لیست قیمت نبشی و ناودانی آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 398 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  6
ناودانی    ۶ یزد ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
21,400  ~ ↔
 
  8
ناودانی ۸ شکفته  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
 
  8
ناودانی ۸ فولاد تهران  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
 
  10
ناودانی    ۱۰ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
 
  10
ناودانی    ۱۰ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
 
  10
ناودانی ۱۰ ناب تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
 
  12
ناودانی ۱۲ یزد شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
21,400  ~ ↔
 
  12
ناودانی    ۱۲ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
 
  12
ناودانی    ۱۲ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
 
  12
ناودانی ۱۲ ناب تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
 
  14
ناودانی ابهر ۱۴ شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
 
  14
ناودانی    ۱۴ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
 
  14
ناودانی    ۱۴ فایکو ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
21,500  ~ ↔
 
  14
ناودانی    ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
 
  14
ناودانی    ۱۴ ناب تبریز ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
 
  16
ناودانی ۱۶ ابهر ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
 
  16
ناودانی    ۱۶ فایکو ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
21,500  ~ ↔
 
  16
ناودانی    ۱۶ ناب تبریز ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ 1.2%20550
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  30*30
نبشی  شکفته ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  3
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,200  ~ ↔
  3
  30*30
نبشی  ناب تبریز ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  3
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ 1.2%20550
  3
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۳*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
21,800  ~ ↔
  4
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ 1.2%20550
  4
  40*40
نبشی  ابهر ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  4
  40*40
نبشی  شکفته ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  4
  40*40
نبشی  ظهوریان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,200  ~ ↔
  4
  40*40
نبشی  ناب تبریز ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ ↔
  4
  50*50
نبشی  آریان فولاد ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ 1.2%20550
  4
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ ↔
  4
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۴*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,000  ~ ↔
  4
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۴*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  6.3*6.3
نبشی  ناب تبریز ۵*۶٫۳*۶٫۳-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  5
  7.5*7.5
نبشی  ناب تبریز ۵*۷٫۵*۷٫۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,100  ~ ↔
  5
  45*45
نبشی  ناب تبریز ۵*۴۵*۴۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,500  ~ ↔
  5
  50*50
نبشی  زنجان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  5
  50*50
نبشی  شکفته ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  5
  50*50
نبشی  ظهوریان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,200  ~ ↔
  5
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,700  ~ ↔
  5
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
  5
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۵*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6.3*6.3
نبشی  ناب تبریز ۶*۶٫۳*۶٫۳-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  6
  7.5*7.5
نبشی  ناب تبریز ۶*۷٫۵*۷٫۵-۶متری سبک ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,100  ~ ↔
  6
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۶*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  6
  60*60
نبشی  آریان فولاد ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ 1.2%20550
  6
  60*60
نبشی  زنجان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  6
  60*60
نبشی  شکفته ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,300  ~ ↔
  6
  60*60
نبشی  ظهوریان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,200  ~ ↔
  6
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ ↔
  6
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۶*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  6
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۶*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۷*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ 1.2%20550
  8
  80*80
نبشی  آرین ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,800  ~ ↔
  8
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,700  ~ ↔
  8
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۸*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,100  ~ ↔
  8
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۸*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ 1.2%20550
  10
  100*100
نبشی  آرین ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,800  ~ ↔
  10
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶متری سبک ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  120*120
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,050  ~ 0.23%22000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  8
ناودانی ۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,000  ~ ↔
 
  10
ناودانی ۱۰ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,000  ~ ↔
 
  12
ناودانی ۱۲ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
34,000  ~ ↔
 
  14
ناودانی ۱۴ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,000  ~ ↔
 
  16
ناودانی ۱۶ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,000  ~ ↔
 
  18
ناودانی ۱۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,000  ~ ↔
 
  20
ناودانی ۲۰ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,000  ~ ↔
 
  22
ناودانی ۲۲ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
34,000  ~ ↔
 
  24
ناودانی ۲۴ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,500  ~ ↔
 
  28
ناودانی ۲۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
33,000  ~ ↔
 
  40
ناودانی    ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
33,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  5
ناودانی  سبک  ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,400  ~ ↔
 
