لیست قیمت تبدیل آهن آنلاین

show blocks helper

نمایش همه 90 نتیجه ها

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1*"1/2 1
تبدیل ۱/۲ ۱*۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
88,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1*"1/2 2
تبدیل ۱/۲ ۲*۱ اینچ درزدار در بنگاه تهران
عدد
32,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1*"1/4 1
تبدیل ۱/۴ ۱*۱ اینچ درزدار در بنگاه تهران
عدد
8,500 ریال ~ ↔
  "1*"1/4 1
تبدیل ۱/۴ ۱*۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
14,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1*"2
تبدیل ۲*۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
17,500 ریال ~ ↔
  "1*"2
تبدیل ۲*۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
29,500 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1*"3
تبدیل ۳*۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
40,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2 1*"1/2 2
تبدیل ۱/۲ ۲*۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
29,500 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2 1*"2
تبدیل ۲*۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
29,500 ریال ~ ↔
  "1/2 1*"2
تبدیل ۲*۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
52,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2 1*"3
تبدیل ۳*۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
35,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2 1*"4
تبدیل ۴*۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
25,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2 2*"3
تبدیل ۳*۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
35,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2*"1
تبدیل ۱*۱/۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
10,000 ریال ~ ↔
  "1/2*"1
تبدیل ۱/۲*۱ اینچ درزدار در بنگاه تهران
عدد
7,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2*"1/4 1
تبدیل ۱/۴ ۱*۱/۲ اینچ درزدار در بنگاه تهران
عدد
9,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2*"2
تبدیل ۲*۱/۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
18,000 ریال ~ ↔
  "1/2*"2
تبدیل ۲*۱/۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
30,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2*"3/4
تبدیل ۳/۴*۱/۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
5,000 ریال ~ ↔
  "1/2*"3/4
تبدیل ۳/۴*۱/۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
7,500 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/4 1*"1/2 1
تبدیل ۱/۲ ۱*۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
88,000 ریال ~ ↔
  "1/4 1*"1/2 1
تبدیل ۱/۲ ۱*۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
158,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/4 1*"1/2 2
تبدیل ۱/۲ ۲*۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
32,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/4 1*"2
تبدیل ۲*۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
16,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/4 1*"3
تبدیل ۳*۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
40,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "2*"1/2 2
تبدیل ۱/۲ ۲*۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
18,150 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "2*"3
تبدیل ۳*۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
35,000 ریال ~ ↔
  "2*"3
تبدیل ۳*۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
35,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "2*"4
تبدیل ۴*۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
50,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3*"4
تبدیل ۴*۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
50,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3/4*"1
تبدیل ۱*۳/۴ اینچ درزدار در بنگاه تهران
عدد
7,000 ریال ~ ↔
  "3/4*"1
تبدیل ۱*۳/۴ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
10,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3/4*"1/2 1
تبدیل ۱/۲ ۱*۳/۴ اینچ درزدار در بنگاه تهران
عدد
12,000 ریال ~ ↔
  "3/4*"1/2 1
تبدیل ۱/۲ ۱*۳/۴ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
18,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3/4*"1/4 1
تبدیل ۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ درزدار در بنگاه تهران
عدد
9,000 ریال ~ ↔
  "3/4*"1/4 1
تبدیل۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
15,500 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3/4*"2
تبدیل ۲*۳/۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
18,000 ریال ~ ↔
  "3/4*"2
تبدیل ۲*۳/۴اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
30,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "4*"8
تبدیل ۲*۳/۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
7,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1*"1/2 1
تبدیل   “۱*”۱/۲ ۱   اتصالات    استیل بنگاه تهران
عدد
158,000 ریال ~ 89.24%17000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1*"1/2 2
تبدیل۱/۲ ۲*۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
58,000 ریال ~ 43.1%33000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1*"3
تبدیل ۳*۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
81,000 ریال ~ 34.57%53000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2 1*"1/2 2
تبدیل ۳/۴*۱/۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
52,000 ریال ~ 37.5%32500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2 1*"3
