لیست قیمت تسمه آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۳  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
35,050 
  3
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۳  عرض ۴۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
34,850 
  3
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۳  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
34,800 
  3
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
  3
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
  3
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
  3
  عرض 35 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
  3
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  3
  عرض 45 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  3
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  3
  عرض 55 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
35,200 
  3
  عرض 60
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۴  عرض ۲۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
35,350 
  4
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۴  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
35,250 
  4
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۴  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  4
  عرض 60
تسمه ۴  عرض ۶۰  فابریک کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  4
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  4
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  4
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  4
  عرض 35 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  4
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  4
  عرض 45 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  4
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  4
  عرض 55 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  4
  عرض 60
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۵  عرض ۲۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
35,050 
  5
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۵  عرض ۲۰ میلی متر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  5
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۲۵ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
35,350 
  5
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۲۵ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800 
  5
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۵  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
34,950 
  5
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۵  عرض ۳۰ میلی متر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800 
  5
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۵  عرض ۳۰ میلی متر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800 
  5
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۴۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  5
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۴۰ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
33,700 
  5
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۴۰ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
33,700 
  5
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
34,900 
  5
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۵۰ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600 
  5
  عرض 60
تسمه ۵  عرض ۶۰  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
33,700 
  5
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  5
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  5
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  5
  عرض 35 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  5
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  5
  عرض 45 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,900 
  5
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,400 
  5
  عرض 55 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,400 
  5
  عرض 60
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,400 
  5
  عرض 80 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,400 
  6
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,400 
  6
  عرض 35 میلیمتر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,400 
  6
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,400 
  6
  عرض 45 میلیمتر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
35,200 
  6
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
35,200 
  6
  عرض 55 میلیمتر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
35,200 
  6
  عرض 60
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
  6
  عرض 60
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
36,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
 
تسمه ۴۰    نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۰ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
29,300 
  5
  عرض 60 الی 33
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  رول کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  5
  عرض 60 الی 33
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  5
  عرض 60 الی 33
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
32,901 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۲ رول کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
33,101 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  6
  عرض 60 الی 33
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  رول کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  6
  عرض 60 الی 33
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  6
  عرض 60 الی 33
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
32,801 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
تسمه ۸ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,101 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
 
تسمه ۱۲ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,101 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  55
 
تسمه ۵۵ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
30,601 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60
 
تسمه ۶۰ اکسین اهواز   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
30,601 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۵۰ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
34,300 
  3
  عرض 60 الی 33
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  رول کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  3
  عرض 60 الی 33
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  3
  عرض 60 الی 33
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
32,901 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
32,601 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۲ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
32,901 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
32,901 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
31,101 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
33,101 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
تسمه ۱۰ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,101 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
 
تسمه ۱۵ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,101 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
 
تسمه ۲۰ کاویان   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
32,901 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
 
تسمه ۲۵ کاویان   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
30,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
 
تسمه ۳۰ کاویان   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
30,601 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
 
تسمه ۳ فولاد بهمن   رول کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
31,000 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,000 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
30,300 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
30,300 
  3
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,000 
  3
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
30,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
29,300 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,300 
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.


th0E1PEKBB


th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_Varaghboreshi

مرضیه قدیری فر : سرپرست فروش

مرضیه قدیری فر

سرپرست فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014373

امیر شهریاری : کارشناس فروش

امیر شهریاری

کارشناس فروش

داخلى : 674
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100447

علی علیپور : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

علی علیپور

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 688
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100291