لیست قیمت نبشی آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,250 
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
28,800 
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,950 
  50*50
نبشی  آریان فولاد ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,950 
  50*50
نبشی  آریان فولاد ۵*۵۰*۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
28,800 
  60*60
نبشی  آریان فولاد ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,950 
  80*80
نبشی  آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,950 
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
30,150 
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,950 
  120*120
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,950 
  150*150
نبشی  آریان فولاد ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
35,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  آرین ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,950 
  80*80
نبشی  آرین ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,800 
  100*100
نبشی  آرین ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,800 
  120*120
نبشی  آرین ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  زنجان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,500 
  60*60
نبشی  زنجان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30*30
نبشی  شکفته ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,900 
  30*30
نبشی  شکفته ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700 
  40*40
نبشی  شکفته ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700 
  40*40
نبشی  شکفته ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,900 
  50*50
نبشی  شکفته ۵*۵۰*۵۰-۶ متری کارخانه
کیلوگرم
27,900 
  50*50
نبشی  شکفته ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700 
  60*60
نبشی  شکفته *۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,900 
  60*60
نبشی  شکفته ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700 
  80*80
نبشی  شکفته ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,800 
  100*100
نبشی  شکفته ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700 
  100*100
نبشی  شکفته ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری کارخانه
کیلوگرم
27,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,400 
  40*40
نبشی  ظهوریان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,400 
  50*50
نبشی  ظهوریان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,400 
  60*60
نبشی  ظهوریان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,400 
  80*80
نبشی  ظهوریان *۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.3*6.3
نبشی  ناب تبریز ۵*۶٫۳*۶٫۳-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
29,200 
  40*40
نبشی  ناب تبریز ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,900 
  45*45
نبشی  ناب تبریز ۴*۴۵*۴۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
29,600 
  45*45
نبشی  ناب تبریز ۵*۴۵*۴۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
29,500 
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۳*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,100 
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۴*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,200 
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,100 
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,900 
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۵*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
29,200 
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۶*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,100 
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۷*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,100 
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,000 
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶متری سبک ST37 کارخانه
کیلوگرم
29,100 
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۸*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
29,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100*100
نبشی  ابهر *۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40*40
نبشی  ناب تبریز ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,000 
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,000 
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  زنجان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,700 
  60*60
نبشی  زنجان ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۷*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
29,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40*40
نبشی  ابهر ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60*60
نبشی  زنجان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  40*40
نبشی  ظهوریان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  50*50
نبشی  ظهوریان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  60*60
نبشی  ظهوریان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  80*80
نبشی  ظهوریان ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۶*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.3*6.3
نبشی  ناب تبریز ۶*۶٫۳*۶٫۳-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
29,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20*20
نبشی  اسپیرال ۳*۲۰*۲۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
29,550 
  25*25
نبشی  اسپیرال ۲*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,550 
  30*30
نبشی  اسپیرال ۲*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,250 
  30*30
نبشی  اسپیرال ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,950 
  40*40
نبشی  اسپیرال ۲*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,150 
  40*40
نبشی  اسپیرال ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,950 
  40*40
نبشی  اسپیرال ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,800 
  50*50
نبشی  اسپیرال ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,800 
  50*50
نبشی  اسپیرال ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,650 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150*150
نبشی  آریان فولاد ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
32,750 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  90*90
نبشی  ناب تبریز ۸*۹۰*۹۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80*80
نبشی  آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
26,450 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100*100
نبشی  چین ۶*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
35,000 
  100*100
نبشی  چین ۸*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  130*130
نبشی  چین ۱۲*۱۳۰*۱۳۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
34,500 
  160*160
نبشی  چین ۱۰*۱۶۰*۱۶۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
  180*180
نبشی  چین ۱۲*۱۸۰*۱۸۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
44,500 
  200*200
نبشی  چین ۱۴*۲۰۰*۲۰۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  منظومه ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,200 
  60*60
نبشی  منظومه ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۳*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120*120
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150*150
نبشی  آریان فولاد ۱۶*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
32,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20*20
نبشی  تهران *۲۰*۲۰-۶ متری بنگاه تهران
شاخه
  20*20
نبشی  تهران *۲۰*۲۰-۶ متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7.5*7.5
نبشی  ناب تبریز ۵*۷٫۵*۷٫۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,000 
  7.5*7.5
نبشی  ناب تبریز ۶*۷٫۵*۷٫۵-۶متری سبک ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۷*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۴*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120*120
نبشی  چین ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
37,500 
  160*160
نبشی  چین ۱۲*۱۶۰*۱۶۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
  200*200
نبشی  چین ۱۶*۲۰۰*۲۰۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
41,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,750 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۶*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30*30
نبشی  نستا ۳*۳۰*۳۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  30*30
نبشی  نستا ۳*۳۰*۳۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  40*40
نبشی  نستا ۳*۴۰*۴۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  40*40
نبشی  نستا ۴*۴۰*۴۰-۶متری سبک بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40*40
نبشی  مگا استیل ۴*۴۰*۴۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  50*50
نبشی  مگا استیل ۵*۵۰*۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  100*100
نبشی  مگا استیل ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶متری سبک بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25*25
نبشی  اسپیرال ۳*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120*120
نبشی  مگا استیل ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60*40
نبشی  اروپا ۶*۶۰*۴۰-بال نامساوی بنگاه تهران
کیلوگرم
  80*65
نبشی  اروپا ۸*۸۰*۶۵-بال نامساوی بنگاه تهران
کیلوگرم
  90*55
نبشی  اروپا ۵*۹۰*۵۵-بال نامساوی بنگاه تهران
کیلوگرم
  100*80
نبشی  اروپا ۱۰*۱۰۰*۸۰-بال نامساوی بنگاه تهران
کیلوگرم
  160*100
نبشی  اروپا ۱۰*۱۶۰*۱۰۰-بال نامساوی بنگاه تهران
کیلوگرم
  200*125
نبشی  اروپا ۱۸*۲۰۰*۱۲۵-بال نامساوی بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100*65
نبشی  اروپا ۱۰*۱۰۰*۶۵-بال نامساوی بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  32*20
نبشی ۴*۲۰*۳۲-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
  63*40
نبشی   ۶*۶۳*۴۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
  80*40
نبشی   ۸*۸۰*۴۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
  100*200
نبشی   ۱۰*۱۰۰*۲۰۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
  150*90
نبشی ۱۰*۹۰*۱۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
  150*100
نبشی   ۱۲*۱۵۰*۱۰۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  160*160
نبشی  چین ۱۴*۱۶۰*۱۶۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
34,200 
  200*200
نبشی  چین ۲۰*۲۰۰*۲۰۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
36,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150*150
نبشی  اروپا ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
35,040 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  منظومه ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30*30
نبشی  ناب تبریز ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۸*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120*120
نبشی  ابهر ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  ظهوریان ۴*۵۰*۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  200*200
نبشی  چین ۲۰*۲۰۰*۲۰۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  180*180
نبشی  چین 18*180*180-12 متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80*80
نبشی  ناب تبریز 6*80*80-6 متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15*150*150
نبشی  هند *15*150*150-12 متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25*25
نبشی  اسپیرال 3*25*25-6 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120*120
نبشی  ذوب آهن *120*120-12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80*80
نبشی  ذوب آهن 8*80*80-12 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60*60
نبشی  ذوب آهن *60*60-12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15*150*150
نبشی  آریان فولاد *15*150*150-12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25*25
نبشی  شکفته ۱۶*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,240 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۶*۷۰*۷۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20*20
نبشی  اروپا 2*20*20-6 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40*40
نبشی  زنجان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40*40
نبشی  منظومه ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100*100
نبشی  ذوب آهن *100*100-12 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
نبشی  شکفته *4-6 متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7.5*7.5
نبشی  ناب تبریز ۵*۷٫۵*۷٫۵-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
12,520 
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
19,000 
  90*90
نبشی  ناب تبریز ۸*۹۰*۹۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
18,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  90*90
نبشی  ناب تبریز ۹*۹۰*۹۰-۶متری سبک ST37 کارخانه
کیلوگرم
9,640 
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۲*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100*100
نبشی  اشتهارد 10*100*100-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80*80
نبشی  فولاد تهران 8*80*80-6متری سبک بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  ناب تبریز 6*50*50-12 متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  اسپیرال ۳*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
18,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30*30
نبشی  ناب تبریز ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,840 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120*120
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100*100
نبشی  آرین ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120*120
نبشی  سپاهان 12*120*120-12 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80*80
نبشی  شکفته 7*80*80-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  ابهر ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80*80
نبشی  ناب تبریز 8*80*80-12 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80*80
نبشی  ابهر 8*80*80-12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60*60
نبشی  اسپیرال ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
18,650 
  60*60
نبشی  اسپیرال ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
18,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60*60
نبشی  زنجان 5*60*60-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60*60
نبشی  ناب تبریز *60*60-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150*150
نبشی  آریان فولاد *150*150-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30*30
نبشی  اسپیرال 2*30*30-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60*60
نبشی  منظومه ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150*150
نبشی  آریان فولاد ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۵*۷۰*۷۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
16,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  90*90
نبشی  سپاهان ۹*۹۰*۹۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60*60
نبشی  ذوب آهن ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80*80
نبشی  آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۸*۸۰*۸۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
17,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,950 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80*80
نبشی  منظومه ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
16,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120*120
نبشی  چین ۱۰*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,200 
  130*130
نبشی  چین ۱۰*۱۳۰*۱۳۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,550 
  140*140
نبشی  چین ۱۲*۱۴۰*۱۴۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700 
  140*140
نبشی  چین ۱۴*۱۴۰*۱۴۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
  150*150
نبشی  چین ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20*20
نبشی  اسپیرال ۲*۲۰*۲۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۷*۷۰*۷۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
16,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60*60
نبشی  ابهر *۶۰*۶۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
17,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40*40
نبشی  ناب تبریز ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,800 
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۶*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,900 
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۷*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,900 
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۸*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,600 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار روزانه و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام نبشی و ناودانی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی نبشی و ناودانی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_UNP_L

nabshi

مژده صالحی : مدیر کل خرید و فروش

مژده صالحی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : مدیر گروه

سارا سعیدی پور

مدیر گروه

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

شبنم ظفری : کارشناس فروش

شبنم ظفری

کارشناس فروش

داخلى : 648
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161932

هانیه نظری : کارشناس فروش

هانیه نظری

کارشناس فروش

داخلى : 637
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014363

نیرم نعمت نژاد : مدیر خرید

نیرم نعمت نژاد

مدیر خرید

داخلى : 642
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100551