لیست قیمت میلگرد آهن آنلاین
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۸
کدسایز واحد قیمت
1361 6.5 میلگرد ۶٫۵ یزد – احرامیان ساده – تهران کیلو 16,650 ریال ~ -0.6% ↓ 16750 اطلاعات بیشتر
1238 6.5 میلگرد ۶٫۵ یزد – احرامیان ساده – کارخانه کیلو 16,300 ریال ~ 0.61% ↑ 16200 اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1286 8 میلگرد ۸ آذرفولاد امین A2 آجدار – کارخانه کیلو 16,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1149 8 میلگرد ۸ بناب آجدار – کارخانه کیلو 16,250 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0886 8 میلگرد ۸ حسن رود A2 آجدار – کارخانه کیلو 16,150 ریال ~ -0.31% ↓ 16200 اطلاعات بیشتر
1297 8 میلگرد ۸ درپاد تبریز A2 آجدار – کارخانه کیلو 16,150 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0597 8 میلگرد ۸ ظفر بناب A2 آجدار – تهران کیلو 16,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1068 8 میلگرد ۸ ظفر بناب A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,880 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1484 8 میلگرد ۸ فولاد کاوه تیکمه داش A2 آجدار – کارخانه کیلو 16,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0759 8 میلگرد ۸ قزوین آجدار – تهران کیلو 15,850 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1174 8 میلگرد ۸ قزوین آجدار – کارخانه کیلو 15,820 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1264 8 میلگرد ۸ پارس آرمان A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,820 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1367 8 میلگرد ۸ کاشان A2 آجدار – کارخانه کیلو 16,630 ریال ~ -0.42% ↓ 16700 اطلاعات بیشتر
1432 8 میلگرد ۸ کاشان A2 آجدار – کارخانه کیلو 17,330 ریال ~ 2.48% ↑ 16900 اطلاعات بیشتر
0516 8 میلگرد ۸ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 17,280 ریال ~ -0.41% ↓ 17350 اطلاعات بیشتر
1209 8 میلگرد ۸ یزد – احرامیان آجدار – کارخانه کیلو 16,500 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1287 10 میلگرد ۱۰ آذرفولاد امین A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,950 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1487 10 میلگرد ۱۰ آریان فولاد A2 آجدار – تهران کیلو 15,450 ریال ~ -0.26% ↓ 15490 اطلاعات بیشتر
0651 10 میلگرد ۱۰ ابهر A2 آجدار – تهران کیلو 15,250 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0846 10 میلگرد ۱۰ ابهر A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1384 10 میلگرد ۱۰ امیرکبیر A3 آجدار – تهران کیلو 16,200 ریال ~ -0.62% ↓ 16300 اطلاعات بیشتر
1373 10 میلگرد ۱۰ امیرکبیر A3 آجدار – کارخانه کیلو 16,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0572 10 میلگرد ۱۰ بناب آجدار – کارخانه کیلو 16,250 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0887 10 میلگرد ۱۰ حسن رود A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,650 ریال ~ -0.32% ↓ 15700 اطلاعات بیشتر
1246 10 میلگرد ۱۰ درپاد تبریز A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,950 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1193 10 میلگرد ۱۰ ظفر بناب A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,680 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1323 10 میلگرد ۱۰ فولاد کاوه تیکمه داش A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,850 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1185 10 میلگرد ۱۰ قزوین آجدار – کارخانه کیلو 15,220 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1131 10 میلگرد ۱۰ پارس آرمان آجدار – کارخانه کیلو 15,220 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1395 10 میلگرد ۱۰ کاشان A2 آجدار – کارخانه کیلو 16,630 ریال ~ -0.42% ↓ 16700 اطلاعات بیشتر
1396 10 میلگرد ۱۰ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 16,630 ریال ~ -0.42% ↓ 16700 اطلاعات بیشتر
1280 10 میلگرد ۱۰ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 16,750 ریال ~ -0.3% ↓ 16800 اطلاعات بیشتر
1154 10 میلگرد ۱۰ گلستان A3 آجدار – کارخانه کیلو 16,600 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1289 12 میلگرد ۱۲ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1488 12 میلگرد ۱۲ آریان فولاد A2 آجدار – تهران کیلو 15,450 ریال ~ 0.32% ↑ 15400 اطلاعات بیشتر
0841 12 میلگرد ۱۲ ابهر A2 آجدار – تهران کیلو 15,250 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0857 12 میلگرد ۱۲ ابهر A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1117 12 میلگرد ۱۲ امیرکبیر A3 آجدار – تهران کیلو 15,600 ریال ~ -0.64% ↓ 15700 اطلاعات بیشتر
0805 12 میلگرد ۱۲ امیرکبیر A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,650 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0706 12 میلگرد ۱۲ بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,650 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0893 12 میلگرد ۱۲ حسن رود A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ -0.33% ↓ 15400 اطلاعات بیشتر
