لیست قیمت میلگرد آهن آنلاین
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۰۲
کدسایز واحد قیمت
1448 5.5 میلگرد ساده ۵٫۵ کاشان -کلاف    کارخانه کیلوگرم 16,800 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1406 6.5 میلگرد ساده ۶٫۵ کاشان -کلاف    کارخانه کیلوگرم 16,800 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1079 6.5 میلگرد ۶٫۵ چین ساده – تهران کیلو 16,500 ریال ~ -0.3% ↓ 16550 اطلاعات بیشتر
1215 6.5 میلگرد ۶٫۵ یزد – احرامیان ساده – تهران کیلو 16,500 ریال ~ 0.3% ↑ 16450 اطلاعات بیشتر
1238 6.5 میلگرد ۶٫۵ یزد – احرامیان ساده – کارخانه کیلو 16,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1286 8 میلگرد آجدار ۸ آذرفولاد امین شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 15,920 ریال ~ 0.13% ↑ 15900 اطلاعات بیشتر
1149 8 میلگرد آجدار ۸ بناب شاخه کارخانه کیلوگرم 16,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0597 8 میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب شاخه A2 بنگاه تهران کیلوگرم 16,100 ریال ~ -3.11% ↓ 16600 اطلاعات بیشتر
1367 8 میلگرد آجدار ۸ کاشان کلاف A2 کارخانه کیلوگرم 16,500 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1366 8 میلگرد آجدار ۸ کاشان کلاف A3 کارخانه کیلوگرم 16,500 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0886 8 میلگرد آجدار ۸ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه کیلوگرم 16,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0759 8 میلگرد آجدار ۸ قزوین  شاخه    تهران کیلوگرم 15,600 ریال ~ -0.64% ↓ 15700 اطلاعات بیشتر
0516 8 میلگرد آجدار ۸ کاشان -شاخه   A3 کارخانه کیلوگرم 17,300 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1068 8 میلگرد ۸ ظفر بناب A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,800 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1484 8 میلگرد ۸ فولاد کاوه تیکمه داش A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1174 8 میلگرد ۸ قزوین آجدار – کارخانه کیلو 15,670 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1264 8 میلگرد ۸ پارس آرمان A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,670 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1230 8 میلگرد ۸ یزد – احرامیان A3 آجدار – کارخانه کیلو 16,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1287 10 میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 15,820 ریال ~ 0.13% ↑ 15800 اطلاعات بیشتر
1487 10 میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد شاخه A2 بنگاه تهران کیلوگرم 15,250 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0651 10 میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه A2 بنگاه تهران کیلوگرم 15,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0846 10 میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 14,850 ریال ~ -0.34% ↓ 14900 اطلاعات بیشتر
0572 10 میلگرد آجدار ۱۰ بناب شاخه کارخانه کیلوگرم 16,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0887 10 میلگرد آجدار ۱۰ حسن رود شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 15,600 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1193 10 میلگرد آجدار ۱۰ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 15,600 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1323 10 میلگرد آجدار ۱۰ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 15,700 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
2845 10 میلگرد آجدار ۱۰ فولاد کیان کاشان شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1185 10 میلگرد آجدار ۱۰ قزوین شاخه کارخانه کیلوگرم 15,070 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1131 10 میلگرد آجدار ۱۰ پارس آرمان شاخه کارخانه کیلوگرم 15,070 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1280 10 میلگرد آجدار ۱۰ کاشان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 16,700 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1488 12 میلگرد آجدار ۱۲ آریان فولاد شاخه A2 بنگاه تهران کیلوگرم 15,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0841 12 میلگرد آجدار ۱۲ ابهر شاخه A2 بنگاه تهران کیلوگرم 15,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1117 12 میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,500 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0706 12 میلگرد آجدار ۱۲ بناب شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0893 12 میلگرد آجدار ۱۲ حسن رود شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 15,300 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0725 12 میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1150 12 میلگرد آجدار ۱۲ سیرجان شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1324 12 میلگرد آجدار ۱۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1356 12 میلگرد آجدار ۱۲ قزوین شاخه A2 بنگاه تهران کیلوگرم 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1196 12 میلگرد آجدار ۱۲ قزوین شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 15,070 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1410 12 میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,650 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0824 12 میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,180 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1399 12 میلگرد آجدار ۱۲ کاشان کلاف A3 کارخانه کیلوگرم 17,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1155 12 میلگرد آجدار ۱۲ گلستان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 16,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0857 12 میلگرد آجدار ۱۲ ابهر  شاخه   A2 کارخانه کیلوگرم 14,850 ریال ~ -0.34% ↓ 14900 اطلاعات بیشتر
1289 12 میلگرد ۱۲ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,320 ریال ~ 0.13% ↑ 15300 اطلاعات بیشتر
1285 12 میلگرد ۱۲ ظفر بناب A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,300 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1290 14 میلگرد آجدار ۱۴ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,320 ریال ~ 0.13% ↑ 15300 اطلاعات بیشتر
