لیست قیمت لوله مانیسمان آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.77
  " 1/2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۷۷ شاخه ۶ متری
شاخه
450,000 
  3.73
  " 1/2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۸۰ ضخامت ۳٫۷۳ شاخه ۶ متری
شاخه
640,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.87
  " 3/4
لوله مانسمان وارداتی ” ۳/۴ قطر بیرونی ۲۶٫۷ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۸۷ شاخه ۶ متری
شاخه
550,000 
  3.91
  " 3/4
لوله مانسمان وارداتی ” ۳/۴ قطر بیرونی ۲۶٫۷۰ رده ۸۰ ضخامت ۲٫۸۷ شاخه ۶ متری
شاخه
710,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1
لوله مانسمان   ” ۱   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
850,000 
  3.38
  " 1
لوله مانسمان وارداتی “۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۳۸ شاخه ۶ متری
شاخه
750,000 
  4.55
  " 1
لوله مانسمان وارداتی “۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۸۰ ضخامت ۴٫۵۵ شاخه ۶ متری
شاخه
990,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/4 1
لوله مانسمان   “۱/۴ ۱   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
1,050,000 
  3.56
  "1/4 1
لوله مانسمان وارداتی “۱/۴ ۱قطر بیرونی۴۲٫۲ رده ۴۰ ضخامت۳٫۵۶ شاخه ۶ متری
شاخه
950,000 
  4.85
  "1/4 1
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۴ ۱ قطر بیرونی ۴۲٫۲ رده ۸۰ ضخامت ۴٫۸۵ شاخه ۶ متری
شاخه
1,370,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/2 1
لوله مانسمان   “۱/۲ ۱   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
1,250,000 
  3.68
  "1/2 1
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۶۸ شاخه ۶ متری
شاخه
1,160,000 
  5.08
  "1/2 1
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۸۰ ضخامت۵٫۰۸ شاخه ۶ متری
شاخه
1,680,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.91
  " 2
لوله مانسمان وارداتی “۲ قطر بیرونی ۶۰٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۹۱ شاخه ۶ متری
شاخه
1,670,000 
  5.54
  " 2
لوله مانسمان وارداتی “۲ قطر بیرونی۶۰٫۳ رده ۸۰ ضخامت۵٫۵۴ شاخه ۶ متری
شاخه
2,280,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1/2 2
لوله مانسمان   ” ۱/۲ ۲   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
2,850,000 
  5.16
  " 1/2 2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۲ قطر بیرونی ۷۳ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۱۶ شاخه ۶ متری
شاخه
2,650,000 
  7.01
  " 1/2 2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۲ قطر بیرونی ۷۳ رده ۸۰ ضخامت ۷٫۰۱ شاخه ۶ متری
شاخه
3,420,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 3
لوله مانسمان   ” ۳   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
4,000,000 
  5.49
  " 3
لوله مانسمان وارداتی “۳ قطر بیرونی ۸۸٫۹ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۴۹ شاخه ۶ متری
شاخه
3,710,000 
  7.62
  " 3
لوله مانسمان وارداتی ” ۳ قطر بیرونی ۸۸٫۹ رده ۸۰ ضخامت ۷٫۶۲ شاخه ۶ متری
شاخه
4,460,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5.74
  " 1/2 3
لوله مانسمان وارداتی “۱/۲ ۳ قطر بیرونی۱۰۱٫۶ رده ۴۰ ضخامت۵٫۷۴ شاخه ۶ متری
شاخه
3,300,000 
  8.08
  " 1/2 3
لوله مانسمان وارداتی “۱/۲ ۳ قطر بیرونی۱۰۱٫۶ رده ۸۰ ضخامت ۸٫۰۸ شاخه ۶ متری
شاخه
4,380,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.02
  " 4
لوله مانسمان وارداتی “۴ قطر بیرونی ۱۱۴٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۶٫۰۲ شاخه ۶ متری
شاخه
4,600,000 
  8.56
  " 4
لوله مانسمان وارداتی “۴ قطر بیرونی ۱۱۴٫۳ رده ۸۰ ضخامت۸٫۵۶ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
6,240,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.55
  " 5
لوله مانسمان وارداتی “۵ قطر بیرونی ۱۴۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۶٫۵۵ شاخه ۶ متری
شاخه
