لیست قیمت ورق استیل آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴    ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
 
  1500*6000
ورق استیل شیت    ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.2
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
118,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۳  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق استیل ۴۳۰  ۰٫۴  ۱۰۰۰
کیلوگرم
78,000 
  0.4
  1250
ورق استیل رول  ۰٫۴  ۱۲۵۰
کیلوگرم
118,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
  0.5
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶L  ۰٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
  0.5
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶L  ۰٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر  رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
118,000 
  0.6
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۰٫۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
  0.6
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۷  ۱۰۰۰
کیلوگرم
  0.7
  1000
ورق استیل ۴۳۰  ۰٫۷  ۱۰۰۰
کیلوگرم
78,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۸  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
118,000 
  0.8
  1250
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۸  ۱۲۵۰
کیلوگرم
  0.8
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۸  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
118,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق استیل ۳۰۴  ۱  ۱۰۰۰
کیلوگرم
114,000 
  1
  1000
ورق استیل ۳۱۶  ۱  ۱۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  1
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۱  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  1
  1250
ورق استیل ۳۱۶  ۱  ۱۲۵۰
کیلوگرم
161,000 
  1
  1500
ورق استیل ۳۱۶  ۱  ۱۵۰۰
کیلوگرم
161,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۱٫۲۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
109,000 
  1.25
  1220*2440
ورق استیل ۳۰۴  ۱٫۲۵  ۱۲۲۰*۲۴۴۰
کیلوگرم
109,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق استیل رول  ۱٫۵  ۱۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  1.5
  1000
ورق استیل ۳۰۴  ۱٫۵  ۱۰۰۰
کیلوگرم
  1.5
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۱٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
114,000 
  1.5
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۱٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  1.5
  1000*2000
ورق استیل ۴۳۰  ۱٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
78,000 
  1.5
  1220*2440
ورق استیل ۳۰۴  ۱٫۵  ۱۲۲۰*۲۴۴۰
کیلوگرم
114,000 
  1.5
  1250*2500
ورق استیل شیت  ۱٫۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
161,000 
  1.5
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۱٫۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
114,000 
  1.5
  1250*2500
ورق استیل ۳۲۱  ۱٫۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
134,000 
  1.5
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۱٫۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  1.5
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۱٫۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
  1.5
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۱٫۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
  1.5
  1500*3000
ورق استیل ۳۲۱  ۱٫۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
134,000 
  1.5
  2500*1250
ورق استیل ۳۰۴  ۱٫۵  ۲۵۰۰*۱۲۵۰
کیلوگرم
114,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  2
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
78,000 
  2
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۹  ۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
223,000 
  2
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۰  ۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  2
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  2
  1000
ورق استیل ۴۳۰  ۲  ۱۰۰۰
کیلوگرم
78,000 
  2
  1220*2440
ورق استیل شیت  ۲  ۱۲۲۰*۲۴۴۰
کیلوگرم
78,000 
  2
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۲  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
114,000 
  2
  1250*2500
ورق استیل ۳۱۶  ۲  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
161,000 
  2
  1500*3000
ورق استیل ۳۰۹  ۲  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
223,000 
  2
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۰  ۲  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
  2
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۶  ۲  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  2
  2000*1000
ورق استیل ۳۰۴  ۲  ۲۰۰۰*۱۰۰۰
کیلوگرم
114,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق استیل ۳۰۴  ۲٫۵  ۱۰۰۰
کیلوگرم
  2.5
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۲٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
114,000 
  2.5
  1500
ورق استیل رول  ۲٫۵  ۱۵۰۰
کیلوگرم
78,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۳  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
223,000 
  3
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۳  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  3
  1000
ورق استیل ۳۰۴  ۳  ۱۰۰۰
کیلوگرم
  3
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۳  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
114,000 
  3
  1000
ورق استیل ۳۱۰  ۳  ۱۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  3
  1000*2000
ورق استیل ۳۲۱  ۳  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
134,000 
  3
  1250*2500
ورق استیل شیت  ۳  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
161,000 
  3
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۳  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
109,000 
  3
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۳  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
114,000 
  3
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۳  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
114,000 
  3
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۳  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
109,000 
  3
  1500*3000
ورق استیل ۳۰۹  ۳  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
223,000 
  3
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۰  ۳  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  3
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۶  ۳  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  3
  1500
ورق استیل ۴۳۰  ۳  ۱۵۰۰
کیلوگرم
78,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۰  ۴  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  4
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۴  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  4
  1000*2000
ورق استیل ۴۳۰  ۴  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
78,000 
  4
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۰  ۴  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  4
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۶  ۴  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۰  ۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  5
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  5
  1250*2500
ورق استیل ۳۱۶  ۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
161,000 
  5
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
78,000 
  5
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۰  ۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  5
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۶  ۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  5
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۶  ۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  6
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  6
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۶  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  6
