لیست قیمت اتصالات آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1
زانو جوشی   “۱   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
12,000 
 
  "1
زانو جوشی   “۱   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
15,500 
 
  "1/2
زانو جوشی   “۱/۲   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
5,700 
 
  "1/2
زانو جوشی   “۱/۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
10,000 
 
  "1/2
زانو جوشی   “۱/۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
15,000 
 
  "10
زانو جوشی   “۱۰   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
1,540,000 
 
  "10
زانو جوشی   “۱۰   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
1,800,000 
 
  "10
زانو جوشی   “۱۰   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
3,500,000 
 
  "12
زانو جوشی   “۱۲   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
2,440,000 
 
  "12
زانو جوشی   “۱۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
3,000,000 
 
  "12
زانو جوشی   “۱۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
4,500,000 
 
  "14
زانو جوشی   “۱۴   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
3,640,000 
 
  "14
زانو جوشی   “۱۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
3,500,000 
 
  "14
زانو جوشی   “۱۴   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
5,800,000 
 
  "16
زانو جوشی   “۱۶   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
5,300,000 
 
  "16
زانو جوشی   “۱۶   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
5,000,000 
 
  "16
زانو جوشی   “۱۶   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
9,000,000 
 
  "18
زانو جوشی   “۱۸   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
7,000,000 
 
  "18
زانو جوشی   “۱۸   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
10,900,000 
 
  "2
زانو جوشی   “۲   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
38,000 
 
  "2
زانو جوشی   “۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
49,000 
 
  "20
زانو جوشی   “۲۰   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
12,500,000 
 
  "20
زانو جوشی   “۲۰   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
19,800,000 
 
  "3
زانو جوشی   “۳   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
84,000 
 
  "3
زانو جوشی   “۳   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
110,000 
 
  "3
زانو جوشی   “۳   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
165,000 
 
  "4
زانو جوشی   “۴   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
136,000 
 
  "4
زانو جوشی   “۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
190,000 
 
  "4
زانو جوشی   “۴   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
300,000 
 
  "5
زانو جوشی   “۵   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
220,000 
 
  "5
زانو جوشی   “۵   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
300,000 
 
  "5
زانو جوشی   “۵   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
490,000 
 
  "6
زانو جوشی   “۶   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
430,000 
 
  "6
زانو جوشی   “۶   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
476,000 
 
  "6
زانو جوشی   “۶   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
774,000 
 
  "8
زانو جوشی   “۸   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
790,000 
 
  "8
زانو جوشی   “۸   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
1,194,000 
 
  "8
زانو جوشی   “۸   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
1,950,000 
 
  " 1/2 1
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۱   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
25,000 
 
  " 1/2 1
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۱   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
29,000 
 
  " 1/2 1
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۱   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
44,000 
 
  " 1/2 2
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۲   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
63,000 
 
  " 1/2 2
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
820,000 
 
  " 1/2 2
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
140,000 
 
  " 1/4 1
زانو جوشی   ” ۱/۴ ۱   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
20,000 
 
  " 1/4 1
زانو جوشی   ” ۱/۴ ۱   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
20,000 
 
  " 1/4 1
زانو جوشی   ” ۱/۴ ۱   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
33,000 
 
  " 3/4
زانو جوشی   ” ۳/۴   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
9,000 
 
  " 3/4
زانو جوشی   ” ۳/۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
11,500 
 
  "1
سردنده   “۱   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
7,000 
 
  "1
سردنده   “۱   ایران اتصال    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
12,000 
 
  "1/2
سردنده   “۱/۲   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
4,500 
 
  "1/2
سردنده   “۱/۲   ایران اتصال    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
7,100 
 
  "2
سردنده   “۲   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
17,000 
 
  "2
سردنده   “۲   ایران اتصال    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
31,000 
 
  "3
سردنده   “۳   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
39,000 
 
  "3
سردنده   “۳   ایران اتصال    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
65,000 
 
  "4
سردنده   “۴   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
55,000 
 
  "4
سردنده   “۴   ایران اتصال    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
111,000 
 
  " 1/2 1
سردنده   ” ۱/۲ ۱   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
13,000 
 
  " 1/2 1
سردنده   ” ۱/۲ ۱   ایران اتصال    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
21,500 
 
  " 1/2 2
سردنده   ” ۱/۲ ۲   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
30,000 
 
  " 1/2 2
سردنده   ” ۱/۲ ۲   ایران اتصال    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
54,000 
 
  " 1/4 1
سردنده   ” ۱/۴ ۱   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
11,000 
 
  " 1/4 1
سردنده   ” ۱/۴ ۱   ایران اتصال    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
20,000 
 
  " 3/4
سردنده   ” ۳/۴   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
5,500 
 