6,370,000 
  9.53
  " 5
لوله مانسمان وارداتی “۵ قطر بیرونی ۱۴۱٫۳۰ رده ۸۰ ضخامت ۹٫۵۳ شاخه ۶ متری
شاخه
8,850,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 6
لوله مانسمان   ” ۶   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  7.11
  " 6
لوله مانسمان وارداتی ” ۶ قطر بیرونی ۱۶۸٫۳۰رده ۴۰ ضخامت ۷٫۱۱ شاخه ۶ متری
شاخه
7,520,000 
  10.97
  " 6
لوله مانسمان وارداتی “۶ قطر بیرونی ۱۶۸٫۳۰ رده ۸۰ ضخامت ۱۰٫۹۷ شاخه ۶ متری
شاخه
12,150,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 24
لوله مانسمان   ” ۲۴   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.02
  " 4
لوله مانسمان ” ۴   وارداتی ضخامت ۶٫۰۲  شاخه ۶ متری بنگاه تهران
شاخه
5,380,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5.16
  " 1/2 2
لوله مانسمان وارداتی سایز “۱/۲ ۲قطر بیرونی ۷۳ رده ۴۰
کیلوگرم
1,550,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.87
  " 1
لوله مانسمان وارداتی 1 اینچ رده 40 شاخه 6 متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.56
  "1/4 1
لوله مانسمان وارداتی سایز “1/4 1قطر بیرونی42.2 رده 40 ضخامت3.56
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.56
  "1/4 1
لوله مانسمان وارداتی ۱/۴ ۱ اینچ شاخه ۶ متری
شاخه
880,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.91
  " 3
لوله مانسمان وارداتی سایز “۲قطر بیرونی۶۰٫۳ رده ۴۰ ضخامت۳٫۹۱
شاخه
1,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5.49
  " 3
لوله مانسمان وارداتی 3 اینچ رده 40 شاخه 6 متری
شاخه
  7.62
  " 3
لوله مانسمان وارداتی سایز “3قطر بیرونی88.9 رده 80 ضخامت7.62
شاخه
  7.62
  " 3
لوله مانسمان وارداتی سایز “۳قطر بیرونی۸۸٫۹ رده ۸۰ ضخامت۷٫۶۲
شاخه
3,100,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.02
  "4
لوله مانسمان وارداتی ۴ اینچ رده ۴۰ شاخه ۶ متری
شاخه
3,200,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7.11
  " 6
لوله مانسمان وارداتی سایز “6قطر بیرونی168.3 رده 40 ضخامت7.11
شاخه
  10.97
  " 6
لوله مانسمان وارداتی ” 6 قطر بیرونی 168.30رده 80 ضخامت 10.97
شاخه
  14.27
  " 6
لوله مانسمان وارداتی سایز “6قطر بیرونی168.3 رده 120 ضخامت14.27
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8.56
  "4
لوله مانسمان   “۴   رده ۸۰ وارداتی    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
3,600,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8.18
  " 8
لوله مانسمان وارداتی “۸ قطر بیرونی ۲۱۹٫۱۰ رده ۴۰ ضخامت ۸٫۱۸
کیلوگرم
31,000 
  12.7
  " 8
لوله مانسمان وارداتی ” ۸ قطر بیرونی ۲۱۹٫۱۰ رده ۸۰ ضخامت ۱۲٫۷
کیلوگرم
31,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  9.27
  " 10
لوله مانسمان ۱۰ ” وارداتی ۹٫۲۷ ۶متری ۲۷۳/۱۰ ۴۰  تهران
کیلوگرم
31,000 
  15.09
  " 10
لوله مانسمان ۱۰ ” وارداتی ۱۵٫۰۹ ۶متری ۲۷۳/۱۰ ۸۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
31,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10.31
  " 12
لوله مانسمان   ” ۱۲   رده ۴۰ وارداتی    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
31,000 
  17.48
  " 12
لوله مانسمان ۱۲ ” وارداتی ۱۷٫۴۸ ۶متری ۳۲۳/۹۰ ۸۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
31,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  19.05
  " 14
لوله مانسمان ۱۴ ” وارداتی ۱۹٫۰۵ ۶متری ۳۵۵/۶۰ ۸۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
35,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12.7
  " 16
لوله وارداتی چین ۱۶ اینچ رده ۴۰ ضخامت ۹٫۵۳ مانسمان شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,000 
  21.44
  " 16
لوله مانسمان ۱۶ ” وارداتی ۲۱٫۴۴ ۶متری ۴۰۶/۴۰ ۸۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
37,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.68
  "1/2 1
لوله مانسمان   “۱/۲ ۱ رده ۴۰   وارداتی    ۶متری
شاخه
900,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7.01
