لیست قیمت انواع ورق آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  1500*6000
ورق استیل شیت    ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.18
  1000
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
45,000 
  0.18
  1000
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
44,700 
  0.18
  1000
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
44,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.2
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۲ چین ۱۰۰۰  رول بندر عباس
کیلوگرم
45,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.22
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۲۲ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
43,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.25
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
50,400 
  0.25
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
43,900 
  0.25
  1000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
43,900 
  0.25
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
42,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
61,200 
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
42,400 
  0.3
  1000
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
41,900 
  0.3
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
41,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.38
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳۸ چین ۱۰۰۰  رول بندر عباس
کیلوگرم
39,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق استیل ۴۳۰  ۰٫۴  ۱۰۰۰
کیلوگرم
78,000 
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
39,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.45
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ هند ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,500 
  0.45
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
37,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین سفید یخچالی ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
42,700 
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
39,900 
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
39,900 
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
40,400 
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
40,000 
  0.47
  1000
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۰۰۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
40,100 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
41,500 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
41,600 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ قرمز رول کارخانه
کیلوگرم
41,700 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ نارنجی رول کارخانه
کیلوگرم
41,700 
  0.47
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۵۰ پرتغالی رول کارخانه
کیلوگرم
41,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ آبی رول کارخانه
کیلوگرم
40,800 
  0.48
  1250
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول کارخانه
کیلوگرم
41,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶L  ۰٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
  0.5
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶L  ۰٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ قزاق ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,700 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ قزاق ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
39,250 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ قزاق ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,250 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هند ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,600 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,300 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ قزاق ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,700 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هند ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ چین ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ قزاق ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,250 
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هند ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.58
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۸ چین ۱۰۰۰  رول بندر عباس
کیلوگرم
35,500 
  0.58
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۸ چین ۱۲۵۰  رول بندر عباس
کیلوگرم
35,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۰٫۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ قزاق ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,250 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هند ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,500 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هند ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,400 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ چین ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق استیل ۴۳۰  ۰٫۷  ۱۰۰۰
کیلوگرم
78,000 
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
34,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ قزاق ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,450 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ قزاق ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,450 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ قزاق ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,450 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق استیل ۳۱۶  ۱  ۱۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  1
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۱  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ قزاق ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,600 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ قزاق ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,250 
  1
  1250
ورق استیل ۳۱۶  ۱  ۱۲۵۰
کیلوگرم
161,000 
  1
  1500
ورق استیل ۳۱۶  ۱  ۱۵۰۰
کیلوگرم
161,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ قزاق ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق استیل رول  ۱٫۵  ۱۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  1.5
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۱٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  1.5
  1000*2000
ورق استیل ۴۳۰  ۱٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
78,000 
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ قزاق ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,500 
  1.5
  1250*2500
ورق استیل شیت  ۱٫۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
161,000 
  1.5
  1250*2500
ورق استیل ۳۲۱  ۱٫۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
134,000 
  1.5
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۱٫۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  1.5
  1500*3000
ورق استیل ۳۲۱  ۱٫۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
134,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
 
ورق برشی ۲ میل روس بنگاه تهران
کیلوگرم
28,450 
  2
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
78,000 
  2
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  2
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۰  ۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  2
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  2
  1000
ورق استیل ۴۳۰  ۲  ۱۰۰۰
کیلوگرم
78,000 
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ قزاق ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,750 
  2
  1220*2440
ورق استیل شیت  ۲  ۱۲۲۰*۲۴۴۰
کیلوگرم
78,000 
  2
  1250*2500
ورق استیل ۳۱۶  ۲  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
161,000 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ هند ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,400 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ هند ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
37,800 
  2
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۰  ۲  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
  2
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۶  ۲  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
 
ورق برشی ساختمانی ۲٫۵ فولاد مبارکه   رول بنگاه تهران
کیلوگرم
28,400 
  2.5
  1250
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هند ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,400 
  2.5
  1500
ورق استیل رول  ۲٫۵  ۱۵۰۰
کیلوگرم
78,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
 
