لیست قیمت ورق سیاه آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 313 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
 
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
29,100  ~ 3.78%28000
  2
  1000
ورق سیاه ۲ M.M.K 1000 برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,800  ~ 2.27%30100
  2
  1250
ورق سیاه ۲ M.M.K 1250 برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,800  ~ 2.27%30100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1250
ورق سیاه ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
27,400  ~ 1.09%27100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1250
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,100  ~ 1.29%26750
  3
  1500
ورق سیاه ۳ سبا ۱۵۰۰ رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
27,100  ~ 1.29%26750
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1500
ورق سیاه ۴ سبا ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
27,100  ~ 1.29%26750
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1500
ورق سیاه ۵ سبا ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
27,050  ~ 4.62%25800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1500
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
24,450  ~ 0.41%24350
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1500
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
24,450  ~ 1.02%24200
  8
  6000*2000
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
25,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1500
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
24,450  ~ 1.02%24200
  10
  6000*2000
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
24,250  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  1500
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
24,650  ~ 1.22%24350
  12
  6000*2000
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
24,150  ~ -0.41%24250
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  1500
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
24,450  ~ 1.02%24200
  15
  6000*2000
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
24,150  ~ -0.41%24250
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  6000*2000
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
24,450  ~ 4.09%23450
  20
  6000*1250
ورق سیاه ۲۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  6000*2000
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
23,600  ~ 4.03%22650
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  6000*2000
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
23,600  ~ 4.24%22600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
  6000*2000
ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
23,700  ~ 4.22%22700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  2000*1000
ورق سیاه ۲٫۵ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,100  ~ ↔
  2.5
  2500*1250
ورق سیاه ۲٫۵ فولاد مبارکه ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,100  ~ 0.36%28000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  6000*1500
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
27,350  ~ -0.91%27600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000*2000
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
27,600  ~ ↔
  4
  1250*2500
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۲۵۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
27,600  ~ ↔
  4
  6000*1500
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
27,350  ~ 15.17%23200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  6000*1500
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
27,400  ~ 17.52%22600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6000*1500
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,600  ~ -0.41%24700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  2000*6000
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
26,400  ~ ↔
  8
  6000*1500
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,600  ~ -0.41%24700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  6000*2000
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
25,100  ~ -0.8%25300
  10
  6000*1500
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,600  ~ -0.41%24700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  6000*2000
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
25,100  ~ -0.8%25300
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,700  ~ -0.4%24800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  6000*2000
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
25,100  ~ -0.8%25300
  15
  6000*1500
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,500  ~ -0.82%24700
  15
  6000*1500
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
24,800  ~ -1.21%25100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  6000*2000
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
24,300  ~ -0.41%24400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  6000*2000
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,500  ~ -0.85%23700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  6000*2000
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,400  ~ -1.28%23700
  30
  6000*2000
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
22,600  ~ -0.22%22650
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  6000*2000
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,500  ~ -0.85%23700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
  6000*2000
ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,500  ~ -0.85%23700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  45
  6000*2000
ورق سیاه ۴۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
22,900  ~ 0.44%22800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1250
ورق سیاه ۲٫۵ سبا ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
28,750  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  6000*1500
ورق سیاه ۲۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
24,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  6000*1250
ورق سیاه ۲۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  6000*1500
ورق سیاه ۳۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
24,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4.8
  1500
ورق سیاه ۴٫۸ سبا ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
26,600  ~ 0.19%26550
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1500
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
26,700  ~ -0.56%26850
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1500
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
26,800  ~ -0.37%26900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  6000*1500
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
25,600  ~ 0.39%25500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
25,600  ~ 0.39%25500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6000*1500
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
25,300  ~ 1.58%24900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  6000*1500
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
25,000  ~ 2.8%24300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  6000*1500
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
25,000  ~ 0.8%24800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  1500
ورق سیاه ۱۲ سبا ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
24,400  ~ -1.02%24650
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
25,500  ~ 2.75%24800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  6000*1500
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
25,000  ~ 0.8%24800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
  6000*2000
ورق سیاه ۵۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
24,900  ~ 2.41%24300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1500
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
26,650  ~ -0.56%26800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ سبا ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
24,650 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  6000*1500
ورق سیاه ۱۵ سبا ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
24,650  ~ 16.63%20550
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  12000*2000
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
23,400  ~ 2.35%22850
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6000*1500
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
24,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  6000*1500
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
