لیست قیمت اتصالات آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 315 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1
زانو جوشی 1 اینچ 40 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  "1
زانو جوشی 1 اینچ 80 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  " 1/2 1
زانو جوشی 1/2 1 اینچ 40 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  " 1/2 2
زانو جوشی 1/2 2 اینچ 40 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  "1/2
زانو جوشی 1/2 اینچ 40 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  "1/2
زانو جوشی 1/2 اینچ 80 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  " 1/4 1
زانو جوشی 1/4 1 اینچ 40 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  " 1/4 1
زانو جوشی 1/4 1 اینچ 80 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  "12
زانو جوشی 12 اینچ 80 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  "2
زانو جوشی 2 اینچ 40 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  "3
زانو جوشی 3 اینچ 40 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  "3
زانو جوشی 3 اینچ 80 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  " 3/4
زانو جوشی 3/4 اینچ 40 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  " 3/4
زانو جوشی 3/4 اینچ 80 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  "4
زانو جوشی 4 اینچ 40 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  "4
زانو جوشی 4 اینچ 80 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  "5
زانو جوشی 5 اینچ 40 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  "5
زانو جوشی 5 اینچ 80 رده 90 درجه در تهران
عدد
 
  "1
زانو جوشی ۱ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
9,500  ~ ↔
 
  "1
زانو جوشی ۱ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
13,000  ~ ↔
 
  "1/2
زانو جوشی ۱/۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
5,000  ~ ↔
 
  "1/2
زانو جوشی ۱/۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
7,500  ~ ↔
 
  " 1/2 1
زانو جوشی ۱/۲ ۱ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
20,000  ~ ↔
 
  " 1/2 1
زانو جوشی ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
28,000  ~ ↔
 
  " 1/2 2
زانو جوشی ۱/۲ ۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
49,000  ~ ↔
 
  " 1/2 2
زانو جوشی ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
85,000  ~ ↔
 
  " 1/4 1
زانو جوشی ۱/۴ ۱ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
16,500  ~ ↔
 
  " 1/4 1
زانو جوشی ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
23,000  ~ ↔
 
  "10
زانو جوشی ۱۰ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
1,390,000  ~ ↔
 
  "10
زانو جوشی ۱۰ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
2,020,000  ~ ↔
 
  "12
زانو جوشی ۱۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
2,270,000  ~ ↔
 
  "12
زانو جوشی ۱۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
3,160,000  ~ ↔
 
  "14
زانو جوشی ۱۴ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
3,410,000  ~ ↔
 
  "14
زانو جوشی ۱۴ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
3,790,000  ~ ↔
 
  "16
زانو جوشی ۱۶ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
4,230,000  ~ ↔
 
  "16
زانو جوشی ۱۶ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
5,560,000  ~ ↔
 
  "2
زانو جوشی ۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
30,500  ~ ↔
 
  "2
زانو جوشی ۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
51,000  ~ ↔
 
  "3
زانو جوشی ۳ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
67,500  ~ ↔
 
  "3
زانو جوشی ۳ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
100,000  ~ ↔
 
  " 3/4
زانو جوشی ۳/۴ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
7,500  ~ ↔
 
  " 3/4
زانو جوشی ۳/۴ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
11,000  ~ ↔
 
  "4
زانو جوشی ۴ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
115,000  ~ ↔
 
  "4
زانو جوشی ۴ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
198,000  ~ ↔
 
  "5
زانو جوشی ۵ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
235,000  ~ ↔
 
  "5
زانو جوشی ۵ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
370,000  ~ ↔
 
  "6
زانو جوشی ۶ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
330,000  ~ ↔
 
  "6
زانو جوشی ۶ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
495,000  ~ ↔
 
  "8
زانو جوشی ۸ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
700,000  ~ ↔
 
  "8
زانو جوشی ۸ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
1,100,000  ~ ↔
 
 
سردنده
عدد
 
  "1
سردنده ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
6,500  ~ ↔
 
  "1
سردنده ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
10,500  ~ ↔
 
  "1/2
سردنده ۱/۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
4,500  ~ ↔
 
  "1/2
سردنده ۱/۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
5,500  ~ ↔
 
  " 1/2 1
سردنده ۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
12,000  ~ ↔
 
  " 1/2 1
سردنده ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
16,000  ~ ↔
 
  " 1/2 2
سردنده ۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
27,500  ~ ↔
 
  " 1/2 2
سردنده ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
44,500  ~ ↔
 
  " 1/4 1
سردنده ۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
10,000  ~ ↔
 
