لیست قیمت پروفیل صنعتی آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  80*80
پروفیل صنعتی ۴  ۸۰*۸۰   تهران شرق    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000 
  4
  100*100
پروفیل صنعتی ۴  ۱۰۰*۱۰۰   تهران شرق    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000 
  4
  150*150
پروفیل صنعتی ۴  ۱۵۰*۱۵۰   تهران شرق    ۱۲متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  140*140
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۱۴۰*۱۴۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
28,800 
  6
  140*140
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۱۴۰*۱۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  6
  200*200
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۲۰۰*۲۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,700 
  6
  200*200
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۲۰۰*۲۰۰ شاخه ۶متری
کیلوگرم
29,700 
  6
  300*300
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۳۰۰*۳۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
30,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  140*140
پروفیل کالوپ – اصفهان ۸*۱۴۰*۱۴۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,700 
  8
  180*180
پروفیل صنعتی ۸  ۱۸۰*۱۸۰   کالوپ    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
29,700 
  8
  180*180
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۱۸۰*۱۸۰ شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
29,700 
  8
  200*200
پروفیل کالوپ – اصفهان ۸*۲۰۰*۲۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,700 
  8
  250*150
پروفیل کالوپ – اصفهان ۸*۱۵۰*۲۵۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
30,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  180*180
پروفیل کالوپ – اصفهان ۱۰*۱۸۰*۱۸۰ شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
29,700 
  10
  200*200
پروفیل کالوپ – اصفهان ۱۰*۲۰۰*۲۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,700 
  10
  250*150
پروفیل کالوپ – اصفهان ۱۰*۱۵۰*۲۵۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
  10
  300*300
پروفیل کالوپ – اصفهان ۱۰*۳۰۰*۳۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
30,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  300*100
پروفیل صنعتی ۶  ۳۰۰*۱۰۰   کالوپ    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
26,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
 
پروفیل صنعتی 1.25    جهان    6 متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  300*300
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۳۰۰*۳۰۰ شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
26,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  60*120
پروفیل صنعتی ۶  ۶۰*۱۲۰   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
پروفیل صنعتی ۸    تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  200*100
پروفیل صنعتی ۶  ۲۰۰*۱۰۰   تهران شرق    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  180*180
پروفیل صنعتی 10  180*180   تهران    12متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  150*100
پروفیل صنعتی ۴  ۱۵۰*۱۰۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
 
پروفیل تهران ۵*۱۳۵*۱۳۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  5
  100*100
پروفیل تهران ۵*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  5
  120*120
پروفیل تهران ۵*۱۲۰*۱۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  5
  160*160
پروفیل تهران ۵*۱۶۰*۱۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  80*80
پروفیل تهران ۶*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  6
  90*90
پروفیل تهران ۶*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  6
  135*135
پروفیل تهران ۶*۱۳۵*۱۳۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  6
  160*160
پروفیل تهران ۶*۱۶۰*۱۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  160*160
پروفیل تهران ۸*۱۶۰*۱۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  300*200
پروفیل تهران ۱۰*۲۰۰*۳۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  30*30
پروفیل تهران ۳*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  40*40
پروفیل تهران ۴*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  4
  50*50
پروفیل تهران ۴*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  50*50
پروفیل تهران ۵*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  5
  60*60
پروفیل تهران ۵*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  5
  70*70
پروفیل تهران ۵*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  70*70
پروفیل تهران ۶*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  6
  120*120
پروفیل تهران ۶*۱۲۰*۱۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  6
  300*100
پروفیل تهران ۶*۱۰۰*۳۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  300*100
پروفیل تهران ۸*۱۰۰*۳۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
  8
  300*200
پروفیل تهران ۸*۲۰۰ ۳۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  160*160
پروفیل تهران ۱۰*۱۶۰*۱۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  10
  300*100
پروفیل تهران ۱۰*۱۰۰*۳۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  250*250
پروفیل تهران ۸*۲۵۰*۲۵۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4.5
  150*150
پروفیل کالوپ – اصفهان ۴٫۵*۱۵۰*۱۵۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  60*60
پروفیل تهران ۶*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل

کانال تخصصی لوله و پروفیل آهن آنلاین :

https://telegram.me/AO_Pipe_box

مهدی شالی : کارشناس فروش

مهدی شالی

کارشناس فروش

داخلى : 644
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014277

رویا کیامرزی : کارشناس فروش

رویا کیامرزی

کارشناس فروش

داخلى : 620
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100791