  " 3/4
سردنده   ” ۳/۴   ایران اتصال    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
8,600 
 
  "1
سه راه   “۱   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
18,000 
 
  "1
سه راه   “۱   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
55,000 
 
  "1/2
سه راه   “۱/۲   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
10,000 
 
  "1/2
سه راه   “۱/۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
31,000 
 
  "10
سه راه   “۱۰   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
3,600,000 
 
  "12
سه راه   “۱۲   بنکن  رده ۱۰  مانیسمان بنگاه تهران
عدد
4,600,000 
 
  "14
سه راه   “۱۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
6,300,000 
 
  "16
سه راه   “۱۶   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
9,300,000 
 
  "18
سه راه   “۱۸   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
12,700,000 
 
  "2
سه راه   “۲   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
53,000 
 
  "2
سه راه   “۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
110,000 
 
  "20
سه راه   “۲۰   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
21,000,000 
 
  "3
سه راه   “۳   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
110,000 
 
  "3
سه راه   “۳   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
270,000 
 
  "4
سه راه   “۴   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
179,000 
 
  "4
سه راه   “۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
420,000 
 
  "5
سه راه   “۵   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
407,000 
 
  "5
سه راه   “۵   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
680,000 
 
  "6
سه راه   “۶   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
518,000 
 
  "6
سه راه   “۶   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
940,000 
 
  "8
سه راه   “۸   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
1,030,000 
 
  "8
سه راه   “۸   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
2,100,000 
 
  " 1/2 1
سه راه   ” ۱/۲ ۱   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
36,000 
 
  " 1/2 1
سه راه   ” ۱/۲ ۱   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
85,000 
 
  " 1/2 2
سه راه   ” ۱/۲ ۲   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
89,000 
 
  " 1/2 2
سه راه   ” ۱/۲ ۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
210,000 
 
  " 1/4 1
سه راه   ” ۱/۴ ۱   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
28,000 
 
  " 1/4 1
سه راه   ” ۱/۴ ۱   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
70,000 
 
  " 3/4
سه راه   ” ۳/۴   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
13,000 
 
  " 3/4
سه راه   ” ۳/۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
38,000 
 
  "2
فلنج گلودار   “2   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
110,000 
 
  "1
فلنج گلودار   “۱   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
85,000 
 
  "10
فلنج گلودار   “۱۰   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
825,000 
 
  "12
فلنج گلودار   “۱۲   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
1,045,000 
 
  "18
فلنج گلودار   “۱۸   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
3,960,000 
 
  "3
فلنج گلودار   “۳   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
148,500 
 
  "4
فلنج گلودار   “۴   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
170,500 
 
  "5
فلنج گلودار   “۵   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
242,000 
 
  "6
فلنج گلودار   “۶   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
286,000 
 
  "8
فلنج گلودار   “۸   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
451,000 
 
  " 1/2 1
فلنج گلودار   ” ۱/۲ ۱   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
110,000 
 
  " 1/2 2
فلنج گلودار   ” ۱/۲ ۲   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
132,000 
 
  " 1/4 1
فلنج گلودار   ” ۱/۴ ۱   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
99,000 
 
  "1
لرزه گیر آکاردئونی ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
1,070,000 
 
  "1
لرزه گیر آکاردئونی ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,140,000 
 
  "1/2
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
997,000 
 
  "1/2
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,120,000 
 
  " 1/2 1
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
1,100,000 
 
  " 1/2 1
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,160,000 
 
  " 1/2 2
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
1,630,000 
 
  " 1/2 2
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,680,000 
 
  " 1/4 1
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۴ ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
1,080,000 
 
  " 1/4 1
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۴ ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,160,000 
 
  "10
لرزه گیر آکاردئونی ۱۰ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
6,850,000 
 
  "10
لرزه گیر آکاردئونی ۱۰ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
7,400,000 
 
  "2
لرزه گیر آکاردئونی ۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
1,400,000 
 
  "2
لرزه گیر آکاردئونی ۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,450,000 
 
  "3
لرزه گیر آکاردئونی ۳ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
1,950,000 
 
  "3
لرزه گیر آکاردئونی ۳ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
2,020,000 
 
  " 3/4
لرزه گیر آکاردئونی ۳/۴ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,120,000 
 
  " 3/4
لرزه گیر آکاردئونی ۳/۴ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
1,050,000 
 
  "4
لرزه گیر آکاردئونی ۴ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
2,250,000 
 
  "4
لرزه گیر آکاردئونی ۴ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
2,130,000 
 
  "5
لرزه گیر آکاردئونی ۵ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
3,600,000 
 
  "4
لرزه گیر آکاردئونی ۵ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
3,780,000 
 
  "6
لرزه گیر آکاردئونی ۶ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
4,530,000 
 
  "6
لرزه گیر آکاردئونی ۶ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
4,700,000 
 
