آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

قیمت تسمه

تسمه ماشینکاری
| امروز  ( 1403/4/27 )
حالت ضخامت عرض آلیاژ تحویل قیمت (تومان)
ماشینکاری
5
عرض 20 میلی متر
-
بنگاه تهران
39,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
5
عرض 25 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
5
عرض 30 میلی متر
-
بنگاه تهران
39,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
5
عرض 35 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
5
عرض 40 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
5
عرض 45 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
5
عرض 50 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
5
عرض 55 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
5
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
39,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
5
عرض 80 میلیمتر
-
بنگاه تهران
38,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
3
عرض 20 میلی متر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
3
عرض 25 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
3
عرض 30 میلی متر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
3
عرض 35 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
3
عرض 40 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
3
عرض 45 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
3
عرض 50 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
3
عرض 55 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
3
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
4
عرض 20 میلی متر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
4
عرض 25 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
4
عرض 30 میلی متر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
4
عرض 35 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
4
عرض 40 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
4
عرض 45 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
4
عرض 50 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
4
عرض 55 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
4
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
6
عرض 20 میلی متر
-
بنگاه تهران
38,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
6
عرض 25 میلیمتر
-
بنگاه تهران
38,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
6
عرض 30 میلی متر
-
بنگاه تهران
38,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
6
عرض 35 میلیمتر
-
بنگاه تهران
38,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
6
عرض 40 میلیمتر
-
بنگاه تهران
38,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
6
عرض 45 میلیمتر
-
بنگاه تهران
38,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
6
عرض 50 میلیمتر
-
بنگاه تهران
38,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
6
عرض 55 میلیمتر
-
بنگاه تهران
38,460
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
6
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
38,460
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
6
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
38,460
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
8
عرض 100 میلیمتر
-
بنگاه تهران
38,460
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
8
عرض 120 میلیمتر
-
بنگاه تهران
38,460
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
8
عرض 30 میلی متر
-
بنگاه تهران
38,460
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
8
عرض 40 میلیمتر
-
بنگاه تهران
38,460
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
8
عرض 50 میلیمتر
-
بنگاه تهران
38,460
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
8
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
38,460
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
8
عرض 80 میلیمتر
-
بنگاه تهران
38,460
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
10
عرض 40 میلیمتر
-
بنگاه تهران
40,590
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
تسمه نوردی
| امروز  ( 1403/4/27 )
حالت ضخامت عرض آلیاژ تحویل قیمت (تومان)
نوردی
5
عرض 20 میلی متر
-
بنگاه تهران
28,200
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
نوردی
5
عرض 25 میلیمتر
-
بنگاه تهران
28,200
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
نوردی
5
عرض 30 میلی متر
-
بنگاه تهران
28,200
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
نوردی
5
عرض 40 میلیمتر
-
بنگاه تهران
28,200
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
نوردی
5
عرض 50 میلیمتر
-
بنگاه تهران
28,200
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
نوردی
5
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
28,200
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
نوردی
40
-
-
بنگاه تهران
28,200
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/4/24 )
تسمه ماشینکاری
حالت ضخامت عرض آلیاژ تحویل قیمت (تومان)
ماشینکاری
3
-
-
بنگاه تهران
39,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
6
عرض 100 میلیمتر
-
بنگاه تهران
38,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
5
عرض 100 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
6
عرض 80 میلیمتر
-
بنگاه تهران
38,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
5
عرض 80 میلیمتر
-
بنگاه تهران
39,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
10
عرض 120 میلیمتر
-
بنگاه تهران
40,590
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
10
عرض 100 میلیمتر
-
بنگاه تهران
40,590
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
10
عرض 80 میلیمتر
-
بنگاه تهران
40,590
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
10
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
40,590
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
ماشینکاری
10
عرض 50 میلیمتر
-
بنگاه تهران
40,590
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد تسمه
یاسمن اسحاقی (کارشناس فروش استیل و فلزات رنگی)
یاسمن اسحاقی
کارشناس فروش استیل و فلزات رنگی
سلجوق مستغنی (کارشناس خرید میلگرد)
سلجوق مستغنی
کارشناس خرید میلگرد
رامتین گلناریان (کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی)
رامتین گلناریان
کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی
مسعود ارجمند (سرپرست خرید ورق گرم)
مسعود ارجمند
سرپرست خرید ورق گرم
نگار مهرآئین (مدیر تیم ورق گرم)
نگار مهرآئین
مدیر تیم ورق گرم
المیرا میراعظمی (مدیر بازرگانی)
المیرا میراعظمی
مدیر بازرگانی