24,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  6000*1500
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
24,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
24,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  6000*1500
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
24,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  6000*1500
ورق سیاه ۲۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  12000*2000
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
23,600  ~ 0.42%23500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  2500*1250
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۲۵۰۰*۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
27,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1500
ورق سیاه ۶ سبا ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
24,250  ~ 1.24%23950
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6000*1500
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
25,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  12000*2000
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
25,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
  12000*2000
ورق سیاه ۵۰ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
23,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1250
ورق سیاه ۳ سبا ۱۲۵۰ رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
25,950  ~ 5.2%24600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4.8
  1500
ورق سیاه ۴٫۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
26,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  6000*1250
ورق سیاه ۳۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
24,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  6000*1500
ورق سیاه ۱۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
26,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  6000*1500
ورق سیاه ۳۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
25,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60
  6000*2000
ورق سیاه ۶۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6000*1500
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  فابريك ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  6000*1500
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  فابريك ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000*2000
ورق سیاه ۴ گیلان ۱۰۰۰*۲۰۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6000*1250
ورق سیاه ۶ گیلان ۶۰۰۰*۱۲۵۰شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  6000*1250
ورق سیاه ۸ گیلان ۱۲۵۰*۶۰۰۰شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  6000*1250
ورق سیاه ۱۰ گیلان ۱۲۵۰*۶۰۰۰شیت ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  6000*1250
ورق سیاه ۱۲ گیلان ۱۲۵۰*۶۰۰۰شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  6000*1250
ورق سیاه ۱۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,300  ~ 0.37%24210
  15
  6000*1250
ورق سیاه ۱۵ گیلان ۱۲۵۰*۶۰۰۰شیت ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1500
ورق سیاه ۸ سبا ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
23,600  ~ 2.33%23050
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1500
ورق سیاه ۱۰ سبا ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
23,600  ~ 2.33%23050
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ سبا ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
22,650  ~ 23.62%17300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  6000*1500
ورق سیاه ۸ سبا ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
22,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  6000*1500
ورق سیاه ۱۰ سبا ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
22,450  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  6000*1500
ورق سیاه ۸ سبا ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
22,450  ~ 22.05%17500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  45
  6000*2000
ورق سیاه ۴۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  12000*2000
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
22,400  ~ 2.23%21900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  6000*1250
ورق سیاه ۸ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
22,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  6000*1250
ورق سیاه ۱۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
22,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  6000*1250
ورق سیاه ۱۲ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
22,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  6000*1500
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
21,800  ~ -3.67%22600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  6000*1250
ورق سیاه ۲٫۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۲۵۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,300  ~ 0.86%23100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6000*1500
ورق سیاه ۶ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک ST37 بندر انزلی
کیلوگرم
21,550  ~ 0.46%21450
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  6000*1500
ورق سیاه ۸ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک ST37 بندر انزلی
کیلوگرم
21,550  ~ 0.46%21450
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  6000*1500
ورق سیاه ۱۰ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک ST37 بندر انزلی
کیلوگرم
21,550  ~ 0.46%21450
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک ST37 بندر انزلی
کیلوگرم
21,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  6000*1250
ورق سیاه ۸ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ -4.33%21700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  6000*1250
ورق سیاه ۱۲ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ -4.33%21700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  6000*1250
ورق سیاه ۲۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
20,700  ~ -3.86%21500
  20
  6000*1500
ورق سیاه ۲۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
21,300  ~ -0.7%21450
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  6000*1250
ورق سیاه ۲۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
21,100  ~ -4.27%22000
  25
  6000*1500
ورق سیاه ۲۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
21,350  ~ -3.51%22100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  6000*1250
ورق سیاه ۳۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
21,900  ~ -5.48%23100
  30
  6000*1500
ورق سیاه ۳۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
22,200  ~ -3.83%23050
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  2000*6000
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  55
  2000*6000
ورق سیاه 55 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
22,600  ~ 2.21%22100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  6000*1250
ورق سیاه ۱۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
21,700  ~ ↔
  10
  6000*1500
ورق سیاه ۱۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
21,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
21,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  6000*1250
ورق سیاه ۱۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
  15
  6000*1500
ورق سیاه ۱۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
21,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1500
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
22,600  ~ 11.06%20100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1500
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
22,350  ~ 6.26%20950
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1500
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
22,350  ~ 6.94%20800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  6000*1250
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۲۵۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
19,850  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4.8
  6000*1500
ورق سیاه ۴٫۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
23,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق سیاه ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
23,800  ~ 0.42%23700
  2.5
  1250
ورق سیاه ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
23,300  ~ -0.86%23500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  6000*1500
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
23,600  ~ 4.24%22600
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  45
  6000*1250
ورق سیاه ۴۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,100  ~ 18.61%18800
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  6000*1250
ورق سیاه ۳۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
 
