لیست قیمت انواع لوله آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
بست لوله داربستی چهارپیچ ایران سبک
عدد
 
 
لوله درز مستقیم     تهران    6متری کارخانه
متر
  1.42
  "1/2 1
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۱/۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  1.83
  "1/2 1
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۱/۹ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.31
  "1/2 1
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲/۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.77
  "1/2 1
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲/۷ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  6
  " 12
لوله درز مستقیم کالوپ – اصفهان “۱۲ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه۱۲ متری
کیلوگرم
30,200 
  6
  " 10
لوله درز مستقیم کالوپ – ساوه “۱۰ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
30,700 
  6
  " 8
لوله درز مستقیم کالوپ – ساوه “۸ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه۶ متری
کیلوگرم
29,200 
  6
  " 10
لوله درز مستقیم کالوپ – ساوه “۱۰ ضخامت۶ میل تست آب شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
30,200 
  8
  " 14
لوله درز مستقیم کالوپ – اصفهان “۱۴ ضخامت۸میل تست آب شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
31,200 
  10
  " 14
لوله درز مستقیم کالوپ – اصفهان “۱۴ ضخامت ۱۰ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
32,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله درزدار ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله درزدار تست آب ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 1/2
لوله درزدار تست آب  ” ۱/۲ ضخامت ۲/۵ میل شاخه    ۶متری
کیلوگرم
  2.5
  " 1/2
لوله درزدارتست گاز ۱/۲ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.77
  " 1/2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۷۷ شاخه ۶ متری
شاخه
450,000 
  3.73
  " 1/2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۸۰ ضخامت ۳٫۷۳ شاخه ۶ متری
شاخه
640,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3/4
لوله درزدار ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3/4
لوله درزدارتست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3/4
لوله درزدار تست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3/4
لوله درزدار تست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.87
  " 3/4
لوله مانسمان وارداتی ” ۳/۴ قطر بیرونی ۲۶٫۷ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۸۷ شاخه ۶ متری
شاخه
550,000 
  3.91
  " 3/4
لوله مانسمان وارداتی ” ۳/۴ قطر بیرونی ۲۶٫۷۰ رده ۸۰ ضخامت ۲٫۸۷ شاخه ۶ متری
شاخه
710,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1
لوله مانسمان   ” ۱   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
850,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1
لوله درزدار تهران ۱ اینچ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1
لوله درزدارتست آب ۱اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 1
لوله درز دار”۱ تست آب  ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3.38
  " 1
لوله مانسمان وارداتی “۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۳۸ شاخه ۶ متری
شاخه
750,000 
  4.55
  " 1
لوله مانسمان وارداتی “۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۸۰ ضخامت ۴٫۵۵ شاخه ۶ متری
شاخه
990,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/4 1
لوله مانسمان   “۱/۴ ۱   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
1,050,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/4 1
لوله درزدار ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار تست گاز ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  3.56
  "1/4 1
لوله مانسمان وارداتی “۱/۴ ۱قطر بیرونی۴۲٫۲ رده ۴۰ ضخامت۳٫۵۶ شاخه ۶ متری
شاخه
950,000 
  4.85
  "1/4 1
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۴ ۱ قطر بیرونی ۴۲٫۲ رده ۸۰ ضخامت ۴٫۸۵ شاخه ۶ متری
شاخه
1,370,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/2 1
لوله مانسمان   “۱/۲ ۱   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
1,250,000 
  2
  "1/2 1
لوله درزدار ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2.5
  "1/2 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  “۱/۲ ۱   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  2.5
  "1/2 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  “۱/۲ ۱   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3.68
  "1/2 1
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۶۸ شاخه ۶ متری
شاخه
1,160,000 
  5.08
  "1/2 1
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۸۰ ضخامت۵٫۰۸ شاخه ۶ متری
شاخه
1,680,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  "1/2 1
لوله داربستی بنگاه تهران “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
شاخه
  2
  "1/2 1
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2.5
  "1/2 1
لوله داربستی اصفهان “۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  "1/2 1
لوله داربستی بنگاه تهران “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری
شاخه
  2.5
  "1/2 1
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  3
  "1/2 1
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 2
لوله درزدار تهران ۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 2
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۲   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2 2
