لیست قیمت تسمه آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۰ شاخه ۶ متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
31,500 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
31,601 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,801 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,500 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۰ شاخه ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
31,500 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۰ رول کارخانه
کیلوگرم
29,800 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۰ شاخه ۶متری کارخانه
کیلوگرم
30,800 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۰ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
30,300 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۰ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
29,800 
  3
  عرض 30
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۰  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
30,800 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۲ رول کارخانه
کیلوگرم
29,800 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۲ شاخه ۶متری کارخانه
کیلوگرم
30,800 
  3
 
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۲ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
29,800 
  3
  عرض 60 الی 33
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  رول کارخانه
کیلوگرم
31,601 
  3
  عرض 60 الی 33
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,601 
  3
  عرض 60 الی 33
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,601 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۲ رول کارخانه
کیلوگرم
31,601 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۲ شاخه ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,601 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۲ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
31,301 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
31,601 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
31,601 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
30,800 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
801 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۲۰ رول کارخانه
کیلوگرم
29,800 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۲۰ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
29,800 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۰ رول کارخانه
کیلوگرم
29,800 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۰ شاخه ۶متری کارخانه
کیلوگرم
29,800 
  4
 
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۰ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
31,800 
  4
 
تسمه۴ فولاد مبارکه عرض ۲۰ شاخه ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۲ رول کارخانه
کیلوگرم
31,601 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۲ شاخه ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,801 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۲ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
31,601 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
31,601 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
29,801 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۲۰ رول کارخانه
کیلوگرم
29,800 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۲۰ شاخه ۶متری کارخانه
کیلوگرم
29,800 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۲۰ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
29,800 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۰ رول کارخانه
کیلوگرم
29,800 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۰ شاخه ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,800 
  5
 
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۰ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
29,800 
  5
  عرض 60 الی 33
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  رول کارخانه
کیلوگرم
31,601 
  5
  عرض 60 الی 33
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,601 
  5
  عرض 60 الی 33
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,601 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
 
تسمه  ۶ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,500 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۲ رول کارخانه
کیلوگرم
31,601 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۲ شاخه ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,801 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۲ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
31,601 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
31,601 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه   ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۲۰ رول کارخانه
کیلوگرم
29,800 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۲۰ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
29,800 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۲۰ شاخه ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,800 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۰ رول کارخانه
کیلوگرم
29,800 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۰ شاخه ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,800 
  6
 
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۰ شاخه ۶متری کارخانه مضرس
کیلوگرم
29,800 
  6
  عرض 60 الی 33
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  رول کارخانه
کیلوگرم
31,601 
  6
  عرض 60 الی 33
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,501 
  6
  عرض 60 الی 33
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰ الی ۳۳  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
31,601 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
تسمه ۸ میل فولاد میارکه ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,801 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
تسمه ۱۰ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,801 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
 
تسمه ۱۲ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,801 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
 
تسمه ۱۵ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,801 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
 
تسمه ۲۰ کاویان   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,601 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
 
تسمه ۲۵ کاویان   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
 
تسمه ۳۰ کاویان   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,301 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  55
 
تسمه ۵۵ فولاد مبارکه   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,301 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60
 
تسمه ۶۰ اکسین اهواز   ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,301 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.


th0E1PEKBB


th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی ورق برشی ساختمانی و صنعتی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_Varaghboreshi

مرضیه قدیری فر : سرپرست فروش

مرضیه قدیری فر

سرپرست فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014373

زهره باقریان : کارشناس فروش

زهره باقریان

کارشناس فروش

داخلى : 651
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686164

امیر شهریاری : کارشناس فروش

امیر شهریاری

کارشناس فروش

داخلى : 674
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100447

علی علیپور : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

علی علیپور

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 688
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100291