لیست قیمت ناودانی آهن آنلاین

show blocks helper

نمایش همه 154 نتیجه ها

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ یزد ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
21,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ شکفته  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  8
ناودانی ۸ فولاد تهران  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی    ۱۰ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  10
ناودانی    ۱۰ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
  10
ناودانی ۱۰ ناب تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ یزد شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
21,400  ~ ↔
  12
ناودانی    ۱۲ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  12
ناودانی    ۱۲ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
  12
ناودانی ۱۲ ناب تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ابهر ۱۴ شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  14
ناودانی    ۱۴ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  14
ناودانی    ۱۴ فایکو ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
21,500  ~ ↔
  14
ناودانی    ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
  14
ناودانی    ۱۴ ناب تبریز ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی ۱۶ ابهر ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  16
ناودانی    ۱۶ فایکو ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
21,500  ~ ↔
  16
ناودانی    ۱۶ ناب تبریز ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
34,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی ۱۶ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
ناودانی ۱۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
ناودانی ۲۰ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
ناودانی ۲۲ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
34,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
ناودانی ۲۴ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  28
ناودانی ۲۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  40
ناودانی    ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
33,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5
ناودانی  سبک  ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,400  ~ ↔
  5
ناودانی  سنگین  ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی سبک اسپیرال ۶ شاخه ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,450  ~ ↔
  6
ناودانی  سنگین  ۶ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
ناودانی    30 روسیه 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5
ناودانی ۵ اروپا  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
34,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
22,600  ~ -3.1%23300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    ۱۴ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,600  ~ -3.1%23300
  14
ناودانی ۱۴ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
22,600  ~ -3.1%23300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی    ۱۶ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,600  ~ -3.1%23300
  16
ناودانی ۱۶ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
22,600  ~ -3.1%23300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی    ۱۰ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,000  ~ 16.67%20000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی    ۸ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,600  ~ 11.44%20900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی    ۱۰ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,400  ~ 32.05%15900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    ۱۴ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,400  ~ 32.05%15900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی    8 فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  38
ناودانی    38 اروپا 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی  سبک  ۶ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,700  ~ 10.53%22100
  6
ناودانی  سنگین  ۶ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,500  ~ 29.8%17200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی    ۸ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,400  ~ 14.34%20900
  8
ناودانی  سنگین  ۸ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,600  ~ 9.76%22200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی  سبک  ۱۰ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,800  ~ 10.48%22200
  10
ناودانی  سبک  ۱۰ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,600  ~ 10.57%22000
  10
ناودانی  سنگین  ۱۰ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,600  ~ 14.23%21100
  10
ناودانی  سنگین  ۱۰ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,500  ~ 14.69%20900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی    16 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی    8 شکفته 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    6 شکفته 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی    10 شکفته 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
ناودانی    20 فایکو 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی    ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,600  ~ 9.76%22200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
ناودانی    18 فایکو 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی  سبک  ۸ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,200  ~ 4.05%21300
  8
ناودانی  سبک  ۸ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,000  ~ 4.09%21100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  4
ناودانی    ۴ اروپا ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
30,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ زنجان ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
17,900  ~ 3.35%17300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی    10 فولاد تهران 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  10
ناودانی    10 فولاد تهران 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    14 ناب تبریز 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    ۱۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
17,000  ~ 0.59%16900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی    ۱۶ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
17,200  ~ 0.58%17100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
16,800  ~ 0.6%16700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ آریان فولاد  ۶ متری    کارخانه
شاخه
25,500  ~ -3.53%26400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
16,700  ~ -5.39%17600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی ۱۶ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
16,700  ~ -5.39%17600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  65
ناودانی    ۶۵ اروپا ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
26,000  ~ 1.15%25700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ابهر ۱۲شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
17,000  ~ -2.35%17400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی    ۱۲ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
17,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ابهر ۸ شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
16,750  ~ -3.88%17400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ابهر ۱۰شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
16,750  ~ -3.88%17400
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    14 فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی فولاد تهران ۶ شاخه ۶ متر تهران
کیلوگرم
16,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ناب  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
16,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
17,400  ~ 5.75%16400
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
16,900  ~ 1.78%16600
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی ۱۶ ناب  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
