آهن آنلاین

شکست یا ضربه

سرتیترها
شکست: شکست عبارت است از جداشدن تدریجی یا ناگهانی پیوند بین اتم ها، مولکول ها ، یون های یک ماده، شکست در مواد به دو دسته عمده تقسیم می شود:

شکست نرم: به شکست هایی که بیش از ده درصد تغییر فرم پلاستیک همراه باشد، شکست نرم گفته می شود.

شکست ترد: به شکست هایی که کمتر از ۱۰ درصد تغییر فرم پلاستیک داشته باشد. شکست ترد می گویند.

تفاوت شکست نرم و ترد:

۱-    سطح مقطع شکست نرم مات می باشد و نور را منعکس نمی کند ولی سطح مقطع ترد براق است و مانند آئینه نور را منعکس می کند.

۲-   سطح مقطع شکست ترد صاف و هموار است ولی سطح مقطع شکست نرم تیز و ناهموار است.

۳-   سطح مقطع شکست ترد از تغییر ابعاد کمی برخوردار است ولی سطح مقطع شکست نرم از تغییرات ابعادی زیادی برخوردار است.

عوامل موثر بر انرژی شکست نمونه:

۱-    دما: با افزایش دما انرژی لازم برای شکست زیاد می شود. با تغییرات دما فلز نرم یا ترد می گردد و بدین ترتیب انرژی لازم برای شکست ماده متفاوت می باشد.

۲-   ناخالصی ها: با افزایش ناخالصی ها انرژی لازم برای شکست نمونه کاهش می یابد

۳-   عناصر آلیاژی: با افزایش عناصر آلیاژی که تشکیل محلول جانشین یا بین نشین می دهند استحکام درونی ماده افزایش یافته و انرژی شکست افزایش می یابد.

۴-  کار مکانیکی: با انجام کار مکانیکی استحکام درونی ماده افزایش و انرژی لازم برای شکست ماده افزایش می یابد.

            5--عملیات حرارتی: بسته به نوع عملیات حرارتی انرژی لازم برای شکست ماده متفاوت می باشد

مشاهده لیست قیمت به روز

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر