لیست قیمت نبشی آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 244 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ 1.2%20550
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  30*30
نبشی  شکفته ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  3
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,200  ~ ↔
  3
  30*30
نبشی  ناب تبریز ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  3
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ 1.2%20550
  3
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۳*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
21,800  ~ ↔
  4
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ 1.2%20550
  4
  40*40
نبشی  ابهر ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  4
  40*40
نبشی  شکفته ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  4
  40*40
نبشی  ظهوریان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,200  ~ ↔
  4
  40*40
نبشی  ناب تبریز ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ ↔
  4
  50*50
نبشی  آریان فولاد ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ 1.2%20550
  4
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ ↔
  4
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۴*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,000  ~ ↔
  4
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۴*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  6.3*6.3
نبشی  ناب تبریز ۵*۶٫۳*۶٫۳-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  5
  7.5*7.5
نبشی  ناب تبریز ۵*۷٫۵*۷٫۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,100  ~ ↔
  5
  45*45
نبشی  ناب تبریز ۵*۴۵*۴۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,500  ~ ↔
  5
  50*50
نبشی  زنجان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  5
  50*50
نبشی  شکفته ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  5
  50*50
نبشی  ظهوریان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,200  ~ ↔
  5
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,700  ~ ↔
  5
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
  5
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۵*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6.3*6.3
نبشی  ناب تبریز ۶*۶٫۳*۶٫۳-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  6
  7.5*7.5
نبشی  ناب تبریز ۶*۷٫۵*۷٫۵-۶متری سبک ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,100  ~ ↔
  6
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۶*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  6
  60*60
نبشی  آریان فولاد ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ 1.2%20550
  6
  60*60
نبشی  زنجان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  6
  60*60
نبشی  شکفته ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  6
  60*60
نبشی  ظهوریان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,200  ~ ↔
  6
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ ↔
  6
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۶*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  6
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۶*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۷*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ 1.2%20550
  8
  80*80
نبشی  آرین ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,800  ~ ↔
  8
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,700  ~ ↔
  8
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۸*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,100  ~ ↔
  8
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۸*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ 1.2%20550
  10
  100*100
نبشی  آرین ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,800  ~ ↔
  10
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶متری سبک ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  120*120
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,050  ~ 0.23%22000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  25*25
نبشی  اسپیرال ۲*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,300  ~ ↔
  2
  30*30
نبشی  اسپیرال ۲*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,800  ~ ↔
  2
  40*40
نبشی  اسپیرال ۲*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  20*20
نبشی  اسپیرال ۳*۲۰*۲۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,400  ~ ↔
  3
  30*30
نبشی  اسپیرال ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,800  ~ ↔
  3
  40*40
نبشی  اسپیرال ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*40
نبشی  اسپیرال ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,450  ~ ↔
  4
  50*50
نبشی  اسپیرال ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,450  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  اسپیرال ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  32*20
نبشی   4*32*20-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  63*40
نبشی   6*63*40-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  150*90
نبشی 10*90*150-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  18
  180*180
نبشی  چین 18*180*180-12 متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  200*200
نبشی  چین 20*200*200-12 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,400  ~ -5.36%23600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*40
نبشی  ظهوریان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,400  ~ -5.36%23600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  ظهوریان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,400  ~ -5.36%23600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  60*60
نبشی  ظهوریان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,400  ~ -5.36%23600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,400  ~ -1.71%23800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  150*150
نبشی  آریان فولاد ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,550  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  25*25
نبشی  اسپیرال 3*25*25-6 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  120*120
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  60*60
نبشی  شکفته *۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,600  ~ -2.97%24300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  30*30
نبشی  شکفته ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,600  ~ -3.39%24400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*40
نبشی  شکفته ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,600  ~ -2.97%24300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  شکفته ۵*۵۰*۵۰-۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,600  ~ -2.97%24300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  60*60
نبشی  زنجان ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,400  ~ 16.8%20300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  60*60
نبشی  زنجان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,400  ~ 16.8%20300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  120*120
نبشی  ذوب آهن *120*120-12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  45*45
نبشی  ناب تبریز ۴*۴۵*۴۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,100  ~ 9.56%22700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  ذوب آهن 8*80*80-12 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۳*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۷*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,600  ~ 17.7%18600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  60*60
نبشی  ذوب آهن *60*60-12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  15*150*150
نبشی  آریان فولاد *15*150*150-12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  زنجان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,300  ~ -1.48%20600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  25*25
نبشی  اسپیرال ۳*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  80*80
نبشی  ظهوریان *۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,200  ~ 4.05%21300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  50*50
نبشی  ظهوریان ۴*۵۰*۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
22,200  ~ 4.05%21300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
  25*25
نبشی  شکفته ۱۶*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,240  ~ 4.05%21340
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
19,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۶*۷۰*۷۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,400  ~ 16.96%18600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  40*40
نبشی  ناب تبریز ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
17,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  20*20
نبشی  اروپا 2*20*20-6 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  100*100
نبشی  ابهر *100*100-6 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
17,100  ~ 5.26%16200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  شکفته ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
16,200 
  8
  80*80
نبشی  ظهوریان ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
16,300  ~ 0.61%16200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  100*100
نبشی  شکفته 10*100*100-6 متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد ۵*۵۰*۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
17,300  ~ 0.87%17150
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  120*120
نبشی  آرین ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,700  ~ 1.41%17450
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*40
نبشی  زنجان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,100  ~ 1.75%16800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  منظومه ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,750  ~ 0.6%16650
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*40
نبشی  منظومه ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,800  ~ 2.98%16300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  100*100