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۲ اینچضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2.5
  " 2
لوله درزدار تهران ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۲   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۲   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3.91
  " 2
لوله مانسمان وارداتی “۲ قطر بیرونی ۶۰٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۹۱ شاخه ۶ متری
شاخه
1,670,000 
  5.54
  " 2
لوله مانسمان وارداتی “۲ قطر بیرونی۶۰٫۳ رده ۸۰ ضخامت۵٫۵۴ شاخه ۶ متری
شاخه
2,280,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1/2 2
لوله مانسمان   ” ۱/۲ ۲   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
2,850,000 
  3
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۱/۲ ۲   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 1/2 2
لوله درزدار   ” ۱/۲ ۲ ضخامت ۳ میل شاخه   ۶متری
کیلوگرم
  5.16
  " 1/2 2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۲ قطر بیرونی ۷۳ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۱۶ شاخه ۶ متری
شاخه
2,650,000 
  7.01
  " 1/2 2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۲ قطر بیرونی ۷۳ رده ۸۰ ضخامت ۷٫۰۱ شاخه ۶ متری
شاخه
3,420,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2 2
لوله درزدار تست آب ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  " 1/2 2
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۲ اینچضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 3
لوله مانسمان   ” ۳   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
4,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 3
لوله درزدار تست آب ۳ اینچ ضخامت۲/۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3
لوله درزدار تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 3
لوله درز مستقیم ۳  ” ۳   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 3
لوله درز مستقیم ۳  ” ۳   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 3
لوله درزدار  ” ۳ ضخامت۳ میل شاخه   ۶متری
کیلوگرم
28,700 
  5.49
  " 3
لوله مانسمان وارداتی “۳ قطر بیرونی ۸۸٫۹ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۴۹ شاخه ۶ متری
شاخه
3,730,000 
  7.62
  " 3
لوله مانسمان وارداتی ” ۳ قطر بیرونی ۸۸٫۹ رده ۸۰ ضخامت ۷٫۶۲ شاخه ۶ متری
شاخه
4,460,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5.74
  " 1/2 3
لوله مانسمان وارداتی “۱/۲ ۳ قطر بیرونی۱۰۱٫۶ رده ۴۰ ضخامت۵٫۷۴ شاخه ۶ متری
شاخه
3,300,000 
  8.08
  " 1/2 3
لوله مانسمان وارداتی “۱/۲ ۳ قطر بیرونی۱۰۱٫۶ رده ۸۰ ضخامت ۸٫۰۸ شاخه ۶ متری
شاخه
4,380,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 4
لوله درزدار تهران۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۴   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله درزدار تهران ۴ اینچ قطر بیرونی۱۱۴ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 4
لوله درز مستقیم ۳  ” ۴   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 4
لوله درز مستقیم ۳  ” ۴   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  6.02
  " 4
لوله مانسمان وارداتی “۴ قطر بیرونی ۱۱۴٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۶٫۰۲ شاخه ۶ متری
شاخه
4,600,000 
  8.56
  " 4
لوله مانسمان وارداتی “۴ قطر بیرونی ۱۱۴٫۳ رده ۸۰ ضخامت۸٫۵۶ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
6,240,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 5
لوله دردار ۵ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  2.5
  " 5
لوله درزدار ۵ اینچ ضخامت۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 5
لوله درز مستقیم ۳  ” ۵   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 5
لوله درزدار ۵ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,700 
  6.55
  " 5
لوله مانسمان وارداتی “۵ قطر بیرونی ۱۴۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۶٫۵۵ شاخه ۶ متری
شاخه
6,370,000 
  9.53
  " 5
لوله مانسمان وارداتی “۵ قطر بیرونی ۱۴۱٫۳۰ رده ۸۰ ضخامت ۹٫۵۳ شاخه ۶ متری
شاخه
8,850,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 6
لوله مانسمان   ” ۶   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2.5
  " 6
لوله درزدار ۶ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,800 
  2.5
  " 6
لوله درزدارتست آب ۶ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 6
لوله درزدارتست گاز ۶ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  7.11
  " 6
لوله مانسمان وارداتی ” ۶ قطر بیرونی ۱۶۸٫۳۰رده ۴۰ ضخامت ۷٫۱۱ شاخه ۶ متری
شاخه
7,520,000 
  10.97
  " 6
لوله مانسمان وارداتی “۶ قطر بیرونی ۱۶۸٫۳۰ رده ۸۰ ضخامت ۱۰٫۹۷ شاخه ۶ متری
شاخه
12,150,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 8
لوله درز مستقیم کالوپ – “۸ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
29,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 10
لوله درز مستقیم کالوپ – ساوه “۱۰ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۶ متری
کیلوگرم
30,700 
  10
  " 12
لوله درز مستقیم کالوپ ” ۱۲ ضخامت ۱۰ میل  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
32,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 12
لوله درز مستقیم کالوپ – اصفهان “۱۲ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۶ متری
کیلوگرم
30,200 
  6
  " 14
لوله درز مستقیم کالوپ – اصفهان “۱۴ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
29,700 
  8
  " 14
لوله درز مستقیم کالوپ – اصفهان “۱۴ ضخامت۸ میل تست آب شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,200 
  10
  " 14
لوله درز مستقیم کالوپ – اصفهان “۱۴ ضخامت۱۰میل تست آب شاخه۶ متری
