لیست قیمت ورق استیل آهن آنلاین

show blocks helper

نمایش همه 159 نتیجه ها

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
ورق استیل     تایوان  ۴۳۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
78,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.2
 
ورق استیل ۰٫۲    هند    رول بنگاه تهران
کیلوگرم
280,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۰٫۳ میلیمتر  رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
108,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ میلیمتر  رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  0.4
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  0.4
  1250
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ میلیمتر  رول عرض ۱۲۵۰
کیلوگرم
110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ میلیمتر  رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  0.5
  1250
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ میلیمتر  رول عرض ۱۲۵۰
کیلوگرم
110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر  رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق استیل ۰٫۷  ۱۰۰۰   تایوان  ۴۳۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
78,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  0.8
  1000*2000
ورق استیل ۰٫۸  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   تایوان  ۳۲۱  شیت بنگاه تهران
برگ
132,000 
  0.8
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱ میلیمتر  رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  1
  1000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۱ میلیمتر  رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  1
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۱ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  1
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۱ آلمان ۱ میل شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  1
  1220*2440
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱ میلیمتر  شیت ۱۲۲۰*۲۴۴۰
کیلوگرم
110,000 
  1
  1250
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۱ میلیمتر  رول عرض ۱۲۵۰
کیلوگرم
159,000 
  1
  1500
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۱ میلیمتر  رول عرض ۱۵۰۰
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱٫۲۵ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  1.25
  1220*2440
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱٫۲۵ میلیمتر  شیت ۱۲۲۰*۲۴۴۰
کیلوگرم
110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  1.5
  1000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر  رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  1.5
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  1.5
  1000*2000
ورق استیل ۱٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   چین  ۴۳۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
78,000 
  1.5
  1220*2440
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر  شیت ۱۲۲۰*۲۴۴۰
کیلوگرم
110,000 
  1.5
  1250*2500
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر  شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
110,000 
  1.5
  1250*2500
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر  شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
159,000 
  1.5
  1250*2500
ورق استیل ۱٫۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰   تایوان  ۳۲۱  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
132,000 
  1.5
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  1.5
  1500*3000
ورق استیل ۱٫۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰   تایوان  ۳۲۱  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
132,000 
  1.5
  2500*1250
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر  شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۲ میلیمتر  رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  2
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۹ ضخامت ۲ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
  2
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۱۰ ضخامت ۲ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
358,000 
  2
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۲ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  2
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۲ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  2
  1000
ورق استیل ۲  ۱۰۰۰   تایوان  ۴۳۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
78,000 
  2
  1000*2000
ورق استیل ۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   چین  ۴۲۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
78,000 
  2
  1220*2440
ورق استیل ۲  ۱۲۲۰*۲۴۴۰   چین  ۴۳۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
78,000 
  2
  1250*2500
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۲ میلیمتر  شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
110,000 
  2
  1250*2500
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۲ میلیمتر  شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
110,000 
  2
  1250*2500
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۲ میلیمتر  شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
159,000 
  2
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۲ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  2
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۰۹ ضخامت ۲ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
  2
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۲ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  2
  2000*1000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۲ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۲٫۵ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  2.5
  1000
ورق استیل ۲٫۵  ۱۰۰۰   تایوان  ۴۳۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
78,000 
  2.5
  1250*2500
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۲٫۵ میلیمتر  شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۳ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  3
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۹ ضخامت ۳ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
  3
  1000
ورق استنلس استیل ۳۱۰ ضخامت ۳ میلیمتر  رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
358,000 
  3
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۳ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  3
  1250*2500
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۳ میلیمتر  شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
110,000 
  3
  1250*2500
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۳ میلیمتر  شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
110,000 
  3
  1250*2500
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۳ میلیمتر  شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
159,000 
  3
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۳ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  3
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۳ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  3
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۰۹ ضخامت ۳ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
  3
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۱۰ ضخامت ۲ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
358,000 
  3
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۳ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  3
  1500
ورق استیل ۳  ۱۵۰۰   تایوان  ۴۳۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
78,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۴ میلیمتر  رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  4
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۴ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
100,000 
  4
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۱۰ ضخامت ۴ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
358,000 
  4
  1000*2000