  " 1/4 1
سردنده ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
14,000  ~ ↔
 
  "2
سردنده ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
16,000  ~ ↔
 
  "2
سردنده ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
23,000  ~ ↔
 
  "3
سردنده ۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
37,000  ~ ↔
 
  "3
سردنده ۳ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
66,000  ~ ↔
 
  " 3/4
سردنده ۳/۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
5,500  ~ ↔
 
  " 3/4
سردنده ۳/۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
7,000  ~ ↔
 
  "4
سردنده ۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
50,000  ~ ↔
 
  "4
سردنده ۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
83,000  ~ ↔
 
  "5
سردنده   “۵   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
2,000  ~ ↔
 
  "6
سردنده   “۶   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
2,000  ~ ↔
 
  "1
سه راه ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
14,500  ~ ↔
 
  "1
سه راه ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
23,000  ~ ↔
 
  "1/2
سه راه ۱/۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
8,500  ~ ↔
 
  "1/2
سه راه ۱/۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
11,000  ~ ↔
 
  " 1/2 1
سه راه ۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
28,000  ~ ↔
 
  " 1/2 1
سه راه ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
46,000  ~ ↔
 
  " 1/2 2
سه راه ۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
66,000  ~ ↔
 
  " 1/2 2
سه راه ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
102,000  ~ ↔
 
  " 1/4 1
سه راه ۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
21,000  ~ ↔
 
  " 1/4 1
سه راه ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
35,000  ~ ↔
 
  "10
سه راه ۱۰ اینچ درزدار در تهران
عدد
 
  "10
سه راه ۱۰ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
 
  "2
سه راه ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
42,000  ~ ↔
 
  "2
سه راه ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
64,000  ~ ↔
 
  "3
سه راه ۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
86,000  ~ ↔
 
  "3
سه راه ۳ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
146,000  ~ ↔
 
  " 3/4
سه راه ۳/۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
10,000  ~ ↔
 
  " 3/4
سه راه ۳/۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
14,000  ~ ↔
 
  "4
سه راه ۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
152,000  ~ ↔
 
  "4
سه راه ۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
253,000  ~ ↔
 
  "5
سه راه ۵ اینچ درزدار در تهران
عدد
367,000  ~ ↔
 
  "5
سه راه ۵ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
500,000  ~ ↔
 
  "6
سه راه ۶ اینچ درزدار در تهران
عدد
460,000  ~ ↔
 
  "6
سه راه ۶ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
760,000  ~ ↔
 
  "8
سه راه ۸ اینچ درزدار در تهران
عدد
950,000  ~ ↔
 
  "8
سه راه ۸ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
1,250,000  ~ ↔
 
  "1
سه راه   “1   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
  "1/2
سه راه   “1/2   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
  "1
سه راه   “۱   اتصالات  رده ۱۰  استیل بنگاه تهران
عدد
 
  "2
سه راه   “۲   اتصالات  رده ۱۰  استیل بنگاه تهران
عدد
 
  "3
سه راه   “۳   اتصالات  رده ۱۰  استیل بنگاه تهران
عدد
 
  " 3/4
سه راه   ” 3/4   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
  " 1/2 1
سه راه   ” ۱/۲ ۱   اتصالات  رده ۱۰  استیل بنگاه تهران
عدد
 
  " 3/4
سه راه   ” ۳/۴   اتصالات  رده ۱۰  استیل بنگاه تهران
عدد
 
 
سه راهی
عدد
 
  "5
شیر کشویی 5 اینچ چدنی فلنجدار Class 150 تهران
عدد
 
  "3
شیر کشویی کلاس ۱۵۰فولادی فلنچدار”۳
عدد
5,500,000  ~ ↔
 
  " 1/2 2
شیر کشویی ۱/۲ ۲ اینچ فولادی فلنچدار Class 150 تهران
عدد
4,300,000  ~ ↔
 
  "2
شیر کشویی ۲ اینچ فولادی فلنچدار Class 150 تهران
عدد
2,800,000  ~ ↔
 
  "1/2
شیر کشویی ۴ اینچ فولادی فلنچدار Class 150 تهران
عدد
6,300,000  ~ ↔
 
  "6
شیر کشویی ۶ اینچ فولادی فلنجدار Class 150 تهران
عدد
11,000,000  ~ ↔
 
  "8
شیر کشویی ۸ اینچ فولادی فلنجدار Class 150 تهران
عدد
17,500,000  ~ ↔
 
 
شیرکشویی
عدد
 
  "10
شیرکشویی   “۱۰   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
15,750,000  ~ ↔
 
