لیست قیمت انواع ورق آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
گریتینگ آلومینیوم تسمه*نیم تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ استنلس استیل تسمه*تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ استنلس استیل تسمه*میلگرد
کیلوگرم
249,500 
 
 
گریتینگ استنلس استیل تسمه*نیم تسمه
کیلوگرم
249,500 
 
 
گریتینگ استنلس استیل تسمه*چهارپهلو
کیلوگرم
249,500 
 
 
گریتینگ الکتروفورج تسمه*چهارپهلو
کیلوگرم
47,000 
 
 
گریتینگ فایبرگلاس تسمه*تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ فلزی تسمه*میلگرد
کیلوگرم
40,500 
 
 
گریتینگ فلزی تسمه*نیم تسمه
کیلوگرم
 
 
گریتینگ فلزی تسمه*چهارپهلو
کیلوگرم
 
 
گریتینگ مضرس تسمه*تسمه
کیلوگرم
46,500 
 
 
گریتینگ مضرس تسمه*نیم تسمه
کیلوگرم
46,500 
 
 
گریتینگ پله تسمه*تسمه
کیلوگرم
46,500 
 
 
گریتینگ پله تسمه*نیم تسمه
کیلوگرم
46,500 
 
 
گریتینگ گالوانیزه تسمه*تسمه
کیلوگرم
46,000 
 
 
گریتینگ گالوانیزه تسمه*میلگرد
کیلوگرم
46,000 
 
 
گریتینگ گالوانیزه تسمه*نیم تسمه
کیلوگرم
46,000 
 
 
گریتینگ گالوانیزه تسمه*چهارپهلو
کیلوگرم
 
 
گریتینگ فایبرگلاس تسمه*تسمه
مترمربع
3,100,500 
 
 
گریتینگ فلزی تسمه*تسمه
کیلوگرم
40,500 
 
 
گریتینگ پله تسمه*تسمه
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۳  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
  3
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۳  عرض ۴۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
25,650 
  3
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۳  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
25,450 
  3
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  3
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  3
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  3
  عرض 35 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  3
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  3
  عرض 45 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  3
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  3
  عرض 55 میلیمتر
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
  3
  عرض 60
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  عرض 55 میلیمتر
تسمه 4 فولاد مبارکه عرض 55 میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000 
  4
  عرض 60
تسمه 4 فولاد مبارکه عرض 60  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
  4
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۴  عرض ۲۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
25,550 
  4
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۴  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
25,300 
  4
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۴  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
25,650 
  4
  عرض 60
تسمه ۴  عرض ۶۰  فابریک کارخانه
کیلوگرم
25,650 
  4
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000 
  4
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000 
  4
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000 
  4
  عرض 35 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000 
  4
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
  4
  عرض 45 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000 
  4
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  عرض 35 میلیمتر
تسمه 5 فولاد مبارکه عرض 35 میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  5
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۵  عرض ۲۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
  5
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۵  عرض ۲۰ میلی متر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۲۵ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
25,650 
  5
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۲۵ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۵  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
  5
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۵  عرض ۳۰ میلی متر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۴۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
25,000 
  5
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۴۰ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه
کیلوگرم
31,000 
  5
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۵  عرض ۵۰ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  عرض 60
تسمه ۵  عرض ۶۰  نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
  5
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  5
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  5
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  5
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  5
  عرض 45 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  5
  عرض 50 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  5
  عرض 55 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  5
  عرض 60
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  5
  عرض 80 میلیمتر
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  عرض 50 میلیمتر
تسمه 6 فولاد مبارکه عرض 50 میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
  6
  عرض 55 میلیمتر
تسمه 6 فولاد مبارکه عرض 55 میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
  6
  عرض 60
تسمه 6 فولاد مبارکه عرض 60  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
  6
  عرض 20 میلی متر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  6
  عرض 25 میلیمتر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  6
  عرض 30 میلی متر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  6
  عرض 35 میلیمتر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  6
  عرض 40 میلیمتر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  6
  عرض 45 میلیمتر
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
  6
  عرض 60
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران
کیلوگرم
31,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
 
تسمه ۴۰    نوردی بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.18
  1000
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.18
  1000
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ قرمز رول بندر عباس
کیلوگرم
  0.18
  1000
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
  0.18
  1000
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.25
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.25
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ سفالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.25
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بندر عباس
کیلوگرم
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
  0.3
  1250
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.35
  1250
ورق رنگی ۰٫۳۵ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1250
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ آبی رول بندر عباس
کیلوگرم
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ سبز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول بندر عباس
کیلوگرم
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ سبز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بندر عباس
کیلوگرم
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ قرمز رول بندر عباس
کیلوگرم
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بندر عباس
کیلوگرم
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول بندر عباس
کیلوگرم
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ پرتغالی رول بندر عباس
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.48
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
 
