لیست قیمت اتصالات آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 1
زانو جوشی ۱/۲ ۱ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
20,000 
  " 1/2 1
زانو جوشی ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
28,000 
  " 1/2 1
سردنده ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
16,000 
  " 1/2 1
سه راه ۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
28,000 
  " 1/2 1
سه راه ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
46,000 
  " 1/2 1
فلنج رزوه ایی ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
133,000 
  " 1/2 1
فلنج گلودار ۱/۲و۱ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
80,000 
  " 1/2 1
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ ۱ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
600,000 
  " 1/2 1
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
950,000 
  " 1/2 1
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,060,000 
  " 1/2 1
لرزه گیر لاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
450,000 
  " 1/2 1
کپ ۱/۲ ۱ اینچ سبک گود در تهران
عدد
5,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 2
زانو جوشی ۱/۲ ۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
49,000 
  " 1/2 2
زانو جوشی ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
85,000 
  " 1/2 2
سردنده ۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
27,500 
  " 1/2 2
سردنده ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
44,500 
  " 1/2 2
سه راه ۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
66,000 
  " 1/2 2
سه راه ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
102,000 
  " 1/2 2
شیر کشویی ۱/۲ ۲ اینچ فولادی فلنچدار Class 150 تهران
عدد
4,300,000 
  " 1/2 2
شیرکشویی   ” ۱/۲ ۲   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
3,500,000 
  " 1/2 2
شیرکشویی ۱/۲ ۲ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
2,650,000 
  " 1/2 2
فلنج رزوه ایی ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
175,000 
  " 1/2 2
فلنج کور “۱/۲ ۲ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
166,000 
  " 1/2 2
فلنچ گلودار ۱/۲ ۲ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
118,000 
  " 1/2 2
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
850,000 
  " 1/2 2
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
1,480,000 
  " 1/2 2
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,580,000 
  " 1/2 2
لرزه گیر لاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
450,000 
  " 1/2 2
لرزه گیر لاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
520,000 
  " 1/2 2
کپ ۱/۲ ۲ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
10,000 
  " 1/2 2
کپ ۱/۲ ۲ اینچ سبک گود در تهران
عدد
10,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/4 1
زانو جوشی ۱/۴ ۱ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
16,500 
  " 1/4 1
زانو جوشی ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
23,000 
  " 1/4 1
سردنده ۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
10,000 
  " 1/4 1
سردنده ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
14,000 
  " 1/4 1
سه راه ۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
21,000 
  " 1/4 1
سه راه ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
35,000 
  " 1/4 1
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۴ ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
930,000 
  " 1/4 1
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۴ ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,060,000 
  " 1/4 1
لرزه گیر لاستیکی ۱/۴ ۱ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
500,000 
  " 1/4 1
لرزه گیر لاستیکی ۱/۴ ۱ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
450,000 
  " 1/4 1
کپ ۱/۴ ۱ اینچ سبک گود در تهران
عدد
6,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 3/4
زانو جوشی ۳/۴ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
7,500 
  " 3/4
زانو جوشی ۳/۴ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
11,000 
  " 3/4
سردنده ۳/۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
5,500 
  " 3/4
سردنده ۳/۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
7,000 
  " 3/4
سه راه ۳/۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
10,000 
  " 3/4
سه راه ۳/۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
14,000 
  " 3/4
لرزه گیر آکاردئونی ۳/۴ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,020,000 
  " 3/4
لرزه گیر آکاردئونی ۳/۴ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
530,000 
  " 3/4
لرزه گیر آکاردئونی ۳/۴ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
900,000 
  " 3/4
کپ ۳/۴ اینچ سبک گود در تهران
عدد
2,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1
زانو جوشی ۱ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
9,500 
  "1
زانو جوشی ۱ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
13,000 
  "1
سردنده ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
6,500 
  "1
سردنده ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
10,500 
  "1
سه راه ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
14,500 
  "1
سه راه ۱ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
23,000 
  "1
فلنج رزوه ایی ۱ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
104,000 
  "1
لرزه گیر آکاردئونی ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
920,000 
  "1
لرزه گیر آکاردئونی ۱ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
520,000 
  "1
لرزه گیر آکاردئونی ۱ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,040,000 
  "1
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۴ ۱ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
650,000 
  "1
کپ ۱ اینچ سبک گود در تهران
عدد
2,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2
زانو جوشی ۱/۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
5,000 
  "1/2
زانو جوشی ۱/۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
