لیست قیمت ورق روغنی آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 281 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,100  ~ ↔
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,500  ~ ↔
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,500  ~ ↔
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ M.M.K 1250  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,300  ~ ↔
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000*2000
ورق روغنی ۰٫۷ M.M.K 1000*2000  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,300  ~ ↔
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ M.M.K 1000  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000*2000
ورق روغنی ۰٫۸ M.M.K 1000*2000  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,200  ~ ↔
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق روغنی ۱ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
  1
  1250
ورق روغنی ۱ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000
ورق روغنی ۱٫۲۵ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق روغنی ۲ M.M.K 1000  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000  ~ ↔
  2
  1250
ورق روغنی ۲ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق روغنی ۲٫۵ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق روغنی ۳ M.M.K 1000 رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700  ~ ↔
  3
  1000
ورق روغنی ۳ M.M.K 1000 رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,300  ~ ↔
  3
  1250
ورق روغنی ۳ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,400  ~ ↔
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,300  ~ ↔
  0.6
  1250
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,200  ~ ↔
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,200  ~ ↔
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,200  ~ ↔
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000  ~ ↔
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1000  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1000  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000*2000
۰٫۵ ورق روغنی  M.M.K 1000*2000  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1250
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
29,600  ~ ↔
  0.6
  1250
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
29,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,950  ~ ↔
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
29,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000  ~ ↔
  1
  1250*2500
ورق روغنی ۱ M.M.K 1250*2500  فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000  ~ ↔
  1
  1250
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.2
  1250
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1250*2500
ورق روغنی ۱٫۲۵ M.M.K 1250*2500  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.8
  1250
ورق روغنی ۱٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000*2000
ورق روغنی ۲٫۵ M.M.K 1000*2000  فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000*2000
ورق روغنی ۳ M.M.K 1000*2000  فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  2000*1000
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  2000*1000
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1250*2500
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۲۵۰۰  فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
 
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه   رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,100 
  1
 