0868 14 میلگرد آجدار ۱۴ ابهر شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,800 ریال ~ -0.34% ↓ 14850 اطلاعات بیشتر
1118 14 میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,145 ریال ~ -0.03% ↓ 15150 اطلاعات بیشتر
0934 14 میلگرد آجدار ۱۴ اهواز شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,020 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0888 14 میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 14,750 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1151 14 میلگرد آجدار ۱۴ سیرجان شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1143 14 میلگرد آجدار ۱۴ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,300 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1325 14 میلگرد آجدار ۱۴ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,300 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0628 14 میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,380 ریال ~ -0.46% ↓ 15450 اطلاعات بیشتر
0747 14 میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,960 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1214 14 میلگرد آجدار ۱۴ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,300 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0819 14 میلگرد آجدار ۱۴ یزد – احرامیان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0573 14 میلگرد آجدار ۱۴ بناب  شاخه   A3 کارخانه کیلوگرم 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0547 14 میلگرد آجدار ۱۴ گلستان  شاخه   A3 کارخانه کیلوگرم 16,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1291 16 میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,320 ریال ~ 0.13% ↑ 15300 اطلاعات بیشتر
1394 16 میلگرد آجدار ۱۶ ابهر شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 14,800 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1276 16 میلگرد آجدار ۱۶ ابهر شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,800 ریال ~ -0.34% ↓ 14850 اطلاعات بیشتر
1119 16 میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,095 ریال ~ -0.03% ↓ 15100 اطلاعات بیشتر
0945 16 میلگرد آجدار ۱۶ اهواز شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,020 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0574 16 میلگرد آجدار ۱۶ بناب شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1201 16 میلگرد آجدار ۱۶ سیرجان شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1093 16 میلگرد آجدار ۱۶ صدر لرستان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,850 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1144 16 میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,300 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1333 16 میلگرد آجدار ۱۶ فولاد ارگ تبریز شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1326 16 میلگرد آجدار ۱۶ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0990 16 میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,380 ریال ~ -0.46% ↓ 15450 اطلاعات بیشتر
0758 16 میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,960 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0517 16 میلگرد آجدار ۱۶ هیربد شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1194 16 میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,810 ریال ~ -0.07% ↓ 14820 اطلاعات بیشتر
0548 16 میلگرد آجدار ۱۶ گلستان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 16,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0554 16 میلگرد آجدار ۱۶ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,000 ریال ~ 0.33% ↑ 14950 اطلاعات بیشتر
1232 16 میلگرد آجدار ۱۶ یزد – احرامیان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,950 ریال ~ -1.67% ↓ 15200 اطلاعات بیشتر
0889 16 میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه کیلوگرم 14,750 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1292 18 میلگرد آجدار ۱۸ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,320 ریال ~ 0.13% ↑ 15300 اطلاعات بیشتر
1414 18 میلگرد آجدار ۱۸ ابهر شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 14,800 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1274 18 میلگرد آجدار ۱۸ ابهر شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,700 ریال ~ -0.34% ↓ 14750 اطلاعات بیشتر
1122 18 میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,050 ریال ~ -0.3% ↓ 15095 اطلاعات بیشتر
0956 18 میلگرد آجدار ۱۸ اهواز شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,920 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0677 18 میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,400 ریال ~ -0.32% ↓ 15450 اطلاعات بیشتر
1202 18 میلگرد آجدار ۱۸ سیرجان شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1094 18 میلگرد آجدار ۱۸ صدر لرستان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,850 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1145 18 میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,300 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1336 18 میلگرد آجدار ۱۸ فولاد ارگ تبریز شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1378 18 میلگرد آجدار ۱۸ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0770 18 میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,380 ریال ~ -0.46% ↓ 15450 اطلاعات بیشتر
0769 18 میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,960 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1165 18 میلگرد آجدار ۱۸ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,760 ریال ~ -0.07% ↓ 14770 اطلاعات بیشتر
0535 18 میلگرد آجدار ۱۸ کاشان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0737 18 میلگرد آجدار ۱۸ گلستان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 16,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0555 18 میلگرد آجدار ۱۸ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0821 18 میلگرد آجدار ۱۸ یزد – احرامیان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ -0.67% ↓ 15000 اطلاعات بیشتر