  " 1/2 2
لوله مانسمان ۲ ۱/۲ ” وارداتی ۷٫۰۱ ۶متری ۷۳/۰۰ ۸۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
2,100,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.55
  " 5
لوله مانسمان وارداتی ۵ اینچ رده ۴۰ شاخه ۶ متری
شاخه
3,850,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  9.53
  " 5
لوله مانسمان وارداتی ۵ اینچ رده ۸۰شاخه ۶ متری
شاخه
5,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7.11
  " 6
لوله مانسمان وارداتی ۶ اینچ رده ۴۰ شاخه ۶ متری
شاخه
5,400,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.77
  " 1/2
لوله مانسمان   ” 1/2  رده40 وارداتی    6متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.68
  "1/2 1
لوله وارداتی چین 1/2 1 رده 40 شاخه 6 متری مانسمان
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.91
  " 2
لوله مانسمان 2 اینچ رده 40 شاخه 6 متری چین
شاخه
  5.54
  " 2
لوله وارداتی 2 اینچ رده 80 ضخامت 5.54 مانسمان شاخه 6 متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5.16
  " 1/2 2
لوله مانسمان   ” 1/2 2   رده 40 وارداتی    6متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7.62
  " 3
لوله مانسمان   ” 3   رده 80وارداتی    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8.08
  " 1/2 3
لوله مانسمان 15.88  ” 1/2 3   نوین آهن اهواز  تست آب  6متری کارخانه
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  11.13
  " 4
لوله مانسمان 4 ” وارداتی 11.13 6متری 114/30 120 DIN2440 تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12.7
  " 5
لوله مانسمان 5 ” وارداتی 12.7 6متری 141/30 120 DIN2440 تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7.11
  " 6
لوله مانسمان 7.11  ” 6   وارداتی    6متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.73
  " 1/8
 1/8 ” وارداتی 1.73 6متری 10/30 40  تهران
کیلوگرم
  1.73
  " 1/8
لوله مانسمان وارداتی “1/8 اینچ رده 40 (ضخامت 1.73) شاخه 6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  2.41
  " 1/8
لوله مانسمان وارداتی “1/8 اینچ رده 80 (ضخامت 2.41) شاخه 6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.24
  " 1/4
لوله مانسمان وارداتی “1/4 اینچ رده 40 (ضخامت 2.24) شاخه 6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  3.02
  " 1/4
لوله مانسمان 1/4 ” وارداتی 3.02 6متری 13/70 80 DIN2440 تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.31
  " 3/8
لوله مانسمان 3/8 ” وارداتی 2.31 6متری 17/10 40 DIN2440 تهران
کیلوگرم
  3.2
  " 3/8
لوله مانسمان وارداتی سایز “3/8قطر بیرونی17.1 رده 80 ضخامت3.2
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12.7
  " 6
لوله مانسمان وارداتی “8 قطر بیرونی 219.10رده 80 ضخامت 12.7
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10.31
  " 12
لوله مانسمان 12 ” وارداتی 10.31 6متری 10/31 40 DIN2440 تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.35
  " 8
لوله مانسمان وارداتی ” 8 قطر بیرونی 219.10 رده 20 ضخامت6.35
کیلوگرم
  7.04
  " 8
لوله مانسمان وارداتی ” 8 قطر بیرونی 219.10 رده 30 ضخامت 7.04
کیلوگرم
  10.31
  " 8
لوله مانسمان وارداتی ” 8 قطر بیرونی 219.10 رده 60 ضخامت 10.31
کیلوگرم
  12.7
  " 8
لوله مانسمان وارداتی 8 اینچ رده 80 شاخه 6 متری
شاخه
  15.09
  " 8
لوله مانسمان وارداتی سایز “8قطر بیرونی219.1 رده 100 ضخامت15.09
کیلوگرم
  18.26
  " 8
لوله مانسمان وارداتی ” 8 قطر بیرونی 219.10 رده 120 ضخامت 18.26
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.35
  " 10
لوله مانسمان 10 ” وارداتی 6.35 6متری 273/10 20 DIN2440 تهران
کیلوگرم
  6.35
  " 10
لوله مانسمان 6.35  ” 10   وارداتی    6متری بنگاه تهران
شاخه
  7.8
  " 10
لوله مانسمان 10 ” وارداتی 7.8 6متری 273/10 30 DIN2440 تهران
کیلوگرم
  9.27
  " 10
لوله مانسمان وارداتی “10قطر بیرونی 273.1 رده 40 ضخامت 9.27
شاخه
  9.27
 