ورق روغنی ۱ هفت الماس   رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,100  ~ ↔
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  2000*1000
ورق روغنی ۱٫۵ M.M.K 2000*1000  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.8
  1250
ورق روغنی ۱٫۸ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000*2000
ورق روغنی ۰٫۶ M.M.K 1000*2000  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1250*2500
ورق روغنی ۲ M.M.K 1250*2500  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,800  ~ ↔
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  2000*1000
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1250*2500
ورق روغنی ۱٫۲۵ M.M.K 1250*2500  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000*2000
ورق روغنی ۲ M.M.K 1000*2000  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
28,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,000  ~ 14.07%23200
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ چین ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
25,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1250*2500
ورق روغنی ۱٫۵ M.M.K 1250*2500  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,800  ~ 7.46%24800
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1250*2500
ورق روغنی ۲ M.M.K 1250*2500  فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,800  ~ 11.94%23600
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1250
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
23,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.36
  1000
ورق روغنی ۰٫۳۶ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
25,350  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
22,500  ~ -3.33%23250
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,700  ~ 3.74%21850
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1250
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
22,700  ~ ↔
  1
  1250
ورق روغنی ۱ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,850  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.1
  1250
ورق روغنی ۱٫۱ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,200  ~ -7.21%23800
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000
ورق روغنی ۱٫۲۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
22,100  ~ ↔
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,900  ~ ↔
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,900  ~ ↔
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,100  ~ 4.98%21000
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1250
ورق روغنی ۰٫۶ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,800  ~ -1.83%22200
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق روغنی ۱ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,300  ~ 9.87%21000
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1250
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق روغنی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ چین ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  2000*1000
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.46
  1000
ورق روغنی ۰٫۴۶ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,000  ~ ↔
  0.46
  1000
ورق روغنی ۰٫۴۶ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
21,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,200  ~ ↔
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
21,500  ~ ↔
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
21,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ قزاق ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
21,000  ~ ↔
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ قزاق ۱۲۵۰رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,000  ~ ↔
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,500  ~ ↔
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1250
ورق روغنی ۲ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق روغنی ۰٫۴ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1250
ورق روغنی ۰٫۴۸ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1000
ورق روغنی ۰٫۴۸ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
21,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ چین ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200  ~ ↔
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ چین ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ چین ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ چین ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200  ~ ↔
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ چین ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق روغنی ۱ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,000  ~ ↔
  1
  1000
ورق روغنی ۱ چین ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200  ~ ↔
  1
  1250
ورق روغنی ۱ چین ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200  ~ ↔
  1
  1250
ورق روغنی ۱قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000
ورق روغنی ۱٫۲۵ چین ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200  ~ ↔
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ چین ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,000  ~ ↔
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ چین ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200  ~ ↔
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ چین ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق روغنی ۲ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق روغنی ۰٫۴ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
21,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
20,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
20,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
20,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000
ورق روغنی ۱٫۲۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,100  ~ -2.07%24600
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,100  ~ ↔
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,100  ~ 0.47%21000
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه   رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,100  ~ 9.48%19100
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,100  ~ 9.48%19100
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,000  ~ -9.52%23000
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.8
  1000
ورق روغنی ۱٫۸ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
19,900  ~ -17.09%23300
  1.8
  1250
ورق روغنی ۱٫۸ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
19,900  ~ -17.09%23300
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق روغنی ۲ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
20,600  ~ -15.53%23800
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.36
  1000
ورق روغنی ۰٫۳۶ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,900  ~ -3.61%25800
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
22,700  ~ 12.78%19800
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
22,700  ~ -0.88%22900
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
22,700  ~ -0.22%22750
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
22,700  ~ -0.88%22900
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
22,700  ~ -0.22%22750
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
23,300  ~ -0.43%23400
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
23,300  ~ -0.43%23400
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
23,300  ~ -28.33%29900
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1000
ورق روغنی ۰٫۴۸ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
25,100  ~ ↔
  0.48
  1000
ورق روغنی ۰٫۴۸ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
24,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
25,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  2500*1250
ورق روغنی ۰٫۶ قزاق ۲۵۰۰*۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  2000*1000
ورق روغنی ۰٫۷ قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰  فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
24,800  ~ ↔
  0.7
  2500*1250
ورق روغنی ۰٫۷ قزاق ۲۵۰۰*۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  2500*1250
ورق روغنی ۰٫۹ قزاق ۲۵۰۰*۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.1
  1000
ورق روغنی ۱٫۱ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.15
  1000
ورق روغنی ۱٫۱۵ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.35
  1000
ورق روغنی ۱٫۳۵ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.7
  1000
ورق روغنی ۱٫۷ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  950
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۹۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.65
  1000
ورق روغنی ۰٫۶۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  2000*1000
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,500  ~ ↔
  1
  2000*1000
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.1
  2000*1000
ورق روغنی ۱٫۱ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  2500*1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۲۵۰۰*۱۲۵۰  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.3
  1000
ورق روغنی ۱٫۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
20,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.85
  1250
ورق روغنی ۱٫۸۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,000  ~ ↔
  1.85
  2000*1000
ورق روغنی ۱٫۸۵ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1250
ورق روغنی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.8
  1250
ورق روغنی  فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.36
  1250
ورق روغنی ۰٫۳۶ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.46
  1250
ورق روغنی ۰٫۴۶ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,500  ~ ↔
  0.46
  1250
ورق روغنی ۰٫۴۶ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.56
  1000
ورق روغنی ۰٫۵۶ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1250
ورق روغنی ۱ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,650  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
16,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.35
  1250
ورق روغنی ۱٫۳۵ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,550  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
17,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.9
  1000
ورق روغنی ۱٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق روغنی 0.6 روس 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ قزاق ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
17,300  ~ ↔
  0.6
  1250
ورق روغنی ۰٫۶ قزاق ۱۲۵۰  رول
کیلوگرم
17,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,800  ~ ↔
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ قزاق ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
17,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ چین ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
17,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ کره ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
19,100  ~ ↔
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ کره ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق روغنی ۲٫۵ کره ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
19,100  ~ ↔
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های رنگی،گالوانیزه،روغنی در کانال تلگرام  تین‌پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تین‌پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_thinplate

ارائه خدمات خم ، برش و فرم دهی ورق

انواع برش شامل  برش ورق در ابعاد مختلف ، برش رول به شیت ، نواربر و . . .

انواع فرمینگ شامل   کرکره سینوسی ، ذوزنقه ، شادولاین، سفال ، ژنوآ ، پالرمو ، دامپا و . . .

امین صادقی : سرپرست فروش

امین صادقی

سرپرست فروش

داخلى : 643
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014380

نیلوفر ترابی : کارشناس فروش

نیلوفر ترابی

کارشناس فروش

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

سارا خیراندیش : کارشناس فروش

سارا خیراندیش

کارشناس فروش

داخلى : 617
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100491