1247 12 میلگرد ۱۲ درپاد تبریز A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,600 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0725 12 میلگرد ۱۲ ذوب آهن A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,500 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1150 12 میلگرد ۱۲ سیرجان A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,600 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1285 12 میلگرد ۱۲ ظفر بناب A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,380 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1324 12 میلگرد ۱۲ فولاد کاوه تیکمه داش A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1356 12 میلگرد ۱۲ قزوین A2 آجدار – تهران کیلو 15,250 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1196 12 میلگرد ۱۲ قزوین A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,220 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0824 12 میلگرد ۱۲ نیشابور A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,520 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1385 12 میلگرد ۱۲ کاشان ساده – کارخانه کیلو 17,800 ریال ~ 0.56% ↑ 17700 اطلاعات بیشتر
1399 12 میلگرد ۱۲ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 17,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0863 12 میلگرد ۱۲ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,600 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1155 12 میلگرد ۱۲ گلستان A3 آجدار – کارخانه کیلو 16,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1290 14 میلگرد ۱۴ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1346 14 میلگرد ۱۴ ابهر A3 آجدار – تهران کیلو 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0868 14 میلگرد ۱۴ ابهر A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,950 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1227 14 میلگرد ۱۴ امیرکبیر A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0934 14 میلگرد ۱۴ اهواز A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,990 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0573 14 میلگرد ۱۴ بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,650 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0888 14 میلگرد ۱۴ حسن رود A2 آجدار – کارخانه کیلو 14,800 ریال ~ -0.34% ↓ 14850 اطلاعات بیشتر
1248 14 میلگرد ۱۴ درپاد تبریز A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,600 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0607 14 میلگرد ۱۴ ذوب آهن A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,500 ریال ~ 0.32% ↑ 15450 اطلاعات بیشتر
1151 14 میلگرد ۱۴ سیرجان A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,600 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1143 14 میلگرد ۱۴ ظفر بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,380 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1325 14 میلگرد ۱۴ فولاد کاوه تیکمه داش A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1207 14 میلگرد ۱۴ قزوین A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,220 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0628 14 میلگرد ۱۴ نیشابور A3 آجدار – تهران کیلو 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0747 14 میلگرد ۱۴ نیشابور A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,280 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0676 14 میلگرد ۱۴ کاشان A3 آجدار – تهران کیلو 15,350 ریال ~ -21.63% ↓ 18670 اطلاعات بیشتر
0513 14 میلگرد ۱۴ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,400 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0547 14 میلگرد ۱۴ گلستان A3 آجدار – کارخانه کیلو 16,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0819 14 میلگرد ۱۴ یزد – احرامیان A3 آجدار – کارخانه کیلو 19,030 ریال ~ 0.16% ↑ 19000 اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1291 16 میلگرد ۱۶ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1394 16 میلگرد ۱۶ ابهر A3 آجدار – تهران کیلو 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1276 16 میلگرد ۱۶ ابهر A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,950 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1119 16 میلگرد ۱۶ امیرکبیر A3 آجدار – تهران کیلو 15,050 ریال ~ -0.33% ↓ 15100 اطلاعات بیشتر
0551 16 میلگرد ۱۶ امیرکبیر A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0945 16 میلگرد ۱۶ اهواز A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,990 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0574 16 میلگرد ۱۶ بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,650 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0889 16 میلگرد ۱۶ حسن رود A2 آجدار – کارخانه کیلو 14,800 ریال ~ -0.34% ↓ 14850 اطلاعات بیشتر