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۶  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  6
  1500*6000
ورق استیل شیت  ۶  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  6
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۶  ۶  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  6
  1500*6000
ورق استیل ۳۲۱  ۶  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
134,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۸  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  8
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۸  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  8
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۶  ۸  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1000
ورق استیل رول  ۱۰  ۱۰۰۰
کیلوگرم
  10
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۱۰  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  10
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۱۰  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
119,000 
  10
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۰  ۱۰  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  10
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۶  ۱۰  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  10
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۶  ۱۰  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  10
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۶  ۱۰  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۱۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
119,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  1500*6000
ورق استیل شیت  ۱۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  15
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۱۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
119,000 
  15
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۶  ۱۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  800*800
ورق استیل ۳۱۶  ۲۰  ۸۰۰*۸۰۰
کیلوگرم
175,000 
  20
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۲۰  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  20
  1500*6000
ورق استیل شیت  ۲۰  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  1500*3000
ورق استیل ۳۰۴  ۲۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
  25
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۲۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۳۰  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  30
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۳۰  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
  30
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۶  ۳۰  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۵۰  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000
ورق استیل ۳۰۴  ۴  ۱۰۰۰
کیلوگرم
114,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  1500*6000
ورق استیل ۳۰  ۱۵۰۰*۶۰۰۰   تایوان  ۳۱۶L  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
175,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۴  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
109,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1250
ورق استیل ۳۰۴  ۴  ۱۲۵۰
کیلوگرم
114,000 
  4
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۴  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
114,000 
  4
  1500
ورق استیل ۳۰۴  ۴  ۱۵۰۰
کیلوگرم
114,000 
  4
  1500*3000
ورق استیل ۳۰۴  ۴  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
114,000 
  4
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۴  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
109,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1000
ورق استیل ۳۰۴  ۵  ۱۰۰۰
کیلوگرم
114,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  45
  1500*3000
ورق استیل ۳۰۴  ۴۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
  45
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۴۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
115,000 
  5
  1250
ورق استیل ۳۰۴  ۵  ۱۲۵۰
کیلوگرم
114,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000*2000
ورق استیل ۴۳۰  ۰٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000*2000
ورق استیل ۴۳۰  ۰٫۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
730,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000*2000
ورق استیل ۴۳۰  ۰٫۷  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
790,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000*2000
ورق استیل ۴۳۰  ۱  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1220*2440
ورق استیل ۴۳۰  ۱٫۲۵  ۱۲۲۰*۲۴۴۰
عدد
1,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
115,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق استیل رول  ۰٫۳  ۱۰۰۰
کیلوگرم
118,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق استیل رول  ۰٫۴  ۱۰۰۰
کیلوگرم
118,000 
  0.4
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۰٫۴  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
118,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق استیل رول  ۰٫۵  ۱۰۰۰
کیلوگرم
118,000 
  0.5
  1250
ورق استیل رول  ۰٫۵  ۱۲۵۰
کیلوگرم
118,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1220*2440
ورق استیل شیت  ۱  ۱۲۲۰*۲۴۴۰
کیلوگرم
114,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۱٫۲۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
114,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق استیل رول  ۲  ۱۰۰۰
کیلوگرم
114,000 
  2
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۲  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
114,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1250*2500
ورق استیل شیت  ۲٫۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
114,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1500
ورق استیل ۳۰۴  ۵  ۱۵۰۰
کیلوگرم
115,000 
  5
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
115,000 
  5
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
115,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
115,000 
  6
  1250*2500
ورق استیل شیت  ۶  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
115,000 
  6
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۶  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
115,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۸  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
115,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۱۰  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
119,000 
  10
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۱۰  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
119,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  1500*6000
ورق استیل شیت  ۱۲  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
119,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  1500*6000
ورق استیل شیت  ۲۰  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
119,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
  6000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۵۰  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
115,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.2
  1000
ورق استیل رول  ۰٫۲  ۱۰۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق استیل رول  ۰٫۸  ۱۰۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1250*2500
ورق استیل شیت  ۲  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
109,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1500*6000
ورق استیل شیت  ۴  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1000
ورق استیل رول  ۶  ۱۰۰۰
کیلوگرم
  6
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
  6
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
  6
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1000
ورق استیل ۳۰۴  ۸  ۱۰۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.2
 
