لیست قیمت تبدیل آهن آنلاین

show blocks helper

نمایش همه 91 نتیجه ها

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2*"1
تبدیل ۱*۱/۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
10,000  ~ ↔
  "3/4*"1
تبدیل ۱*۳/۴ اینچ درزدار در بنگاه تهران
عدد
7,000  ~ ↔
  "3/4*"1
تبدیل ۱*۳/۴ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
10,000  ~ ↔
  "1*"1/2 1
تبدیل ۱/۲ ۱*۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
88,000  ~ ↔
  "1/4 1*"1/2 1
تبدیل ۱/۲ ۱*۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
88,000  ~ ↔
  "1/4 1*"1/2 1
تبدیل ۱/۲ ۱*۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
158,000  ~ ↔
  "3/4*"1/2 1
تبدیل ۱/۲ ۱*۳/۴ اینچ درزدار در بنگاه تهران
عدد
12,000  ~ ↔
  "3/4*"1/2 1
تبدیل ۱/۲ ۱*۳/۴ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
18,000  ~ ↔
  "1*"1/2 2
تبدیل ۱/۲ ۲*۱ اینچ درزدار در بنگاه تهران
عدد
32,000  ~ ↔
  "1/2 1*"1/2 2
تبدیل ۱/۲ ۲*۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
29,500  ~ ↔
  "1/4 1*"1/2 2
تبدیل ۱/۲ ۲*۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
32,000  ~ ↔
  "2*"1/2 2
تبدیل ۱/۲ ۲*۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
18,150  ~ ↔
  "1/2*"1
تبدیل ۱/۲*۱ اینچ درزدار در بنگاه تهران
عدد
7,000  ~ ↔
  "1*"1/4 1
تبدیل ۱/۴ ۱*۱ اینچ درزدار در بنگاه تهران
عدد
8,500  ~ ↔
  "1*"1/4 1
تبدیل ۱/۴ ۱*۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
14,000  ~ ↔
  "1/2*"1/4 1
تبدیل ۱/۴ ۱*۱/۲ اینچ درزدار در بنگاه تهران
عدد
9,000  ~ ↔
  "1/2*"1/4 1
تبدیل ۱/۴ ۱*۱/۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
15,500  ~ ↔
  "1*"2
تبدیل ۲*۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
17,500  ~ ↔
  "1*"2
تبدیل ۲*۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
29,500  ~ ↔
  "1/2*"2
تبدیل ۲*۱/۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
18,000  ~ ↔
  "1/2*"2
تبدیل ۲*۱/۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
30,000  ~ ↔
  "1/2 1*"2
تبدیل ۲*۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
29,500  ~ ↔
  "1/2 1*"2
تبدیل ۲*۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
52,000  ~ ↔
  "1/4 1*"2
تبدیل ۲*۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
16,000  ~ ↔
  "3/4*"2
تبدیل ۲*۳/۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
18,000  ~ ↔
  "4*"8
تبدیل ۲*۳/۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
7,000  ~ ↔
  "3/4*"2
تبدیل ۲*۳/۴اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
30,000  ~ ↔
  "1*"3
تبدیل ۳*۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
40,000  ~ ↔
  "1/2 1*"3
تبدیل ۳*۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
35,000  ~ ↔
  "1/2 2*"3
تبدیل ۳*۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
35,000  ~ ↔
  "1/4 1*"3
تبدیل ۳*۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
40,000  ~ ↔
  "2*"3
تبدیل ۳*۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
35,000  ~ ↔
  "2*"3
تبدیل ۳*۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
35,000  ~ ↔
  "1/2*"3/4
تبدیل ۳/۴*۱/۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
5,000  ~ ↔
  "1/2*"3/4
تبدیل ۳/۴*۱/۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
7,500  ~ ↔
  "3/4*"1/4 1
تبدیل ۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ درزدار در بنگاه تهران
عدد
9,000  ~ ↔
  "1/2 1*"4
تبدیل ۴*۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
25,000  ~ ↔
  "2*"4
تبدیل ۴*۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
50,000  ~ ↔
  "3*"4
تبدیل ۴*۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
50,000  ~ ↔
  "3/4*"1/4 1
تبدیل۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
15,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1*"3
تبدیل ۳*۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
81,000  ~ 34.57%53000
  "1/2 1*"3
تبدیل ۳*۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
60,000  ~ 25%45000
  "1/2 2*"3
تبدیل ۳*۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
60,000  ~ 25%45000
  "1/4 1*"3
تبدیل ۳*۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
81,000  ~ ↔
  "2*"3
تبدیل ۳*۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
60,000  ~ 25%45000