0575 18 میلگرد آجدار ۱۸ بناب  شاخه   A3 کارخانه کیلوگرم 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0659 18 میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه کیلوگرم 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0534 18 میلگرد آجدار ۱۸ فولاد نوین  شاخه   A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1293 20 میلگرد آجدار ۲۰ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,320 ریال ~ 0.13% ↑ 15300 اطلاعات بیشتر
1415 20 میلگرد آجدار ۲۰ ابهر شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 14,800 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0901 20 میلگرد آجدار ۲۰ ابهر شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,700 ریال ~ -0.34% ↓ 14750 اطلاعات بیشتر
1121 20 میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0967 20 میلگرد آجدار ۲۰ اهواز شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,920 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0576 20 میلگرد آجدار ۲۰ بناب شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0635 20 میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,400 ریال ~ -0.32% ↓ 15450 اطلاعات بیشتر
1462 20 میلگرد آجدار ۲۰ سیرجان شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1381 20 میلگرد آجدار ۲۰ صدر لرستان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,850 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1183 20 میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,300 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1334 20 میلگرد آجدار ۲۰ فولاد ارگ تبریز شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0533 20 میلگرد آجدار ۲۰ فولاد نوین شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1327 20 میلگرد آجدار ۲۰ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0860 20 میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,380 ریال ~ -0.46% ↓ 15450 اطلاعات بیشتر
0780 20 میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,960 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0511 20 میلگرد آجدار ۲۰ هیربد شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1166 20 میلگرد آجدار ۲۰ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,760 ریال ~ -0.07% ↓ 14770 اطلاعات بیشتر
0541 20 میلگرد آجدار ۲۰ کاشان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0738 20 میلگرد آجدار ۲۰ گلستان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 16,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0556 20 میلگرد آجدار ۲۰ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,000 ریال ~ 0.67% ↑ 14900 اطلاعات بیشتر
0822 20 میلگرد آجدار ۲۰ یزد – احرامیان  شاخه   A3 کارخانه کیلوگرم 14,870 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1295 22 میلگرد آجدار ۲۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,320 ریال ~ 0.13% ↑ 15300 اطلاعات بیشتر
0978 22 میلگرد آجدار ۲۲ اهواز شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,920 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0577 22 میلگرد آجدار ۲۲ بناب شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0637 22 میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,250 ریال ~ -0.33% ↓ 15300 اطلاعات بیشتر
0681 22 میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,850 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1182 22 میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,300 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1335 22 میلگرد آجدار ۲۲ فولاد ارگ تبریز شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0536 22 میلگرد آجدار ۲۲ فولاد نوین شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1328 22 میلگرد آجدار ۲۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0836 22 میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,380 ریال ~ -0.46% ↓ 15450 اطلاعات بیشتر
0791 22 میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,960 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0512 22 میلگرد آجدار ۲۲ هیربد شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1167 22 میلگرد آجدار ۲۲ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,760 ریال ~ -0.07% ↓ 14770 اطلاعات بیشتر
0542 22 میلگرد آجدار ۲۲ کاشان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1156 22 میلگرد آجدار ۲۲ گلستان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,970 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0557 22 میلگرد آجدار ۲۲ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1294 25 میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,320 ریال ~ 0.13% ↑ 15300 اطلاعات بیشتر
1495 25 میلگرد آجدار ۲۵ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,095 ریال ~ -0.03% ↓ 15100 اطلاعات بیشتر
0694 25 میلگرد آجدار ۲۵ اهواز شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,070 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0578 25 میلگرد آجدار ۲۵ بناب شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 18,250 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0639 25 میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,300 ریال ~ -0.33% ↓ 15350 اطلاعات بیشتر
0692 25 میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,850 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1184 25 میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,300 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1337 25 میلگرد آجدار ۲۵ فولاد ارگ تبریز شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1379 25 میلگرد آجدار ۲۵ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0802 25 میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,960 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0514 25 میلگرد آجدار ۲۵ هیربد شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1204 25 میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,760 ریال ~ -0.07% ↓ 14770 اطلاعات بیشتر
0897 25 میلگرد آجدار ۲۵ گلستان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,940 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0558 25 میلگرد آجدار ۲۵ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,000 ریال ~ 1.33% ↑ 14800 اطلاعات بیشتر