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۲ 
مترمربع
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.37
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۳۷  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۰٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
  0.5
  1220*2440
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۵  ۱۲۲۰*۲۴۴۰
برگ
  0.5
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.57
  2440*1220
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۵۷  ۲۴۴۰*۱۲۲۰
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
  0.6
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۶  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
برگ
  0.6
  2440*1220
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۶  ۲۴۴۰*۱۲۲۰
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۷  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۰٫۸  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۱  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
  1
  1250*2500
ورق استیل شیت  ۱  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1250*2500
ورق استیل شیت  ۱٫۲۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق استیل ۳  ۱۰۰۰   تایوان    رول بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۰٫۸  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
132,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۱  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
2,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
ورق استیل     تایوان  ۳۰۴  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000*2000
ورق استیل ۴۳۰ تایوان ۰٫۵ میل شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰
برگ
  0.5
  1000*2000
ورق استیل ۰٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   تایوان  ۳۰۴  شیت بنگاه تهران
برگ
  0.5
  1000*2000
ورق استیل ۰٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   چین  ۳۰۴  شیت بنگاه تهران
برگ
  0.5
  1220*2440
ورق استیل 0.5  1220*2440   چین  304  شیت بنگاه تهران
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  "1
ورق استیل ۱  “۱   چین  ۳۰۴  ۶ متری بنگاه تهران
عدد
  1
  1250*2500
ورق استیل ۱  ۱۲۵۰*۲۵۰۰   تایوان  ۳۰۴  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1250*2500
ورق استیل 1.25  1250*2500   تایوان  304  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴ تایوان ۲ میل شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰
کیلوگرم
  2
  1000*2000
ورق استیل ۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   تایوان  ۳۰۴  شیت بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴ تایوان ۸ میل شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴ تایوان ۱۰ میل شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰
کیلوگرم
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

برای دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای انواع مقاطع استیل و صنعتی به کانال تلگرام استیل آهن آنلاین بپیوندید

عضویت در کانال تخصصی استنلس استیل آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_steel

شیوا ستار : سرپرست فروش

شیوا ستار

سرپرست فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

آیدا فعال : کارشناس فروش

آیدا فعال

کارشناس فروش

داخلى : 605
۰۲۱۶۳۴۲۸
9101430449

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

مرجان متقیان : کارشناس فروش

مرجان متقیان

کارشناس فروش

داخلى : 693
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161937

آرش مدنی پور : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

آرش مدنی پور

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 635
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014227