لیست قیمت لوله مسی آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.63
  "1/2
لوله مسی ۰٫۶۳  “۱/۲   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
1,430,000 
  0.63
  "1/4
لوله مسی ۰٫۶۳  “۱/۴   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
669,000 
  0.63
  "3/8
لوله مسی ۰٫۶۳  “۳/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
1,061,000 
  0.63
  "5/8
لوله مسی ۰٫۶۳  “۵/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
1,804,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.75
  "1/4
لوله مسی ۰٫۷۵  “۱/۴   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
819,000 
  0.75
  "3/4
لوله مسی ۰٫۷۵  “۳/۴   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
2,570,000 
  0.75
  "3/8
لوله مسی ۰٫۷۵  “۳/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
1,259,000 
  0.75
  "5/8
لوله مسی ۰٫۷۵  “۵/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
2,130,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.81
  "1/4
لوله مسی ۰٫۸۱  “۱/۴   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
880,000 
  0.81
  "3/8
لوله مسی ۰٫۸۱  “۳/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
1,351,000 
  0.81
  "5/8
لوله مسی ۰٫۸۱  “۵/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
2,266,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  "3/4
لوله مسی ۰٫۹  “۳/۴   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
1,228,000 
  0.9
  "3/8
لوله مسی ۰٫۹  “۳/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
581,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  "1 1/8
لوله مسی ۱  “۱ ۱/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
2,060,000 
  1
  "1/2
لوله مسی ۱  “۱/۲   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
2,236,000 
  1
  "1/4
لوله مسی ۱  “۱/۴   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
1,074,000 
  1
  "5/8
لوله مسی ۱  “۵/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
2,816,000 
  1
  "7/8
لوله مسی ۱  “۷/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
3,982,000 
  1
  "7/8
لوله مسی ۱  “۷/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
1,593,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.24
  "1/2
لوله مسی ۱٫۲۴  “۱/۲   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
2,746,000 
  1.24
  "1/2
لوله مسی ۱٫۲۴  “۱/۲   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
1,096,000 
  1.24
  "3/4
لوله مسی ۱٫۲۴  “۳/۴   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
4,194,000 
  1.24
  "3/4
لوله مسی ۱٫۲۴  “۳/۴   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
1,677,000 
  1.24
  "3/8
لوله مسی ۱٫۲۴  “۳/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
2,024,000 
  1.24
  "3/8
لوله مسی ۱٫۲۴  “۳/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
810,000 
  1.24
  "5/8
لوله مسی ۱٫۲۴  “۵/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
3,468,000 
  1.24
  "5/8
لوله مسی ۱٫۲۴  “۵/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
1,386,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.65
  "1 1/8
لوله مسی ۱٫۶۵  “۱ ۱/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
3,358,000 
  1.65
  "2 1/8
لوله مسی ۱٫۶۵  “۲ ۱/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
6,424,000 
  1.65
  "1 3/8
لوله مسی ۱٫۶۵  ۱ ۳/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
4,136,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.83
  "1 5/8
لوله مسی ۱٫۸۳  “۱ ۵/۸   مهراصل    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
5,412,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.75
  "1/2
لوله مسی ۰٫۷۵  “۱/۲   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
1,656,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.24
  "3/8
لوله مسی ۱٫۲۴  “۳/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
کلاف
1,800,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.24
  "3/8
لوله مسی ۱٫۲۴  “۳/۸   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران
شاخه
675,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.75
  " 1/4
لوله مسی 0.75  ” 1/4   مهر اصل    15 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
658,000 
  0.75
  " 3/8
لوله مسی 0.75  ” 3/8   مهر اصل    50 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
1,050,000 
  0.75
  *5/8
لوله مسی 0.75  *5/8   مهر اصل    15 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
1,410,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.75
  *5/8
لوله مسی ۰٫۷۵  *۵/۸   مهر اصل    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
1,770,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.24
  " 1/2
لوله مسی 1.24  ” 1/2   مهر اصل    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
2,540,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.75
  " 1/4
لوله مسی   ” 1/4   مهر اصل    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
347,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.70
  " 3/8
لوله مسی 0.70  ” 3/8   مهر اصل    50 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
346,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.00
  " 1/4
لوله مسی 1.00  ” 1/4   مهر اصل    15 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
346,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.81
  " 3/8
لوله مسی 0.81  ” 3/8   *باهنر    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.00
  " 3/8
لوله مسی 1.00  ” 3/8   *باهنر    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
352,000 
  1.00
  *5/8
لوله مسی 1.00  *5/8   *باهنر    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
352,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.50
  " 1/2
لوله مسی 0.50  ” 1/2   بابک    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
353,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.70
  *5/8
لوله مسی 0.70  *5/8   مهر اصل    50 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
346,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.75
  " 3/8
لوله مسی 0.75  ” 3/8   بابک    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
353,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.90
  " 3/4
لوله مسی 0.90    مهر اصل    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
346,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.00
  " 1/2
لوله مسی 1.00  ” 1/2   مهر اصل    15 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
346,400 
  1.00
  " 3/4
لوله مسی 1.00  ” 3/4   بابک    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
353,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.00
  5/16
لوله مسی 1.00  5/16   مهر اصل    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
8,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.81
  *5/8
لوله مسی 0.81  *5/8   بابک    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

 

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار مس در کانال تلگرام مس

عضویت در کانال تخصصی مس آهن آنلاین:

https://telegram.me/ao_mess

المیرا میراعظمی : کارشناس فروش

المیرا میراعظمی

کارشناس فروش

داخلى : 603
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161934

varagh

مهرنوش قاسمی : کارشناس فروش

مهرنوش قاسمی

کارشناس فروش

داخلى : 649
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100891

فاطمه میرزاپور : کارشناس فروش

فاطمه میرزاپور

کارشناس فروش

داخلى : 668
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100633

سینا حجت پناه : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

سینا حجت پناه

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 619
۰۲۱۶۳۴۲۸
09120128205