16,700  ~ -1.2%16900
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ آریان فولاد  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
15,150  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ یزد  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
16,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی    ۱۲ یزد ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
16,100  ~ -1.24%16300
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  32
ناودانی    ۳۲ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
29,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  35
ناودانی    ۳۵ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
28,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی ۶ زنجان ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
18,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ ناب تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
18,900  ~ 10.58%16900
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
18,900  ~ 12.17%16600
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    6 تهران برشی بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی    8 نورد سجاد 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
ناودانی    20 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
16,350  ~ -2.75%16800
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ اسپیرال ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
16,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
17,350  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی ۱۶ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
16,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ منظومه ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
ناودانی    ۱۸ چین ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
ناودانی    ۱۸ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی منظومه ۶ شاخه ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
17,000  ~ -1.18%17200
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
ناودانی ۱۸ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
20,200  ~ -1.49%20500
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
ناودانی ۲۰ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
21,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
ناودانی ۲۲ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
21,900  ~ -2.74%22500
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ابهر ۱۴ بنگاه تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
17,100  ~ -2.92%17600
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
16,400  ~ -6.71%17500
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی  سبک  ۸ تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری بنگاه اصفهان
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
19,300  ~ 33.68%12800
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
19,300  ~ 33.68%12800
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی ۱۶ ناب  ۱۲ متری    تهران
شاخه
14,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
21,840  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی ۱۶ اروپا  ۱۲ متری    تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
17,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
22,540  ~ ↔
  14
ناودانی ۱۴ روسیه  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
22,040  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۵/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
14,800  ~ ↔
  8
ناودانی ۸ ناب  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
14,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۵/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
15,000  ~ ↔
  10
ناودانی ۱۰ ناب  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
15,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۵/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
14,750  ~ ↔
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
14,750  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۵/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
16,400  ~ ↔
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
16,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۵/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی ۱۶ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
15,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۶ متری    کارخانه
شاخه
17,150  ~ 1.46%16900
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ناب تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
16,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۶ متری    کارخانه
شاخه
21,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
17,100  ~ 1.17%16900
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  28
ناودانی ۲۸ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
ناودانی  آریان فولاد  ۶ متری   ST37 
Primary Unit
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ نورد میلاد یزد  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
18,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ فولاد فراد  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
19,200  ~ 0.52%19100
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
19,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۵/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ فولاد فراد  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
25,550 
  10
ناودانی ۱۰ فولاد فراد  ۶ متری    کارخانه
شاخه
25,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۳/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ آریان فولاد  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
19,860  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۲/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ آریان فولاد  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
19,960 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۲/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ آریان فولاد  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
19,960  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی ۶ طوس  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
20,540  ~ 0.97%20340
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ تبریز  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
21,940  ~ 0.91%21740
  8
ناودانی ۸ تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,740  ~ 0.92%21540
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ اشتهارد  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,740  ~ 0.92%21540
  10
ناودانی ۱۰ تبریز  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
21,940  ~ 0.46%21840
  10
ناودانی ۱۰ تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,740  ~ 0.46%21640
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ تبریز  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
22,140  ~ 0.45%22040
  12
ناودانی ۱۲ تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,840  ~ 0.92%21640
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ تبریز  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
22,340  ~ 0.45%22240
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
ناودانی ۳۰ چین  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
24,240  ~ 0.83%24040
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار روزانه و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام نبشی و ناودانی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی نبشی و ناودانی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_UNP_L

مژده صالحی : سرپرست فروش

مژده صالحی

سرپرست فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : کارشناس فروش

سارا سعیدی پور

کارشناس فروش

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

شبنم ظفری : کارشناس فروش

شبنم ظفری

کارشناس فروش

داخلى : 648
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161932

نوید وطن دوست : کارشناس فروش

نوید وطن دوست

کارشناس فروش

داخلى : 675
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100691