لیست قیمت پروفیل آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  10*25
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۱۰*۲۵   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
37,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  10*20
پروفیل  ۰٫۹*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  0.9
  20*20
پروفیل۰٫۹*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  10*20
پروفیل ۱*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1
  20*20
پروفیل ۱*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1
  20*30
پروفیل ۱*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1
  30*30
پروفیل ۱*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1
  40*20
پروفیل ۱*۲۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1
  40*40
پروفیل ۱*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1
  50*50
پروفیل ۱*۵۰*۵۰ شاخه۶ متری
کیلوگرم
37,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  20*30
پروفیل۱٫۲۵*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1.25
  30*30
پروفیل ۱٫۲۵*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1.25
  80*40
پروفیل ۱٫۲۵*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  10*10
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۱۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1.5
  10*20
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1.5
  10*25
پروفیل ۱٫۵*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1.5
  20*30
پروفیل ۱٫۵ * ۲۰*۳۰   شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1.5
  20*20
پروفیل۱٫۵*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1.5
  25*25
پروفیل ۱٫۵ * ۲۵*۲۵  شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1.5
  30*30
پروفیل  ۱٫۵* ۳۰*۳۰   شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1.5
  40*20
پروفیل  ۱٫۵* ۴۰*۲۰  شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1.5
  40*40
پروفیل ۱٫۵*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1.5
  50*50
پروفیل ۱٫۵*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
  1.5
  80*40
پروفیل ۱٫۵*۸۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  10*20
پروفیل ۲  ۱۰*۲۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
33,000 
  2
  20*20
پروفیل گالوانیزه ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  20*20
پروفیل ۲  ۲۰*۲۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  2
  20*30
پروفیل ۲  ۲۰*۳۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,150 
  2
  30*30
پروفیل ۲  ۳۰*۳۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,000 
  2
  40*40
پروفیل گالوانیزه ۲*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  40*20
پروفیل ۲  ۴۰*۲۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,000 
  2
  40*40
پروفیل ۲  ۴۰*۴۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,000 
  2
  40*80
پروفیل ۲  ۴۰*۸۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,000 
  2
  50*30
پروفیل گالوانیزه ۲*۳۰*۵۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  50*50
پروفیل گالوانیزه ۲*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  50*30
پروفیل ۲  ۵۰*۳۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,000 
  2
  50*50
پروفیل ۲  ۵۰*۵۰   تهران   ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,000 
  2
  60*60
پروفیل گالوانیزه ۲*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  60*30
پروفیل ۲  ۶۰*۳۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,000 
  2
  60*60
پروفیل ۲  ۶۰*۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,000 
  2
  70*70
پروفیل گالوانیزه ۲*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  80*80
پروفیل اصفهان ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,000 
  2
  80*80
پروفیل گالوانیزه ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  507
پروفیل تهران سپری ۵۰۷ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,000 
  2
  508
پروفیل تهران لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,000 
  2
  509
پروفیل ۲  ۵۰۹   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  Z*14
پروفیلZ ۲٫۵  Z*14   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
  2.5
  Z*14
پروفیلZ ۲٫۵  Z*14   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  2.5
  Z*16
پروفیلZ ۲٫۵  Z*16   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
  2.5
  Z*16
پروفیلZ ۲٫۵  Z*16   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,600 
  2.5
  Z*18
پروفیلZ ۲٫۵  Z*18   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
29,500 
  2.5
  Z*18
پروفیلZ ۲٫۵  Z*18   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,600 
  2.5
  Z*20
پروفیلZ ۲٫۵  Z*20   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