لوله مانسمان 10 اینچ رده 40    وارداتی    بنگاه تهران
کیلوگرم
  12.7
  " 10
لوله مانسمان 10 ” وارداتی 12.7 6متری 273/10 60 DIN2440 تهران
کیلوگرم
  15.09
 
لوله مانسمان   10 اینچ رده 80  وارداتی    6متری بنگاه تهران
کیلوگرم
  18.26
  " 10
لوله مانسمان وارداتی سایز “10قطر بیرونی273.1 رده 100 ضخامت18.26
کیلوگرم
  21.44
  " 10
لوله مانسمان 10 ” وارداتی 21.44 6متری 273/10 120 DIN2440 تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.35
  " 12
لوله مانسمان وارداتی سایز “12قطر بیرونی323.9 رده 20 ضخامت6.35
کیلوگرم
  8.38
  " 12
لوله مانسمان وارداتی سایز “12قطر بیرونی323.9 رده 30 ضخامت8.38
کیلوگرم
  9.53
  " 12
لوله مانسمان 12 ” وارداتی 9.53 6متری 323/90 std DIN2440 تهران
کیلوگرم
  12.7
  " 12
لوله مانسمان وارداتی سایز “12قطر بیرونی323.9 ضخامت12.7
کیلوگرم
  14.27
  " 12
لوله مانسمان 12 ” وارداتی 14.27 6متری 323/90 60 DIN2440 تهران
کیلوگرم
  21.44
  " 12
لوله مانسمان وارداتی سایز “12قطر بیرونی323.9 رده 100 ضخامت21.44
کیلوگرم
  25.4
  " 12
لوله مانسمان 12 ” وارداتی 25.4 6متری 323/90 120 DIN2440 تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.35
  " 14
لوله مانسمان وارداتی سایز “14قطر بیرونی355.6 رده 10 ضخامت6.35
کیلوگرم
  7.92
  " 14
لوله مانسمان وارداتی سایز “14قطر بیرونی355.6 رده 20 ضخامت7.92
کیلوگرم
  9.53
  " 14
لوله مانسمان وارداتی سایز “14قطر بیرونی355.6 رده 30 ضخامت9.53
کیلوگرم
  11.13
  " 14
لوله مانسمان 14 ” وارداتی 11.13 6متری 355/60 40 DIN2440 تهران
کیلوگرم
  12.7
  " 14
لوله مانسمان 14 ” وارداتی 12.7 6متری 355/60 xs DIN2440 تهران
کیلوگرم
  15.09
  " 14
لوله مانسمان 14 ” وارداتی 15.09 6متری 355/60 60 DIN2440 تهران
کیلوگرم
  23.83
  " 14
لوله مانسمان وارداتی سایز “14قطر بیرونی355.6 رده 100 ضخامت23.83
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.35
  " 16
لوله مانسمان 16 ” وارداتی 6.35 6متری 406/40 10 DIN2440 تهران
کیلوگرم
  7.92
  " 16
لوله مانسمان 16 ” وارداتی 7.92 6متری 406/40 20 DIN2440 تهران
کیلوگرم
  9.53
  " 16
لوله وارداتی چین 16 اینچ رده 30 ضخامت 9.53 مانسمان شاخه 6 متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5.54
  " 2
لوله مانسمان ۵٫۵۴  ” ۲   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  9.53
  " 16
لوله مانسمان ۱۶ ” وارداتی ۹٫۵۳ ۶متری ۴۰۶/۴۰ ۶۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
  12.7
  " 16
لوله مانسمان ۱۶ ” وارداتی ۱۲٫۷ ۶متری ۴۰۶/۴۰ ۴۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
  26.19
  " 16
لوله مانسمان ۱۶ ” وارداتی ۲۶٫۱۹ ۶متری ۴۰۶/۴۰ ۱۰۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  9.53
