ارائه فاکتور رسمی

فاکتور رسمی بر اساس قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم شده است و باید در آن مشخصات صورتحساب مورد

تایید وزارت دارایی در ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است که نمونه آن به صورت زیر می باشد :

FactorDarayee