29,800 
  2.5
  Z*20
پروفیلZ ۲٫۵  Z*20   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,600 
  2.5
  Z*22
پروفیلZ ۲٫۵  Z*22   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
29,800 
  2.5
  Z*22
پروفیلZ ۲٫۵  Z*22   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,600 
  2.5
  40*40
پروفیل ۲٫۵  ۴۰*۴۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  2.5
  50*30
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۳۰   شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  50*30
پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۳۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  2.5
  50*50
پروفیل ۲٫۵  ۵۰*۵۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  2.5
  60*60
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵ *۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  60*30
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۳۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  2.5
  60*60
پروفیل ۲٫۵  ۶۰*۶۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  2.5
  70*70
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  70*70
پروفیل ۲٫۵  ۷۰*۷۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  2.5
  80*80
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  80*40
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۴۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  2.5
  80*80
پروفیل ۲٫۵  ۸۰*۸۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  2.5
  90*90
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  90*90
پروفیل ۲٫۵  ۹۰*۹۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  2.5
  100*100
پروفیل ۲٫۵  ۱۰۰*۱۰۰   صدرا    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  Z*16
پروفیلZ 3 Z*16 اصفهان ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
  3
  Z*16
پروفیلZ تهران-۳-۶ متری– بنگاه تهران
کیلوگرم
29,600 
  3
  Z*14
پروفیلZ ۳  Z*14 اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان (پانچ)
کیلوگرم
  3
  Z*14
پروفیلZ ۳  Z*14   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  3
  Z*16
پروفیلZ ۳  Z*16   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان
کیلوگرم
  3
  Z*18
پروفیلZ ۳  Z*18   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
29,500 
  3
  Z*18
پروفیلZ ۳  Z*18   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,600 
  3
  Z*20
پروفیلZ ۳  Z*20   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
29,800 
  3
  Z*20
پروفیلZ ۳  Z*20   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,600 
  3
  Z*22
پروفیلZ ۳  Z*22   اصفهان    ۶ متری بنگاه اصفهان(پانچ)
کیلوگرم
29,800 
  3
  Z*22
پروفیلZ ۳  Z*22   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,600 
  3
  40*40
پروفیل گالوانیزه ۳*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  40*40
پروفیل ۳  ۴۰*۴۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  3
  50*50
پروفیل ۳  ۵۰*۵۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  3
  60*60
پروفیل گالوانیزه ۳*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  60*120
پروفیل گالوانیزه  ۳*۶۰*۱۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  60*60
پروفیل ۳  ۶۰*۶۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  3
  70*70
پروفیل ۳  ۷۰*۷۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  3
  80*80
پروفیل گالوانیزه ۳*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  80*40
پروفیل ۳  ۸۰*۴۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  3
  80*80
پروفیل ۳  ۸۰*۸۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  3
  90*90
پروفیل گالوانیزه ۳*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  90*90
پروفیل ۳  ۹۰*۹۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  3
  100*100
پروفیل گالوانیزه ۳*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  100*100
پروفیل ۳  ۱۰۰*۱۰۰   یاران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  3
  120*120
پروفیل ۳  ۱۲۰*۱۲۰   یاران    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  3
  140*140
پروفیل ۳  ۱۴۰*۱۴۰   یاران    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  60*120
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۲۰*۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  4
  60*60
پروفیل ۴  ۶۰*۶۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  4
  70*70
پروفیل ۴  ۷۰*۷۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  4
  80*80
پروفیل صنعتی ۴  ۸۰*۸۰   تهران شرق    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
  4
  80*80
پروفیل گالوانیزه ۴*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  4
  80*40
پروفیل ۴  ۸۰*۴۰   صدرا    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  4