ورق سیاه 2.5 گیلان   شيت بنگاه تهران
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
  6000*1250
ورق سیاه ۴۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
  6000*1500
ورق سیاه ۴۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
24,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
 
ورق برشی ساختمانی ۳۰ کاویان بنگاه تهران
برگ
26,890  ~ 0.33%26800
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
 
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  6000*1250
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۲۵۰ برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  6000*1500
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
22,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1250
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
22,150  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
ورق برشی ساختمانی 10 کاویان بنگاه تهران
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
 
ورق برشی ساختمانی 40 میل بنگاه تهران
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
 
ورق سیاه 50 کاویان   شيت بنگاه تهران
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80
 
ورق برشی ساختمانی 80 میل کاویان بنگاه تهران
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1000
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
22,750  ~ -3.3%23500
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  55
  2000*6000
ورق سیاه 55 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك ST37 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  12000*2000
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
23,100  ~ 19.05%18700
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000*2000
ورق سیاه ۳ گیلان ۱۰۰۰*۲۰۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
21,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1000*2000
ورق سیاه ۶ گیلان ۱۰۰۰*۲۰۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
21,250 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
 
ورق سیاه 2.5 روس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  12000*2000
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
21,000  ~ 12.38%18400
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  6000*1450
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۴۵۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
20,050  ~ 4.24%19200
  10
  6000*1500
ورق سیاه ۱۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
20,400  ~ 2.94%19800
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق سیاه ۲ M.M.K 1000 رول کارخانه
کیلوگرم
19,450  ~ 13.62%16800
  2
  1000*2000
ورق سیاه ۲ M.M.K 1000*2000  رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
19,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1250*2500
ورق سیاه ۶ گیلان ۱۲۵۰*۲۵۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
17,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  12000*2000
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
17,250  ~ -6.67%18400
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  6000*1500
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500  فابريك ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  6000*1500
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500  فابريك ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
 
ورق سیاه ۲۰ چین   شیت کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  6000*1500
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
18,250  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
 
ورق برشی 50میل کاویان بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70
 
ورق برشی 70میل کاویان بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
 
ورق سیاه ۶٫۵ فولاد مبارکه   رول بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  6000*1500
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده A283 Gr C کارخانه
کیلوگرم
19,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
  6000*2000
ورق سیاه ۵۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
16,150  ~ 0.93%16000
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1000
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
18,100  ~ -1.93%18450
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  90
 
ورق سیاه ۹۰ اکسین اهواز   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
  90
 
ورق سیاه ۹۰ اکسین اهواز   فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6000*1500
ورق سیاه ۶ سبا ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
17,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1450
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۴۵۰ رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
18,000  ~ -0.11%18020
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6000*1500
ورق سیاه ۶ M.M.K 6000*1500  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
 
ورق سیاه ۴ روس   رول کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
ورق سیاه ۸ قزاق   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
ورق سیاه ۱۰ قزاق   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
 
ورق سیاه ۱۲ قزاق   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1250
ورق سیاه ۲ چین ۱۲۵۰ برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
19,150  ~ 1.31%18900
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  45
 
ورق سیاه ۴۵ اکسین اهواز   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
  45
 
ورق سیاه ۴۵ اکسین اهواز   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
 
ورق سیاه ۶ گیلان   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
17,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
ورق سیاه ۸ گیلان   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
  8
 
ورق سیاه ۸ گیلان   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70
  6000*2000
ورق سیاه ۷۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
15,900  ~ -14.15%18150
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه   ۶متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4.8
 
ورق سیاه ۴٫۸ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
  4.8
 
ورق سیاه ۴٫۸ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ سبا ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
18,550  ~ -0.27%18600
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1250
ورق سیاه ۲ M.M.K 1250  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6000*1200
ورق سیاه ۶ گیلان ۶۰۰۰*۱۲۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  6000*1250
ورق سیاه ۱۰ گیلان ۶۰۰۰*۱۲۵۰  برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
  10
  6000*1250
ورق سیاه ۱۰ گیلان ۶۰۰۰*۱۲۵۰  برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ سبا ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
17,550  ~ -0.28%17600
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  6000*1500
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
18,700  ~ 13.74%16130
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  6000*2000
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
18,900  ~ 9.79%17050
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4.8
  6000*1500
ورق سیاه ۴٫۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
16,250  ~ -25.23%20350
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
15,800  ~ ↔
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های سیاه،اسیدشویی،آجدار،برشی  در کانال تلگرام  پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_VARAGHSIAH

شیوا ستار : سرپرست فروش

شیوا ستار

سرپرست فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

المیرا میراعظمی : کارشناس فروش

المیرا میراعظمی

کارشناس فروش

داخلى : 603
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161934

varagh