ورق استیل ۴  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   تایوان  ۳۱۶L  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
159,000 
  4
  1000*2000
ورق استیل ۴  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   تایوان  ۴۳۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
78,000 
  4
  1250
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۴ میلیمتر  رول عرض ۱۲۵۰
کیلوگرم
110,000 
  4
  1250*2500
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۴ میلیمتر  شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
110,000 
  4
  1500
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۴ میلیمتر  رول عرض ۱۵۰۰
کیلوگرم
110,000 
  4
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۴ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  4
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۴ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  4
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۱۰ ضخامت ۴ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
358,000 
  4
  1500*3000
ورق استیل ۴  ۱۵۰۰*۳۰۰۰   تایوان  ۳۱۶L  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۵ میلیمتر  رول عرض ۱۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  5
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۵ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  5
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۱۰ ضخامت ۵ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
358,000 
  5
  1000*2000
ورق استیل ۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   تایوان  ۳۱۶L  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
159,000 
  5
  1250
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۵ میلیمتر  رول عرض ۱۲۵۰
کیلوگرم
110,000 
  5
  1250*2500
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۵ میلیمتر  شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
110,000 
  5
  1500
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۵ میلیمتر  رول عرض ۱۵۰۰
کیلوگرم
110,000 
  5
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۵ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  5
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۵ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  5
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۱۰ ضخامت ۵ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
358,000 
  5
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۶ تایوان ۵ میل شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰
کیلوگرم
159,000 
  5
  1500*3000
ورق استیل ۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰   تایوان  ۳۱۶  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۶ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  6
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶ تایوان ۶ میل شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  6
  1000*2000
ورق استیل ۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   تایوان  ۳۱۶  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
159,000 
  6
  1250*2500
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۶ میلیمتر  شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
110,000 
  6
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۶ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  6
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۱۰ ضخامت ۶ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
358,000 
  6
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۶ تایوان ۶ میل شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰
کیلوگرم
159,000 
  6
  1500*6000
ورق استیل ۳۲۱ تایوان ۶ میل شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰
کیلوگرم
132,000 
  6
  1500*3000
ورق استیل ۶  ۱۵۰۰*۳۰۰۰   تایوان  ۳۱۶L  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
159,000 
  6
  1500*3000
ورق استیل ۶  ۱۵۰۰*۳۰۰۰   تایوان  ۳۱۶  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1000*2000
ورق استیل ۸  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   تایوان  ۳۱۶  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
159,000 
  8
  1000*2000
ورق استیل ۸  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   تایوان  ۳۱۶  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
159,000 
  8
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۸ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  8
  1500*3000
ورق استیل ۸  ۱۵۰۰*۳۰۰۰   تایوان  ۳۱۶L  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱۰ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  10
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۱۰ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  10
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱۰ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  10
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱۰ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  10
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۱۰ ضخامت ۱۰ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
358,000 
  10
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۱۰ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  10
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۱۰ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  10
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۱۰ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱۲ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  12
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱۲ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱۵ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  15
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۱۰ ضخامت ۱۵ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
358,000 
  15
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۱۵ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  800*800
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۲۰ میلیمتر  شیت ۸۰۰*۸۰۰
کیلوگرم
176,000 
  20
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۲۰ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  20
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۲۰ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  1500*3000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۲۵ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  25
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۲۵ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۳۰ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
  30
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۳۰ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
  30
  1500*6000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۳۰ میلیمتر  شیت ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
159,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
  1500*3000
ورق استیل ۵۰  ۱۵۰۰*۳۰۰۰   تایوان  ۳۱۶  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
159,000 
  50
  6000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۵۰ میلیمتر  شیت ۲۰۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  1500*6000
ورق استیل ۳۰  ۱۵۰۰*۶۰۰۰   تایوان  ۳۱۶L  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
158,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  1000*2000
ورق استیل   ۱۰۰۰*۲۰۰۰   چین  ۴۳۰  شیت بنگاه تهران
برگ
790,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000*2000
ورق استیل ۴۳۰ تایوان ۰٫۵ میل شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000*2000
ورق استیل ۰٫۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   چین  ۴۳۰  شیت بنگاه تهران
برگ
730,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000*2000
ورق استیل ۴۳۰ تایوان ۱ میل شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1220*2440
ورق استیل ۱٫۲۵  ۱۲۲۰*۲۴۴۰   چین  ۴۳۰  شیت بنگاه تهران
عدد
1,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.2
 