  80*60
پروفیل ۴  ۸۰*۶۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  4
  90*90
پروفیل گالوانیزه ۴*۹۰*۹۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  4
  90*90
پروفیل ۴  ۹۰*۹۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  4
  100*100
پروفیل صنعتی ۴  ۱۰۰*۱۰۰   تهران شرق    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
  4
  100*100
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  4
  120*120
پروفیل ۵  ۱۲۰*۱۲۰   تهران    ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
  4
  140*140
پروفیل ۴  ۱۴۰*۱۴۰   تهران شرق    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  4
  150*150
پروفیل صنعتی ۴  ۱۵۰*۱۵۰   تهران شرق    ۱۲متری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  60*60
پروفیل صنعتی ۵  ۶۰*۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  70*70
پروفیل صنعتی ۵  ۷۰*۷۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  80*40
پروفیل صنعتی ۵  ۸۰*۴۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  80*60
پروفیل صنعتی ۵  ۸۰*۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  80*80
پروفیل صنعتی ۵  ۸۰*۸۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  90*90
پروفیل صنعتی ۵  ۹۰*۹۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  100*100
پروفیل صنعتی ۵  ۱۰۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  100*50
پروفیل صنعتی ۵  ۱۰۰*۵۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  120*120
پروفیل صنعتی ۵  ۱۲۰*۱۲۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  140*140
پروفیل صنعتی ۵  ۱۴۰*۱۴۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  150*100
پروفیل صنعتی ۵  ۱۵۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  150*150
پروفیل صنعتی ۵  ۱۵۰*۱۵۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  160*160
پروفیل صنعتی ۵  ۱۶۰*۱۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  180*100
پروفیل صنعتی ۵  ۱۸۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  180*180
پروفیل صنعتی ۵  ۱۸۰*۱۸۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  5
  200*100
پروفیل صنعتی ۵  ۲۰۰*۱۰۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
33,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  70*70
پروفیل صنعتی ۶  ۷۰*۷۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  6
  80*80
پروفیل صنعتی ۶  ۸۰*۸۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  6
  90*90
پروفیل صنعتی ۶  ۹۰*۹۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  6
  100*100
پروفیل صنعتی ۶  ۱۰۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  6
  100*50
پروفیل صنعتی ۶  ۱۰۰*۵۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  6
  120*120
پروفیل صنعتی ۶  ۱۲۰*۱۲۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  6
  140*140
پروفیل صنعتی ۶  ۱۴۰*۱۴۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
  6
  150*100
پروفیل صنعتی ۶  ۱۵۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  6
  150*150
پروفیل صنعتی ۶  ۱۵۰*۱۵۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  6
  160*160
پروفیل صنعتی ۶  ۱۶۰*۱۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  6
  180*180
پروفیل صنعتی ۶  ۱۸۰*۱۸۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
  6
  180*180
پروفیل صنعتی ۶  ۱۸۰*۱۸۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
  6
  200*100
پروفیل صنعتی ۶  ۲۰۰*۱۰۰   جهان    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
33,800 
  6
  200*200
پروفیل صنعتی ۶  ۲۰۰*۲۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
  6
  300*300
پروفیل صنعتی ۶  ۳۰۰*۳۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  80*80
پروفیل ۸  ۸۰*۸۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
38,000 
  8
  90*90
پروفیل ۸  ۹۰*۹۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
38,000 
  8
  100*100
پروفیل ۸  ۱۰۰*۱۰۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
38,000 
  8
  120*120
پروفیل ۸  ۱۲۰*۱۲۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
38,000 
  8
  140*140
پروفیل صنعتی ۸  ۱۴۰*۱۴۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
  8
  140*140
پروفیل ۸  ۱۴۰*۱۴۰   تهران شرق    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
38,000 
  8
  150*100
پروفیل ۸  ۱۵۰*۱۰۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
38,000 
  8
  150*150
پروفیل ۸  ۱۵۰*۱۵۰   تهران شرق    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
38,000 
  8
  180*180
پروفیل صنعتی ۸  ۱۸۰*۱۸۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
  8
  180*100
پروفیل ۸  ۱۸۰*۱۰۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
38,000 
  8
  180*180
پروفیل ۸  ۱۸۰*۱۸۰   تهران شرق    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
38,000 
  8