کیلوگرم
32,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 16
لوله درز اسپیرال کالوپ – اصفهان “۱۶ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
32,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 20
لوله درز اسپیرال کالوپ – اصفهان “۲۰ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
32,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 24
لوله درز اسپیرال کالوپ – اصفهان “۲۴ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
32,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  " 14
لوله جدار چاه ملایر ۱۴ اینچ ضخامت ۴میل شاخه  ۶متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 10
لوله جدار چاه اصفهان ” ۱۰ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,600 
  3
  " 10
لوله جدار چاه  ملایر ۱۰اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
  4
  " 10
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  4
  " 10
لوله جدارچاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,600 
  5
  " 10
لوله جدارچاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,100 
  5
  " 10
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  6
  " 10
لوله جدار چاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,600 
  6
  " 10
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 12
لوله جدارچاه ملایر “۱۲ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  4
  " 12
لوله جدارچاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,600 
  4
  " 12
لوله جدارچاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  5
  " 12
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  5
  " 12
لوله جدارچاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,100 
  6
  " 12
لوله جدار چاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,600 
  6
  " 12
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  " 12
لوله جدارچاه قزوین ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,200 
  6
  " 12
لوله جدار چاه قزوین ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 14
لوله جدار چاه ملایر  ” ۱۴ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
کیلوگرم
  4
  " 14
لوله جدارچاه اصفهان ۱۴ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,600 
  5
  " 14
لوله جدار چاه ملایر ” ۱۴ ضخامت ۵ میل شاخه ۶متری
کیلوگرم
  5
  " 14
لوله جدارچاه اصفهان ۱۴ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,100 
  5
  " 14
لوله جدارچاه مشهد ۱۴ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,200 
  6
  " 14
لوله جدار چاه ملایر ” ۱۴ ضخامت ۶میل شاخه ۶متری
کیلوگرم
  6
  " 14
لوله جدارچاه اصفهان ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,600 
  6
  " 14
لوله جدارچاه مشهد ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 16
لوله جدار چاه ملایر ” ۱۶  ضخامت ۳میل شاخه  ۶متری
کیلوگرم
  4
  " 16
لوله جدارچاه اصفهان ۱۶ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,600 
  4
  " 16
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  5
  " 16
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  " 16
لوله جدارچاه اصفهان ۱۶ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 16
لوله جدارچاه اصفهان ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
28,600 
  6
  " 16
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  83*43
لوله گوشتدار ۸۳*۴۳ چین در بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  90*40
لوله گوشتدار ۹۰*۴۰ چین در بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  120*60
لوله گوشتدار ۱۲۰*۶۰ چین در بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  133*63
لوله گوشتدار ۱۳۳*۶۳ چین در بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  140*80
لوله گوشتدار ۱۴۰*۸۰ چین در بنگاه تهران
کیلوگرم
  35
  140*70
لوله گوشتدار ۱۴۰*۷۰ چین دربنگاه  تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  150*80
لوله گوشتدار ۱۵۰*۸۰ چین در بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ اینچ قطر بیرونی ۲۱ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  " 1/2
لوله گالوانیزه قزوین سایز ۱/۲ اینچ قطر بیرونی۲۱ میل ضخامت۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
45,900 
  2.5
  " 1/2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ اینچ قطر بیرونی ۲۱ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 3/4
لوله گالوانیزه   ” ۳/۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2
  " 3/4
لوله گالوانیزه قزوین ۳/۴ اینچ قطر بیرونی ۲۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
45,900 
  2
  " 3/4
لوله گالوانیزه ۲  ” ۳/۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2
  " 3/4
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ قطر بیرونی ۲۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3/4
لوله گالوانیزه تهران۳/۴ اینچ قطر بیرونی ۲۶ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1
لوله گالوانیزه تهران ۱ اینچ قطر بیرونی ۳۳ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  " 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱ اینچ قطر بیرونی ۳۳ میل ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
45,600 
  2
  " 1
لوله گالوانیزه   ” ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2.5
  " 1
لوله گالوانیزه تهران ۱ اینج قطر بیرونی ۳۳ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 1
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/4 1
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
 