تبدیل ۳*۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
60,000 ریال ~ 25%45000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2 2*"3
تبدیل ۳*۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
60,000 ریال ~ 25%45000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/4 1*"3
تبدیل ۳*۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
81,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "2*"3
تبدیل ۳*۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
60,000 ریال ~ 25%45000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "2*"4
تبدیل ۴*۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
100,000 ریال ~ 9%91000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3*"4
تبدیل ۴*۳ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
91,000 ریال ~ 27.47%66000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/4 1*"2
تبدیل ۲*۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
25,500 ریال ~ 43.14%14500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
تبدیل     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  1*4
تبدیل   1*4   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  4*5
تبدیل   4*5   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
  4*5
تبدیل   4*5   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8*1
تبدیل   8*1   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
  8*1
تبدیل   8*1   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1*"2
تبدیل   “1*”2   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "4*"5
تبدیل   “4*”5   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "5*"6
تبدیل   “5*”6   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5/8
تبدیل   5*8   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1*"1/2 1
تبدیل   “۱*”۱/۲ ۱   اتصالات  رده ۱۰  استیل بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1*"2
تبدیل   “۱*”۲   اتصالات  رده ۱۰  استیل بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2 1*"2
تبدیل   “۱/۲ ۱*”۲   اتصالات    استیل بنگاه تهران
عدد
  "1/2 1*"2
تبدیل   “۱/۲ ۱*”۲   اتصالات  رده ۱۰  استیل بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2 1*"4
تبدیل ۴*۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
90,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2*"3/4
تبدیل   “۱/۲*”۳/۴   اتصالات    استیل بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/4 1*"4
تبدیل ۴*۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
90,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "2*"3
تبدیل   “۲*”۳   اتصالات  رده ۱۰  استیل بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3/4*"1
تبدیل   “۳/۴*”۱   اتصالات  رده ۱۰  استیل بنگاه تهران
عدد
  "3/4*"1
تبدیل   “۳/۴*”۱   اتصالات  رده ۱۰  استیل بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3/4*"1/2 1
تبدیل   “۳/۴*”۱/۲ ۱   اتصالات  رده ۱۰  استیل بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "4*"8
تبدیل ۴*۸ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2 2*"5
تبدیل ۵*۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
90,000 ریال ~ ↔
  "1/2 2*"5
تبدیل ۵*۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
65,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2 2*"6
تبدیل ۶*۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
91,000 ریال ~ ↔
  "1/2 2*"6
تبدیل ۶*۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
190,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3*"5
تبدیل ۵*۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
78,000 ریال ~ ↔
  "3*"5
تبدیل ۵*۳ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
130,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3*"6
تبدیل ۶*۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
130,000 ریال ~ ↔
  "3*"6
تبدیل ۶*۳ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
160,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "4*"5
تبدیل ۵*۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
75,000 ریال ~ ↔
  "4*"5
تبدیل ۵*۴ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
130,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "4*"6
تبدیل ۶*۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
114,000 ریال ~ ↔
  "4*"6
تبدیل ۶*۴ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
155,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "5*"6
تبدیل ۶*۵ اینچ درزدار در تهران
عدد
114,000 ریال ~ ↔
  "5*"6
تبدیل ۶*۵ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
155,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "5*"8
تبدیل ۸*۵ اینچ درزدار در تهران
عدد
220,000 ریال ~ ↔
  "5*"8
تبدیل ۸*۵ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
300,000 ریال ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "6*"8
تبدیل ۸*۶ اینچ درزدار در تهران
عدد
180,000 ریال ~ ↔
  "6*"8
تبدیل ۸*۶ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
270,000 ریال ~ ↔
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:
https://telegram.me/AO_fittings

شیوا ستار

سرپرست فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

شیوا ستار : سرپرست فروش

عاطفه جمشیدی

کارشناس فروش

داخلى : 636
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161937

jamshidi@ahanonline.com

عاطفه جمشیدی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

صونا جمشیدی

کارشناس فروش

داخلى : 602
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

صونا جمشیدی : کارشناس فروش