  200*200
پروفیل صنعتی ۸  ۲۰۰*۲۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
  8
  200*100
پروفیل ۸  ۲۰۰*۱۰۰   تهران شرق    ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
39,650 
  8
  250*150
پروفیل ۸  ۲۵۰*۱۵۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
  8
  300*300
پروفیل صنعتی ۸  ۳۰۰*۳۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  140*140
پروفیل صنعتی ۱۰  ۱۴۰*۱۴۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
  10
  160*160
پروفیل تهران ۱۰*۱۶۰*۱۶۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,300 
  10
  180*180
پروفیل صنعتی ۱۰  ۱۸۰*۱۸۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
  10
  200*200
پروفیل صنعتی ۱۰  ۲۰۰*۲۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
  10
  300*300
پروفیل صنعتی ۱۰  ۳۰۰*۳۰۰   کالوپ    ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  40*40
پروفیل استیل ۳۰۴  ۴۰*۴۰  ۱
کیلوگرم
210,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  20*20
پروفیل استیل ۳۰۴  ۲۰*۲۰  ۱٫۵
کیلوگرم
210,000 
  1.5
  20*30
پروفیل استیل ۳۰۴  ۲۰*۳۰  ۱٫۵
کیلوگرم
210,000 
  1.5
  25*50
پروفیل استیل ۳۰۴  ۲۵*۵۰  ۱٫۵
کیلوگرم
210,000 
  1.5
  30*30
پروفیل استیل ۳۰۴  ۳۰*۳۰  ۱٫۵
کیلوگرم
210,000 
  1.5
  40*40
پروفیل استیل ۶ متری  ۴۰*۴۰  ۱٫۵
کیلوگرم
210,000 
  1.5
  40*60
پروفیل استیل ۶ متری  ۴۰*۶۰  ۱٫۵
کیلوگرم
210,000 
  1.5
  60*60
پروفیل استیل ۶ متری  ۶۰*۶۰  ۱٫۵
کیلوگرم
210,000 
  1.5
  80*40
پروفیل استیل ۳۰۴  ۸۰*۴۰  ۱٫۵
کیلوگرم
195,000 
  1.5
  80*40
پروفیل استیل ۶ متری  ۸۰*۴۰  ۱٫۵
کیلوگرم
195,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  20*20
پروفیل استیل ۳۰۴  ۲۰*۲۰  ۲
کیلوگرم
210,000 
  2
  20*40
پروفیل استیل ۳۰۴  ۲۰*۴۰  ۲
کیلوگرم
210,000 
  2
  30*30
پروفیل استیل ۶ متری  ۳۰*۳۰  ۲
کیلوگرم
210,000 
  2
  40*40
پروفیل استیل ۳۰۴  ۴۰*۴۰  ۲
کیلوگرم
210,000 
  2
  100*50
پروفیل استیل ۳۰۴  ۱۰۰*۵۰  ۲
کیلوگرم
210,000 
  2
  100*100
پروفیل استیل ۶ متری  ۱۰۰*۱۰۰  ۲
کیلوگرم
210,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  30*30
پروفیل استیل ۳۰۴  ۳۰*۳۰  ۲٫۵
کیلوگرم
220,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  80 *80
پروفیل استیل ۳۰۴  ۸۰ *۸۰  ۳
کیلوگرم
220,000 
  3
  100*50
پروفیل استیل ۳۰۴  ۱۰۰*۵۰  ۳
کیلوگرم
220,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  10*25
پروفیل ۲  ۱۰*۲۵   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,550 
  2
  10*30
پروفیل ۲  ۱۰*۳۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  2
  30*30
پروفیل ۲  ۳۰*۳۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  2
  40*100
پروفیل ۲  ۴۰*۱۰۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  2
  40*100
پروفیل ۲  ۴۰*۱۰۰ اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*20
پروفیل ۲  ۴۰*۲۰   اصفهان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  40*20
پروفیل ۲  ۴۰*۲۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
19,600 
  2
  40*30
پروفیل ۲  ۴۰*۳۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
19,600 
  2
  40*40
پروفیل ۲  ۴۰*۴۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
19,600 
  2
  60*60
پروفیل ۲  ۶۰*۶۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,600 
  2
  70*70
پروفیل ۲  ۷۰*۷۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,600 
  2
  80*40
پروفیل تهران  ۲  ۸۰* ۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  80*120
پروفیل ۲  ۸۰*۱۲۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,600 
  2
  80*40
پروفیل ۲  ۸۰*۴۰   کیهان    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
17,100 
  2
  90*90
پروفیل ۲  ۹۰*۹۰   گل نرده    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,600 
  2
  90*90
پروفیل ۲  ۹۰*۹۰  متفرقه شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,500 
  2
  100*100
پروفیل ۲  ۱۰۰*۱۰۰   تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2
  140*140
پروفیل ۲  ۱۴۰*۱۴۰   تهران شرق    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
23,400 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

دریافت اخبار روزانه و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام پروفیل آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی پروفیل آهن آنلاین:
https://telegram.me/ao_pipe_box

شیوا ستار :  مدیر کل خرید و فروش

شیوا ستار

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

مهدی شالی : کارشناس فروش

مهدی شالی

کارشناس فروش

داخلى : 644
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014277

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

رویا کیامرزی : کارشناس فروش

رویا کیامرزی

کارشناس فروش

داخلى : 620
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100791

یاسمن کلوندی : کارشناس فروش

یاسمن کلوندی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445