  "3
شیرکشویی   “۳   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
3,650,000  ~ ↔
 
  "4
شیرکشویی   “۴   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
4,350,000  ~ ↔
 
  "5
شیرکشویی   “۵   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
5,350,000  ~ ↔
 
  "6
شیرکشویی   “۶   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
6,950,000  ~ ↔
 
  "8
شیرکشویی   “۸   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
9,750,000  ~ ↔
 
  " 1/2 1
شیرکشویی   ” 1/2 1   اتصالات  class150  رزوه بنگاه تهران
عدد
 
  " 1/2 2
شیرکشویی   ” ۱/۲ ۲   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
3,150,000  ~ ↔
 
  " 1/2 2
شیرکشویی ۱/۲ ۲ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
2,650,000  ~ ↔
 
  "10
شیرکشویی ۱۰ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
13,250,000  ~ ↔
 
  "12
شیرکشویی ۱۲ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
17,250,000  ~ ↔
 
  "2
شیرکشویی ۲ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
2,250,000  ~ ↔
 
  "2
شیرکشویی ۲ اینچ    PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
2,000,000  ~ ↔
 
  "3
شیرکشویی ۳ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
3,050,000  ~ ↔
 
  "4
شیرکشویی ۴ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
3,650,000  ~ ↔
 
  "5
شیرکشویی ۵ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
4,650,000  ~ ↔
 
  "6
شیرکشویی ۶ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
5,950,000  ~ ↔
 
  "8
شیرکشویی ۸ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
8,250,000  ~ ↔
 
 
فلنج رزوه ای
عدد
 
  "1
فلنج رزوه ایی ۱ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
104,000  ~ ↔
 
  " 1/2 1
فلنج رزوه ایی ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
133,000  ~ ↔
 
  " 1/2 2
فلنج رزوه ایی ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
175,000  ~ ↔
 
  " 1/4 1
فلنج رزوه ایی ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
 
  "18
فلنج رزوه ایی ۱۸ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
 
  "2
فلنج رزوه ایی ۲ اینچ گالوانیزهPN 16 در تهران
عدد
147,000  ~ ↔
 
  "3
فلنج رزوه ایی ۳ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
223,000  ~ ↔
 
  "4
فلنج رزوه ایی ۴ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
247,000  ~ ↔
 
  "5
فلنج رزوه ایی ۵ اینچ گالوانیزه PN16 در تهران
عدد
342,000  ~ ↔
 
  "6
فلنج رزوه ایی ۶ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
427,000  ~ ↔
 
 
فلنج کور
عدد
 
  " 1/2 2
فلنج کور “۱/۲ ۲ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
166,000  ~ ↔
 
  "10
فلنج کور “۱۰ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
710,000  ~ ↔
 
  "12
فلنج کور “۱۲ اینچ فولادی PN 16در تهران
عدد
900,000  ~ ↔
 
  "3
فلنج کور “۳ اینچ فولادی PN 16در تهران
عدد
209,000  ~ ↔
 
  "4
فلنج کور “۴ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
247,000  ~ ↔
 
  "5
فلنج کور “۵ اینچ فولادی PN 10 در تهران
عدد
 
  "6
فلنج کور “۶ اینچ فولادی PN 16در تهران
عدد
380,000  ~ ↔
 
  "8
فلنج کور “۸ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
520,000  ~ ↔
 
  "2
فلنج کور ۲ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
123,000  ~ ↔
 
  "3
فلنج گللودار ۳ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
137,000  ~ ↔
 
 
فلنج گلو دار
عدد
 
  " 1/4 1
فلنج گلودار 1/4و1 اینچ فولادی PN10 در تهران
عدد
 
  "1
فلنج گلودار 1اینچ فولادی pn10 در تهران
عدد
 
  " 1/2 1
فلنج گلودار ۱/۲و۱ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
80,000  ~ ↔
 
  "10
فلنج گلودار ۱۰ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
760,000  ~ ↔
 
  "12
فلنج گلودار ۱۲ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
1,280,000  ~ ↔
 
  "14
فلنج گلودار ۱۴ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
2,090,000  ~ ↔
 
  "16
فلنج گلودار ۱۶ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
2,660,000  ~ ↔
 
