لیست قیمت پروفیل آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  10*25
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۱۰*۲۵   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
35,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  10*20
پروفیل  ۰٫۹*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  0.9
  20*20
پروفیل۰٫۹*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  10*20
پروفیل ۱*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1
  20*20
پروفیل ۱*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1
  20*30
پروفیل ۱*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1
  30*30
پروفیل ۱*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1
  40*40
پروفیل استیل ۳۰۴  ۴۰*۴۰  ۱
کیلوگرم
144,500 
  1
  40*20
پروفیل ۱*۲۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1
  40*40
پروفیل ۱*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1
  50*50
پروفیل ۱*۵۰*۵۰ شاخه۶ متری
کیلوگرم
35,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  20*30
پروفیل۱٫۲۵*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1.25
  30*30
پروفیل ۱٫۲۵*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1.25
  80*40
پروفیل ۱٫۲۵*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  10*10
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۱۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1.5
  10*20
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1.5
  10*25
پروفیل ۱٫۵*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1.5
  20*20
پروفیل استیل ۳۰۴  ۲۰*۲۰  ۱٫۵
کیلوگرم
144,500 
  1.5
  20*30
پروفیل استیل ۳۰۴  ۲۰*۳۰  ۱٫۵
کیلوگرم
144,500 
  1.5
  20*30
پروفیل ۱٫۵ * ۲۰*۳۰   شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1.5
  20*20
پروفیل۱٫۵*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1.5
  25*50
پروفیل استیل ۳۰۴  ۲۵*۵۰  ۱٫۵
کیلوگرم
144,500 
  1.5
  25*25
پروفیل ۱٫۵ * ۲۵*۲۵  شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1.5
  30*30
پروفیل  ۱٫۵* ۳۰*۳۰   شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1.5
  30*30
پروفیل استیل ۳۰۴  ۳۰*۳۰  ۱٫۵
کیلوگرم
144,500 
  1.5
  40*20
پروفیل  ۱٫۵* ۴۰*۲۰  شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1.5
  40*40
پروفیل استیل ۶ متری  ۴۰*۴۰  ۱٫۵
کیلوگرم
144,500 
  1.5
  40*60
پروفیل استیل ۶ متری  ۴۰*۶۰  ۱٫۵
کیلوگرم
144,500 
  1.5
  40*40
پروفیل ۱٫۵*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1.5
  50*50
پروفیل ۱٫۵*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
  1.5
  60*60
پروفیل استیل ۶ متری  ۶۰*۶۰  ۱٫۵
کیلوگرم
144,500 
  1.5
  80*40
پروفیل استیل ۳۰۴  ۸۰*۴۰  ۱٫۵
کیلوگرم
144,500 
  1.5
  80*40
پروفیل استیل ۶ متری  ۸۰*۴۰  ۱٫۵
کیلوگرم
144,500 
  1.5
  80*40
پروفیل ۱٫۵*۸۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
35,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
 
