لیست قیمت انواع لوله آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.42
  "1/2 1
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۱/۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,500 
  1.83
  "1/2 1
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۱/۹ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
33,600 
  2.31
  "1/2 1
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲/۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,000 
  2.77
  "1/2 1
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲/۷ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله درزدار ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله درزدار تست آب ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله گالوانیزه قزوین سایز ۱/۲ اینچ قطر بیرونی۲۱ میل ضخامت۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
50,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2
لوله درزدار تست آب  ” ۱/۲ ضخامت ۲/۵ میل شاخه    ۶متری
کیلوگرم
  2.5
  " 1/2
لوله درزدارتست گاز ۱/۲ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3/4
لوله درزدار ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3/4
لوله درزدارتست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3/4
لوله گالوانیزه قزوین ۳/۴ اینچ قطر بیرونی ۲۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
50,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 3/4
لوله درزدار تست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3/4
لوله درزدار تست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱ اینچ قطر بیرونی ۳۳ میل ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
50,400 
  2.5
  " 1
لوله درزدار تهران ۱ اینچ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1
لوله درزدارتست آب ۱اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 1
لوله درز دار”۱ تست آب  ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/4 1
لوله درزدار ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,500 
  2
  "1/4 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ میل ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
50,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار تست گاز ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله درزدار ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,500 
  2.5
  "1/2 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  “۱/۲ ۱   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  2.5
  "1/2 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  “۱/۲ ۱   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,400 
  2
  "1/2 1
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,500 
  2
  "1/2 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ میل ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
50,400 
  2.5
  "1/2 1
لوله داربستی اصفهان “۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,800 
  2.5
  "1/2 1
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,200 
  2.5
  "1/2 1
لوله گالوانیزه  قزو.ین ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
49,000 
  3
  "1/2 1
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 2
لوله درزدار تهران ۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 2
لوله گالوانیزه ۲  ” ۲   قزوین    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
49,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 2
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۲   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2 2
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۲ اینچضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,200 
  2.5
  " 2
لوله درزدار تهران ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,500 
  2.5
  " 2
لوله گالوانیزه قزوین ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
48,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۲   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۲   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۱/۲ ۲   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 1/2 2
لوله درزدار   ” ۱/۲ ۲ ضخامت ۳ میل شاخه   ۶متری
کیلوگرم
32,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2 2
لوله درزدار تست آب ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  " 1/2 2
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۲ اینچضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه  قزوین ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی۷۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
49,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی ۷۶ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
48,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3
لوله درزدار تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,500 
  2.5
  " 3
لوله درزدار تست آب ۳ اینچ ضخامت۲/۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3
لوله درزدار تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,200 
  2.5
  " 3
لوله گالوانیزه قزوین ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
48,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 3
لوله درز مستقیم ۳  ” ۳   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 3
لوله درز مستقیم ۳  ” ۳   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 3
لوله درزدار  ” ۳ ضخامت۳ میل شاخه   ۶متری
کیلوگرم
32,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 3
لوله گالوانیزه  قزوین ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
48,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
48,500 
  3
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۳ میل شاخه۶ متری
کیلوگرم
48,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 4
لوله درزدار تهران۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۴   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله درزدار تهران ۴ اینچ قطر بیرونی۱۱۴ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
32,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله گالوانیزه قزوین ۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
48,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 4
لوله درز مستقیم ۳  ” ۴   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 4
لوله درز مستقیم ۳  ” ۴   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 4
لوله گالوانیزه قزوین ۴اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
48,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 5
لوله دردار ۵ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,600 
  2.5
  " 5
لوله درزدار ۵ اینچ ضخامت۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,600 
  3
  " 5
لوله درز مستقیم ۳  ” ۵   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 5
لوله درزدار ۵ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 6
لوله درزدار ۶ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
31,600 
  2.5
  " 6
لوله درزدارتست آب ۶ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 6
لوله درزدارتست گاز ۶ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 30
لوله اسپیرال   ” ۳۰   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
 
