لیست قیمت ورق آجدار آهن آنلاین

show blocks helper

نمایش همه 79 نتیجه ها

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000*2000
ورق آجدار ۲٫۵ قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,950  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1250*2500
ورق آجدار ۳ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
32,400  ~ ↔
  3
  2000*1000
ورق آجدار ۳ قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,400  ~ ↔
  3
  6000*1500
ورق آجدار ۳ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1250*2500
ورق آجدار ۴ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,400  ~ ↔
  4
  2000*1000
ورق آجدار ۴ قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  6000*1500
ورق آجدار ۵ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خوردهST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
34,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6000*1500
ورق آجدار ۶ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
24,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  6000*1500
ورق آجدار ۸ قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خوردهST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1500
ورق آجدار ۱۰ قزاق برش خورده ۱۵۰۰*۶۰۰۰ ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1250*2500
ورق آجدار ۲٫۵ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  6000*1500
ورق آجدار ۴ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
35,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6000*1500
ورق آجدار 6 قزاق 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000*2000
ورق آجدار 2 کره 1000*2000  شیت A36 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000*2000
ورق آجدار 3 کره 1000*2000  شیت A36 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1000*2000
ورق آجدار 5 کره 1000*2000  شیت A36 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1250*2500
ورق آجدار ۳ چین ۱۲۵۰*۲۵۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
26,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1000*2000
ورق آجدار ۵ قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,200  ~ 12.42%28200
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق آجدار ۳ قزاق ۱۰۰۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,800  ~ ↔
  3
  1250
ورق آجدار ۳ قزاق ۱۲۵۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000
ورق آجدار ۴ قزاق ۱۰۰۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,800  ~ ↔
  4
  1250*2500
ورق آجدار ۴ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰  شیت ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,800  ~ ↔
  4
  1500
ورق آجدار ۴ قزاق ۱۵۰۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1250*2500
ورق آجدار ۵ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰  فابریک ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1000*2000
ورق آجدار ۶ قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,200  ~ ↔
  6
  6000*1500
ورق آجدار ۶ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  فابریک ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
32,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1250*2500
ورق آجدار ۲ چین ۱۲۵۰*۲۵۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  6000*1500
ورق آجدار ۳ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000*2000
ورق آجدار ۲ قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1000
ورق آجدار ۵ قزاق ۱۰۰۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1250*2500
ورق آجدار ۲ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1250
ورق آجدار ۴ قزاق ۱۲۵۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1250
ورق آجدار ۵ قزاق ۱۲۵۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1000
ورق آجدار ۱۰ قزاق ۱۰۰۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,000  ~ ↔
  10
  1250
ورق آجدار ۱۰ قزاق ۱۲۵۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  1000
ورق آجدار ۱۲ قزاق ۱۰۰۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
  12
  1250
ورق آجدار ۱۲ قزاق ۱۲۵۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
  12
  1500
ورق آجدار ۱۲ قزاق ۱۵۰۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
17,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1000
ورق آجدار ۶ قزاق ۱۰۰۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,700  ~ ↔
  6
  1250
ورق آجدار ۶ قزاق ۱۲۵۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1500
ورق آجدار ۳ قزاق ۱۵۰۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
25,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  6000*1500
ورق آجدار ۵ اکراین ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  6000*1500
ورق آجدار ۱۰ قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
22,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1500
ورق آجدار ۸ قزاق ۱۵۰۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1500
ورق آجدار ۶ قزاق ۱۵۰۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000*2000
ورق آجدار ۲ کره ۱۰۰۰*۲۰۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,900  ~ ↔
  2
  1250*2500
ورق آجدار ۲ کره ۱۲۵۰*۲۵۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق آجدار ۳ کره   رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1500
ورق آجدار ۵ قزاق ۱۵۰۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
20,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000*2000
ورق آجدار ۲٫۵ کره ۱۰۰۰*۲۰۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000
ورق آجدار ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  شیت ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1000
ورق آجدار ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
23,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق آجدار ۳ M.M.K 1000  فابریک ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,700  ~ ↔
  3
  2500*1250
ورق آجدار ۳ M.M.K 2500*1250  فابریک ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
25,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1000*2000
ورق آجدار ۸ قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1250
ورق آجدار ۸ قزاق ۱۲۵۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1500
ورق آجدار ۱۰ کره ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
25,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  1000*2000
ورق آجدار  قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1250*2500
ورق آجدار ۳ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰  فابریک ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000*2000
ورق آجدار ۴ قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1250*2500
ورق آجدار ۶ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰  فابریک ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1250*2500
ورق آجدار ۸ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰  فابریک ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1250
ورق آجدار ۳ کره ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,700  ~ ↔
  3
  1500
ورق آجدار ۳ کره ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1500
ورق آجدار ۴ کره ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1500
ورق آجدار ۵ کره ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1500
ورق آجدار ۶ کره ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1500
ورق آجدار ۸ کره ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1000
ورق آجدار ۱۰ کره ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
20,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.8
  1000*2000
ورق آجدار ۱٫۸ کره ۱۰۰۰*۲۰۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
19,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1000
ورق آجدار ۵ چین ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
16,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1250*2500
ورق آجدار ۲٫۵ کره ۱۲۵۰*۲۵۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
18,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  1500
ورق آجدار ۱۲ کره ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
20,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.8
  1000*2000
ورق آجدار ۱٫۸ قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰  برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
19,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1000
ورق آجدار ۸ قزاق ۱۰۰۰ رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
15,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000*2000
ورق آجدار ۳ چین ۱۰۰۰*۲۰۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
15,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000
ورق آجدار ۴ چین ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
15,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1000
ورق آجدار ۵ M.M.K 1000  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
15,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1000
ورق آجدار ۶ چین ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
15,100  ~ ↔
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های سیاه،اسیدشویی،آجدار،برشی  در کانال تلگرام  پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_VARAGHSIAH

المیرا میراعظمی : کارشناس فروش

المیرا میراعظمی

کارشناس فروش

داخلى : 603
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161934

varagh

مهرنوش قاسمی : کارشناس فروش

مهرنوش قاسمی

کارشناس فروش

داخلى : 649
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100891