آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

قیمت تسمه

تسمه ماشینکاری
| آخرین بروزرسانی : امروز
حالت ضخامت عرض آلیاژ تحویل قیمت (ریال)
ماشینکاری
5
عرض 20 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
5
عرض 100 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
5
عرض 25 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
5
عرض 30 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
5
عرض 35 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
5
عرض 40 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
5
عرض 45 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
5
عرض 50 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
5
عرض 55 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
5
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
5
عرض 80 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
5
عرض 80 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
3
-
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
3
عرض 20 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
3
عرض 25 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
3
عرض 30 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
3
عرض 35 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
3
عرض 40 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
3
عرض 45 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
3
عرض 50 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
3
عرض 55 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
3
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
4
عرض 20 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
4
عرض 25 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
4
عرض 30 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
4
عرض 35 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
4
عرض 40 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
4
عرض 45 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
4
عرض 50 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
4
عرض 55 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
4
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
6
عرض 20 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
6
عرض 100 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
6
عرض 25 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
6
عرض 30 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
6
عرض 35 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
6
عرض 40 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
6
عرض 45 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
6
عرض 50 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
6
عرض 55 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
6
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
6
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
6
عرض 80 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
8
عرض 100 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
8
عرض 120 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
8
عرض 30 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
8
عرض 40 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
8
عرض 50 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
8
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
8
عرض 80 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
10
عرض 100 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
10
عرض 120 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
10
عرض 40 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
10
عرض 50 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
10
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
ماشینکاری
10
عرض 80 میلیمتر
-
بنگاه تهران
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
تسمه نوردی
| آخرین بروزرسانی : امروز
حالت ضخامت عرض آلیاژ تحویل قیمت (ریال)
نوردی
5
عرض 20 میلی متر
-
بنگاه تهران
261,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
نوردی
5
عرض 25 میلیمتر
-
بنگاه تهران
261,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
نوردی
5
عرض 30 میلی متر
-
بنگاه تهران
261,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
نوردی
5
عرض 40 میلیمتر
-
بنگاه تهران
261,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
نوردی
5
عرض 50 میلیمتر
-
بنگاه تهران
261,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
نوردی
5
عرض 60 میلی متر
-
بنگاه تهران
261,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
نوردی
40
-
-
بنگاه تهران
261,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد تسمه
کارشناسان واحد تسمه
المیرا میراعظمی
المیرا میراعظمی (مدیر تیم ورق گرم)
سید محسن رجبی
سید محسن رجبی (STB ورق گرم)
پونه صباغیان
پونه صباغیان (سرپرست فروش ورق گرم)
نگار مهرآئین
نگار مهرآئین (سرپرست فروش ورق گرم)
سلجوق مستغنی
سلجوق مستغنی (کارشناس خرید فلزات رنگی)
یاسمن اسحاقی
یاسمن اسحاقی (کارشناس فروش فلزات رنگی)
مسعود ارجمند
مسعود ارجمند (کارشناس خرید ورق گرم)
رامتین گلناریان
رامتین گلناریان (کارشناس فروش فلزات رنگی)

قیمت تسمه

تسمه فولادی، در سه نوع ماشینکاری، نوردی و فابریک تولید می‌شود و هر یک از این تسمه‌ها در عرض‌ها و ضخامت‌های مختلف به دو صورت رول و 6 متری قابل عرضه و ارائه هستند. تسمه‌ها از مواد اولیه مختلفی مثل: فولاد، st52، گالوانیزه و … تولید می‌شوند، که پرکاربردترین تسمه در این صنعت، از جنس آهن بوده و بررسی آلیاژ بکار رفته در این مقطع، از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین باید برچسبی از اطلاعات محصول بر روی آن درج گردد. قیمت ورق سیاه از مهم‌ترین عوامل موثر بر تعیین نرخ تسمه فولادی محسوب می‌شود.

 تسمه‌های ماشینکاری و فابریک قابل بارگیری از بنگاه تهران و اصفهان هستند در حالی که تسمه نوردی با طول متغیر بین 5/5 الی 6/5 تنها قابل بارگیری از تهران و مشهد هستند.

 

تسمه فولادی به صورت بندیلی موجود می باشد.

 

شما میتوانید در لیست حاضر قیمت سایزهای مختلف تسمه را از بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدی، مشاهده و یا از طریق فیلتر کنار صفحه تسمه مورد نظر خود را جستجو کنید. پس از انتخاب کالای مورد نظر جهت مشاوره و ثبت سفارش از طریق شماره تلفن زیر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

قیمت تسمه، باتوجه به عوامل مختلفی دچار تغییر می‌شود که این فاکتورها عبارتند از: نرخ ورق سیاه، بهای سنگ آهن، قیمت دلار و ارز، میزان عرضه و تقاضا و… . آگاهی از قیمت روز تسمه، به خریداران این محصول کمک می کند تا در زمان مناسب برای خرید این محصول فولادی اقدام کنند.”

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 54712-021 داخلی 644

سوالات متداول:

پرکاربردترین نوع تسمه فولادی کدام یک محسوب می‌شود؟

با توجه به موارد مصرف متفاوت تسمه‌ها، هر یک از انواع آن‌ها در جایگاه مخصوص خود کاربرد زیادی دارند و قابل مقایسه نیستند ولی بطور کلی تسمه نوردی در پروژه‌های با حساسیت ابعادی پایین، دارای بیشترین مصرف هستند.

قیمت تسمه در سایت آهن آنلاین به‌روز است؟

بله، کارشناسان فروش این مجموعه، به روز ترین لیست قیمت انواع تسمه را در جداول موجود در سایت بارگذاری کرده و خریدارن را از آخرین نرخ این محصول مطلع می‌کنند.

قیمت تسمه
... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x