  "8
لرزه گیر آکاردئونی ۸ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
5,350,000 
 
  "8
لرزه گیر آکاردئونی ۸ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
5,550,000 
 
  " 1/2 1
لرزه گیر لاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
450,000 
 
  " 1/2 2
لرزه گیر لاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
450,000 
 
  " 1/4 1
لرزه گیر لاستیکی ۱/۴ ۱ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
500,000 
 
  " 1/4 1
لرزه گیر لاستیکی ۱/۴ ۱ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
450,000 
 
  "10
لرزه گیر لاستیکی ۱۰ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
3,900,000 
 
  "10
لرزه گیر لاستیکی ۱۰ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
3,500,000 
 
  "2
لرزه گیر لاستیکی ۲ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
400,000 
 
  "2
لرزه گیر لاستیکی ۲ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
500,000 
 
  "3
لرزه گیر لاستیکی ۳ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
650,000 
 
  "3
لرزه گیر لاستیکی ۳ اینچ ارتعاش سازان بدون مهار
عدد
480,000 
 
  "4
لرزه گیر لاستیکی ۴ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
680,000 
 
  "4
لرزه گیر لاستیکی ۴ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
550,000 
 
  "5
لرزه گیر لاستیکی ۵ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
970,000 
 
  "5
لرزه گیر لاستیکی ۵ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
990,000 
 
  "6
لرزه گیر لاستیکی ۶ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
1,550,000 
 
  "6
لرزه گیر لاستیکی ۶ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
1,320,000 
 
  "8
لرزه گیر لاستیکی ۸ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
2,400,000 
 
  "8
لرزه گیر لاستیکی ۸ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
2,550,000 
 
  " 1/2 2
لرزه گیر لاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
520,000 
 
  " 1/2 1
لرزه گیر لاستیکی۱/۲ ۱ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
480,000 
 
  "1
لرزه گیر   “۱   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,820,000 
 
  "1
لرزه گیر   “۱   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,820,000 
 
  "1/2
لرزه گیر   “۱/۲   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,820,000 
 
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
11,190,000 
 
  "2
لرزه گیر   “۲   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
2,000,000 
 
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
2,880,000 
 
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
6,070,000 
 
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
7,130,000 
 
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
8,130,000 
 
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,820,000 
 
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
2,320,000 
 
  " 3/4
لرزه گیر   ” ۳/۴   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,820,000 
 
  "10
کپ   “10   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
990,000 
 
  "1
کپ   “۱   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
25,000 
 
  "1/2
کپ   “۱/۲   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
15,000 
 
  "12
کپ   “۱۲   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
1,300,000 
 
  "14
کپ   “۱۴   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
2,600,000 
 
  "16
کپ   “۱۶   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
3,700,000 
 
  "18
کپ   “۱۸   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
5,000,000 
 
  "2
کپ   “۲   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
48,000 
 
  "20
کپ   “۲۰   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
7,000,000 
 
  "3
کپ   “۳   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
80,000 
 
  "4
کپ   “۴   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
120,000 
 
  "5
کپ   “۵   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
200,000 
 
  "6
کپ   “۶   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
260,000 
 
  "8
کپ   “۸   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
550,000 
 
  " 1/2 1
کپ   ” ۱/۲ ۱   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
35,000 
 
  " 1/2 2
کپ   ” ۱/۲ ۲   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
70,000 
 
  " 1/4 1
کپ   ” ۱/۴ ۱   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
28,000 
 
  " 3/4
کپ   ” ۳/۴   بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
18,000 
 
  24"
زانو جوشی   ۲۴”   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
17,900,000 
 
  24"
زانو جوشی   ۲۴”   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
24,900,000 
 
  24"
سه راه   ۲۴”   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
28,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  "2
فلنج کور ۱۵  “۲   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
173,000 
  15
  "3
فلنج کور ۱۵  “۳   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
209,000 
  15
  "4
فلنج کور ۱۵  “۴   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
253,000 
  15
  "5
فلنج کور ۱۵  “۵   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
297,000 
  15
  "6
فلنج کور ۱۵  “۶   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
341,000 
  15
  "8
فلنج کور ۱۵  “۸   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
572,000 
  15
  " 1/2 2
فلنج کور ۱۵  ” ۱/۲ ۲   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
176,000 
  15
  "14
فلنج گلودار   “۱۴   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
1,705,000 
  15
  "16
فلنج گلودار   “۱۶   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
2,090,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  "6
فلنج کور ۲۰  “۶   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
440,000 
  20
  "8
فلنج کور ۲۰  “۸   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
748,000 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_fittings

شیوا ستار :  مدیر کل خرید و فروش

شیوا ستار

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

یاسمن کلوندی : کارشناس فروش

یاسمن کلوندی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445