لیست قیمت مش و رابیتس آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
مش تهران ۶  چشمه ۳۰*۳۰
کیلوگرم
27,700 
  6
مش تهران ۶  چشمه۱۰*۱۰
کیلوگرم
27,700 
  6
مش تهران ۶  چشمه۱۵*۱۵
کیلوگرم
27,700 
  6
مش تهران ۶  چشمه۲۰*۲۰
کیلوگرم
27,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
مش تهران ۸  چشمه۱۰*۱۰
کیلوگرم
25,800 
  8
مش تهران ۸  چشمه۱۵*۱۵
کیلوگرم
25,800 
  8
مش تهران ۸  چشمه۲۰*۲۰
کیلوگرم
25,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
تهران ۱۰  چشمه۱۵*۱۵
کیلوگرم
26,100 
  10
مش تهران ۱۰  چشمه۱۰*۱۰
کیلوگرم
26,100 
  10
مش تهران ۱۰  چشمه۱۰*۱۰
کیلوگرم
26,100 
  10
مش تهران ۱۰  چشمه۲۰*۲۰
کیلوگرم
26,100 
  10
مش تهران ۱۰  چشمه۲۰*۲۰
کیلوگرم
26,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  400gr
رابیتس تهران ۴۰۰gr  نُه ستون
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  500gr
رابیتس تهران ۵۰۰gr  یازده ستون
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  650gr
رابیتس تهران ۶۵۰gr  سیزده ستون
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  770gr
رابیتس تهران ۷۷۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  800gr
رابیتس تهران ۸۰۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  850gr
رابیتس تهران ۸۵۰gr  سیزده ستون
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  880gr
رابیتس تهران ۸۸۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  900gr
رابیتس تهران ۹۰۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  1000gr
رابیتس تهران ۱۰۰۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  850gr
رابیتس تهران ۸۵۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
39,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  820gr
رابیتس تهران ۸۲۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
37,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  650gr
رابیتس تهران ۶۵۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
32,750 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  600 gr
رابیتس تهران ۶۰۰ gr  سیزده ستون
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  860gr
رابیتس تهران ۸۶۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
23,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  1100gr
رابیتس تهران ۱۱۰۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
51,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  400gr
رابیتس تهران ۴۰۰gr  نُه ستون
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  800gr
رابیتس تهران ۸۰۰gr  سیزده ستون
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  900gr
رابیتس تهران ۹۰۰gr  سیزده ستون
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  1000gr
رابیتس تهران ۱۰۰۰gr  ۱۰۰۰ gr
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  520gr
رابیتس تهران ۵۲۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  600 gr
رابیتس تهران ۶۰۰ gr  سیزده ستون
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  700gr
رابیتس تهران ۷۰۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  560gr
رابیتس تهران ۵۶۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  710gr
رابیتس تهران ۷۱۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  750gr
رابیتس تهران ۷۵۰gr  سیزده ستون
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
مش تهران ۱۲  چشمه۱۰*۱۰
کیلوگرم
  12
مش تهران ۱۲  چشمه۱۵*۱۵
کیلوگرم
  12
مش تهران ۱۲  چشمه۲۰*۲۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
مش تهران ۱۰  چشمه۲۰*۲۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
مش تهران ۱۴  چشمه۱۰*۱۰
کیلوگرم
  14
مش تهران ۱۴  چشمه۱۵*۱۵
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  450gr
رابیتس تهران ۴۵۰gr  نُه ستون
کیلوگرم
25,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
مش تهران ۱۰  چشمه۲۰*۲۰
کیلوگرم
16,100 
  10
مش تهران ۱۰  چشمه۲۰*۲۰
کیلوگرم
21,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
مش تهران 20  چشمه5*5
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5
مش تهران 5  مش 4*4
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
تهران 8  25*چشمه25
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
  
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  3
مش تهران ۳  چشمه۱۰*۱۰
کیلوگرم
24,500 
  3
مش تهران ۳  چشمه۵*۵
کیلوگرم
21,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  4
مش تهران ۴  چشمه۵*۵
کیلوگرم
21,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5
مش تهران ۵  چشمه۱۰*۱۰
کیلوگرم
21,400 
  5
مش تهران ۵  چشمه۵*۵
کیلوگرم
21,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  590gr
رابیتس تهران ۵۹۰gr  نُه ستون
کیلوگرم
16,800 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار میلگرد،مش و رابیتس در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی میلگرد آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_milgerd

مژده صالحی : سرپرست فروش

مژده صالحی

سرپرست فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

هانیه نظری : کارشناس فروش

هانیه نظری

کارشناس فروش

داخلى : 637
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014363

ماریه رنجبر : کارشناس فروش

ماریه رنجبر

کارشناس فروش

داخلى : 641
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014998