پروفیل استیل ۳۰۴    ۲
کیلوگرم
  2
  10*20
پروفیل ۲  ۱۰*۲۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,600 
  2
  20*20
پروفیل استیل ۳۰۴  ۲۰*۲۰  ۲
کیلوگرم
144,500 
  2
  20*40
پروفیل استیل ۳۰۴  ۲۰*۴۰  ۲
کیلوگرم
144,500 
  2
  20*20
پروفیل گالوانیزه ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  20*20
پروفیل ۲  ۲۰*۲۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,000 
  2
  20*30
پروفیل ۲  ۲۰*۳۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,850 
  2
  30*30
پروفیل استیل ۶ متری  ۳۰*۳۰  ۲
کیلوگرم
144,500 
  2
  30*30
پروفیل ۲  ۳۰*۳۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*40
پروفیل استیل ۳۰۴  ۴۰*۴۰  ۲
کیلوگرم
144,500 
  2
  40*40
پروفیل گالوانیزه ۲*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  40*20
پروفیل ۲*۲۰*۴۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*40
پروفیل ۲  ۴۰*۴۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*80
پروفیل ۴۰*۸۰ تهران شرق ۲ ۶ متری    تهران
کیلوگرم
28,700 
  2
  50*30
پروفیل گالوانیزه ۲*۳۰*۵۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  50*50
پروفیل گالوانیزه ۲*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  50*30
پروفیل ۲  ۵۰*۳۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  2
  50*50
پروفیل ۲  ۵۰*۵۰   تهران   ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  2
  60*60
پروفیل گالوانیزه ۲*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  60*30
پروفیل ۲*۳۰*۶۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  60*60
پروفیل ۲*۶۰*۶۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  70*70
پروفیل گالوانیزه ۲*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  80*80
پروفیل اصفهان ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  80*80
پروفیل گالوانیزه ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  100*50
پروفیل استیل ۳۰۴  ۱۰۰*۵۰  ۲
کیلوگرم
144,500 
  2
  100*100
پروفیل استیل ۶ متری  ۱۰۰*۱۰۰  ۲
کیلوگرم
144,500 
  2
  507
پروفیل تهران سپری ۵۰۷ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  508
پروفیل تهران لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  509
پروفیل تهران کلافی ۵۰۹ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  Z*16
پروفیلZ ۲٫۵  Z*16   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
28,500 
  2.5
  Z*18
پروفیلZ ۲٫۵  Z*18   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
28,600 
  2.5
  Z*18
پروفیلZ ۲٫۵  Z*18   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
28,500 
  2.5
  Z*20
پروفیلZ ۲٫۵  Z*20   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  Z*20
پروفیلZ ۲٫۵  Z*20   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
28,500 
  2.5
  Z*22
پروفیلZ ۲٫۵  Z*22   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  Z*22
پروفیلZ ۲٫۵  Z*22   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
28,500 
  2.5
  30*30
پروفیل استیل ۳۰۴  ۳۰*۳۰  ۲٫۵
کیلوگرم
144,500 
  2.5
  40*40
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۴۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  2.5
  50*30
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۳۰   شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  50*30
پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۳۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  2.5
  50*50
پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۵۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  2.5
  60*60
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵ *۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  60*30
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۳۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  2.5
  60*60
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۶۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  2.5
  70*70
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  70*70
پروفیل ۲٫۵  ۷۰*۷۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  2.5
  80*80
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  80*40
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۴۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  2.5
  80*80
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۸۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  2.5
  90*90
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  90*90
پروفیل ۲٫۵  ۹۰*۹۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  2.5
  100*100
پروفیل ۲٫۵  ۱۰۰*۱۰۰   صدرا    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
28,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  Z*16
پروفیلZ تهران-۳-۶ متری– بنگاه تهران
کیلوگرم
28,100 
  3
  Z*18
پروفیلZ ۳  Z*18   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
28,200 
  3
  Z*18
پروفیلZ ۳  Z*18   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
28,100 
  3
  Z*20
پروفیلZ ۳  Z*20   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
28,500 
  3
  Z*20
پروفیلZ ۳  Z*20   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
28,100 
  3
  Z*22
پروفیلZ ۳  Z*22   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
28,500 
  3
  Z*22
پروفیلZ ۳  Z*22   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
  3
  40*40
پروفیل گالوانیزه ۳*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  40*40
پروفیل ۳  ۴۰*۴۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  3
  50*50
پروفیل ۳  ۵۰*۵۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  3
  60*60
پروفیل استیل ۳۰۴  ۶۰*۶۰  ۳
کیلوگرم
  3
  60*60
پروفیل گالوانیزه ۳*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  60*120
پروفیل گالوانیزه  ۳*۶۰*۱۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  60*60
پروفیل ۳  ۶۰*۶۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  3
  70*70
پروفیل ۳  ۷۰*۷۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  3
  80 *80
پروفیل استیل ۳۰۴  ۸۰ *۸۰  ۳
کیلوگرم
  3
  80*80
پروفیل گالوانیزه ۳*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  80*40
پروفیل ۳  ۸۰*۴۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  3
  80*80
پروفیل ۳  ۸۰*۸۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  3
  90*90
پروفیل گالوانیزه ۳*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  90*90
پروفیل ۳  ۹۰*۹۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  3
  100*50
پروفیل استیل ۳۰۴  ۱۰۰*۵۰  ۳
کیلوگرم
138,000 
  3
  100*100
پروفیل گالوانیزه ۳*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  100*100
پروفیل ۳  ۱۰۰*۱۰۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  3
  120*120
پروفیل ۳  ۱۲۰*۱۲۰   یاران    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  3
  140*140
پروفیل ۳  ۱۴۰*۱۴۰   یاران    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
28,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  60*120
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۲۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  4
  60*60
پروفیل ۴  ۶۰*۶۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,000 
  4
  70*70
پروفیل ۴  ۷۰*۷۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,000 
  4
  80*80
پروفیل صنعتی ۴  ۸۰*۸۰   تهران شرق    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000 
  4
  80*80
پروفیل گالوانیزه ۴*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  4
  80*40
پروفیل ۴  ۸۰*۴۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,000 
  4
  80*60
پروفیل ۴  ۸۰*۶۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,000 
  4
  90*90
پروفیل گالوانیزه ۴*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  4
  90*90
پروفیل ۴  ۹۰*۹۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
29,000 
  4
  100*100
پروفیل صنعتی ۴  ۱۰۰*۱۰۰   تهران شرق    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000 
  4
  100*100
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  4
  120*120
پروفیل ۵  ۱۲۰*۱۲۰   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000 
  4
  140*140
پروفیل ۴  ۱۴۰*۱۴۰   تهران شرق    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
29,000 
  4
  150*150
پروفیل صنعتی ۴  ۱۵۰*۱۵۰   تهران شرق    ۱۲متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  140*140