  "1/4 1
لوله گالوانیزه   “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2
  "1/4 1
لوله گالوانیزه تهران ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  "1/4 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ میل ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
45,600 
  2.5
  "1/4 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
42,900 
  2.5
  "1/4 1
لوله گالوانیزه تهران ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  "1/4 1
لوله گالوانیزه ۳  “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/2 1
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
 
  "1/2 1
لوله گالوانیزه   “۱/۲ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  3
  "1/2 1
لوله گالوانیزه ۳  “۱/۲ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله گالوانیزه  تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  "1/2 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ میل ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
45,600 
  2.5
  "1/2 1
لوله گالوانیزه  تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  "1/2 1
لوله گالوانیزه  قزو.ین ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
42,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 2
لوله گالوانیزه ۲  ” ۲   قزوین    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
45,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.31
  " 2
لوله گالوانیزه سمنان ۲ اینچ ضخامت ۲٫۳۵ شاخه ۶ متری
شاخه
  2.5
  " 2
لوله گالوانیزه قزوین ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
43,000 
  2.5
  " 2
لوله گالوانیزه  تهران ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ ضخامت ۲٫۵میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی ۷۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
34,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه  قزوین ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی۷۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
45,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی ۷۶ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی ۷۶ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
43,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 3
لوله گالوانیزه تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3
لوله گالوانیزه قزوین ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
43,000 
  3
  " 3
لوله گالوانیزه تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 3
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
  3
  " 3
لوله گالوانیزه  قزوین ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
42,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
600 
  2.5
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه تهران۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۳ میل شاخه۶ متری
کیلوگرم
42,700 
  3
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله گالوانیزه تهران ۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله گالوانیزه قزوین ۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
43,500 
  2.5
  "4
لوله گالوانیزه قزوین ۴” گوشت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری دو سر رزوه
کیلوگرم
600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 4
لوله گالوانیزه  تهران ۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 4
لوله گالوانیزه  ۴ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 4
لوله گالوانیزه قزوین ۴اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
42,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 24
لوله مانسمان   ” ۲۴   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  " 14
لوله جدار چاه ۴  ” ۱۴   ملایر    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 22
لوله اسپیرال   ” ۲۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
32,300 
  6
  " 18
لوله درز اسپیرال کالوپ – اصفهان “۱۸ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
32,300 
  10
  " 24
لوله اسپیرال ۱۰  ” ۲۴   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
32,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 6
لوله گالوانیزه   ” ۶   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل

کانال تخصصی لوله و پروفیل آهن آنلاین :

https://telegram.me/AO_Pipe_box

میکا حسینی : سرپرست فروش

میکا حسینی

سرپرست فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014266

گلنوش قیاسی : کارشناس فروش

گلنوش قیاسی

کارشناس فروش

داخلى : 646
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014688

زهرا کشاورز : کارشناس فروش

زهرا کشاورز

کارشناس فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100611

مهسا ذاکری : کارشناس فروش

مهسا ذاکری

کارشناس فروش

داخلى : 616
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100750