لیست قیمت تسمه آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۱:۰۷
  3
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۱:۰۷
  3
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۱:۰۷
  3
  عرض 35 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۱:۰۷
  3
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۱:۱۰
  3
  عرض 45 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۱:۱۰
  3
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۱:۱۰
  3
  عرض 55 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
61,000 
۱۲:۲۹
  3
  عرض 60
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۲:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
60,000 
۱۲:۰۵
  4
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
60,000 
۱۲:۰۵
  4
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
60,000 
۱۲:۰۵
  4
  عرض 35 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
60,000 
۱۲:۰۵
  4
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
60,000 
۱۲:۰۵
  4
  عرض 45 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
60,000 
۱۲:۰۵
  4
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
60,000 
۱۲:۰۵
  4
  عرض 55 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
60,000 
۱۲:۰۵
  4
  عرض 60
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
60,000 
۱۲:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۴۰ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۳۱
  5
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۸
  5
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۸
  5
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۸
  5
  عرض 35 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۸
  5
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۸
  5
  عرض 45 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۹
  5
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۹
  5
  عرض 55 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۹
  5
  عرض 60
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  عرض 80 میلیمتر
تسمه ۶  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۵
  6
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۹
  6
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۹
  6
  عرض 35 میلیمتر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۹
  6
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۹
  6
  عرض 45 میلیمتر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۹
  6
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۹
  6
  عرض 55 میلیمتر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  عرض 100 میلیمتر
تسمه ۸  عرض ۱۰۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۵
  8
  عرض 120 میلیمتر
تسمه ۸  عرض ۱۲۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۵
  8
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۸  عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۴
  8
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۸  عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۴
  8
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۸  عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۴
  8
  عرض 60 میلی متر
تسمه ۸  عرض ۶۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۴
  8
  عرض 80 میلیمتر
تسمه ۸  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۵
  8
  عرض 80 میلیمتر
تسمه ۸  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  عرض 100 میلیمتر
تسمه ۱۰  عرض ۱۰۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۵
  10
  عرض 120 میلیمتر
تسمه ۱۰  عرض ۱۲۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۵
  10
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۱۰  عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۵
  10
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۱۰  عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۵
  10
  عرض 60 میلی متر
تسمه ۱۰  عرض ۶۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۵
  10
  عرض 80 میلیمتر
تسمه ۱۰  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۱:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  عرض 80 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
46,500 
۱۱:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  عرض 60
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
46,500 
۱۱:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  عرض 60 میلی متر
تسمه ۸  عرض ۶۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
46,500 
۱۱:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  عرض 120 میلیمتر
تسمه ۸  عرض ۱۲۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
46,500 
۱۰:۵۵
  8
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۸  عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
46,500 
۱۰:۵۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  عرض 100 میلیمتر
تسمه ۸  عرض ۱۰۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
46,500 
۱۰:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۱۰  عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
46,500 
۱۰:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  عرض 60
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
46,500 
۰۹:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۸  عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
46,500 
۰۹:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  عرض 120 میلیمتر
تسمه ۱۰  عرض ۱۲۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
48,500 
۰۹:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۳  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
50,550 
۱۲:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۵  عرض ۲۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
50,550 
۱۲:۳۲
  5
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۵  عرض ۲۰ میلی متر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
50,000 
۱۲:۳۲
  5
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۲۵ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
50,000 
۱۲:۳۲
  5
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۵  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
50,450 
۱۲:۳۲
  5
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۵  عرض ۳۰ میلی متر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
50,000 
۱۲:۳۲
  5
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۵  عرض ۳۰ میلی متر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
50,000 
۱۲:۳۲
  5
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۴۰ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
50,000 
۱۲:۳۲
  5
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۵۰ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
50,000 
۱۲:۳۲
  5
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۵۰ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
50,000 
۱۲:۳۲
  5
  عرض 80 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۳۳
  5
  عرض 80 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۲:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
 
تسمه ۴۰    نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
33,100 
۱۲:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۳  عرض ۴۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
50,350 
۱۵:۱۰
  3
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۳  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
50,300 
۱۵:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۴  عرض ۲۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
50,850 
۱۵:۱۰
  4
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۴  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
50,750 
۱۵:۱۰
  4
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۴  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
50,500 
۱۵:۱۰
  4
  عرض 60
تسمه ۴  عرض ۶۰  فابریک کارخانه
کیلوگرم
50,500 
۱۵:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۲۵ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
50,850 
۱۵:۱۰
  5
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۴۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
50,500 
۱۵:۱۰
  5
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
50,400 
۱۵:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  عرض 60
تسمه ۵  عرض ۶۰  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
50,000 
۱۲:۵۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  عرض 80 میلیمتر
تسمه ۱۰  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۱۰  عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,500 
۱۳:۱۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
 
تسمه ۸ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
46,101 
۱۳:۳۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
 
تسمه ۱۰ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
46,101 
۱۳:۳۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
 
تسمه ۱۲ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
46,101 
۱۳:۳۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
 
تسمه ۲۰ کاویان   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
47,901 
۱۳:۳۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
 
تسمه ۲۵ کاویان   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,300 
۱۳:۳۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
 
تسمه ۳۰ کاویان   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,601 
۱۳:۳۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
 
تسمه ۳ فولاد بهمن   رول کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۳:۵۶
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
51,200 
۱۳:۵۵
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
50,500 
۱۳:۵۵
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۳:۵۶
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
50,500 
۱۳:۵۶
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۳:۵۶
  3
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
51,200 
۱۳:۵۵
  3
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
50,500 
۱۳:۵۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۳:۵۶
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۳:۵۶
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
54,200 
۱۳:۵۷
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۳:۵۶
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
51,500 
۱۳:۵۷
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
51,500 
۱۳:۵۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۳:۵۷
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۳:۵۶
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
51,500 
۱۳:۵۶
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۳:۵۶
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۰ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
49,500 
۱۳:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۳:۵۷
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۳:۵۶
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
51,200 
۱۳:۵۵
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
51,500 
۱۳:۵۷
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
51,500 
۱۳:۵۶
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۳:۵۷
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۳:۵۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۲
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۸:۱۱
  3
  عرض 60 الی 33
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  رول کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۱
  3
  عرض 60 الی 33
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۱
  3
  عرض 60 الی 33
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۱
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۲
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۱
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۱
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۲ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
۱۸:۱۱
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۲
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۱
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۸:۱۱
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۱
  5
  عرض 60 الی 33
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  رول کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۲
  5
  عرض 60 الی 33
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۲
  5
  عرض 60 الی 33
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۲ رول کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۱
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۲
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۱
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۱
  6
  عرض 60 الی 33
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  رول کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۲
  6
  عرض 60 الی 33
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۲
  6
  عرض 60 الی 33
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۸:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
 
تسمه ۱۵ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۸:۱۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  55
 
تسمه ۵۵ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۸:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  60
 
تسمه ۶۰ اکسین اهواز   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۸:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
29,300 
۱۴:۵۰
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,000 
۱۴:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
29,300 
۱۴:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
29,300 
۱۴:۵۱
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB th0E1PEKBB دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین عضویت در کانال تخصصی ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین: https://telegram.me/AO_Varaghboreshi

امیر شهریاری : کارشناس فروش

امیر شهریاری

کارشناس فروش

داخلى : 674
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100447

علی علیپور : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

علی علیپور

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 688
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100291

احسان آسوده : کارشناس فروش

احسان آسوده

کارشناس فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100456

asodeh@ahanonline.com