نبشی  ذوب آهن *100*100-12 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  4
نبشی  شکفته *4-6 متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  7.5*7.5
نبشی  ناب تبریز ۵*۷٫۵*۷٫۵-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
12,520  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۷*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
9,740  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  90*90
نبشی  ناب تبریز ۸*۹۰*۹۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
18,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
19,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  9
  90*90
نبشی  ناب تبریز ۹*۹۰*۹۰-۶متری سبک ST37 کارخانه
کیلوگرم
9,640  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۲*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  فولاد تهران 8*80*80-6متری سبک بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  100*100
نبشی  اشتهارد 10*100*100-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  50*50
نبشی  ناب تبریز 6*50*50-12 متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  50*50
نبشی  اسپیرال ۳*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
18,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  30*30
نبشی  ناب تبریز ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,840  ~ 20.44%14990
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  120*120
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,700  ~ 1.69%17400
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  100*100
نبشی  آرین ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  120*120
نبشی  سپاهان 12*120*120-12 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7
  80*80
نبشی  شکفته 7*80*80-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  ابهر ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  ناب تبریز 8*80*80-12 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  ابهر 8*80*80-12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  60*60
نبشی  اسپیرال ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
18,650  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  60*60
نبشی  اسپیرال ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
18,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  60*60
نبشی  زنجان 5*60*60-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  60*60
نبشی  ناب تبریز *60*60-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  150*150
نبشی  آریان فولاد *150*150-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  30*30
نبشی  اسپیرال 2*30*30-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  60*60
نبشی  منظومه ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,200  ~ -3.09%16700
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  150*150
نبشی  آریان فولاد ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
  15
  150*150
نبشی  آریان فولاد ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,100  ~ -0.45%22200
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  آرین ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
15,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۵*۷۰*۷۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
16,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  9
  90*90
نبشی  سپاهان ۹*۹۰*۹۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  60*60
نبشی  ذوب آهن ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
  150*150
نبشی  آریان فولاد ۱۶*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۸*۸۰*۸۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
17,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,950  ~ -5.01%17800
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  منظومه ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
16,300  ~ -0.61%16400
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  منظومه ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
16,300  ~ -0.61%16400
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  120*120
نبشی  چین ۱۰*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,200  ~ ↔
  10
  130*130
نبشی  چین ۱۰*۱۳۰*۱۳۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,550  ~ ↔
  10
  160*160
نبشی  چین ۱۰*۱۶۰*۱۶۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  120*120
نبشی  چین ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,700  ~ ↔
  12
  130*130
نبشی  چین ۱۲*۱۳۰*۱۳۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,700  ~ ↔
  12
  140*140
نبشی  چین ۱۲*۱۴۰*۱۴۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700  ~ ↔
  12
  160*160
نبشی  چین ۱۲*۱۶۰*۱۶۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200  ~ ↔
  12
  180*180
نبشی  چین ۱۲*۱۸۰*۱۸۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
  140*140
نبشی  چین ۱۴*۱۴۰*۱۴۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200  ~ ↔
  14
  160*160
نبشی  چین ۱۴*۱۶۰*۱۶۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700  ~ ↔
  14
  200*200
نبشی  چین ۱۴*۲۰۰*۲۰۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  150*150
نبشی  چین ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
  200*200
نبشی  چین ۱۶*۲۰۰*۲۰۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  200*200
نبشی  چین ۲۰*۲۰۰*۲۰۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  60*60
نبشی  منظومه ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
16,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  20*20
نبشی  اسپیرال ۲*۲۰*۲۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۷*۷۰*۷۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
16,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  60*60
نبشی  ابهر *۶۰*۶۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
17,000  ~ -4.12%17700
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۳*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,800  ~ 27.53%12900
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*40
نبشی  ناب تبریز ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,800  ~ 28.09%12800
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,800  ~ 27.53%12900
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۶*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,700  ~ 21.93%14600
  6
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۶*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,900  ~ 27.93%12900
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۷*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,900  ~ 27.37%13000
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۸*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,600  ~ 7.53%17200
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  150*150
نبشی  چین ۱۰*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  150*150
نبشی  چین ۱۲*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  120*120
نبشی  چین ۱۵*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,500  ~ ↔
  15
  130*130
نبشی  چین ۱۵*۱۳۰*۱۳۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۴*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
12,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
12,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
12,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
  160*160
نبشی  چین ۱۶*۱۶۰*۱۶۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۷*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
15,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
نبشی  ناب تبریز *- ST37
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  100*100
نبشی  سپاهان ۸*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
12,180  ~ ↔
  8
  100*100
نبشی  سپاهان ۸*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
12,180  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  100*100
نبشی  سپاهان ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
12,180  ~ ↔
  10
  100*100
نبشی  سپاهان ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
12,080  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  120*120
نبشی  سپاهان ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
12,180  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  150*150
نبشی  اروپا ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
35,040  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
  160*160
نبشی  اروپا ۱۶*۱۶۰*۱۶۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  40*40
نبشی  ناب تبریز ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
13,850  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  قم ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  90*90
نبشی  چین ۸*۹۰*۹۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۷/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
14,950  ~ 33.85%9890
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۷/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۵*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
15,950  ~ -0.31%16000
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۵/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۶*۷۰*۷۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۵/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۷*۷۰*۷۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۵/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,200  ~ ↔
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار روزانه و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام نبشی و ناودانی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی نبشی و ناودانی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_UNP_L

nabshi

مژده صالحی : سرپرست فروش

مژده صالحی

سرپرست فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : کارشناس فروش

سارا سعیدی پور

کارشناس فروش

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

شبنم ظفری : کارشناس فروش

شبنم ظفری

کارشناس فروش

داخلى : 648
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161932

نوید وطن دوست : کارشناس فروش

نوید وطن دوست

کارشناس فروش

داخلى : 675
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100691