0823 25 میلگرد آجدار ۲۵ یزد – احرامیان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ 0.34% ↑ 14850 اطلاعات بیشتر
0537 25 میلگرد آجدار ۲۵ فولاد نوین  شاخه   A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1322 28 میلگرد آجدار ۲۸ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,320 ریال ~ 0.13% ↑ 15300 اطلاعات بیشتر
0707 28 میلگرد آجدار ۲۸ بناب شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1262 28 میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,600 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0538 28 میلگرد آجدار ۲۸ فولاد نوین شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1380 28 میلگرد آجدار ۲۸ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0813 28 میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,960 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0544 28 میلگرد آجدار ۲۸ کاشان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1008 28 میلگرد آجدار ۲۸ گلستان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,970 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0559 28 میلگرد آجدار ۲۸ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1320 30 میلگرد آجدار ۳۰ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,320 ریال ~ 0.13% ↑ 15300 اطلاعات بیشتر
0539 30 میلگرد آجدار ۳۰ فولاد نوین شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1408 30 میلگرد آجدار ۳۰ کاشان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0560 30 میلگرد آجدار ۳۰ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1319 32 میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,320 ریال ~ 0.13% ↑ 15300 اطلاعات بیشتر
0579 32 میلگرد آجدار ۳۲ بناب شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0540 32 میلگرد آجدار ۳۲ فولاد نوین شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1407 32 میلگرد آجدار ۳۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0835 32 میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,180 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0545 32 میلگرد آجدار ۳۲ کاشان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0561 32 میلگرد آجدار ۳۲ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,950 ریال ~ -1.67% ↓ 15200 اطلاعات بیشتر
1281 32 میلگرد ۳۲ یزد – احرامیان A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,950 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۳۱
کدسایز واحد قیمت
1019 8 میلگرد ۸ گلستان آجدار – کارخانه کیلو 17,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1209 8 میلگرد ۸ یزد – احرامیان آجدار – کارخانه کیلو 17,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1384 10 میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1154 10 میلگرد آجدار ۱۰ گلستان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 16,600 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
0805 12 میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,650 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1227 14 میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0607 14 میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,300 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1207 14 میلگرد آجدار ۱۴ قزوین شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 15,070 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
0551 16 میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0648 16 میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,370 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1391 16 میلگرد آجدار ۱۶ زاگرس شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0629 16 میلگرد آجدار ۱۶ کاشان شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
0948 18 میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
0670 20 میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 15,150 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1494 22 میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0951 22 میلگرد آجدار ۲۲ یزد – احرامیان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,850 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1426 36 میلگرد آجدار ۳۶ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 16,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
0562 40 میلگرد آجدار ۴۰ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 16,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۳۰
کدسایز واحد قیمت
1361 6.5 میلگرد ۶٫۵ یزد – احرامیان ساده – تهران کیلو 16,450 ریال ~ 0.3% ↑ 16400 اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1346 14 میلگرد ۱۴ ابهر A3 آجدار – تهران کیلو 14,800 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1393 20 میلگرد آجدار ۲۰ زاگرس شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 14,900 ریال ~ -0.67% ↓ 15000 اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
0763 25 میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 15,500 ریال ~ 0.32% ↑ 15450 اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
0952 28 میلگرد آجدار ۲۸ یزد – احرامیان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1236 28 میلگرد ۲۸ یزد – احرامیان A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
0953 32 میلگرد آجدار ۳۲ یزد – احرامیان شاخه A3 کارخانه کیلوگرم 14,950 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
توضیحات خرید
تنها با پرداخت هزینه حمل و نقل، بار را در محل رویت نموده و قبل از تخلیه نسبت به تسویه حساب اقدام نمایید. چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.
نیما صفایی
کارشناس فروش
تلفن : ۰۲۱۶۳۴۲۸
داخلى : ۶۲۰
موبایل : ۰۹۱۹۹۹۰۴۸۵۴
پست الکترونیک :
safaei@ahanonline.com

 

 

 

مرضیه قدیری
کارشناس فروش
تلفن : ۰۲۱۶۳۴۲۸
داخلى : ۶۰۴
موبایل : ۰۹۱۰۰۰۱۴۳۷۳
پست الکترونیک :
ghadirifar@ahanonline.com

 

 

 

مژده صالحی
کارشناس فروش
تلفن : ۰۲۱۶۳۴۲۸
داخلى : ۶۱۱
موبایل : ۰۹۱۰۷۶۸۶۱۶۵
پست الکترونیک :
salehi@ahanonline.com