لیست قیمت ورق اسید شوئی آهن آنلاین

show blocks helper

نمایش همه 43 نتیجه ها

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,450 
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,600 
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,300 
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,450 
  2.5
  1000
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,650 
  2.5
  1250
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
  2.5
  1250
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,450 
  3
  1000
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,150 
  3
  1250
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,700 
  3
  1250
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,100 
  4
  1250
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,150 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST33 بنگاه تهران
کیلوگرم
19,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1000
ورق اسید شوئی ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
25,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.3
  1000
ورق اسید شوئی 1.3 امیرکبیر 1000 رول کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  950
ورق اسید شوئی 2 فولاد مبارکه 950 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
  2
  1000
ورق اسید شوئی 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.8
  1000
ورق اسید شوئی 2.8 فولاد مبارکه 1000 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1015
ورق اسید شوئی 3 فولاد مبارکه 1015 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.3
  1000
ورق اسید شوئی 3.3 فولاد مبارکه 1000 برش خورده ST33 کارخانه
کیلوگرم
  3.3
  1000
ورق اسید شوئی 3.3 فولاد مبارکه 1000 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.5
  1000
ورق اسید شوئی 3.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 کارخانه
کیلوگرم
20,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.8
  1105
ورق اسید شوئی ۱٫۸ فولاد مبارکه ۱۱۰۵  رول W22 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
20,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1500
ورق اسید شوئی ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
19,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.4
  1210
ورق اسید شوئی ۲٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۱۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
19,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.8
  1500
ورق اسید شوئی ۲٫۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
18,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1595
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۵۹۵  رول ST33 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
18,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1250
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST33 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
18,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.6
  1050
ورق اسید شوئی ۳٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
17,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1240
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۲۴۰  رول ST52 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
19,000 
  4
  1500
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
19,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  945
ورق اسید شوئی ۵ فولاد مبارکه ۹۴۵  رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
18,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.85
  1250
ورق اسید شوئی ۱٫۸۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
20,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1219
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۱۹  رول ST33 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
20,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.6
  1050
ورق اسید شوئی ۳٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
  3.6
  1050
ورق اسید شوئی ۳٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
  3.6
  1050
ورق اسید شوئی ۳٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۸/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  6000*2000
ورق اسید شوئی ۲۰ روس ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST37 کارخانه
کیلوگرم
19,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.3
  1250
ورق اسید شوئی ۱٫۳ امیرکبیر ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
15,500 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

 

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های آلوزینک،اسیدشویی، عرشه فولادی،ساندویچ پانل در کانال تلگرام  عرشه فولادی…آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی عرشه فولادی… آهن آنلاین:

https://telegram.me/Ao_steel_deck

نیلوفر ترابی : سرپرست فروش

نیلوفر ترابی

سرپرست فروش

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

سارا خیراندیش : کارشناس فروش

سارا خیراندیش

کارشناس فروش

داخلى : 617
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100491