  5
ناودانی  سنگین  ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,800  ~ ↔
 
  6
ناودانی سبک اسپیرال ۶ شاخه ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,450  ~ ↔
 
  6
ناودانی  سنگین  ۶ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,300  ~ ↔
 
  30
ناودانی    30 روسیه 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  25*25
نبشی  اسپیرال ۲*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,300  ~ ↔
  2
  30*30
نبشی  اسپیرال ۲*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,800  ~ ↔
  2
  40*40
نبشی  اسپیرال ۲*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  20*20
نبشی  اسپیرال ۳*۲۰*۲۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,400  ~ ↔
  3
  30*30
نبشی  اسپیرال ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,800  ~ ↔
  3
  40*40
نبشی  اسپیرال ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*40
نبشی  اسپیرال ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,450  ~ ↔
  4
  50*50
نبشی  اسپیرال ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,450  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  اسپیرال ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  32*20
نبشی   4*32*20-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  63*40
نبشی   6*63*40-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  150*90
نبشی 10*90*150-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  18
  180*180
نبشی  چین 18*180*180-12 متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  200*200
نبشی  چین 20*200*200-12 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  5
ناودانی ۵ اروپا  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
34,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
ناودانی ۱۲ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
22,600  ~ -3.1%23300
 
  14
ناودانی    ۱۴ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,600  ~ -3.1%23300
 
  14
ناودانی ۱۴ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
22,600  ~ -3.1%23300
 
  16
ناودانی    ۱۶ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,600  ~ -3.1%23300
 
  16
ناودانی ۱۶ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
22,600  ~ -3.1%23300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,400  ~ -5.36%23600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*40
نبشی  ظهوریان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,400  ~ -5.36%23600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  ظهوریان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,400  ~ -5.36%23600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  60*60
نبشی  ظهوریان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,400  ~ -5.36%23600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,400  ~ -1.71%23800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  150*150
نبشی  آریان فولاد ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,550  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  25*25
نبشی  اسپیرال 3*25*25-6 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  120*120
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
ناودانی    ۱۰ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  6
ناودانی    ۶ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,000  ~ 16.67%20000
 
  8
ناودانی    ۸ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,600  ~ 11.44%20900
 
  10
ناودانی    ۱۰ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,400  ~ 32.05%15900
 
  14
ناودانی    ۱۴ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,400  ~ 32.05%15900
 
  60*60
نبشی  شکفته *۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,600  ~ -2.97%24300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  30*30
نبشی  شکفته ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,600  ~ -3.39%24400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*40
نبشی  شکفته ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
23,600  ~ -2.97%24300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  شکفته ۵*۵۰*۵۰-۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,600  ~ -2.97%24300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  8
ناودانی    8 فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  38
ناودانی    38 اروپا 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  60*60
نبشی  زنجان ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,400  ~ 16.8%20300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  60*60
نبشی  زنجان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
24,400  ~ 16.8%20300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  6
ناودانی  سبک  ۶ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,700  ~ 10.53%22100
 
  6
ناودانی  سنگین  ۶ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,500  ~ 29.8%17200
 
  8
ناودانی    ۸ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,400  ~ 14.34%20900
 
  8
ناودانی  سنگین  ۸ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,600  ~ 9.76%22200
 
  10
ناودانی  سبک  ۱۰ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,800  ~ 10.48%22200
 
  10
ناودانی  سبک  ۱۰ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,600  ~ 10.57%22000
 
  10
ناودانی  سنگین  ۱۰ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,600  ~ 14.23%21100
 
  10
ناودانی  سنگین  ۱۰ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,500  ~ 14.69%20900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
ناودانی    16 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  120*120
نبشی  ذوب آهن *120*120-12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  8
ناودانی    8 شکفته 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  6
ناودانی    6 شکفته 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
ناودانی    10 شکفته 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  20
ناودانی    20 فایکو 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
ناودانی    ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,600  ~ 9.76%22200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  45*45
نبشی  ناب تبریز ۴*۴۵*۴۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,100  ~ 9.56%22700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  18
ناودانی    18 فایکو 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  ذوب آهن 8*80*80-12 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  8
ناودانی  سبک  ۸ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,200  ~ 4.05%21300
 