1249 16 میلگرد ۱۶ درپاد تبریز A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,600 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0648 16 میلگرد ۱۶ ذوب آهن A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,250 ریال ~ -0.66% ↓ 15350 اطلاعات بیشتر
1391 16 میلگرد ۱۶ زاگرس A3 آجدار – تهران کیلو 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1201 16 میلگرد ۱۶ سیرجان A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,600 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1093 16 میلگرد ۱۶ صدر لرستان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,050 ریال ~ 0.33% ↑ 15000 اطلاعات بیشتر
1144 16 میلگرد ۱۶ ظفر بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,380 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1333 16 میلگرد ۱۶ فولاد ارگ تبریز A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1326 16 میلگرد ۱۶ فولاد کاوه تیکمه داش A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0990 16 میلگرد ۱۶ نیشابور A3 آجدار – تهران کیلو 15,500 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0758 16 میلگرد ۱۶ نیشابور A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,280 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0517 16 میلگرد ۱۶ هیربد A3 آجدار – تهران کیلو 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1194 16 میلگرد ۱۶ پرشین فولاد A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,850 ریال ~ -0.07% ↓ 14860 اطلاعات بیشتر
0629 16 میلگرد ۱۶ کاشان A3 آجدار – تهران کیلو 15,350 ریال ~ -21.5% ↓ 18650 اطلاعات بیشتر
0524 16 میلگرد ۱۶ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,400 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0554 16 میلگرد ۱۶ یزد – آلیاژی A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0820 16 میلگرد ۱۶ یزد – احرامیان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,200 ریال ~ 0.53% ↑ 15120 اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1292 18 میلگرد ۱۸ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1414 18 میلگرد ۱۸ ابهر A3 آجدار – تهران کیلو 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1274 18 میلگرد ۱۸ ابهر A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,850 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1122 18 میلگرد ۱۸ امیرکبیر A3 آجدار – تهران کیلو 15,050 ریال ~ -0.33% ↓ 15100 اطلاعات بیشتر
0948 18 میلگرد ۱۸ امیرکبیر A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0956 18 میلگرد ۱۸ اهواز A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,990 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0575 18 میلگرد ۱۸ بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,650 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1250 18 میلگرد ۱۸ درپاد تبریز A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,550 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0659 18 میلگرد ۱۸ ذوب آهن A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,250 ریال ~ -0.66% ↓ 15350 اطلاعات بیشتر
1392 18 میلگرد ۱۸ زاگرس A3 آجدار – تهران کیلو 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1202 18 میلگرد ۱۸ سیرجان A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,600 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1094 18 میلگرد ۱۸ صدر لرستان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,050 ریال ~ 0.33% ↑ 15000 اطلاعات بیشتر
1145 18 میلگرد ۱۸ ظفر بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,380 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1336 18 میلگرد ۱۸ فولاد ارگ تبریز A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0534 18 میلگرد ۱۸ فولاد نوین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1378 18 میلگرد ۱۸ فولاد کاوه تیکمه داش A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0770 18 میلگرد ۱۸ نیشابور A3 آجدار – تهران کیلو 15,500 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0769 18 میلگرد ۱۸ نیشابور A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,280 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1165 18 میلگرد ۱۸ پرشین فولاد A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,850 ریال ~ -0.07% ↓ 14860 اطلاعات بیشتر
0884 18 میلگرد ۱۸ کاشان A3 آجدار – تهران کیلو 15,290 ریال ~ -4.64% ↓ 16000 اطلاعات بیشتر
0535 18 میلگرد ۱۸ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ -0.33% ↓ 15400 اطلاعات بیشتر
0737 18 میلگرد ۱۸ گلستان A3 آجدار – کارخانه کیلو 16,000 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0555 18 میلگرد ۱۸ یزد – آلیاژی A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1293 20 میلگرد ۲۰ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1415 20 میلگرد ۲۰ ابهر A3 آجدار – تهران کیلو 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0901 20 میلگرد ۲۰ ابهر A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,850 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1121 20 میلگرد ۲۰ امیرکبیر A3 آجدار – تهران کیلو 15,050 ریال ~ -0.33% ↓ 15100 اطلاعات بیشتر