  " 32
لوله اسپیرال   ” ۳۲   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
 
  " 42
لوله اسپیرال   ” ۴۲   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 40
لوله اسپیرال   ” ۴۰   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  " 12
لوله جدارچاه قزوین ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
33,150 
  6
  " 12
لوله جدار چاه قزوین ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
33,150 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  " 14
لوله جدارچاه مشهد ۱۴ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
33,150 
  6
  " 14
لوله جدارچاه مشهد ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
33,150 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 26
لوله اسپیرال   ” ۲۶   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 28
لوله اسپیرال   ” ۲۸   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 34
لوله اسپیرال   ” ۳۴   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 36
لوله اسپیرال   ” ۳۶   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 38
لوله اسپیرال   ” ۳۸   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.77
  " 1/2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۷۷ شاخه ۶ متری
شاخه
580,000 
  3.73
  " 1/2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۸۰ ضخامت ۳٫۷۳ شاخه ۶ متری
شاخه
790,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.87
  " 3/4
لوله مانسمان وارداتی ” ۳/۴ قطر بیرونی ۲۶٫۷ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۸۷ شاخه ۶ متری
شاخه
700,000 
  3.91
  " 3/4
لوله مانسمان وارداتی ” ۳/۴ قطر بیرونی ۲۶٫۷۰ رده ۸۰ ضخامت ۲٫۸۷ شاخه ۶ متری
شاخه
830,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.38
  " 1
لوله مانسمان وارداتی “۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۳۸ شاخه ۶ متری
شاخه
1,030,000 
  4.55
  " 1
لوله مانسمان وارداتی “۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۸۰ ضخامت ۴٫۵۵ شاخه ۶ متری
شاخه
1,150,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.56
  "1/4 1
لوله مانسمان وارداتی “۱/۴ ۱قطر بیرونی۴۲٫۲ رده ۴۰ ضخامت۳٫۵۶ شاخه ۶ متری
شاخه
1,140,000 
  4.85
  "1/4 1
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۴ ۱ قطر بیرونی ۴۲٫۲ رده ۸۰ ضخامت ۴٫۸۵ شاخه ۶ متری
شاخه
1,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.68
  "1/2 1
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۶۸ شاخه ۶ متری
شاخه
1,530,000 
  5.08
  "1/2 1
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۸۰ ضخامت۵٫۰۸ شاخه ۶ متری
شاخه
2,050,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.91
  " 2
لوله مانسمان وارداتی “۲ قطر بیرونی ۶۰٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۹۱ شاخه ۶ متری
شاخه
2,060,000 
  5.54
  " 2
لوله مانسمان وارداتی “۲ قطر بیرونی۶۰٫۳ رده ۸۰ ضخامت۵٫۵۴ شاخه ۶ متری
شاخه
2,600,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5.16
  " 1/2 2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۲ قطر بیرونی ۷۳ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۱۶ شاخه ۶ متری
شاخه
3,050,000 
  7.01
  " 1/2 2
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۲ قطر بیرونی ۷۳ رده ۸۰ ضخامت ۷٫۰۱ شاخه ۶ متری
شاخه
4,050,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5.49
  " 3
لوله مانسمان وارداتی “۳ قطر بیرونی ۸۸٫۹ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۴۹ شاخه ۶ متری
شاخه
4,050,000 
  7.62
  " 3
لوله مانسمان وارداتی ” ۳ قطر بیرونی ۸۸٫۹ رده ۸۰ ضخامت ۷٫۶۲ شاخه ۶ متری
شاخه
5,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5.74
  " 1/2 3
لوله مانسمان وارداتی “۱/۲ ۳ قطر بیرونی۱۰۱٫۶ رده ۴۰ ضخامت۵٫۷۴ شاخه ۶ متری
شاخه
  8.08
  " 1/2 3
لوله مانسمان وارداتی “۱/۲ ۳ قطر بیرونی۱۰۱٫۶ رده ۸۰ ضخامت ۸٫۰۸ شاخه ۶ متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.02
  " 4
لوله مانسمان وارداتی “۴ قطر بیرونی ۱۱۴٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۶٫۰۲ شاخه ۶ متری
شاخه
5,250,000 
  8.56
  " 4
لوله مانسمان وارداتی “۴ قطر بیرونی ۱۱۴٫۳ رده ۸۰ ضخامت۸٫۵۶ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
7,800,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.55
  " 5
لوله مانسمان وارداتی “۵ قطر بیرونی ۱۴۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۶٫۵۵ شاخه ۶ متری
شاخه
8,150,000 
  9.53
  " 5
لوله مانسمان وارداتی “۵ قطر بیرونی ۱۴۱٫۳۰ رده ۸۰ ضخامت ۹٫۵۳ شاخه ۶ متری
شاخه
10,200,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  7.11
  " 6
لوله مانسمان وارداتی ” ۶ قطر بیرونی ۱۶۸٫۳۰رده ۴۰ ضخامت ۷٫۱۱ شاخه ۶ متری
شاخه
9,550,000 
  10.97
  " 6
لوله مانسمان وارداتی “۶ قطر بیرونی ۱۶۸٫۳۰ رده ۸۰ ضخامت ۱۰٫۹۷ شاخه ۶ متری
شاخه
14,800,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  " 14
لوله جدار چاه ملایر ۱۴ اینچ ضخامت ۴میل شاخه  ۶متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 10
لوله جدار چاه  ملایر ۱۰اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
  4
  " 10
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  5
  " 10
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  6
  " 10
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 12
لوله جدارچاه ملایر “۱۲ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  4
  " 12
لوله جدارچاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  5
  " 12
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  6
  " 12
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 14
لوله جدار چاه ملایر  ” ۱۴ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
کیلوگرم
  5
  " 14
لوله جدار چاه ملایر ” ۱۴ ضخامت ۵ میل شاخه ۶متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 16
لوله جدار چاه ملایر ” ۱۶  ضخامت ۳میل شاخه  ۶متری
کیلوگرم
  4
  " 16
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  5
  " 16
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  6
  " 16
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ اینچ قطر بیرونی ۲۱ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 1/2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ اینچ قطر بیرونی ۲۱ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 3/4
لوله گالوانیزه   ” ۳/۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2
  " 3/4
لوله گالوانیزه ۲  ” ۳/۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2
  " 3/4
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ قطر بیرونی ۲۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3/4
لوله گالوانیزه تهران۳/۴ اینچ قطر بیرونی ۲۶ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1
لوله گالوانیزه تهران ۱ اینچ قطر بیرونی ۳۳ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  " 1
لوله گالوانیزه   ” ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2.5
  " 1
لوله گالوانیزه تهران ۱ اینج قطر بیرونی ۳۳ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 1
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/4 1
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
 