قیمت تسمه

تسمه فولادی، در سه نوع ماشینکاری، نوردی و فابریک تولید می‌شود و هر یک از این تسمه‌ها در عرض‌ها و ضخامت‌های مختلف به دو صورت رول و 6 متری قابل عرضه و ارائه هستند. تسمه‌ها از مواد اولیه مختلفی مثل: فولاد، st52، گالوانیزه و … تولید می‌شوند، که پرکاربردترین تسمه در این صنعت، از جنس آهن بوده و بررسی آلیاژ بکار رفته در این مقطع، از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین باید برچسبی از اطلاعات محصول بر روی آن درج گردد. قیمت ورق سیاه از مهم‌ترین عوامل موثر بر تعیین نرخ تسمه فولادی محسوب می‌شود.

 تسمه‌های ماشینکاری و فابریک قابل بارگیری از بنگاه تهران و اصفهان هستند در حالی که تسمه نوردی با طول متغیر بین 5/5 الی 6/5 تنها قابل بارگیری از تهران و مشهد هستند.

 

تسمه فولادی به صورت بندیلی موجود می باشد.

 

شما میتوانید در لیست حاضر قیمت سایزهای مختلف تسمه را از بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدی، مشاهده و یا از طریق فیلتر کنار صفحه تسمه مورد نظر خود را جستجو کنید. پس از انتخاب کالای مورد نظر جهت مشاوره و ثبت سفارش از طریق شماره تلفن زیر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

قیمت تسمه، باتوجه به عوامل مختلفی دچار تغییر می‌شود که این فاکتورها عبارتند از: نرخ ورق سیاه، بهای سنگ آهن، قیمت دلار و ارز، میزان عرضه و تقاضا و… . آگاهی از قیمت روز تسمه، به خریداران این محصول کمک می کند تا در زمان مناسب برای خرید این محصول فولادی اقدام کنند.”

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 54712-021 داخلی 644

سوالات متداول:

پرکاربردترین نوع تسمه فولادی کدام یک محسوب می‌شود؟

با توجه به موارد مصرف متفاوت تسمه‌ها، هر یک از انواع آن‌ها در جایگاه مخصوص خود کاربرد زیادی دارند و قابل مقایسه نیستند ولی بطور کلی تسمه نوردی در پروژه‌های با حساسیت ابعادی پایین، دارای بیشترین مصرف هستند.

قیمت تسمه در سایت آهن آنلاین به‌روز است؟

بله، کارشناسان فروش این مجموعه، به روز ترین لیست قیمت انواع تسمه را در جداول موجود در سایت بارگذاری کرده و خریدارن را از آخرین نرخ این محصول مطلع می‌کنند.

قیمت تسمه
... بیشتر

سوالات متداول

قیمت تسمه در سایت آهن آنلاین به‌روز است؟

بله، کارشناسان فروش این مجموعه، به روز ترین لیست قیمت انواع تسمه را در جداول موجود در سایت بارگذاری کرده و خریدارن را از آخرین نرخ این محصول مطلع می‌کنند.

پرکاربردترین نوع تسمه فولادی کدام یک محسوب می‌شود؟

با توجه به موارد مصرف متفاوت تسمه‌ها، هر یک از انواع آن‌ها در جایگاه مخصوص خود کاربرد زیادی دارند ولی بطور کلی تسمه نوردی در پروژه‌های با حساسیت ابعادی کم، دارای بیشترین مصرف هستند.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x