7,500 
  "1/2
سردنده ۱/۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
4,500 
  "1/2
سردنده ۱/۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
5,500 
  "1/2
سه راه ۱/۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
11,000 
  "1/2
شیر کشویی ۴ اینچ فولادی فلنچدار Class 150 تهران
عدد
6,300,000 
  "1/2
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ اینچ ارتعاش سازان دو جداره جوشی
عدد
530,000 
  "1/2
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
847,000 
  "1/2
لرزه گیر آکاردئونی ۱/۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,020,000 
  "1/2
کپ ۱/۲ اینچ سبک گود در تهران
عدد
1,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "10
زانو جوشی ۱۰ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
1,390,000 
  "10
زانو جوشی ۱۰ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
2,020,000 
  "10
شیرکشویی   “۱۰   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
19,500,000 
  "10
شیرکشویی ۱۰ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
13,250,000 
  "10
فلنج کور “۱۰ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
710,000 
  "10
فلنج گلودار ۱۰ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
760,000 
  "10
لرزه گیر آکاردئونی ۱۰ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
4,400,000 
  "10
لرزه گیر آکاردئونی ۱۰ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
6,700,000 
  "10
لرزه گیر آکاردئونی ۱۰ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
7,300,000 
  "10
لرزه گیر لاستیکی ۱۰ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
3,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "12
زانو جوشی ۱۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
2,270,000 
  "12
زانو جوشی ۱۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
3,160,000 
  "12
شیرکشویی ۱۲ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
17,250,000 
  "12
فلنج کور “۱۲ اینچ فولادی PN 16در تهران
عدد
900,000 
  "12
فلنج گلودار ۱۲ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
1,280,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "14
زانو جوشی ۱۴ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
3,410,000 
  "14
زانو جوشی ۱۴ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
3,790,000 
  "14
فلنج گلودار ۱۴ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
2,090,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "16
زانو جوشی ۱۶ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
4,230,000 
  "16
زانو جوشی ۱۶ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
5,560,000 
  "16
فلنج گلودار ۱۶ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
2,660,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "18
فلنج گلودار ۱۸ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
3,040,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "2
زانو جوشی ۲ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
30,500 
  "2
زانو جوشی ۲ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
51,000 
  "2
سردنده ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
16,000 
  "2
سردنده ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
23,000 
  "2
سه راه ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
42,000 
  "2
سه راه ۲ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
64,000 
  "2
شیر کشویی ۲ اینچ فولادی فلنچدار Class 150 تهران
عدد
2,800,000 
  "2
شیرکشویی ۲ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
2,250,000 
  "2
شیرکشویی ۲ اینچ    PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
3,140,000 
  "2
فلنج رزوه ایی ۲ اینچ گالوانیزهPN 16 در تهران
عدد
147,000 
  "2
فلنج کور ۲ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
123,000 
  "2
فلنج گلودار ۲ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
99,000 
  "2
لرزه گیر آکاردئونی ۲ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
750,000 
  "2
لرزه گیر آکاردئونی ۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
1,250,000 
  "2
لرزه گیر آکاردئونی ۲ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,350,000 
  "2
لرزه گیر لاستیکی ۲ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
400,000 
  "2
لرزه گیر لاستیکی ۲ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
500,000 
  "2
کپ ۲ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
65,000 
  "2
کپ ۲ اینچ سبک گود در تهران
عدد
6,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3
زانو جوشی ۳ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
67,500 
  "3
زانو جوشی ۳ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
100,000 
  "3
سردنده ۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
37,000 
  "3
سردنده ۳ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
66,000 
  "3
سه راه ۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
86,000 
  "3
سه راه ۳ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
146,000 
  "3
شیر کشویی کلاس ۱۵۰فولادی فلنچدار”۳
عدد
5,500,000 
  "3
شیرکشویی   “۳   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
4,300,000 
  "3
شیرکشویی ۳ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
3,050,000 
  "3
فلنج رزوه ایی ۳ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
223,000 
  "3
فلنج کور “۳ اینچ فولادی PN 16در تهران
عدد
209,000 
  "3
فلنج گللودار ۳ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
137,000 
  "3
لرزه گیر آکاردئونی ۳ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
1,800,000 
  "3
لرزه گیر آکاردئونی ۳ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
1,100,000 
  "3
لرزه گیر آکاردئونی ۳ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
1,920,000 
  "3
لرزه گیر لاستیکی ۳ اینچ ارتعاش سازان بدون مهار
عدد
480,000 
  "3
کپ ۳ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
12,000 
  "3
کپ ۳ اینچ سبک گود در تهران
عدد
11,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "4
زانو جوشی ۴ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
115,000 