  "1/2 1*"1/2 2
تبدیل ۳/۴*۱/۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
52,000  ~ 37.5%32500
  "2*"4
تبدیل ۴*۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
100,000  ~ 9%91000
  "3*"4
تبدیل ۴*۳ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
91,000  ~ 27.47%66000
  "1*"1/2 1
تبدیل   “۱*”۱/۲ ۱   اتصالات  مانیسمان بنگاه تهران
عدد
158,000  ~ 89.24%17000
  "1*"1/2 2
تبدیل۱/۲ ۲*۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
58,000  ~ 43.1%33000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/4 1*"2
تبدیل ۲*۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
25,500  ~ 43.14%14500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  1*4
تبدیل   1*4   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
  4*5
تبدیل   4*5   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
  5*6
تبدیل   4*5   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
  8*1
تبدیل   8*1   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
  8*1
تبدیل   8*1   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "5*"6
تبدیل جوشی “6 * ” 5 جوشی مانسمان رده 40
عدد
  "1*"2
تبدیل   “1*”2   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
  "4*"5
تبدیل   “4*”5   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
  5*8
تبدیل   5*8   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "4*"8
تبدیل 4*8 اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
  "1/2 1*"4
تبدیل ۴*۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
90,000  ~ ↔
  "1/4 1*"4
تبدیل ۴*۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
90,000  ~ ↔
  "1*"1/2 1
تبدیل   “1*”1/2 1   اتصالات  رده 10  استیل بنگاه تهران
عدد
  "1*"2
تبدیل   “1*”2   اتصالات  رده 10  استیل بنگاه تهران
عدد
  "1/2 1*"2
تبدیل   “1/2 1*”2   اتصالات    استیل بنگاه تهران
عدد
  "1/2 1*"2
تبدیل   “1/2 1*”2   اتصالات  رده 10  استیل بنگاه تهران
عدد
  "1/2*"3/4
تبدیل   “1/2*”3/4   اتصالات    استیل بنگاه تهران
عدد
  "1/2*"3/4
تبدیل   “1/2*”3/4   اتصالات  رده 10  استیل بنگاه تهران
عدد
  "2*"3
تبدیل   “2*”3   اتصالات  رده 10  استیل بنگاه تهران
عدد
  "3/4*"1
تبدیل   “3/4*”1   اتصالات  رده 10  استیل بنگاه تهران
عدد
  "3/4*"1/2 1
تبدیل   “3/4*”1/2 1   اتصالات  رده 10  استیل بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2 2*"5
تبدیل ۵*۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
90,000  ~ ↔
  "1/2 2*"5
تبدیل ۵*۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
65,000  ~ ↔
  "3*"5
تبدیل ۵*۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
78,000  ~ ↔
  "3*"5
تبدیل ۵*۳ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
130,000  ~ ↔
  "4*"5
تبدیل ۵*۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
75,000  ~ ↔
  "4*"5
تبدیل ۵*۴ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
130,000  ~ ↔
  "1/2 2*"6
تبدیل ۶*۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
91,000  ~ ↔
  "1/2 2*"6
تبدیل ۶*۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
190,000  ~ ↔
  "3*"6
تبدیل ۶*۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
130,000  ~ ↔
  "3*"6
تبدیل ۶*۳ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
160,000  ~ ↔
  "4*"6
تبدیل ۶*۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
114,000  ~ ↔
  "4*"6
تبدیل ۶*۴ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
155,000  ~ ↔
  "5*"6
تبدیل ۶*۵ اینچ درزدار در تهران
عدد
114,000  ~ ↔
  "5*"6
تبدیل ۶*۵ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
155,000  ~ ↔
  "5*"8
تبدیل ۸*۵ اینچ درزدار در تهران
عدد
220,000  ~ ↔
  "5*"8
تبدیل ۸*۵ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
300,000  ~ ↔
  "6*"8
تبدیل ۸*۶ اینچ درزدار در تهران
عدد
180,000  ~ ↔
  "6*"8
تبدیل ۸*۶ اینچ مانیسمان در بنگاه تهران
عدد
270,000  ~ ↔
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:
https://telegram.me/AO_fittings

شیوا ستار : سرپرست فروش

شیوا ستار

سرپرست فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

آیدا فعال : کارشناس فروش

آیدا فعال

کارشناس فروش

داخلى : 605
۰۲۱۶۳۴۲۸
9101430449

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

صونا جمشیدی : کارشناس فروش

صونا جمشیدی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445