لیست قیمت میلگرد استیل آهن آنلاین

show blocks helper

نمایش همه 47 نتیجه ها

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  3
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۳میلیمتر
کیلوگرم
145,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  5
میلگرد استنلس استیل316 قطر 5میلیمتر
کیلوگرم
  5
  5
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۵میلیمتر
کیلوگرم
145,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6
میلگرد استنلس استیل310 قطر 6میلیمتر
کیلوگرم
  6
  6
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۶میلیمتر
کیلوگرم
21,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  8
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۸میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  10
میلگرد استنلس استیل310 قطر 10میلیمتر
کیلوگرم
  10
  10
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۱۰میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
  10
  10
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۱۰میلیمتر
کیلوگرم
152,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  12
میلگرد استنلس استیل304 قطر 12میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
  14
میلگرد استنلس استیل316 قطر 14میلیمتر
کیلوگرم
  14
  14
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۱۴میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  1.5*3
میلگرد استنلس استیل304 قطر 15میلیمتر
برگ
  15
  15
میلگرد استنلس استیل316 قطر 15میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  20
میلگرد استنلس استیل316 قطر 20میلیمتر
کیلوگرم
  20
  20
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۲۰میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  25
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۲۵میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  28
  28
میلگرد استنلس استیل316 قطر 28میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  30
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۳۰میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
  30
  30
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۳۰میلیمتر
کیلوگرم
145,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
  40
میلگرد استنلس استیل316 قطر 40میلیمتر
کیلوگرم
  40
  40
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۴۰میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  45
  45
میلگرد استنلس استیل316 قطر 45میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
  50
میلگرد استنلس استیل316 قطر 50میلیمتر
کیلوگرم
  50
  50
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۵۰میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  55
  55
میلگرد استنلس استیل316 قطر 55میلیمتر
کیلوگرم
  55
  172
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۵۵میلیمتر
کیلوگرم
136,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60
  60
میلگرد استنلس استیل310 قطر 60میلیمتر
کیلوگرم
  60
  60
میلگرد استنلس استیل316 قطر 60میلیمتر
کیلوگرم
  60
  110
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۶۰میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  65
  65
میلگرد استنلس استیل316 قطر 65میلیمتر
کیلوگرم
  65
  70
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۶۵میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80
  80
میلگرد استنلس استیل316 قطر 80میلیمتر
کیلوگرم
  80
  80
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۸۰میلیمتر
کیلوگرم
129,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  85
  85
میلگرد استنلس استیل316 قطر 85میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120
  120
میلگرد استنلس استیل316 قطر 120میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  130
  130
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۱۳۰میلیمتر
کیلوگرم
162,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  155
  155
میلگرد استنلس استیل316 قطر 155میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  220
  220
میلگرد استنلس استیل316 قطر 220میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  280
  280
میلگرد استنلس استیل316 قطر 280میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
میلگرد استیل       316 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  30
میلگرد استیل   ۳۰   هند  ۳۰۴  ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
141,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  20
میلگرد استیل   ۲۰   هند  ۳۲۱  ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
160,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
میلگرد استیل   ۱۰   هند  ۳۲۱  ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
160,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
میلگرد استیل   ۱۰   هند  ۳۱۶  ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.2
  1/2"
میلگرد استیل 0.2  1/2″   کره  10 رده  6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
میلگرد استیل ۱۰    هند  ۳۱۰  ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

برای دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای انواع مقاطع استیل و صنعتی به کانال تلگرام استیل آهن آنلاین بپیوندید

عضویت در کانال تخصصی استنلس استیل آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_steel

شیوا ستار : سرپرست فروش

شیوا ستار

سرپرست فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

آیدا فعال : کارشناس فروش

آیدا فعال

کارشناس فروش

داخلى : 605
۰۲۱۶۳۴۲۸
9101430449

عاطفه جمشیدی : کارشناس فروش

عاطفه جمشیدی

کارشناس فروش

داخلى : 636
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161937

jamshidi@ahanonline.com

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391