  "1/4 1
لوله گالوانیزه   “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2
  "1/4 1
لوله گالوانیزه تهران ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  "1/4 1
لوله گالوانیزه تهران ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  "1/4 1
لوله گالوانیزه ۳  “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/2 1
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
 
  "1/2 1
لوله گالوانیزه   “۱/۲ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  3
  "1/2 1
لوله گالوانیزه ۳  “۱/۲ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله گالوانیزه  تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  "1/2 1
لوله گالوانیزه  تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.31
  " 2
لوله گالوانیزه سمنان ۲ اینچ ضخامت ۲٫۳۵ شاخه ۶ متری
شاخه
  2.5
  " 2
لوله گالوانیزه  تهران ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ ضخامت ۲٫۵میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی ۷۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی ۷۶ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 3
لوله گالوانیزه تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 3
لوله گالوانیزه تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 3
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه تهران۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله گالوانیزه تهران ۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "4
لوله گالوانیزه قزوین ۴” گوشت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری دو سر رزوه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 4
لوله گالوانیزه  تهران ۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 4
لوله گالوانیزه  ۴ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 14
لوله جدار چاه ملایر ” ۱۴ ضخامت ۶میل شاخه ۶متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 12
لوله جدار چاه   ” ۱۲   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
33,500 
 
  " 12
لوله جدار چاه   ” ۱۲   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
33,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 20
لوله درز مستقیم   ” ۲۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
لوله مانسمان     تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
 
 
لوله مانسمان     تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
 
 
لوله مانسمان     تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
 
 
لوله مانسمان     تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 8
لوله درز مستقیم ۶  ” ۸   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
  6
  " 8
لوله درز مستقیم ۶  ” ۸   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 10
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۰   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
  6
  " 10
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۰   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
  6
  " 10
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۰   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  10
  " 12
لوله درز مستقیم ۱۰  ” ۱۲   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 12
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۲   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 14
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۱۲متری بنگاه اصفهان
کیلوگرم
  8
  " 14
لوله درز مستقیم ۸  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
  10
  " 14
لوله درز مستقیم ۱۰  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
  10
  " 14
لوله درز مستقیم ۱۰  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 24
لوله اسپیرال ۶  ” ۲۴   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 12
لوله اسپیرال ۶  ” ۱۲   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  " 14
لوله اسپیرال ۸  ” ۱۴   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
بست لوله داربستی چهارپیچ ایران سبک
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
47,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله داربستی بنگاه تهران “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
شاخه
  2.5
  "1/2 1
لوله داربستی بنگاه تهران “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1
لوله مانسمان   ” ۱   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/4 1
لوله مانسمان   “۱/۴ ۱   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  3.56
  "1/4 1
لوله مانسمان وارداتی ۱/۴ ۱ اینچ شاخه ۶ متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/2 1
لوله مانسمان   “۱/۲ ۱   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3.91
  " 3
لوله مانسمان وارداتی سایز “۲قطر بیرونی۶۰٫۳ رده ۴۰ ضخامت۳٫۹۱
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1/2 2
لوله مانسمان   ” ۱/۲ ۲   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  5.16
  " 1/2 2
لوله مانسمان وارداتی سایز “۱/۲ ۲قطر بیرونی ۷۳ رده ۴۰
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 3
لوله مانسمان   ” ۳   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  7.62
  " 3
لوله مانسمان وارداتی سایز “۳قطر بیرونی۸۸٫۹ رده ۸۰ ضخامت۷٫۶۲
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.02
  " 4
لوله مانسمان ” ۴   وارداتی ضخامت ۶٫۰۲  شاخه ۶ متری بنگاه تهران
شاخه
  6.02
  "4
لوله مانسمان وارداتی ۴ اینچ رده ۴۰ شاخه ۶ متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 6
لوله مانسمان   ” ۶   اهواز    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 16
لوله درز اسپیرال – اصفهان “۱۶ ضخامت ۶ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
33,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 20
لوله اسپیرال ۶  ” ۲۰   تهران  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
33,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 14
لوله جدارچاه اصفهان ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  " 16
لوله جدارچاه اصفهان ۱۶ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  " 16
لوله جدارچاه اصفهان ۱۶ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 16
لوله جدارچاه اصفهان ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
29,200 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل

کانال تخصصی لوله و پروفیل آهن آنلاین :

https://telegram.me/AO_Pipe_box

میکا حسینی : سرپرست فروش

میکا حسینی

سرپرست فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014266

گلنوش قیاسی : کارشناس فروش

گلنوش قیاسی

کارشناس فروش

داخلى : 646
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014688

زهرا کشاورز : کارشناس فروش

زهرا کشاورز

کارشناس فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100611