  " 16
لوله مانسمان ۱۶ ” وارداتی ۹٫۵۳ ۶متری ۴۰۶/۴۰ ۳۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.35
  " 18
لوله مانسمان ۱۸ ” وارداتی ۶٫۳۵ ۶متری ۴۵۷/۰۰ ۱۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
  7.92
  " 18
لوله مانسمان ۱۸ ” وارداتی ۷٫۹۲ ۶متری ۴۵۷/۰۰ ۲۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
  9.53
  " 18
لوله مانسمان ۱۸ ” وارداتی ۹٫۵۳ ۶متری ۴۵۷/۰۰ std DIN2440 تهران
کیلوگرم
  11.13
  " 18
لوله مانسمان ۱۸ ” وارداتی ۱۱٫۱۳ ۶متری ۴۵۷/۰۰ ۳۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
  12.7
  " 18
لوله مانسمان ۱۸ ” وارداتی ۱۲٫۷ ۶متری ۴۵۷/۰۰ xs DIN2440 تهران
کیلوگرم
  14.27
  " 18
لوله مانسمان ۱۸ ” وارداتی ۱۴٫۲۷ ۶متری ۴۵۷/۰۰ ۴۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
  19.05
  " 18
لوله مانسمان ۱۸ ” وارداتی ۱۹٫۰۵ ۶متری ۴۵۷/۰۰ ۶۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
  23.08
  " 18
لوله مانسمان ۱۸ ” وارداتی ۲۳٫۰۸ ۶متری ۴۵۷/۰۰ ۸۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
  29.36
  " 18
لوله مانسمان ۱۸ ” وارداتی ۲۹٫۳۶ ۶متری ۴۵۷/۰۰ ۱۰۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.35
  " 20
لوله مانسمان وارداتی سایز “۲۰قطر بیرونی۵۰۸ رده ۱۰ ضخامت۶٫۳۵
کیلوگرم
  9.53
  " 20
لوله مانسمان ۲۰ ” وارداتی ۹٫۵۳ ۶متری ۵۰۸/۰۰ ۲۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
  12.7
  " 20
لوله مانسمان ۲۰ ” وارداتی ۱۲٫۷ ۶متری ۵۰۸/۰۰ ۳۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
  15.09
  " 20
لوله مانسمان ۲۰ ” وارداتی ۱۵٫۰۹ ۶متری ۵۰۸/۰۰ ۴۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
  20.62
  " 20
لوله مانسمان ۲۰ ” وارداتی ۲۰٫۶۲ ۶متری ۵۰۸/۰۰ ۶۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
  26.19
  " 20
لوله مانسمان ۲۰ ” وارداتی ۲۶٫۱۹ ۶متری ۵۰۸/۰۰ ۸۰ DIN2440 تهران
کیلوگرم
  32.54
  " 20
لوله مانسمان وارداتی سایز “۲۰قطر بیرونی۵۰۸ رده ۱۰۰ ضخامت۳۲٫۵۴
کیلوگرم
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل

کانال تخصصی لوله و پروفیل آهن آنلاین :

https://telegram.me/AO_Pipe_box

میکا حسینی : سرپرست فروش

میکا حسینی

سرپرست فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014266

گلنوش قیاسی : کارشناس فروش

گلنوش قیاسی

کارشناس فروش

داخلى : 646
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014688

زهرا کشاورز : کارشناس فروش

زهرا کشاورز

کارشناس فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100611

مهسا ذاکری : کارشناس فروش

مهسا ذاکری

کارشناس فروش

داخلى : 616
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100750