ورق برشی ساختمانی ۳ فولاد مبارکه بنگاه تهران
کیلوگرم
28,400 
  3
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۳  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  3
  1000
ورق استیل ۳۱۰  ۳  ۱۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  3
  1000*2000
ورق استیل ۳۲۱  ۳  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
134,000 
  3
  1000
ورق گالوانیزه ۳ هند ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,400 
  3
  1250*2500
ورق استیل شیت  ۳  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
161,000 
  3
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۰  ۳  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  3
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۶  ۳  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  3
  1500
ورق استیل ۴۳۰  ۳  ۱۵۰۰
کیلوگرم
78,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
 
ورق برشی ساختمانی ۴ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
28,100 
  4
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۰  ۴  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  4
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۴  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  4
  1000*2000
ورق استیل ۴۳۰  ۴  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
78,000 
  4
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۰  ۴  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  4
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۶  ۴  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
 
ورق برشی ساختمانی ۵ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
27,400 
  5
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۰  ۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  5
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  5
  1250*2500
ورق استیل ۳۱۶  ۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
161,000 
  5
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
78,000 
  5
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۰  ۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  5
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۶  ۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  5
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۶  ۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  5
  1500
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
25,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۶ میل صنعتی
کیلوگرم
27,000 
  6
 
ورق برشی صنعتی ۶    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
27,700 
  6
 
ورق برشی صنعتی ۶    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,800 
  6
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  6
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  6
  1000
ورق برشی ساختمانی ۶ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
26,100 
  6
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۶  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  6
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۶  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  6
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۶  ۶  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  6
  1500*6000
ورق استیل ۳۲۱  ۶  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
134,000 
  6
  1500
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
25,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۸ میل صنعتی
کیلوگرم
26,750 
  8
 
صفحه ستون ۸ میل بنگاه تهران
کیلوگرم
22,950 
  8
 
ورق برشی ساختمانی ۸ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
24,750 
  8
 
ورق برشی ساختمانی ۸ گیلان بنگاه تهران
کیلوگرم
24,000 
  8
 
ورق برشی صنعتی ۸    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
26,200 
  8
 
ورق برشی صنعتی ۸    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,600 
  8
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۸  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  8
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۸  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  8
  1000
ورق برشی ساختمانی ۸ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
25,200 
  8
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۶  ۸  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
161,000 
  8
  1500
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
25,100 
  8
  2000*6000
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
 
صفحه ستون ۱۰ میل بنگاه تهران
کیلوگرم
22,800 
  10
 
ورق برشی ساختمانی ۱۰ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
25,350 
  10
 
ورق برشی ساختمانی ۱۰ گیلان   بنگاه تهران
کیلوگرم
23,700 
  10
 
ورق برشی صنعتی ۱۰    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
26,200 
  10
 
ورق برشی صنعتی ۱۰    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
27,600 
  10
  1000
ورق استیل رول  ۱۰  ۱۰۰۰
کیلوگرم
  10
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۱۰  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  10
  1000
ورق برشی ساختمانی ۱۰ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
25,100 
  10
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۰  ۱۰  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  10
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۶  ۱۰  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  10
  1500*3000
ورق استیل ۳۱۶  ۱۰  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  10
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۶  ۱۰  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  10
  1500
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
25,100 
  10
  6000*2000
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۱۲ میل صنعتی
کیلوگرم
26,700 
  12
 
صفحه ستون ۱۲ میل بنگاه تهران
کیلوگرم
22,800 
  12
 
ورق برشی ساختمانی ۱۲ گیلان بنگاه تهران
کیلوگرم
23,500 
  12
 
ورق برشی ساختمانی ۱۲ کاویان   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,900 
  12
 
ورق برشی صنعتی ۱۲    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
26,400 
  12
 
ورق برشی صنعتی ۱۲    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,600 
  12
  1000
ورق برشی ساختمانی ۱۲ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
25,300 
  12
  1500
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
25,700 
  12
  6000*2000
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
  12
  6000*2000
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
 
بنگاه تهران ST-52 ورق برشی ۱۵ میل صنعتی
کیلوگرم
26,600 
  15
 
صفحه ستون ۱۵ میل بنگاه تهران
کیلوگرم
22,800 
  15
 
ورق برشی ساختمانی ۱۵ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
25,300 
  15
 
ورق برشی ساختمانی ۱۵ کاویان   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
24,500 
  15
 
ورق برشی ساختمانی ۱۵ گیلان   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
23,450 
  15
 