1200 20 میلگرد ۲۰ امیرکبیر A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0967 20 میلگرد ۲۰ اهواز A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,990 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0576 20 میلگرد ۲۰ بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,650 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0670 20 میلگرد ۲۰ ذوب آهن A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,250 ریال ~ 0.66% ↑ 15150 اطلاعات بیشتر
1462 20 میلگرد ۲۰ سیرجان A2 آجدار – کارخانه کیلو 15,600 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1183 20 میلگرد ۲۰ ظفر بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,380 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1334 20 میلگرد ۲۰ فولاد ارگ تبریز A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0533 20 میلگرد ۲۰ فولاد نوین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1327 20 میلگرد ۲۰ فولاد کاوه تیکمه داش A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0860 20 میلگرد ۲۰ نیشابور A3 آجدار – تهران کیلو 15,500 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0780 20 میلگرد ۲۰ نیشابور A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,280 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0511 20 میلگرد ۲۰ هیربد A3 آجدار – تهران کیلو 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1166 20 میلگرد ۲۰ پرشین فولاد A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,850 ریال ~ -0.07% ↓ 14860 اطلاعات بیشتر
0633 20 میلگرد ۲۰ کاشان A3 آجدار – تهران کیلو 15,350 ریال ~ -4.23% ↓ 16000 اطلاعات بیشتر
0541 20 میلگرد ۲۰ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ -0.33% ↓ 15400 اطلاعات بیشتر
0556 20 میلگرد ۲۰ یزد – آلیاژی A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1295 22 میلگرد ۲۲ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1494 22 میلگرد ۲۲ امیرکبیر A3 آجدار – تهران کیلو 15,150 ریال ~ -0.33% ↓ 15200 اطلاعات بیشتر
0978 22 میلگرد ۲۲ اهواز A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,990 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0577 22 میلگرد ۲۲ بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,650 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0681 22 میلگرد ۲۲ ذوب آهن A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,050 ریال ~ -0.13% ↓ 15070 اطلاعات بیشتر
1182 22 میلگرد ۲۲ ظفر بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,380 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1335 22 میلگرد ۲۲ فولاد ارگ تبریز A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0536 22 میلگرد ۲۲ فولاد نوین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1328 22 میلگرد ۲۲ فولاد کاوه تیکمه داش A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0836 22 میلگرد ۲۲ نیشابور A3 آجدار – تهران کیلو 15,400 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0791 22 میلگرد ۲۲ نیشابور A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,280 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0512 22 میلگرد ۲۲ هیربد A3 آجدار – تهران کیلو 15,050 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1167 22 میلگرد ۲۲ پرشین فولاد A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,930 ریال ~ -0.13% ↓ 14950 اطلاعات بیشتر
0542 22 میلگرد ۲۲ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ -0.33% ↓ 15400 اطلاعات بیشتر
1156 22 میلگرد ۲۲ گلستان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,970 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0557 22 میلگرد ۲۲ یزد – آلیاژی A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0951 22 میلگرد ۲۲ یزد – احرامیان A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1294 25 میلگرد ۲۵ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1495 25 میلگرد ۲۵ امیرکبیر A3 آجدار – تهران کیلو 15,050 ریال ~ -20.93% ↓ 18200 اطلاعات بیشتر
0694 25 میلگرد ۲۵ اهواز A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,990 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0578 25 میلگرد ۲۵ بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 18,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0692 25 میلگرد ۲۵ ذوب آهن A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,250 ریال ~ 0.33% ↑ 15200 اطلاعات بیشتر
0522 25 میلگرد ۲۵ زاگرس A3 آجدار – تهران کیلو 15,000 ریال ~ -0.33% ↓ 15050 اطلاعات بیشتر