  8
ناودانی  سبک  ۸ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,000  ~ 4.09%21100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۳*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۷*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,600  ~ 17.7%18600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  60*60
نبشی  ذوب آهن *60*60-12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  15*150*150
نبشی  آریان فولاد *15*150*150-12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  زنجان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
20,300  ~ -1.48%20600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  25*25
نبشی  اسپیرال ۳*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
21,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  4
ناودانی    ۴ اروپا ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
30,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  80*80
نبشی  ظهوریان *۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,200  ~ 4.05%21300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  50*50
نبشی  ظهوریان ۴*۵۰*۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
22,200  ~ 4.05%21300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
  25*25
نبشی  شکفته ۱۶*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,240  ~ 4.05%21340
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
19,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۶*۷۰*۷۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,400  ~ 16.96%18600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  40*40
نبشی  ناب تبریز ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
17,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  20*20
نبشی  اروپا 2*20*20-6 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  6
ناودانی    ۶ زنجان ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
17,900  ~ 3.35%17300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
ناودانی    10 فولاد تهران 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  10
ناودانی    10 فولاد تهران 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
ناودانی    14 ناب تبریز 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  100*100
نبشی  ابهر *100*100-6 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
17,100  ~ 5.26%16200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  شکفته ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
16,200 
  8
  80*80
نبشی  ظهوریان ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
16,300  ~ 0.61%16200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  100*100
نبشی  شکفته 10*100*100-6 متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
ناودانی    ۱۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
17,000  ~ 0.59%16900
 
  16
ناودانی    ۱۶ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
17,200  ~ 0.58%17100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد ۵*۵۰*۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
17,300  ~ 0.87%17150
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  120*120
نبشی  آرین ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,700  ~ 1.41%17450
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*40
نبشی  زنجان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,100  ~ 1.75%16800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
16,800  ~ 0.6%16700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  منظومه ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,750  ~ 0.6%16650
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
ناودانی ۱۰ آریان فولاد  ۶ متری    کارخانه
شاخه
25,500  ~ -3.53%26400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*40
نبشی  منظومه ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,800  ~ 2.98%16300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
ناودانی ۱۴ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
16,700  ~ -5.39%17600
 
  16
ناودانی ۱۶ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
16,700  ~ -5.39%17600
 
  65
ناودانی    ۶۵ اروپا ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
26,000  ~ 1.15%25700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  100*100
نبشی  ذوب آهن *100*100-12 متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
ناودانی ابهر ۱۲شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
17,000  ~ -2.35%17400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
ناودانی    ۱۲ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
17,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
نبشی  آریان فولاد 5*50*50-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  4
نبشی  شکفته *4-6 متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  8
ناودانی ابهر ۸ شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
16,750  ~ -3.88%17400
 
  10
ناودانی ابهر ۱۰شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
16,750  ~ -3.88%17400
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  7.5*7.5
نبشی  ناب تبریز ۵*۷٫۵*۷٫۵-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
12,520  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۷*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
9,740  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  90*90
نبشی  ناب تبریز ۸*۹۰*۹۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
18,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
19,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  9
  90*90
نبشی  ناب تبریز ۹*۹۰*۹۰-۶متری سبک ST37 کارخانه
کیلوگرم
9,640  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۲*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
نبشی  فولاد تهران 8*80*80-6متری سبک بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  100*100
نبشی  اشتهارد 10*100*100-6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار روزانه و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام نبشی و ناودانی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی نبشی و ناودانی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_UNP_L

مژده صالحی : سرپرست فروش

مژده صالحی

سرپرست فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : کارشناس فروش

سارا سعیدی پور

کارشناس فروش

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

شبنم ظفری : کارشناس فروش

شبنم ظفری

کارشناس فروش

داخلى : 648
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161932

نوید وطن دوست : کارشناس فروش

نوید وطن دوست

کارشناس فروش

داخلى : 675
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100691