فلاشینگ عرشه ۰٫۵    دو خم بنگاه تهران
متر
  0.5
 
فلاشینگ عرشه ۰٫۵    یک خم بنگاه تهران
متر
  0.5
  1000
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.5
  1000
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
  0.5
  1220
آلوزینک ۰٫۵ کره ۱۲۲۰ آبی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.5
  1220
آلوزینک ۰٫۵ کره ۱۲۲۰ زرد رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.5
  1220
آلوزینک ۰٫۵ کره ۱۲۲۰ سبز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.5
  1220
آلوزینک ۰٫۵ کره ۱۲۲۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.5
  1220
آلوزینک ۰٫۵ کره ۱۲۲۰ قرمز رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.5
  1250
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.5
  1250
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
  0.5
  1250
ورق رنگی ۰٫۵ چین ۱۲۵۰ کرم رول کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
 
فلاشینگ عرشه ۰٫۶    دو خم بنگاه تهران
متر
  0.6
 
فلاشینگ عرشه ۰٫۶    یک خم بنگاه تهران
متر
  0.6
  1000
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.6
  1000
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
  0.6
  1250
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.6
  1250
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.7
  1000
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
  0.7
  1250
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.7
  1250
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ تاراز   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,450 
  0.8
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,500 
  0.8
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,200 
  0.8
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ کاشان   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
38,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ تاراز   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,200 
  0.9
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,200 
  0.9
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
36,950 
  0.9
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ کاشان   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
38,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ تاراز   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
  1
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ شهرکرد   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,500 
  1
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
37,200 
  1
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ کاشان   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
38,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
 
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه   رول کارخانه
کیلوگرم
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 کارخانه
کیلوگرم
  2
  1000
ورق سیاه ۲ M.M.K 1000 برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
  1250
ورق سیاه ۲ M.M.K 1250 برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
  2.5
  1250
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
  2.5
  1250
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
  2.5
  1250
ورق سیاه ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
  2.5
  2500*1250
ورق سیاه ۲٫۵ فولاد مبارکه ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1250
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
  3
  1250
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
  3
  1500
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
  3
  2500*1250
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۲۵۰۰*۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
  4
  1250*2500
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۲۵۰۰  شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
  4
  1500
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1500
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
  5
  6000*1500
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1500
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
  6
  6000*1500
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1500
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
  8
  2000*6000
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
  8
  6000*2000
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
  8
  6000*1500
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1500
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
  10
  6000*2000
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
  10
  6000*2000
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
  10
  6000*1500
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
  10
  6000*1500
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  1500
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
  12
  6000*2000
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
  12
  6000*2000
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
  12
  6000*1500
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  1500
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
  15
  6000*2000
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
  15
  6000*2000
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
  15
  6000*1500
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
  15
  6000*1500
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  6000*2000
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
  20
  6000*2000
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  6000*2000
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
  25
  6000*2000
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
  25
  12000*2000
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  6000*1500
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
  30
  6000*2000
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
  30
  6000*2000
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  6000*2000
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
  35
  6000*2000
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
  6000*2000
ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.


th0E1PEKBB

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های رنگی،گالوانیزه،روغنی در کانال تلگرام  تین‌پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تین‌پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_thinplate

 

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های سیاه،اسیدشویی،آجدار،برشی  در کانال تلگرام  پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_plate

 

مرضیه قدیری فر : سرپرست فروش

مرضیه قدیری فر

سرپرست فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014373

امین صادقی : سرپرست فروش

امین صادقی

سرپرست فروش

داخلى : 643
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014380

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

سینا حجت پناه : مدیر خرید

سینا حجت پناه

مدیر خرید

داخلى : 619
۰۲۱۶۳۴۲۸
09120128205

المیرا میراعظمی : کارشناس فروش

المیرا میراعظمی

کارشناس فروش

داخلى : 603
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161934

varagh

مهرنوش قاسمی : کارشناس فروش

مهرنوش قاسمی

کارشناس فروش

داخلى : 649
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100891

زهره باقریان : کارشناس فروش

زهره باقریان

کارشناس فروش

داخلى : 651
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686164

پونه صباغیان : کارشناس فروش

پونه صباغیان

کارشناس فروش

داخلى : 673
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100866

امیر شهریاری : کارشناس فروش

امیر شهریاری

کارشناس فروش

داخلى : 674
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100447

نیلوفر ترابی : سرپرست فروش

نیلوفر ترابی

سرپرست فروش

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

کیمیا نیکونژاد : کارشناس فروش

کیمیا نیکونژاد

کارشناس فروش

داخلى : 667
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100226

گلبو عالی پور : کارشناس فروش

گلبو عالی پور

کارشناس فروش

داخلى : 691
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100442

سارا خیراندیش : کارشناس فروش

سارا خیراندیش

کارشناس فروش

داخلى : 617
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100491

سید محسن رجبی : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

سید محسن رجبی

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 613
۰۲۱۶۳۴۲۸
09128342785

فرهاد نصرالله زاده : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

فرهاد نصرالله زاده

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 663
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100833

ادیب کیامرزی : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

ادیب کیامرزی

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 679
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161998

امین خدایی : کارشناس خرید

امین خدایی

کارشناس خرید

داخلى : 672
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100552

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

علی علیپور : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

علی علیپور

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 688
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100291