  "4
زانو جوشی ۴ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
198,000 
  "4
سردنده ۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
50,000 
  "4
سردنده ۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
83,000 
  "4
سه راه ۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
152,000 
  "4
سه راه ۴ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
253,000 
  "4
شیرکشویی   “۴   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
4,600,000 
  "4
شیرکشویی ۴ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
3,650,000 
  "4
فلنج رزوه ایی ۴ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
247,000 
  "4
فلنج کور “۴ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
247,000 
  "4
فلنج گلودار ۴ اینچ فولادی PN16 در تهران
عدد
156,000 
  "4
لرزه گیر آکاردئونی ۴ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
2,150,000 
  "4
لرزه گیر آکاردئونی ۴ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
1,980,000 
  "4
لرزه گیر آکاردئونی ۵ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
3,680,000 
  "4
لرزه گیر لاستیکی ۴ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
680,000 
  "4
لرزه گیر لاستیکی ۴ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
550,000 
  "4
کپ ۴ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
17,000 
  "4
کپ ۴ اینچ سبک گود در تهران
عدد
17,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "5
زانو جوشی ۵ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
235,000 
  "5
زانو جوشی ۵ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
370,000 
  "5
سردنده   “۵   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
2,000 
  "5
سه راه ۵ اینچ درزدار در تهران
عدد
367,000 
  "5
سه راه ۵ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
500,000 
  "5
شیرکشویی   “۵   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
6,500,000 
  "5
شیرکشویی ۵ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
4,650,000 
  "5
فلنج رزوه ایی ۵ اینچ گالوانیزه PN16 در تهران
عدد
342,000 
  "5
فلنج گلودار ۵ اینچ فولادی PN16در تهران
عدد
237,000 
  "5
لرزه گیر آکاردئونی ۵ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
2,500,000 
  "5
لرزه گیر آکاردئونی ۵ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
3,450,000 
  "5
لرزه گیر لاستیکی ۵ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
970,000 
  "5
لرزه گیر لاستیکی ۵ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
990,000 
  "5
کپ ۵ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
46,000 
  "5
کپ ۵ اینچ سبک گود در تهران
عدد
46,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "6
زانو جوشی ۶ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
330,000 
  "6
زانو جوشی ۶ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
495,000 
  "6
سردنده   “۶   اتصالات    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
2,000 
  "6
سه راه ۶ اینچ درزدار در تهران
عدد
460,000 
  "6
سه راه ۶ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
760,000 
  "6
شیر کشویی ۶ اینچ فولادی فلنجدار Class 150 تهران
عدد
11,000,000 
  "6
شیرکشویی   “۶   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
7,900,000 
  "6
شیرکشویی ۶ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
5,950,000 
  "6
فلنج رزوه ایی ۶ اینچ گالوانیزه PN 16 در تهران
عدد
427,000 
  "6
فلنج کور “۶ اینچ فولادی PN 16در تهران
عدد
380,000 
  "6
فلنج گلودار ۶ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
285,000 
  "6
لرزه گیر آکاردئونی ۶ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
4,380,000 
  "6
لرزه گیر آکاردئونی ۶ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
2,850,000 
  "6
لرزه گیر آکاردئونی ۶ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
4,600,000 
  "6
لرزه گیر لاستیکی ۶ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
1,320,000 
  "6
کپ ۶ اینچ سبک تخت در تهران
عدد
57,000 
  "6
کپ ۶ اینچ سبک گود در تهران
عدد
57,000 
  "6
کپ ۶ اینچ گود رده ۴۰ در تهران
عدد
57,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "8
زانو جوشی ۸ اینچ درزدار ۹۰ درجه در تهران
عدد
700,000 
  "8
زانو جوشی ۸ اینچ مانیسمان ۹۰ درجه در تهران
عدد
1,100,000 
  "8
سه راه ۸ اینچ درزدار در تهران
عدد
950,000 
  "8
سه راه ۸ اینچ مانیسمان در تهران
عدد
1,250,000 
  "8
شیر کشویی ۸ اینچ فولادی فلنجدار Class 150 تهران
عدد
17,500,000 
  "8
شیرکشویی   “۸   اتصالات  PN16  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
12,400,000 
  "8
شیرکشویی ۸ اینچ    PN10  چدنی فلنچدار بنگاه تهران
عدد
8,250,000 
  "8
فلنج کور “۸ اینچ فولادی PN 16 در تهران
عدد
520,000 
  "8
فلنج گلودار۸ اینچ فولادی PN 16در تهران
عدد
427,000 
  "8
لرزه گیر آکاردئونی ۸ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار ساده
عدد
5,200,000 
  "8
لرزه گیر آکاردئونی ۸ اینچ ارتعاش صنعت فلنجدار مهاردار
عدد
5,450,000 
  "8
لرزه گیر آکاردئونی ۸ اینچ ارتعاش سازان دوجداره جوشی
عدد
3,300,000 
  "8
لرزه گیر لاستیکی ۸ اینچ ارتعاش صنعت بدون مهار
عدد
2,400,000 
  "8
لرزه گیر لاستیکی ۸ اینچ ارتعاش صنعت مهاردار
عدد
2,550,000 
  "8
کپ ۸ اینچ سبک گود در تهران
عدد
120,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  1 3/8"
سه راه   ۱ ۳/۸”   باهنر    مس بنگاه تهران
عدد
159,000 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_fittings

شیوا ستار : سرپرست فروش

شیوا ستار

سرپرست فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

آیدا فعال : کارشناس فروش

آیدا فعال

کارشناس فروش

داخلى : 605
۰۲۱۶۳۴۲۸
9101430449

محمد شانه جانی : کارشناس فروش

محمد شانه جانی

کارشناس فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

فرهاد اسکندری : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

فرهاد اسکندری

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09120128205

شهریار آقا بابازاده طاری : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

شهریار آقا بابازاده طاری

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 662
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100855