  قطعات بنگاه تهران   
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۸ گیلان ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
  8
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۸ گیلان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
  8
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۸ گیلان   بنگاه تهران
کیلوگرم
31,500 
  10
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۰  گیلان بنگاه تهران   
کیلوگرم
31,400 
  10
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ گیلان ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,400 
  10
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۰ گیلان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  100*100
ورق سیاه برش خورده ۸ قطعات ۱۰۰*۱۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۶  گیلان بنگاه تهران   
کیلوگرم
31,000 
  6
 
ورق برشی ساختمانی ۶ گیلان   بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۵  قطعات بنگاه تهران   
کیلوگرم
31,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۲ گیلان   بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  15
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۵  گیلان بنگاه تهران   
کیلوگرم
30,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۲٫۵ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
35,500 
  3
  1000*2500
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  5
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۸  قطعات بنگاه تهران   
کیلوگرم
31,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۰  قطعات بنگاه تهران   
کیلوگرم
32,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  150*150
ورق سیاه برش خورده ۸  ۱۵۰*۱۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
31,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,700 
  25
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1500*1000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100 
  3
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100 
  4
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100 
  20
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  45
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۴۵ اکسین اهواز   بنگاه تهران
کیلوگرم
34,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۰  کاویان بنگاه تهران   
کیلوگرم
32,100 
  10
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ کاویان ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
  10
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
  10
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
  10
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۰ کاویان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
  15
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ کاویان ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,800 
  15
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,800 
  15
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۵ کاویان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,800 
  15
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۵ کاویان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,800 
  15
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۵ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
32,800 
  40
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۴۰ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
 
ورق سیاه برش خورده ۲    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
 
ورق سیاه برش خورده ۲    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
  3
 
ورق سیاه برش خورده ۳    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
 
ورق سیاه برش خورده ۵    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
 
ورق سیاه برش خورده ۵    سایز سفارشی بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
  10
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
  10
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
  10
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
  10
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
  10
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
  15
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
  15
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۸ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
  8
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۸ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
  12
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۲ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
  12
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۲ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ گیلان ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
  15
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۵ گیلان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۸ کاویان ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
  8
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۸ کاویان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۰  اکسین اهواز بنگاه تهران   
کیلوگرم
35,000 
  12
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۲  اکسین اهواز بنگاه تهران   
کیلوگرم
35,000 
  12
 
ورق برشی ساختمانی ۱۲ اکسین اهواز   بنگاه تهران
کیلوگرم
35,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۲۰  قطعات بنگاه تهران   
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۸ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۸  اکسین اهواز بنگاه تهران   
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۸ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
33,500 
  12
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۲  کاویان بنگاه تهران   
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۲  گیلان بنگاه تهران   
کیلوگرم
32,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۵۰ اکسین اهواز   بنگاه تهران
کیلوگرم
33,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۰۰ اکسین اهواز   بنگاه تهران
کیلوگرم
19,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱٫۵ روس   بنگاه تهران
کیلوگرم
  1.8
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۱٫۸  روس بنگاه تهران   
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.22
 
ورق برشی ساختمانی ۰٫۲۲ فولاد بهمن   بندر عباس
کیلوگرم
telegram
همراهان گرامی چنانچه بعد از ۳۰ دقیقه از تماس با ما پاسخ مناسبی دریافت ننمودید با داخلی ۶۹۴ تماس گرفته و با اعلام مراتب ما را در خدمت رسانی هرچه بهتر یاری نمایید

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.


th0E1PEKBB


th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_Varaghboreshi

مرضیه قدیری فر : سرپرست فروش

مرضیه قدیری فر

سرپرست فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014373

پونه صباغیان : کارشناس فروش

پونه صباغیان

کارشناس فروش

داخلى : 673
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100866

امیر شهریاری : کارشناس فروش

امیر شهریاری

کارشناس فروش

داخلى : 674
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100447

علی علیپور : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

علی علیپور

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 688
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100291