  "18
فلنج گلودار ۱۸ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
3,040,000  ~ ↔
 
  "2
فلنج گلودار ۲ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
99,000  ~ ↔
 
  "4
فلنج گلودار ۴ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
156,000  ~ ↔
 
  "5
فلنج گلودار ۵ اینچ فولادی PN16در تهران
عدد
237,000  ~ ↔
 
  "6
فلنج گلودار ۶ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
285,000  ~ ↔
 
  "8
فلنج گلودار۸ اینچ فولادی PN 16در تهران
عدد
427,000  ~ ↔
 
  " 1/2 2
فلنج ۱/۲ ۲ اینچ لبه دار فولادی CLASS 150 در تهران
عدد
230,000  ~ ↔
 
  "4
فلنج ۴ اینچ لبه دار فولادی CLASS 150 در تهران
عدد
295,000  ~ ↔
 
  "5
فلنج ۵ اینچ لبه دار فولادی CLASS 150 در تهران
عدد
525,000  ~ ↔
 
  "6
فلنج ۶ اینچ لبه دار فولادی CLASS 150 در تهران
عدد
545,000  ~ ↔
 
  "8
فلنج ۸ اینچ لبه دار فولادی CLASS 150 در تهران
عدد
1,000,000  ~ ↔
 
  " 1/2 2
فلنچ گلودار ۱/۲ ۲ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
118,000  ~ ↔
 
  1 3/8"
سه راه   ۱ ۳/۸”   باهنر    مس بنگاه تهران
عدد
159,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  "1
فلنج لبه دار ۱ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
  8
  " 1/2 1
فلنج لبه دار ۱/۲ ۱ اینچ PN 16 در تهران
عدد
100,000  ~ ↔
  8
  " 1/2 2
فلنج لبه دار ۱/۲ ۲ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
135,000  ~ ↔
  8
  " 1/4 1
فلنج لبه دار ۱/۴ ۱ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
  8
  "2
فلنج لبه دار ۲ اینچ فولادی PN16در تهران
عدد
110,000  ~ ↔
  8
  "3
فلنج لبه دار ۳ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
155,000  ~ ↔
  8
  "4
فلنج لبه دار ۴ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
170,000  ~ ↔
  8
  "5
فلنج لبه دار ۵ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
  8
  "6
فلنج لبه دار ۶ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
280,000  ~ ↔
  8
  "8
فلنج لبه دار ۸ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
450,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  " 1/2 2
فلنج لبه دار ۱/۲ ۲ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
135,000  ~ ↔
  10
  "10
فلنج لبه دار ۱۰ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
750,000  ~ ↔
  10
  "12
فلنج لبه دار ۱۲ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
1,020,000  ~ ↔
  10
  "2
فلنج لبه دار ۲ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
110,000  ~ ↔
  10
  "3
فلنج لبه دار ۳ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
155,000  ~ ↔
  10
  "4
فلنج لبه دار ۴ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
170,000  ~ ↔
  10
  "6
فلنج لبه دار ۶ اینچ فولادی PN 16در تهران
عدد
260,000  ~ ↔
  10
  "8
فلنج لبه دار ۸ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
450,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  "10
فلنج رزوه ایی ۱۰ اینچ گالوانیزه ۱۵ میل PN 16 در تهران
عدد
  15
  "12
فلنج رزوه ایی ۱۲ اینچ گالوانیزه ۱۵ میل PN 16 در تهران
عدد
  15
  "14
فلنج لبه دار ۱۴ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
2,310,000  ~ ↔
  15
  "16
فلنج لبه دار ۱۶ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
2,520,000  ~ ↔
  15
  "18
فلنج لبه دار ۱۸ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
3,700,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  "10
فلنج رزوه ایی ۱۰ اینچ گالوانیزه ۲۰ میل PN 16 در تهران
عدد
  20
  "12
فلنج رزوه ایی ۱۲ اینچ گالوانیزه ۲۰ میل PN 16 در تهران
عدد
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_fittings

شیوا ستار : سرپرست فروش

شیوا ستار

سرپرست فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

آیدا فعال : کارشناس فروش

آیدا فعال

کارشناس فروش

داخلى : 605
۰۲۱۶۳۴۲۸
9101430449

عاطفه جمشیدی : کارشناس فروش

عاطفه جمشیدی

کارشناس فروش

داخلى : 636
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161937

jamshidi@ahanonline.com

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

صونا جمشیدی : کارشناس فروش

صونا جمشیدی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445