1184 25 میلگرد ۲۵ ظفر بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,380 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1337 25 میلگرد ۲۵ فولاد ارگ تبریز A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,900 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0537 25 میلگرد ۲۵ فولاد نوین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1379 25 میلگرد ۲۵ فولاد کاوه تیکمه داش A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0763 25 میلگرد ۲۵ نیشابور A3 آجدار – تهران کیلو 15,400 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0802 25 میلگرد ۲۵ نیشابور A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,280 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1204 25 میلگرد ۲۵ پرشین فولاد A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,930 ریال ~ -0.47% ↓ 15000 اطلاعات بیشتر
0640 25 میلگرد ۲۵ کاشان A3 آجدار – تهران کیلو 15,300 ریال ~ -21.7% ↓ 18620 اطلاعات بیشتر
0543 25 میلگرد ۲۵ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ -0.33% ↓ 15400 اطلاعات بیشتر
0897 25 میلگرد ۲۵ گلستان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,940 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0558 25 میلگرد ۲۵ یزد – آلیاژی A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1322 28 میلگرد ۲۸ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1465 28 میلگرد ۲۸ امیرکبیر A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0707 28 میلگرد ۲۸ بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,650 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1262 28 میلگرد ۲۸ ظفر بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,680 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0538 28 میلگرد ۲۸ فولاد نوین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1380 28 میلگرد ۲۸ فولاد کاوه تیکمه داش A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0799 28 میلگرد ۲۸ نیشابور A3 آجدار – تهران کیلوگرم 15,400 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0544 28 میلگرد ۲۸ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ -0.33% ↓ 15400 اطلاعات بیشتر
1008 28 میلگرد ۲۸ گلستان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,970 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0559 28 میلگرد ۲۸ یزد – آلیاژی A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1320 30 میلگرد ۳۰ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0539 30 میلگرد ۳۰ فولاد نوین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1408 30 میلگرد ۳۰ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 17,950 ریال ~ -0.28% ↓ 18000 اطلاعات بیشتر
0560 30 میلگرد ۳۰ یزد – آلیاژی A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,200 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1319 32 میلگرد ۳۲ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,450 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1466 32 میلگرد ۳۲ امیرکبیر A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,150 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0579 32 میلگرد ۳۲ بناب A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,650 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0540 32 میلگرد ۳۲ فولاد نوین A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,100 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1407 32 میلگرد ۳۲ فولاد کاوه تیکمه داش A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
1374 32 میلگرد ۳۲ نیشابور A3 آجدار – تهران کیلو 15,500 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0835 32 میلگرد ۳۲ نیشابور A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,520 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
0545 32 میلگرد ۳۲ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 15,350 ریال ~ -0.33% ↓ 15400 اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
1275 36 میلگرد ۳۶ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 16,400 ریال ~ -0.61% ↓ 16500 اطلاعات بیشتر
1426 36 میلگرد ۳۶ یزد – آلیاژی A3 آجدار – کارخانه کیلو 16,300 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
0562 40 میلگرد ۴۰ یزد – آلیاژی A3 آجدار – کارخانه کیلو 16,400 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۷
کدسایز واحد قیمت
1366 8 میلگرد ۸ کاشان A3 آجدار – کارخانه کیلو 16,700 ریال ~ ↔ اطلاعات بیشتر
کدسایز واحد قیمت
0821 18 میلگرد ۱۸ یزد – احرامیان A3 آجدار – کارخانه کیلو 14,900 ریال ~ -1.01% ↓ 15050 اطلاعات بیشتر
توضیحات خرید
تنها با پرداخت هزینه حمل و نقل، بار را در محل رویت نموده و قبل از تخلیه نسبت به تسویه حساب اقدام نمایید. چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.
نیما صفایی
کارشناس فروش
تلفن : ۰۲۱۶۳۴۲۸
داخلى : ۶۲۰
موبایل : ۰۹۱۹۹۹۰۴۸۵۴
پست الکترونیک :
safaei@ahanonline.com

 

 

 

مرضیه قدیری
کارشناس فروش
تلفن : ۰۲۱۶۳۴۲۸
داخلى : ۶۰۴
موبایل : ۰۹۱۰۰۰۱۴۳۷۳
پست الکترونیک :
ghadirifar@ahanonline.com

 

 

 

مژده صالحی
کارشناس فروش
تلفن : ۰۲۱۶۳۴۲۸
داخلى : ۶۱۱
موبایل : ۰۹۱۰۷۶۸۶۱۶۵
پست الکترونیک :
salehi@ahanonline.com