ورق برشی صنعتی ۱۵    برش خورده A283 Gr C بنگاه تهران
کیلوگرم
26,400 
  15
 
ورق برشی صنعتی ۱۵    برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,300 
  15
  1000
ورق برشی ساختمانی ۱۵ فولاد مبارکه   بنگاه تهران
کیلوگرم
24,700 
  15
  1500*6000
ورق استیل شیت  ۱۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
368,000 
  15
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۶  ۱۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  15
  6000*2000
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
  15
  6000*2000
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
 
صفحه ستون ۲۰ میل بنگاه تهران
برگ
23,000 
  20
 
ورق برشی ساختمانی ۲۰ اکسین اهواز بنگاه تهران
کیلوگرم
25,100 
  20
  800*800
ورق استیل ۳۱۶  ۲۰  ۸۰۰*۸۰۰
کیلوگرم
175,000 
  20
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۲۰  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  20
  1500*6000
ورق استیل شیت  ۲۰  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
  20
  6000*2000
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
  20
  6000*2000
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
 
ورق برشی ساختمانی ۲۵  اکسین  بنگاه تهران
کیلوگرم
24,900 
  25
  1000
ورق برشی ساختمانی ۲۵ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
24,600 
  25
  6000*2000
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
  25
  6000*2000
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
  25
  12000*2000
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
 
ورق برشی ساختمانی ۳۰ اکسین اهواز بنگاه تهران
کیلوگرم
25,150 
  30
  1000*2000
ورق استیل ۳۱۶  ۳۰  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  30
  1000
ورق برشی ساختمانی ۳۰ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
24,200 
  30
  1500*6000
ورق استیل ۳۱۶  ۳۰  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  30
  6000*2000
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
  30
  6000*2000
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
 
ورق برشی ساختمانی ۳۵ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
26,350 
  35
 
ورق برشی ساختمانی ۳۵ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
23,600 
  35
  6000*2000
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
  35
  6000*2000
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
 
ورق برشی ساختمانی ۴۰ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
26,350 
  40
 
ورق برشی ساختمانی ۴۰ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
23,550 
  40
  6000*2000
ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
  40
  6000*2000
ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  45
 
ورق برشی ساختمانی ۴۵ اکسین اهواز   برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
26,350 
  45
  6000*2000
ورق سیاه ۴۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۵۰  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.


th0E1PEKBB

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های رنگی،گالوانیزه،روغنی در کانال تلگرام  تین‌پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تین‌پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_thinplate

 

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های سیاه،اسیدشویی،آجدار،برشی  در کانال تلگرام  پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_plate

 

مرضیه قدیری فر : سرپرست فروش

مرضیه قدیری فر

سرپرست فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014373

امین صادقی : سرپرست فروش

امین صادقی

سرپرست فروش

داخلى : 643
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014380

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

المیرا میراعظمی : کارشناس فروش

المیرا میراعظمی

کارشناس فروش

داخلى : 603
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161934

varagh

مهرنوش قاسمی : کارشناس فروش

مهرنوش قاسمی

کارشناس فروش

داخلى : 649
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100891

زهره باقریان : کارشناس فروش

زهره باقریان

کارشناس فروش

داخلى : 651
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686164

پونه صباغیان : کارشناس فروش

پونه صباغیان

کارشناس فروش

داخلى : 673
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100866

امیر شهریاری : کارشناس فروش

امیر شهریاری

کارشناس فروش

داخلى : 674
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100447

نیلوفر ترابی : سرپرست فروش

نیلوفر ترابی

سرپرست فروش

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

کیمیا نیکونژاد : کارشناس فروش

کیمیا نیکونژاد

کارشناس فروش

داخلى : 667
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100226

گلبو عالی پور : کارشناس فروش

گلبو عالی پور

کارشناس فروش

داخلى : 691
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100442

سارا خیراندیش : کارشناس فروش

سارا خیراندیش

کارشناس فروش

داخلى : 617
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100491

سید محسن رجبی : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

سید محسن رجبی

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 613
۰۲۱۶۳۴۲۸
09128342785

فرهاد نصرالله زاده : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

فرهاد نصرالله زاده

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 663
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100833

ادیب کیامرزی : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

ادیب کیامرزی

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 679
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161998

سینا حجت پناه : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

سینا حجت پناه

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 619
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161922

علی علیپور : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

علی علیپور

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 688
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100291