ورق استنلس استیل 304 ضخامت 0.02 میلیمتر  شیت 1000*2000
مترمربع
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.57
  2440*1220
ورق استنلس استیل 304 ضخامت 0.57 میلیمتر  شیت 1220*2440
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  2440*1220
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۲ میلیمتر  شیت ۱۲۲۰* ۲۴۴۰ طلایی
برگ
2,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
109,000 
  1
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۱۶ ضخامت ۱ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
2,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1250*2500
ورق استنلس استیل 304 ضخامت 1.25 میلیمتر  شیت 1250*2500
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
109,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.37
  1000*2000
ورق استنلس استیل 304 ضخامت 0.37 میلیمتر  شیت 1000*2000
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1250*2500
ورق استنلس استیل 304 ضخامت 0.5 میلیمتر  شیت 1250*2500
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1250*2500
ورق استنلس استیل 304 ضخامت 0.6 میلیمتر  شیت 1250*2500
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1250*2500
ورق استنلس استیل 304 ضخامت 0.7 میلیمتر  شیت 1250*2500
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
ورق استیل     تایوان  ۳۰۴  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000*2000
ورق استیل ۴۳۰ تایوان ۰٫۵ میل شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰
برگ
  0.5
  1000*2000
ورق استیل ۰٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   تایوان  ۳۰۴  شیت بنگاه تهران
برگ
  0.5
  1000*2000
ورق استیل ۰٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   چین  ۳۰۴  شیت بنگاه تهران
برگ
  0.5
  1220*2440
ورق استیل 0.5  1220*2440   چین  304  شیت بنگاه تهران
برگ
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  "1
ورق استیل ۱  “۱   چین  ۳۰۴  ۶ متری بنگاه تهران
عدد
  1
  1250*2500
ورق استیل ۱  ۱۲۵۰*۲۵۰۰   تایوان  ۳۰۴  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1250*2500
ورق استیل 1.25  1250*2500   تایوان  304  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴ تایوان ۲ میل شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰
کیلوگرم
  2
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴ تایوان ۲ میل شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰
کیلوگرم
  2
  1000*2000
ورق استیل ۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰   تایوان  ۳۰۴  شیت بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴ تایوان ۸ میل شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴ تایوان ۱۰ میل شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1250*2500
ورق استیل ۲۰۱ تایوان ۳ میل شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰- براق
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1250*2500
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۱ میلیمتر  شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰
برگ
2,400,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000*2000
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ میلیمتر  شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰
برگ
1,350,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۷/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1220*2440
ورق استنلس استیل ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ میلیمتر  شیت ۱۲۲۰*۲۴۴۰
برگ
900,000 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

برای دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای انواع مقاطع استیل و صنعتی به کانال تلگرام استیل آهن آنلاین بپیوندید

عضویت در کانال تخصصی استنلس استیل آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_steel

شیوا ستار : سرپرست فروش

شیوا ستار

سرپرست فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

آیدا فعال : کارشناس فروش

آیدا فعال

کارشناس فروش

داخلى : 605
۰۲۱۶۳۴۲۸
9101430449

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391