لیست قیمت ورق اسید شوئی آهن آنلاین

show blocks helper

نمایش همه 43 نتیجه ها

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700  ~ ↔
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700  ~ ↔
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,400  ~ ↔
  2.5
  1000
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000  ~ ↔
  2.5
  1250
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000  ~ ↔
  2.5
  1250
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,500  ~ ↔
  3
  1000
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,800  ~ ↔
  3
  1000
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,900  ~ ↔
  3
  1250
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
53,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,000  ~ ↔
  4
  1250
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1000
ورق اسید شوئی ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.3
  1000
ورق اسید شوئی 1.3 امیرکبیر 1000 رول کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  950
ورق اسید شوئی 2 فولاد مبارکه 950 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
  2
  1000
ورق اسید شوئی 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.8
  1000
ورق اسید شوئی 2.8 فولاد مبارکه 1000 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1015
ورق اسید شوئی 3 فولاد مبارکه 1015 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.3
  1000
ورق اسید شوئی 3.3 فولاد مبارکه 1000 برش خورده ST33 کارخانه
کیلوگرم
  3.3
  1000
ورق اسید شوئی 3.3 فولاد مبارکه 1000 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.5
  1000
ورق اسید شوئی 3.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST33 بنگاه تهران
کیلوگرم
19,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
25,200  ~ 0.79%25000
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 کارخانه
کیلوگرم
20,400  ~ -2.7%20950
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.8
  1105
ورق اسید شوئی ۱٫۸ فولاد مبارکه ۱۱۰۵  رول W22 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
20,400  ~ -1.47%20700
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1500
ورق اسید شوئی ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
19,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.4
  1210
ورق اسید شوئی ۲٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۱۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
19,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.8
  1500
ورق اسید شوئی ۲٫۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
18,500  ~ 1.08%18300
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1595
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۵۹۵  رول ST33 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
18,500  ~ 1.08%18300
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1250
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST33 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
18,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.6
  1050
ورق اسید شوئی ۳٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
17,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1240
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۲۴۰  رول ST52 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
19,000 
  4
  1500
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
19,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  945
ورق اسید شوئی ۵ فولاد مبارکه ۹۴۵  رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
18,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.85
  1250
ورق اسید شوئی ۱٫۸۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
20,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1219
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۱۹  رول ST33 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
20,300  ~ -4.93%21300
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.6
  1050
ورق اسید شوئی ۳٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
  3.6
  1050
ورق اسید شوئی ۳٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
  3.6
  1050
ورق اسید شوئی ۳٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۸/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  6000*2000
ورق اسید شوئی ۲۰ روس ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST37 کارخانه
کیلوگرم
19,200  ~ 57.55%8150
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.3
  1250
ورق اسید شوئی ۱٫۳ امیرکبیر ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
15,500  ~ ↔
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های سیاه،اسیدشویی،آجدار،برشی  در کانال تلگرام  پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_plate

امین صادقی : سرپرست فروش

امین صادقی

سرپرست فروش

داخلى : 643
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014380

رویا معمارنژادیان : کارشناس فروش

رویا معمارنژادیان

کارشناس فروش

داخلى : 659
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430466