لیست قیمت شیرکشویی آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "10
شیرکشویی  “10   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "10
شیرکشویی  “10   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "10
شیرکشویی  “10   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "12
شیرکشویی  “12   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "12
شیرکشویی  “12   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "12
شیرکشویی  “12   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "2
شیرکشویی  “2   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "2
شیرکشویی  “2   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "3
شیرکشویی  “3   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "3
شیرکشویی  “3   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "3
شیرکشویی  “3   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "4
شیرکشویی  “4   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "4
شیرکشویی  “4   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "4
شیرکشویی  “4   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "4
شیرکشویی  “4   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "5
شیرکشویی  “5   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "5
شیرکشویی  “5   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "5
شیرکشویی  “5   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "6
شیرکشویی  “6   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "6
شیرکشویی  “6   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "6
شیرکشویی  “6   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "8
شیرکشویی  “8   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "8
شیرکشویی  “8   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "10
شیرکشویی  “۱۰   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "3
شیرکشویی  “۳   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "5
شیرکشویی  “۵   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "6
شیرکشویی  “۶   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  "8
شیرکشویی  “۸   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  " 1/2 2
شیرکشویی  ” 1/2 2   چدنی  PN16  فاراب
عدد
  " 1/2 2
شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  " 1/2 2
شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  PN16  فاراب
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
شیرکشویی     چدنی  PN10  میراب
عدد
 
شیرکشویی     چدنی  PN16  میراب
عدد
 
شیرکشویی     چدنی  PN16  میراب
عدد
  "10
شیرکشویی  “10   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "12
شیرکشویی  “12   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "2
شیرکشویی  “2   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "8
شیرکشویی  “8   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "10
شیرکشویی  “۱۰   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "10
شیرکشویی  “۱۰   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "12
شیرکشویی  “۱۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "12
شیرکشویی  “۱۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "12
شیرکشویی  “۱۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "12
شیرکشویی  “۱۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "12
شیرکشویی  “۱۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "14
شیرکشویی  “۱۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "14
شیرکشویی  “۱۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "14
شیرکشویی  “۱۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "14
شیرکشویی  “۱۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "2
شیرکشویی  “۲   چدنی  PN10  فاراب
عدد
  "2
شیرکشویی  “۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "2
شیرکشویی  “۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "2
شیرکشویی  “۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "3
شیرکشویی  “۳   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "3
شیرکشویی  “۳   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "3
شیرکشویی  “۳   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "4
شیرکشویی  “۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "4
شیرکشویی  “۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "4
شیرکشویی  “۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "4
شیرکشویی  “۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "5
شیرکشویی  “۵   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "5
شیرکشویی  “۵   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "5
شیرکشویی  “۵   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "6
شیرکشویی  “۶   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "6
شیرکشویی  “۶   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "6
شیرکشویی  “۶   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "6
شیرکشویی  “۶   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "8
شیرکشویی  “۸   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "8
شیرکشویی  “۸   چدنی  PN16  میراب
عدد
  "8
شیرکشویی  “۸   چدنی  PN16  میراب
عدد
  " 1/2 2
شیرکشویی  ” 1/2 2   چدنی  PN16  میراب
عدد
  " 1/2 2
شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
  " 1/2 2
شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 1
شیرکشویی ” ۱/۲ ۱ چدنی  PN10  وگ
عدد
2,200,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "12
شیرکشویی “۱۲ چدنی  PN16  وگ
عدد
23,500,000 
  "2
شیرکشویی “۲ چدنی  PN10  وگ
عدد
2,400,000 
  "2
شیرکشویی “۲ چدنی  PN16  وگ
عدد
2,900,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 1
شیرکشویی ” ۱/۲ ۱ چدنی  PN16  وگ
عدد
2,600,000 
  " 1/2 2
شیرکشویی ” ۱/۲ ۲ چدنی  PN10  وگ
عدد
2,700,000 
  " 1/2 2
شیرکشویی ” ۱/۲ ۲ چدنی  PN16  وگ
عدد
3,300,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3
شیرکشویی “۳ چدنی  PN10  وگ
عدد
3,200,000 
  "3
شیرکشویی “۳ چدنی  PN16  وگ
عدد
3,950,000 
  "4
شیرکشویی “۴ چدنی  PN16  وگ
عدد
4,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "4
شیرکشویی “۴ چدنی  PN10  وگ
عدد
3,700,000 
  "8
شیرکشویی “۸ چدنی  PN10  وگ
عدد
9,300,000 
  "8
شیرکشویی “۸ چدنی  PN16  وگ
عدد
11,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "5
شیرکشویی “۵ چدنی  PN10  وگ
عدد
4,900,000 
  "5
شیرکشویی “۵ چدنی  PN16  وگ
عدد
5,750,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "16
شیرکشویی “۱۶ چدنی  PN16  وگ
عدد
45,000,000 
  "6
شیرکشویی “۶ چدنی  PN10  وگ
عدد
6,400,000 
  "6
شیرکشویی “۶ چدنی  PN16  وگ
عدد
7,200,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "14
شیرکشویی “۱۴ چدنی  PN16  وگ
عدد
42,500,000 
  "16
شیرکشویی “۱۶ چدنی  PN10  وگ
عدد
39,000,000 
  "18
شیرکشویی “۱۸ چدنی  PN16  وگ
عدد
68,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "10
شیرکشویی “۱۰ چدنی  PN10  وگ
عدد
15,000,000 
  "10
شیرکشویی “۱۰ چدنی  PN16  وگ
عدد
17,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "12
شیرکشویی “۱۲ چدنی  PN10  وگ
عدد
21,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
شیرکشویی
عدد
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_fittings

شیوا ستار :  مدیر کل خرید و فروش

شیوا ستار

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

یاسمن کلوندی : کارشناس فروش

یاسمن کلوندی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445