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۱۴۰*۱۴۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
28,800 
  6
  140*140
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۱۴۰*۱۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  6
  200*200
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۲۰۰*۲۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,700 
  6
  200*200
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۲۰۰*۲۰۰ شاخه ۶متری
کیلوگرم
29,700 
  6
  300*300
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۳۰۰*۳۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
30,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  140*140
پروفیل کالوپ – اصفهان ۸*۱۴۰*۱۴۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,700 
  8
  180*180
پروفیل صنعتی ۸  ۱۸۰*۱۸۰   کالوپ    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
29,700 
  8
  180*180
پروفیل کالوپ – اصفهان ۶*۱۸۰*۱۸۰ شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
29,700 
  8
  200*200
پروفیل کالوپ – اصفهان ۸*۲۰۰*۲۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,700 
  8
  250*150
پروفیل کالوپ – اصفهان ۸*۱۵۰*۲۵۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
30,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  180*180
پروفیل کالوپ – اصفهان ۱۰*۱۸۰*۱۸۰ شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
29,700 
  10
  200*200
پروفیل کالوپ – اصفهان ۱۰*۲۰۰*۲۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,700 
  10
  250*150
پروفیل کالوپ – اصفهان ۱۰*۱۵۰*۲۵۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
  10
  300*300
پروفیل کالوپ – اصفهان ۱۰*۳۰۰*۳۰۰ شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
30,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  10*20
پروفیل تهران ۲*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,700 
  2
  10*30
پروفیل تهران ۲*۱۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,000 
  2
  10*20
پروفیل ۲*۱۰*۲۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,700 
  2
  20*20
پروفیل تهران ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,000 
  2
  20*30
پروفیل تهران ۲*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,850 
  2
  20*30
پروفیل ۲*۲۰**۳۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,850 
  2
  20*20
پروفیل ۲*۲۰*۲۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,000 
  2
  30*30
پروفیل تهران ۲*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  30*30
پروفیل ۲*۳۰*۳۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*40
پروفیل اصفهان ۲*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*30
پروفیل تهران ۲*۳۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*80
پروفیل تهران ۲*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*30
پروفیل ۲*۳۰*۴۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*100
پروفیل ۲*۴۰*۱۰۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*40
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  50*30
پروفیل ۵۰*۳۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  60*60
پروفیل تهران ۲*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  60*40
پروفیل تهران ۲*۴۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  60*40
پروفیل ۲*۴۰*۶۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  60*40
پروفیل ۶۰*۴۰ تهران ۲ ۶ متری    تهران
کیلوگرم
28,700 
  2
  70*70
پروفیل ۲*۷۰*۷۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  70*70
پروفیل ۲  ۷۰*۷۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  80*40
پروفیل تهران ۲*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  80*80
پروفیل تهران ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  80*40
پروفیل ۲*۴۰*۸۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  80*60
پروفیل ۲  ۸۰*۶۰   تهران   شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  90*90
پروفیل اصفهان ۲*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  90*90
پروفیل تهران ۲*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  100*50
پروفیل ۲  ۱۰۰*۵۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  2
  100*50
پروفیل ۲  ۱۰۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  40*100
پروفیل ۲٫۵*۴۰*۱۰۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  40*80
پروفیل ۲٫۵*۴۰*۸۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  40*100
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۱۰۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  40*30
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  40*40
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۴۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  50*30
پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۳۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  50*50
پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۵۰   اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  60*40
پروفیل ۲٫۵*۴۰*۶۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  60*60
پروفیل ۲  ۶۰*۶۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  60*30
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۳۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  60*40
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۴۰   اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  60*60
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۶۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  70*70
پروفیل ۲٫۵*۷۰*۷۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  80*60
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۶۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  80*60
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  80*80
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۸۰   اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  90*90
پروفیل ۲/۵*۹۰*۹۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  100*50
پروفیل تهران ۲٫۵*۵۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  100*100
پروفیل ۲٫۵  ۱۰۰*۱۰۰   تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  2.5
  100*50
پروفیل ۲٫۵  ۱۰۰*۵۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  40*40
پروفیل ۳  ۴۰*۴۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  3
  50*30
پروفیل ۳*۳۰*۵۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  3
  50*30
پروفیل ۳  ۵۰*۳۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  3
  50*50
پروفیل ۳  ۵۰*۵۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  3
  80*80
پروفیل ۳*۸۰*۸۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  3
  80*40
پروفیل ۳  ۸۰*۴۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  3
  100*100
پروفیل ۳  ۱۰۰*۱۰۰ تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
  3
  100*50
پروفیل ۳  ۱۰۰*۵۰   اصفهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  3
  100*50
پروفیل ۳  ۱۰۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  3
  120*120
پروفیل ۳  ۱۲۰*۱۲۰  اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

دریافت اخبار روزانه و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام پروفیل آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی پروفیل آهن آنلاین:
https://telegram.me/ao_pipe_box

آیدا فعال : کارشناس فروش

آیدا فعال

کارشناس فروش

داخلى : 605
۰۲۱۶۳۴۲۸
9101430449

مهدی شالی : کارشناس فروش

مهدی شالی

کارشناس فروش

داخلى : 644
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014277

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

رویا کیامرزی : کارشناس فروش

رویا کیامرزی

کارشناس فروش

داخلى : 620
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100791

یاسمن کلوندی : کارشناس فروش

یاسمن کلوندی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

فرهاد اسکندری : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

فرهاد اسکندری

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09120128205

آرش مدنی پور : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

آرش مدنی پور

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 635
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014227