لیست قیمت ورق روغنی آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 281 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق روغنی ۰٫۳ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
25,900 
  0.3
  1250
ورق روغنی ۰٫۳ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
25,750 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.36
  1000
ورق روغنی ۰٫۳۶ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق روغنی ۰٫۴ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
  0.4
  1000
ورق روغنی ۰٫۴ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,800 
  0.4
  1000
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,700 
  0.4
  1250
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.46
  1000
ورق روغنی ۰٫۴۶ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,400 
  0.46
  1250
ورق روغنی ۰٫۴۶ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1000
ورق روغنی ۰٫۴۸ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,600 
  0.48
  1000
ورق روغنی ۰٫۴۸ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,500 
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,700 
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,000 
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,500 
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,000 
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,400 
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,400 
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,500 
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,500 
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,500 
  0.6
  1250
ورق روغنی ۰٫۶ قزاق ۱۲۵۰  رول
کیلوگرم
32,500 
  0.6
  1250
ورق روغنی ۰٫۶ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,000 
  0.6
  1250
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,500 
  0.6
  1250
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  0.6
  2500*1250
ورق روغنی ۰٫۶ قزاق ۲۵۰۰*۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ قزاق ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ قزاق ۱۲۵۰رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,000 
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,000 
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,100 
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,000 
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,000 
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  0.9
  2500*1250
ورق روغنی ۰٫۹ قزاق ۲۵۰۰*۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق روغنی ۱ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
  1
  1000
ورق روغنی ۱ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,000 
  1
  1000
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  1
  1250
ورق روغنی ۱ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
46,950 
  1
  1250
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  1
  1250
ورق روغنی ۱قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000
ورق روغنی ۱٫۲۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
  1.25
  1000
ورق روغنی ۱٫۲۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,100 
  1.25
  1000
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  1.25
  1000
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,000 
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,000 
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق روغنی ۲ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
  2
  1000
ورق روغنی ۲ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,000 
  2
  1000
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
  2
  1000
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,300 
  2
  1250
ورق روغنی ۲ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
  2
  1250
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.5
  2000*1000
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.6
  1250
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.6
  2000*1000
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.7
  2000*1000
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه   رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.9
  2000*1000
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
 
ورق روغنی ۱ هفت الماس   رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,000 
  1
  1000
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  1
  1000
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
  1
  1250
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.2
  1250
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  1.25
  2500*1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۲۵۰۰*۱۲۵۰  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
  1250*2500
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۲۵۰۰  فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
  1250
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
  2000*1000
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق روغنی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
  2.5
  1250
ورق روغنی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق روغنی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
 
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه   رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,000 
  1
  1250
ورق روغنی ۱ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,650 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,400 
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000*2000
ورق روغنی ۰٫۷ M.M.K 1000*2000  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000*2000
ورق روغنی ۰٫۸ M.M.K 1000*2000  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق روغنی ۱ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
  1
  1250
ورق روغنی ۱ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000
ورق روغنی ۱٫۲۵ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.8
  1250
ورق روغنی ۱٫۸ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق روغنی ۲ M.M.K 1000  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
  2
  1250
ورق روغنی ۲ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق روغنی ۲٫۵ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق روغنی ۳ M.M.K 1000 رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  3
  1250
ورق روغنی ۳ M.M.K 1250  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,100 
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.7
  2000*1000
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ فابریک ST12 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,000 
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ M.M.K 1250  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ M.M.K 1000  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ M.M.K 1000  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
31,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق روغنی ۳ M.M.K 1000 رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
32,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000*2000
۰٫۵ ورق روغنی  M.M.K 1000*2000  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000*2000
ورق روغنی ۰٫۶ M.M.K 1000*2000  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1250*2500
ورق روغنی ۱ M.M.K 1250*2500  فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1250*2500
ورق روغنی ۱٫۲۵ M.M.K 1250*2500  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,800 
  1.25
  1250*2500
ورق روغنی ۱٫۲۵ M.M.K 1250*2500  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
31,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1250*2500
ورق روغنی ۱٫۵ M.M.K 1250*2500  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,100 
  1.5
  2000*1000
ورق روغنی ۱٫۵ M.M.K 2000*1000  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000*2000
ورق روغنی ۲ M.M.K 1000*2000  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
28,800 
  2
  1250*2500
ورق روغنی ۲ M.M.K 1250*2500  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,800 
  2
  1250*2500
ورق روغنی ۲ M.M.K 1250*2500  فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000*2000
ورق روغنی ۲٫۵ M.M.K 1000*2000  فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000*2000
ورق روغنی ۳ M.M.K 1000*2000  فابریک ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1250
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
29,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
29,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
29,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1250
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.8
  1250
ورق روغنی ۱٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ چین ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
25,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.36
  1000
ورق روغنی ۰٫۳۶ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
25,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1250
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
22,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.1
  1250
ورق روغنی ۱٫۱ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ چین ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.46
  1000
ورق روغنی ۰٫۴۶ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1250
ورق روغنی ۰٫۴۸ قزاق ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق روغنی ۰٫۷ چین ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200 
  0.7
  1250
ورق روغنی ۰٫۷ چین ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ چین ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ چین ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200 
  0.9
  1250
ورق روغنی ۰٫۹ چین ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق روغنی ۱ چین ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200 
  1
  1250
ورق روغنی ۱ چین ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000
ورق روغنی ۱٫۲۵ چین ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200 
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ چین ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ چین ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200 
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ چین ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
20,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.8
  1000
ورق روغنی ۱٫۸ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 کارخانه
کیلوگرم
19,900 
  1.8
  1250
ورق روغنی ۱٫۸ قزاق ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
19,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1000
ورق روغنی ۰٫۴۸ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
25,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
25,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  2000*1000
ورق روغنی ۰٫۷ قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰  فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
24,800 
  0.7
  2500*1250
ورق روغنی ۰٫۷ قزاق ۲۵۰۰*۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.1
  1000
ورق روغنی ۱٫۱ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.15
  1000
ورق روغنی ۱٫۱۵ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.35
  1000
ورق روغنی ۱٫۳۵ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.7
  1000
ورق روغنی ۱٫۷ قزاق ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,800 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های رنگی،گالوانیزه،روغنی در کانال تلگرام  تین‌پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تین‌پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_thinplate

ارائه خدمات خم ، برش و فرم دهی ورق

انواع برش شامل  برش ورق در ابعاد مختلف ، برش رول به شیت ، نواربر و . . .

انواع فرمینگ شامل   کرکره سینوسی ، ذوزنقه ، شادولاین، سفال ، ژنوآ ، پالرمو ، دامپا و . . .

امین صادقی : سرپرست فروش

امین صادقی

سرپرست فروش

داخلى : 643
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014380

کیمیا نیکونژاد : کارشناس فروش

کیمیا نیکونژاد

کارشناس فروش

داخلى : 667
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100226

گلبو عالی پور : کارشناس فروش

گلبو عالی پور

کارشناس فروش

داخلى : 691
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100442